Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

NUR ATIKAH | SK SIMPANG RENGAM | 2018

12 28 MAC 2018 RABU

MATA PELAJARAN Sains MASA 3.20-3.50 petang


KELAS 2 PROGRESIF KEHADIRAN ____ /37murid
TEMA / SAINS HAYAT
TAJUK 4.0 Haiwan
STANDARD
4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
KANDUNGAN
4.1.6 Menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak
STANDARD menyerupai induknya.
PEMBELAJARAN 4.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan dan tumbesaran melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.
Di akhir pdpc, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Dapat menyatakan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak
menyerupai induknya
PEMBELAJARAN
2. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan dan tumbesaran melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
AKTIVITI PEMULA
 Guru memperkenalkan permainan poison box.
 Murid dikehendaki mengambil kad yang terdapat di dalam kotak.
 Kemudian murid menyatakan sama ada haiwan tersebut sama atau tidak dengan
induknya.
AKTIVITI AKTIVITI UTAMA
PEMBELAJARAN & 1. Guru menunjukkan video haiwan.
PEMUDAHCARAAN 2. Murid memerhatikan haiwan yang terdapat di dalam video tersebut.
(PdPc) 3. Murid kemudian dikehendaki berbincang di dalam kumpulan dan mengelaskan haiwan
yang sama dan tidak sama dengan induk pada kertas yang disediakan.
4. Wakil kumpulan menampal pada board yang disediakan.
5. Setiap murid memberikan komen pada hasil kerja kumpulan.

AKTIVITI PENUTUP
1. Murid menjawab latihan dalam lembaran kerja yang disediakan.

PENTAKSIRAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen
BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
 Memerhati  Menggunakan
 Membuat inferens  Mengawal
 Mengelas perhubungan ruang
KEMAHIRAN PROSES  Meramal pembolehubah
 Mengukur dan dan masa
SAINS (KPS) menggunakan
 Berkomunikasi
 Mendefinisi secara
 Membuat hipotesis
 Mentafsir data  Mengeksperimen
nombor operasi
KEMAHIRAN  Mengguna & mengendalikan alatan dan bahan
 Melakar spesimen, peralatan sains dengan cara yang
sains dengan betul
MANIPULATIF SAINS  Mengendalikan spesimen dengan betul dan
betul
(KMS)  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul
cermat
 Kreativiti & Inovasi
ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
 Pendidikan Alam
KURIKULUM (EMK) Sekitar
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni

PENILAIAN
 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PEMBELAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek / Eksperimen
PEMUDAHCARAAN
REFLEKSI
 _____ daripada _____ orang murid dapat menguasai objektif.
 _____ daripada _____ orang murid dibimbing semasa sesi pdpc untuk memahami
objektif.
 _____ daripada _____ orang murid menyertai latihan / pertandingan.
 _____ daripada _____ orang murid tidak hadir.
 Pdpc ditangguhkan kerana _____________________________________________

Anda mungkin juga menyukai