Anda di halaman 1dari 2

Huraianpendekatanbertemadanpenghubungkaitan

Pendekatanjenisinimelibatkankoleksibahan, aktivitidanteknik yang disusunsekitarkonsepatautema.Pendekatanjenisinimemberipeluangkepada guru untukmembuatperkaitanantarasubjekdanaspek yang diterapdalamsubjek.Selainitu, pendekatanjenisinimembolehkanpelajarmenghubungkaitkanantarapemahaman, sikapdankemahiransertabidangkurikulum yang lain. Dalampendekatanini, pelajarberpeluangmeneroka, mengalamidanmengekspresikantema yang terlibat. Dalampendekataninipemilihandanpenentuantemasangatpentinguntukmemastika nperkaitanantaratema yang dipilihadalahtepat.Terdapatpelbagaitemadancarauntukmengklasifikasikanpendekatan. Antaratema yang perludilaksanakandalampengajarandanpembelajaranialahberasaskankonsep, kemahiran, kandungandankemahiran, berfokuskanisu, berfokuskankepadaprojekdanberorientasikankajian Namunbegitu, untukmemilihsesebuahtema guru perlumengambilberataspekaspeksepertibolehmerentassemuamatapelajaran.Selainitu, tema yang dipilihmestisesuaidanberkaitandenganpengalamandankehidupanpelajar.Tujuanperkarai nidiketengahkanialahsupaya guru tidakmenghadapimasalahuntukmembuatinteraksidanaktivitisenidalampendidikan.Seteru snyaialahtema yang dipilihmestisesuaidengansituasi, masadanperistiwa. Hal iniuntukmemudahkanpelajarmembuatperkaitandenganpengalamanmerekasendiri.aspek yang keempatialahkemudahanuntukmendapatkanbahandansumber yang akandigunakandalam proses pengajarandanpembelajaran. Hal iniuntukmemudahkan guru menyediakanpengajaranberkaitantemadenganmenggunakansumberdanbahan yang sesuai.Aspek yang kelimaialah guru berminatdengantema yang dipilih.Jikatidak, guru tidakmampuuntukmenyediakanbahanmengajardenganbaik. Guru jugaakanmenghadapimasalahdalampengajarankeranatidakmemikirkan idea untukmenghasilkanbahanmengajar yang baik. Aspek yang terakhirialahpemeringkatantemadarimudahkepayah. Terdapatkelebihandankekuatanpadapendekatanini.Kelebihanpendekatanbertem aialahuntukmewujudkansuasanaseronokdankondusif.Selainitu, pendekataninijugaadalahuntukmenyemaidayaimaginasimelaluipenerokaan.Pelajarjugad apatmeluahkanemosimerekamelaluipelbagaiaktivit yang dibuat.Seterusnyaialahpelajardapatmenghadapicabarandalampembelajaran.Hal inidapatmelatihmerekabelajardalammenghadapicabaran.Selainitu, pelajarjugadapatmemilihpilihan yang

sesuaidanrelevandengankehidupan.Kekuatanpendekatanini pula pelajardapatmeluahkanperasaanberdasarkanpengalaman verbal danbukan verbal.Selainitu, persembahandalamkelasjugaakanmenjadilebihmenarikdanmeningkatkankeyakinanpelaj ardalamkelassertakehidupanmereka. Penghubungkaitanantaratemadenganmatapelajaransangatrapat.Pemilihantema mestilahbersesuaiandenganmatapelajaran.Pemilihantemamestilahberasaskanduaprinsi piaitumudahdanberfungsi.Setelahmemilihtema, guru perlumenentukancaramenjalankanpendekatanini. Antaracara-cara yang bolehdigunakanialah KWL, melaluipembentangan, pembacaancerita, tayangan video dangambar, rakaman, puisi, pemerhatiandanbahan bantu mengajar.