Anda di halaman 1dari 14

UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS XI

1. Hubungan yang bersifat global yang mencangkup semua hubungan yang terjadi dengan
melampaui batas ketatanegaraan adalah pengertian dari....
a. Kerja sama internasional
b. hubungan internasional
c. hubungan cinta
d. hubungan luar negeri
e. Politik luar negeri
2. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan negara lain atau subjek hokum
internasional lain guna mewujudkan tujuan nasional, disebut ....
a. Kerja sama internasional
b. Perjanjian internasional
c. hubungan cinta
d. hubungan luar negeri
e. Politik luar negeri
3. Dalam mencapai tujuan politik bebas aktif, Indonesia pada dasarnya menjalankan politik ....
a. netral
b. damai
c. isolasi
d. terpadu
e. Nasional
4. Keterlibatan dan kontribusi Indonesia dalam dunia Internasional khususnya dalam urusan
dunia sudah cukup banyak. Hal tersebut sebagaimana tujuan nasional yang tercantum pada
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ....
a. III
b. II
c. I
d. IV
e. V
5. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, aktif luar berarti….
a. Berhak mengadakan hubungan dengan negara sedunia
b. Berusaha menyelesaikan permasalahan daerah
c. Memiliki pengaruh di kawasan internasional
d. Ikut menciptakan penciptaan perdamaian dan keamanan dunia
e. Berhak untuk menyelesaikan masalah dunia
6. Hubungan internasional yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan....
a. Menjajah negara lain
b. Menguasai kejayaan negara lain
c. Memengaruhi suatu negara untuk memusuhi negara lain
d. Mengetahui kelemahan negara lain sehingga mudah ditaklukkan
e. Meningkatan kesejahteraan masing-masing negara yang terlibat dalam suatu hubungan
internasional
7. Kerja sama antara Indonesia dan negara lain di dunia ini multak diprlukan dan dikembangkan
sebab....
a. Agar mendapat simpati dari negara lain
b. Kita bangga sebagai negara yang besar
c. Bangsa Indonesia cinta damai dan suka bekerja sama
d. Bangsa Indonesia sangat ramah dan jujur dalam bekerja sama
e. galeri kepada dunia bahwa bangsa Indonesia anti penjajah
8. Ikut tujuan mewujudkan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan perdamaian dan keadilan
keadilan nasional Indonesia yang tercantum dalam ...
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batang Tubuh UUD 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. GBHN
9. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, kecuali...
a. Politik Internasional
b. Hukum Internasional
c. Dukungan Internasional
d. Studi tentang Peristiwa Internasioanl
e. Organisasi Administrasi internasional
10. Indonesia dapat memilih sendiri dengan negara mana yang disukai. Hal ini sesuai dengan
prinsip politik yang dianut Indonesia yaitu....
a. Politik bebas aktif
b. Politik non-blok
c. Politik bebas pasif
d. Partisipan politik
e. Politik liberalis
11. Indonesia ikut serta dalam menerapkan dunia, kecuali berdasarkan ...
a. Penjajahan
b. Perdamaian
c. Kemerdekaan
d. Keadilan Sosial
e. Kesejahteraan
12. Perkumpulan yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan memiliki
kapasitas untk membuat perjanjian internasional disebut….
a. hukum internasional
b. hubungan internasional
c. Organisasi internasional
d. hubungan luar negeri
e. Politik luar negeri
13. Kerja sama antarnegara sangat penting dilakukan sebab....
a. Suatu negara tidak mungkin hidup dan pasti memerlukan negara lain
b. Negara lain akan merongrong Kepemilikan suatu negara jika tidak ada kerja sama
c. Negara lain akan merongrong Kepemilikan suatu negara jika tidak ada kerja sama
d. Kerja sama antarnegara dapat menumbuhkan kesadaran politik luar negeri
e. Tidak mungkin terwujud nasional tanpa bantuan negara lain
14. Agar tidak terjebak pada dua kekuatan negara adidaya antara blok barat dan blok timur,
maka Indonesia memprakarsai organisasi....
a. KAA
b. PBB
c. APEC
d. ASEAN
e. GNB
15. Berdirinya Gerakan Non-Blok antara lain dilatarbelakangi oleh…..
a. ingin menyaingi kekuatan Blok Barat dan Blok Timur
b. Adanya pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur
c. Adanya kekuatan gerakan zionisme
d. ingin menjadi kekuatan dunia
e. semoga menghimpun kekuatan
16. PBB sebagai organisasi dunia yang mewujudkan perdamaian dunia berdiri pada tanggal….
a. 25 Oktober 1950
b. 24 Oktober 1945
c. 28 Oktober 1950
d. 29 Oktober 1945
e. 23 oktober 1950
17. Perhatikan infromasi berikut! Pada 31 Agustus 2018 Presidem Jokowi melepas Kontingen
Garuda XXXIX-A dan Kontingen Garuda XXVIII-K berangkat ke Republik Demokratik Kongo
dan Lebanon untuk misi perdamaian selama satu tahun mendatang. Mengirim pasukan
perdamaian ke daerah sengketa seperti dalam informasi merupakan salah satu tugas organ utama
PBB, yaitu….
a. Majelis umum
b. dewan perwalian
c. Dewan keamanan
d. Mahkamah internasional
e. Dewan ekonomi dan sosial
18. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tercatat dalam beberapa Lembaga di bawah naungan
PBB, salah satunya adalah ECOSOC, yaitu….
a. Organisasi buruh Internasional
b. Dewan ekonomi dan sosial
c. Organisasi pangan dan pertanian
d. Komisi hukum internasional
e. Dewan keamanan PBB
19. ASEAN berdiri dipelopori oleh 5 negara di Asia Tenggara. siapa negara pendiri ASEAN?
a. Filipina,Vietnam,Laos,Indonesia,Singapura
b. Malaysia,Singapura,Kamboja,Myanmar,Laos
c. Laos,Vietnam,Brunei Darussalam,Myanmar,Kamboja
d. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand
e. Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja
20. Perwakilan dari negara Indonesia dalam penanda tangan deklarasi bangkok adalah….
a. Ki Hajar Dewantara
b. Adam Malik
c. Soekarno
d. Megawati
e. Ir. Soekarno
21. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara anggota ASEAN adalah kerja sama dalam
bidang politik dan keamanan. Tujuan dilaksanakan kerja sama tersebut….
a. Menciptakan negara-negara menghasilkan prestasi terhormat di dunia
b. Sebuah sistem politik baru untuk ditawarkan kepada dunia
c. Membantu perang apabila ada negara anggota dan nonanggota diserang musuh
d. Menciptakan suatu sistem pemerintahan ideal untuk negara-negara di Kawasan Asia
Tenggara
e. Menciptakan keamanan, keamanan, dan perdamaian, khususnya di kawasan Asia
Tenggara dan umumnya di dunia
22. Indonesia salah menjadi satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Sejak ASEAN
didirikan, Indonesia telah menunjukkan peranannya di berbagai bidang. Peran Indonesia di
bidang komunikasi adalah….
a. Menjadi salah satu negara pemrakarsa ASEAN
b. Menjadi tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN
c. Mengizinkan satelit Palapa yang digunakannya oleh negara-negara anggota ASEAN
d. Menjadi pemimpin Negosiator Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP)
e. Menjadi tuan rumah ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) dan Associated
Meetings ke-31 serta konfrensi ke 2 ASEAN CIO Forum
23. Salah satu bentuk partisipasi warga Negara Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia
adalah…
a. Menggalang dana bagi korban bencana atau konflik Negara lain
b. Menunjukan sikap apatis terhadap permasalahan-permasalahan lokal dan internasional
c. Menyebarkan isu-isu hoak sehingga menimbulkan perpecahan antar golongan
d. Melestarikan Kebudayaan Negara lain
e. Menulis status di Media Sosial tentang kebencian mengenai suatu Negara
24. Gerakan Non Blok merupakan bentuk aksi dari...
a. KAA
b. Konfrensi Kolombo
c. Politik bebas aktif
d. Dasasila Bandung
e. Piagam Atlantik
25. Alasan politik terselenggaranya Konferensi Asia Afrika 1955 adalah...
a. Persamaan nasib pernah menjadi korban kolonialisme dan imperialisme
b. Negara-negara di kawasan Asia Afrika masih banyak yang hidup dibawah garis
kemiskinan
c. Mencegah terjadinya konflik antar negara-negara Asia dan Afrika
d. Lahirnya semangat nasionalisme di Negara-negara Asia dan Afrika
e. Mencegah masuknya pengaruh komunisme di kawasan Asia dan Afrika

26. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai bangsa yang
mendiami Indonesia menjadi satu…

a. Kebulatan yang utuh

b. Keharmonisan yang sederajat

c. Persamaan harkat dan martabat

d. Kesetaraan golongan
e. Komponen utama

27. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan, salah satunya


lewat organisasi yang dibentuk oleh mahakalian STOVIA yaitu..

a. Empat Sekawan

b. Tiga Serangkai

c. Budi Utomo

d. Jong Celebes

e. Jong Ambon

28. Hari kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal…

a. 20 Mei

b. 20 Maret

c. 21 Mei

d. 21 April

e. 22 Mei

29. Perhatikan hal-hal berikut ini

1) Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

2) Menjadi tonggak dimulainya melawan penjajahan

3) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan

4) Munculnya lambing-lambang pemersatu seperti bendera Merah Putih dan Lagu indonesia


Raya
5) Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

6) Menjadi momentum persetujuan pembagian wilayah indonesia dengan Belanda

Yang merupakan makna dari Sumpah Pemuda di tunjukkan oleh nomor..

a. 1, 2, dan 3

b. 2, 4, dan 6

c. 1, 3, dan 5

d. 3, 4, dan 6

e. 4, 5 dan 6

30. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu
kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal
dan milik bersama bangsa. Adalah perwujudan kepualuan Nusantara sebagai satu kesatuan...

a. Politik

b. Ekonomi

c. Sosial budaya

d. Pertahanan keamanan 

e. ideologi

31. Yang bukan merupakan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah..

a. Pancasila

b. Sumpah pemuda

c. Bhineka Tunggal Ika


d. Semangat kebersamaan

e. Proklamasi Kemerdekaan

32. Perhatikan hal-hal berikut ini

1) Kekayaan yang melimpah

2) Penduduk yang berpendidikan

3) Keberagaman masyarakat Indonesia

4) Wilayah yang sangat luas

5) Ketimpangan ekonomi

Faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia ditunjukkan oleh nomor…

a. 1, 2, dan 3

b. 1,3, dan 5

c. 2, 3, dan 4

d. 2, 4 dan 5

e. 3, 4 dan 5

33. Sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku
bangsa lain disebut dengan istilah ....

a. egois

b. etnosentris

c. individualis
d. hedonis

e. chauvinisme

34. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak
langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur
pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid),
atau media elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau
fasilitas lengkap). Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu

a. Mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya lokal

b. Memperluas wawasan masyarakat terhadap budaya asing

c. Menambah ilmu pengetahuan terhadap budaya internasional

d. Melemahnya nilai budaya bangsa

e. Menghapus nilai-nilai kearifan local

35. Sumpah pemuda merupakan menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam persatuan
dan kesatuan bangsa, karena..

a. Sumpah pemuda merupakan gerakan para pemuda Indonesia pada masa itu

b. menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang dalam melawan
penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih
kemerdekaan.

c. Sumpah Pemuda merupakan kesadaran para pemuda untuk melanjutkan pendidikan

d. Sumpah pemuda meruapakan ide dari penajajah untuk gerakan mahasiwa

e. Sumpah Pemuda merupakan warisan dari para pendahulu


36. Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan
bernegara. Perilaku tersebut adalah ....

a. Nasionalisme

b. Patriotism

c. Toleransi

d. Kesadaran nasional

e. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif

37. Menipisnya perilaku intoleran pada masyarakat Indonesia yang majemuk, menjadi ancaman
yang memecah belah bangsa. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa adalah..

a. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan

b. Menjaga keutuhan kelompok

c. Menjalin kerjasama di segala bidang

d. Menghindari keributan dengan orang lain

e. Menghargai apresiasi kelompok mayoritas

38. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi aset yang tidak di miliki oleh bangsa lain,
namun hal itu juga menimbulkan potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Berikut
yang bukan ancaman tersebut adalah..

a. Konflik antaretnis

b. Kesenjangan ekonomi

c. Gerakan separatism
d. Perilaku intoleran

e. Sikap inklusif

39. Konflik dapat terjadi di masyarakat. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh
dengan cara kekerasan. Yang bukan merupakan cara penyelesaian konflik di dalam masyarakat
adalah…

a. akomodatif

b. kompromi

c. mediasi

d. ajudaksi

e. lobby

40. Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga adalah..

a. akomodatif

b. kompromi

c. mediasi

d. ajudaksi

e. lobby
KUNCI JAWABAN UTS PILIHAN 21. E
GANDA KELAS XI : 22. C
1. B 23. A
2. E 24. A
3. A 25. A
4. D 26. A
5. D 27. C
6. E 28. A
7. C 29. C
8. B 30. A
9. C 31. E
10. A 32. E
11. A 33. B
12. C 34. D
13. A 35. B
14. E 36. A
15. B 37. A
16. B 38. B
17. C 39. C
18. B 40. E
19. D
20. B

Anda mungkin juga menyukai