Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN

BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


TARIKH 20/3/2022 MASA
MINGGU 31 HARI KELAS
Ahad
TEMA 7. Sains, Teknologi dan Inovasi
UNIT 20. Teknologi Hari Ini
TAJUK Kereta Futuristik
STANDARD KANDUNGAN 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan
kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.
STANDARD 4.3.3 Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan bahan rangsangan dan
PEMBELAJARAN
mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif.
KEMAHIRAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat :
1. Menghasilkan seni kata lagu berdasarkan
1. Menghasilkan bahan sastera dengan bahan rangsangan dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkannya dengan gaya yang
kesantunan bahasa serta kreatif.
mempersembahkannya secara kreatif.

AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )


Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.


2. Murid dan guru mengimbas kembali mata pelajaran yang lalu.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran.

1. Murid membacakan seni kata lagu Kereta 5. Murid akan menunjukkan rangka seni kata
Futuristik secara bersama-sama lagu yang dihasilkan kepada guru.
2. Murid memahami maksud seni kata lagu 6. Murid menerima beberapa penambahbaikan
tersebut. terhadap seni kata lagu yang dhiasilkan.
3. Murid mendengar arahan guru tentang 7. Murid diminta mempersembahkan lagu
aktiviti yang akan dijalankan. (Simulation) dengan gaya yang kreatif. (Simultaneous-
4. Murid diminta menghasilkan seni kata lagu Round)
bagi rangkap ketiga dan rangkap keempat
berdasarkan bahan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid dan guru membuat kesimpulan untuk keseluruhan mata pelajaran.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 137 Buku Aktivti 1 hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Muzik
PAK-21 Simulation (Simulasi) PAK-21 Simultaneous
Round Table
KBAT Mencipta - Menghasilkan KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Sains dan Teknologi EMK : NILAI Menghargai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6
TARIKH 20/3/2022 MASA
MINGGU 31 HARI KELAS
Ahad
TEMA 7. Sains, Teknologi dan Inovasi
UNIT 20. Teknologi Hari Ini
TAJUK Canggihnya Peranti Pintar
STANDARD KANDUNGAN 5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.
STANDARD PEMBELAJARAN 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif, dan ayat pasif mengikut
konteks.
KEMAHIRAN 5.0 Aspek Tatabahasa
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat : Murid dapat :

1. Memahami dan membina ayat mengikut konteks 1. Memahami dan membina ayat aktif, dan ayat pasif
mengikut konteks

AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )


Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.


2. Murid dan guru mengimbas kembali mata pelajaran yang lalu.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran.

1. Murid melihat gambar dan membacakan teks yang ada 5. Murid diminta membina perenggan berdasarkan bahan.
pada halaman 138. (Consrtuctivism)
2. Murid akan mendengar penerangan guru tentang ayat 6. Murid di beri masa untuk membina perenggan yang di
aktif di falam ayat. (I-See-I-Think-I-Wonder) minta.
3. Murid diminta memberikan contoh ayat aktif. 7. Murid yang sudah siap membina perengga di minta
4. Murid yang tidak memberikan contoh ayat aktif akan untuk menunjukkannya kepada guru.
di bantu oleh murid yang mahir.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid dan guru membuat kesimpulan untuk keseluruhan mata pelajaran.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 138 Buku Aktivti 1 hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstruktivisme
PAK-21 I See, I Think, I Wonder PAK-21 Constructivism
(Saya Lihat, Saya Fikir dan (Konstruktivisme)
Saya Bertanya)
KBAT Mencipta - Menghasilkan KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Sains dan Teknologi EMK : NILAI Menghargai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:
RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN
BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6
TARIKH 20/3/2022 MASA
MINGGU 31 HARI KELAS
Ahad
TEMA 7. Sains, Teknologi dan Inovasi
UNIT 20. Teknologi Hari Ini
TAJUK Hebatnya Robot Tempur
STANDARD KANDUNGAN 5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.
STANDARD 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif, dan ayat pasif mengikut
PEMBELAJARAN
konteks.
KEMAHIRAN 5.0 Aspek Tatabahasa
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat :
1. Memahami dan membina ayat aktif, dan
1. Memahami dan membina ayat mengikut ayat pasif mengikut konteks
konteks
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.


2. Murid dan guru mengimbas kembali mata pelajaran yang lalu.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran.

1. Murid membacakan teks dan melihat 5. Murid akan dibimbing oleh guru untuk
gambar pada halaman 139. membina cerita yang di minta
2. Murid mendengar penerangan guru tentang 6. Murid diminta membina ayat menggunakan
ayat pasif di dalam ayat. ayat pasif.
3. Murid perlu memahami ayat pasif. 7. Murid akan membacakan ayat yang telah
4. Murid diminta membina cerita berdasarkan dibina secara bergilir-gilir.
gambar dan perkataan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid dan guru membuat kesimpulan untuk keseluruhan mata pelajaran.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 139 Buku Aktivti 1 hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstruktivisme
PAK-21 Collaboration (Kolaborasi) PAK-21 Be A Writer
(Pandangan
Penulis)
KBAT Mencipta - Menghasilkan KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Sains dan Teknologi EMK : NILAI Kerjasama
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6
TARIKH 20/3/2022 MASA
MINGGU 31 HARI KELAS
Ahad
TEMA 7. Sains, Teknologi dan Inovasi
UNIT 21. Minda Inovatif
TAJUK Inovasi Peralatan Dapur
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
STANDARD 1.2.3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan tentang
PEMBELAJARAN
sesuatu perkara.
KEMAHIRAN 1.0 Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat :
1. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan
1. Bertutur untuk menyampaikan keputusan tentang sesuatu perkara.
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.


2. Murid dan guru mengimbas kembali mata pelajaran yang lalu.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran.

1. Murid melihat gambar dan membacakan 5. Murid diminta membuat rumusan dan
teks pada halaman 140. ramalan berdasarkan ayat dan gambar.
2. Murid bersoal jawab dengan guru 6. Murid yang telah menyiapkan rumusan dan
berdasarkan bahan. (Listening-Triad) ramalan akan membacakan kedua-duanya
3. Murid diminta memahami teks dan gambar. secara bergilir-gilir. (Reaction-Response)
4. Murid yang tidak fahami maksud teks dan 7. Murid lain fokus terhadap murid yang
gambar akan di bantu oleh murid yang sedang membacakan rumusan dan ramalan
sudah faham. mereka.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid dan guru membuat kesimpulan untuk keseluruhan mata pelajaran.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 140 Buku Aktivti 1 hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Verbal-Linguistik
PAK-21 Listening Triad PAK-21 Reaction Response
(Pendengaran Bertiga) (Respon Reaksi)
KBAT Menilai - Membuat KB -
keputusan
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Menghargai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6
TARIKH 20/3/2022 MASA
MINGGU 31 HARI KELAS
Ahad
TEMA 7. Sains, Teknologi dan Inovasi
UNIT 21. Minda Inovatif
TAJUK Tandas untuk Angkasawan
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia.
STANDARD 2.2.1 Membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia untuk
PEMBELAJARAN
membuat rumusan, dan ramalan.
KEMAHIRAN 2.0 Kemahiran Membaca
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat :
1. Membaca, memahami dan menaakul bahan
1. Membaca, memahami, dan menaakul multimedia untuk membuat rumusan, dan
bahan multimedia ramalan

AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )


Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.


2. Murid dan guru mengimbas kembali mata pelajaran yang lalu.
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran.

1. Murid diminta membaca dan menganalisis 5. Murid yang tidak dapat memahami teks
teks. tersebut akan di bantu oleh guru.
2. Murid akan bersoal jawab tentang teks yang 6. Murid diminta membuat rumusan dan
dibaca. (Mind-Map) ramalan berdasarkan teks.
3. Murid di minta untuk membacakan hasil 7. Murid membacakan rumusan dan ramalan
analisis yang dilakukan terhadap teks. yang di lakukan di hadapan kelas. (Swipe-
4. Murid diminta memahami teks. That)
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid dan guru membuat kesimpulan untuk keseluruhan mata pelajaran.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 141 Buku Aktivti 1 hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Kajian Masa Depan
PAK-21 Mind Map (Peta Minda) PAK-21 Swipe that
(Tukarkannya)
KBAT Mencipta KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Menghargai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

Anda mungkin juga menyukai