Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 29 ∕ AHAD ∕ 09 Ogos 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 8.30 pagi Hingga 9.30 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/4.0- TUMBUHAN
STANDARD KANDUNGAN 4.1- Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan
4.1.1- Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media.
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2- Menghubungkait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan.
4.1.3- Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan.
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan (TP 1).
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Memerihalkan jenis rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan (TP 2).
3. Menjelas dengan contoh gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan (TP 3).

1. Murid memerhati spesimen dan melakarkan spesimen tumbuhan. Murid seterusnya melabekan
bahagian tumbuhan yang dikenal pasti. Murid didedahkan bahawa setiap bahagian tumbuhan akan
bergerak balas terhadap rangsangan tertentu. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.
2. Murid mengimbas kembali dan berfikir tumbuhan akan bergerak balas terhadap rangsangan apa.
3. Murid mempelajari dan mengetahui terdapat 4 jenis rangsangan dan mempelajari bahagian-bahagian
tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berlainan.
I. Akar bergerak balas terhadap air. II. Akar bergerak balas terhadap graviti.
AKTIVITI P&P III. Pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya. IV. Daun bergerak balas terhadap sentuhan.
4. Murid memerhati contoh gambar bagi setiap jenis rangsangan dan bahagian tumbuhan yang terlibat.
Murid membuat catatan pada buku nota dalam peta pemikiran titi.
5. Murid mengeluarkan Buku DSKP dan menyiapkan latihan yang berkaitan dengan gerak balas tumbuhan
terhadap rangsangan secara bersendirian atau berbincang dengan rakan.
6. Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila sudah siap untuk disemak.
7. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran yang seterusnya:

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains dengan
cermat betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI