Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 7 ∕ ISNIN ∕ 10 Februari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 11.15 pagi Hingga 12.15 t/hari ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/2.0- MANUSIA
STANDARD KANDUNGAN 2.1- Pernafasan manusia

2.1.4- Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan
STANDARD PEMBELAJARAN
aktiviti.

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Mengitlak pergerakan dada semasa proses pernafasan. (TP3)

1. Murid menonton video lagu pernafasan manusia.


https://www.youtube.com/watch?v=tRRlmzF3Vc0
2. Murid bersama-sama menyanyikan lagu pernafasan manusia.
3. Murid diperkenalkan objektif pelajaran hari ini.
4. Murid merujuk buku teks ms31 tentang pergerakan dada semasa pernafasan.
5. Murid menonton video tentang pergerakan dada semasa pernafasan.
https://www.youtube.com/watch?v=-36XTTxZws0
6. Murid dan guu bersoal jawab tentang pergerakan dada semasa pernafasan.
AKTIVITI P&P
7. Murid dibahagiakan secara berpasangan untuk menjalankan aktiviti dalam buku teks ms32.
8. Murid menjalankan aktiviti mengikut langkah-langkah yang terdapat dalam buku teks.
9. Murid mencatatkan pemerhatian ke dalam jadual yang diberikan.
10. Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian mereka.
11. Murid mengitlak pergerakan dada semasa proses pernafasan.
12. Murid dibimbing untuk membuat rumusan isi pelajaran.
13. Murid melengkapkan latihan dalam lembaran kerja yang diberi.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI