Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 33 ∕ AHAD ∕ 30 Ogos 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 8.30 pagi Hingga 9.30 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS FIZIKAL/5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD KANDUNGAN 5.1- Cahaya Bergerak Lurus
5.1.1- Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti.
5.1.2- Membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek
STANDARD PEMBELAJARAN lutsinar, lutcahaya dan legap dengan menjalankan aktiviti.
5.1.3- Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.
5.1.4- Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan cahaya bergerak lurus, boleh dipantulkan dan dibiaskan.(TP1)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Memberi contoh situasi dalam kehidupan harian yang menunjukkan cahaya bergerak lurus, boleh
dipantulkan dan dibiaskan.(TP3)

1. Murid memerhatikan menonton video tentang sifat cahaya.


https://www.youtube.com/watch?v=bF1egtS3t2c
2. Murid menjalankan aktiviti dalam buku teks ms89
3. Murid dan guru bersoaljawab tentang sifat cahaya.
4. Murid merumuskan bahawa cahaya bergerak lurus.
5. Murid menjalankan aktiviti dalam buku teks ms90.
AKTIVITI P&P
6. Murid dan guru bersoaljawab tentang keputusan ujikaji.
7. Murid mengkategorikan objek kepada 3 kumpulan i. legap ii. lut sinar iii. lut cahaya
8. Murid menjalankan aktiviti faktor yang mempengaruhi bayang dalam ms92.
9. Murid menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.
10. Murid membuat rumusan isi pelajaran.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains dengan
cermat betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI