Anda di halaman 1dari 1

Al Hilaluddin

13020210070

1. Bagaimana konsep ekonomi Islam hubungannya dengan kesejahteraan


umat?

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara,
yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia
lain dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan serentak. Menurut
ajaran Islam, dengan melaksanakan kedua hubungan itu hidup manusia akan
sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan
kesejahteraan dimaksud, di dalam Islam selain kewajiban zakat, masih
disyari’atkan untuk memberikan shadaqah, infaq, hibah, dan wakaf kepada
pihak-pihak yang memerlukan

2. Jelaskan filantropi Islam; zakat dan wakaf !

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan tujuan agar tidak terjadi
jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin, serta untuk
menghindari penumpukan kekayaan pada golongan kaya saja.

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu Waqafa yang berarti menahan, berhenti,
atau diam di tempat. Sementara itu, menurut hukum Islam wakaf berarti
menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf
atau nadzir. Penjaga wakaf boleh perorangan ataupun sebuah lembaga, dan
akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta atau
benda yang diwakafkan. Dengan tujuan menyedahkan manfaat yang dihasilkan
dari benda wakaf tersebut.

Anda mungkin juga menyukai