Anda di halaman 1dari 13

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Penyelidikan Dalam Pendidikan – Kertas Projek


Nama
Kursus/Modul ‫البحث في التربية – ورقة المشروع‬
2. Kod Kursus BAMB3173

3. Nama Staf
Dr Nazifah Shaik Ismail
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar melalui pengalaman sebenar melaksanakan
Kursus/Modul penyelidikan pendidikan sebagai persediaan mereka ke arah menjadikan penyelidikan
dalam Program pendidikan sebagai satu amalan dan sebahagian daripada tanggungjawab pendidik di
sekolah.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 4
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
127.5
P= Pentaksiran
- - 40 0.5 - - - 87

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Lulus BAMB3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
Outcomes, CLO) pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)
2. Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di institusi
pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan. (C6, A4, PLO1,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
3. Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3, PLO6, CTPS4, LL2)
4. Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

:‫ يتمكن الطلبة من‬،‫بعد متابعة الدرس‬


.‫ إجراء البحث التريوي لتخصص اللغة العربية في المعاهد التعليمية‬.1
‫ كتابة تقرير البحوث التربوية المنفذة في المعاهد التعليمية مستمدا من مختلف المصادر‬.2
.‫المالئمة‬
.‫ إعداد مقال البحث التربوي‬.3
.‫ تقديم مقال للبحث التربوي‬.4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO

Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set
C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
X X X
1
X X X
2
X X X
3
X X X
4

10. Kemahiran Boleh


Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS4)
Pindah
Kemahiran berkomunikasi. (CS3)
(Transferable Skills,
Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. (LL2)
TS):
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran Amali (Penulisan dan bimbingan)

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
PLO1 – Pengetahuan dan
kefahaman yang berkaitan Laporan Penyelidikan
Amali
dengan teori dan prinsip-prinsip Pendidikan
pengajaran dan pembelajaran
PLO2 – Kemahiran praktik untuk Laporan Penyelidikan
Amali
menyelesaikan masalah Pendidikan
Laporan Penyelidikan
PLO3 –Kemahiran penyelesaian
Pendidikan
masalah, kemahiran Amali
Artikel Penyelidikan
saintifik,dan pemikiran kreatif
Pembentangan
PLO4 – Berkomunikasi Pembentangan Pelaporan Hasil
Penyelidikan
Laporan Penyelidikan
PLO6 – Pengurusan maklumat
Pendidikan
dan pembelajaran sepanjang Amali
Artikel Penyelidikan
hayat

12. Sinopsis Kursus ini memberi kemahiran penyelidikan yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan,
penulisan laporan, pembentangan kertas penyelidikan, dan menghasilkan artikel
penyelidikan dalam pendidikan di institusi pendidikan.
‫ وعرض‬،‫ وكتابة تقريره‬،‫تقدم هذه المادة المهارات البحثية التي تحتوي عليها البحث‬
.‫ وانتاج مقال البحوث التربوية في المجال التعليم في المعاهد التربوية‬،‫المقال‬
This course provides students the skills on how to carry out research which involves doing
research, report writing, presentation of research papers, and writing educational research
articles for the educational institutions.

13. Mod Penyampaian Amali (Bimbingan dan Penyeliaan)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus dalam Bentuk Projek (100%)
Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Laporan Penyelidikan Pendidikan


70%
(10, 000 patah perkataan)
Pembentangan
Tugasan Pelaporan Hasil Penyelidikan 20%
(30 minit)
Artikel Penyelidikan
10%
(1, 500 patah perkataan)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X X X
dengan
Objektif Pendidikan CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X
Educational
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
CLO1
pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)
Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di
CLO2 institusi pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan.
(C6, A4, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3, PLO6, CTPS4,
CLO3 LL2)

CLO4 Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 2 X X X
Program CLO 3 X X
(Programme
Learning CLO 4 X
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang bahasa Arab.
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
bahasa Arab. bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan
tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balaskepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
CLO1
pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)
Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di
CLO2 institusi pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan.
(C6, A4, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3, PLO6, CTPS4,
CLO3 LL2)

CLO4 Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi
Interaksi

Bukan

SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Melaksanakan Penyelidikan Pendidikan di Institusi
Pendidikan dan Menulis Draf Laporan
 Pendahuluan

- Latar belakang
- Pernyataan masalah
- Kerangka konseptual
- Tujuan kajian
- Objektif kajian
- Persoalan kajian 6 6

- Hipotesis kajian
- Skop kajian
- Batasan kajian
- Kepentingan kajian
- Definisi operasional/istilah
- Kesimpulan
*Bagi kajian tindakan guna format yang ditetapkan.

‫إجراء البحوث التربوية في المعاهد التعليمية وكتابة‬ .1

‫مسودة التقرير‬
‫ المقدمة‬
‫خلفية البحث‬ -
‫مشكلة البحث‬ -
‫اإلطار المفهومي‬ -
‫أغراض البحث‬ -
‫أهداف البحث‬ -
‫أسئلة البحث‬ -
‫فروض البحث‬ -
‫بؤرة البحث‬ -

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
‫حدود البحث‬ ‫‪-‬‬
‫أهمية البحث‬ ‫‪-‬‬
‫التعريف اإلجرائي للمصطلحات‬ ‫‪-‬‬
‫الخالصة‬ ‫‪-‬‬
‫(للبحث العملي استخدام الصيغة المحددة)‬

‫‪‬‬ ‫‪Kajian Literatur‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪Pengenalan‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪Tujuan tinjauan literatur‬‬


‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪Kaedah penulisan literatur‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪Kesimpulan‬‬

‫الدراسة السابقة‬ ‫‪‬‬


‫التمهيد‬ ‫‪-‬‬
‫أهداف الدراسة السابقة‬ ‫‪-‬‬
‫طريقة كتابة الدراسة السابقة‬ ‫‪-‬‬
‫الخالصة‬ ‫‪-‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Jun 2017‬‬

‫‪7‬‬
 Metodologi

 Kuantitatif
o Pengenalan
o Reka Bentuk Kajian
o Lokasi Kajian
o Pensampelan
o Instrumen kajian
o Kajian rintis
o Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
o Prosedur pengumpulan data
o Tatacara penganalisisan data
6 6

 Kualitatif
o Pengenalan
o Lokasi kajian
o Reka bentuk kajian
o Pensampelan
o Instrumen Pengumpulan data
o Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
o Prosedur pengumpulan data

 Kesimpulan

‫منهج البحث‬ 
‫ الكمي‬-
‫التمهيد‬ o
‫اشكال تصميم البحث‬ o
‫محل البحث‬ o
‫عينة البحث‬ o
‫أداة جمع المعلومات‬ o
‫الدراسة االستطالعية‬ o
‫الصدق و الثبات‬ o
‫نظام جمع المعلومات‬ o
‫طريقة تحليل البيانات‬ o

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
‫الكيفي‬/‫ النوعي‬-
‫التمهيد‬ o
‫محل البحث‬ o
‫أشكال تصميم البحث‬ o
‫عينة البحث‬ o
‫أداة جمع المعلومات‬ o
‫الصدق و الثبات‬ o
‫نظام جمع المعلومات‬ o

‫ الخالصة‬-

 Tatacara Penganalisisan Data


 Kuantitatif
o Statistik deskriptif dan Inferensi (Deskriptif:
min, median,mod, varians, sisihan piawai
julat, skor z) (Inferensi: ujian t, ujian
Kruskall-Wallis, khi kuasa dua, anova, dan
korelasi)
o Analisis data (manual dan perisian) 8 8
o Interpretasi data

 Kualitatif
o Pengurusan data (temu bual, analisis
dokumen, pemerhatian)
o Analisis data (manual dan perisian)
o Pemaparan data
 Kesimpulan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
‫طريقة تحليل البيانات‬ ‫‪‬‬
‫‪ -‬المنهج الكمي‬
‫اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات االستنتاجية‬ ‫‪o‬‬
‫(اإلحصاءات الوصفية ‪ :‬المتوسط ‪ ،‬الوسيط‪،‬‬
‫منوال ‪ ،‬الخالف ‪ ،‬االنحراف المعياري‪ ،‬نطاق‪،‬‬
‫النتيجة زي "‪.)" z‬‬
‫اإلحصاءات االستنتاجية ‪ :‬اختبار‪ -‬تي "‪، " t‬‬ ‫‪o‬‬
‫اختبار كروسكل واليس " ‪: " Kruskal- Wallis‬‬
‫اختيار مربع كاي‪ ،‬تحليل االرتباط‪.‬‬
‫تحليل البيانات (يدويّا وبرمجيّا)‬ ‫‪o‬‬

‫تفسير البيانات‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -‬المنهج الكيفي‪ /‬النوعي‬


‫إدارة البيانات‬ ‫‪o‬‬
‫(المقابلة الشخصيّة ‪ ،‬تحليل الوثائق ‪ ،‬المالحظة)‬
‫تحليل البيانات (يدويّا وبرمجيّا)‬ ‫‪o‬‬
‫عرض البيانات‬ ‫‪o‬‬

‫‪ -‬الخالصة‬

‫‪‬‬ ‫‪Perbincangan‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪Rumusan Dapatan Keseluruhan‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪Implikasi Kajian‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫المناقشة‬ ‫‪‬‬
‫‪ -‬خالصة النتائج‬
‫‪ -‬التوصيات واالقتراحات‬

‫‪2. Menghasilkan Laporan Penyelidikan Pendidikan‬‬


‫‪‬‬ ‫‪Memurnikan Laporan Penyelidikan Pendidikan‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Menjilidkan Laporan Penyelidikan Pendidikan‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫إنتاج تقرير البحوث التربوية‬ ‫‪.2‬‬

‫تنقيح تقرير البحوث التربوية‬ ‫‪‬‬


‫تجليد تقرير البحوث التربوية‬ ‫‪‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Jun 2017‬‬

‫‪10‬‬
3. Menghasilkan Artikel Penyelidikan Pendidikan
 Penyediaan artikel penyelidikan pendidikan 4 4

‫إنتاج المقال للبحوث التربوية‬ .3

‫إعداد المقال للبحوث التربوية‬ 

Kerja Kursus
0.5 87 87.5

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 40 0.5 87 127.5

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Amali 40

Laporan Penyelidikan
Pendidikan - 60
(bertulis - 10,000 pp)

Artikel penyelidikan
- 9
(1, 500 pp)

Pembentangan
Pelaporan Hasil 0.5 18
Penyelidikan

Jumlah 40.5 87

Jumlah Jam
Pembelajaran 127.5
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

11
18. Rujukan Asas Creswell, J. W. (2015). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research. (4th. ed.). Ohio: Prentice Hall.
Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher. (4th. ed.). Boston, M.A.:
Pearson Education.
Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Rujukan Tambahan
Azizi Yahya, Shahrin Hashim,Jamaludin Ramli, Yusof Boon,& Abdul Rahim Hamdan (2007).
Menguasai penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional.
Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statistik penyelidikan, Asas statistik penyelidikan, Buku 2.
Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
Johnson, A.P. (2009). What every teacher should know about action research. Boston, M.A.:
Pearson Education Inc.
Koshy. V. (2010). Action research for improving educational practice (2nd. ed.) London. Sage
Publications.
Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A Methods
sourcebook (3rded.). USA: SAGE Publications
McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. London: Sage
Publications.
Mohd. Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.

Pelaksanaan kursus ini haruslah merujuk kepada Garis Panduan Pelaksanaan


Maklumat Penyelidikan IPGM.
19.
Tambahan
Perisian menganalisis data kuantitatif dan kualitatif.

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


BAMB3173 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN – KERTAS PROJEK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN
Pengajaran dan Pentaksiran
KURSUS PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Melaksanakan satu
penyelidikan pendidikan Laporan
dalam bidang major di Penyelidikan
X X Amali
institusi pendidikan. (C3, Pendidikan
P6, A4, PLO2, PLO3,
CTPS3)
2. Menulis satu laporan
penyelidikan pendidikan Amali
yang telah dilaksanakan di Laporan
institusi pendidikan dengan Penyelidikan
X X X
merujuk kepada pelbagai Pendidikan
sumber yang relevan (C6,
A4, PLO1, PLO3, PLO6,
CTPS3, LL2)
3. Menghasilkan artikel
penyelidikan pendidikan. Amali Artikel
(C6, A4, PLO3, PLO6, X X Penyelidikan
CTPS4, LL2)

4. Membentangkan hasil
penyelidikan pendidikan. Pelaporan Hasil
X Pembentangan
(C3, P5, A2, PLO4, CS3) Penyelidikan

Laporan
Amali Penyelidikan
KESELURUHAN X X X X X
Pembentangan Pendidikan
Artikel
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

12
Penyelidikan
Pelaporan Hasil
Penyelidikan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


Ijazah Doktor Falsafah Kurikulum dan Pengajaran (USM)
Sarjana Sains Pentadbiran Pendidikan (UPM)
1 Dr. Ramli bin Ismail Ijazah Sarjana Muda Sastera Sejarah (USM)
Ijazah Doktor Falsafah Persuratan Melayu (UKM)
Sarjana Kesusasteraan Melayu (UPM)
2 Dr. Mohd Haidi Bin Kasran Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti of
Bristol UK, 2010)
3 Dr. Norliza binti Kushairi Sarjana Sains Pengurusan (UUM)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/ Bahasa
Inggeris(Kepujian) (UM)
Ijazah Doktor Falsafah Sains Maklumat (UKM)
Sarjana Sains Teknologi Maklumat (UPM)
4 Dr. Hazlina binti Awang Lah Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (UiTM,-UKM )
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Sejarah(UKM)
Sarjana Sains Pendidikan Sejarah (UKM)
5 Dr. Ahamad bin Rahim Ijazah Sarjana Muda Sastera Sejarah /Bahasa Melayu (USM)

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Prof. Dr Kamarul Shukri bin Mat Pengarah, Penerbit UniSZA,
1 Teh Profesor Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak,
Kuala Terengganu.
Prof. Madya Dr Zakaria bin Prof Madya Pensyarah, Jabatan Psikologi dan Kaunseling,
2 Mohamad Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi,
Universiti Malaysia Terengganu,
Kuala Terengganu.

Nama Panel Pemurni:

Bil. Nama Pemurni


Kelayakan Akademik
Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (UPM)
Dr. Rosli b Ab. Rahman Sarjana Pengajian Melayu (UM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu
1 dan Sejarah (UM)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (UM)
Dr. Fan Siong Peng Sarjana Pengurusan Teknologi (UTM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan
2 Matematik (USM)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (USM)
Dr. Nurul Hidayah Lucy bt Abdullah Sarjana Pendidikan Matematik (UM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik/Kimia
3 (Kepujian) (UTM)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti
Dr. Norliza bt Khusaini of Bristol UK, 2010)
Sarjana Sains Pengurusan (UUM)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/
4 Bahasa Inggeris(Kepujian) (UM)
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia
5 Pn. Chuah Kim Hwa Ijazah Sarjana Muda Antropologi dan Sosiologi

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

13

Anda mungkin juga menyukai