Anda di halaman 1dari 9

A) Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran

TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Definisi- Teknologi pendidikan adalah merupakan perkembangan, penggunaan dan penilaian terhadap sistem-sistem, teknik-teknik dan alat-alat bantuan mengajar untuk membaiki proses pembelajaran manusia. (NCET), National Council for Educational Technology, 1973) Teknologi pendidikan menitikberatkan penggunaan kaedah -kaedah moden dan teknologi -teknologi secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran . Ia melibatkan guru dalam berbagai -bagai peranan tradisional dan peranan yang masih diperkembangkan. Fokus utama ialah guru dan cara ia menyesuaikan diri dalam bilik darjah. (Leedham, John, Educational Technology : A First Look, 1973 hal.7 )

TEKNOLOGI PENGAJARAN DEFINISI: . Teknologi pengajaran dimaksudkan sebagai alat / bahan media yang lahir akibat dari revolusi komunikasi yang digunakan untuk tujuan pembelajaran di samping guru, buku teks dan papan hitam. (Tickton, S.G., To Improve Leraning, 1970) Teknologi pengajaraan adalah sebahagian daripada teknologi pendidikan yang mementingkan penggunaan proses saintifik dalam pengalaman pembelajaran. (ALA dan AECT, Media Program: District and School, 1975, hal. 112)

Definisi

B) Nyatakan persamaan dan perbezaan domain -domain teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1977 dan 1994

PERSAMAAN:

 Proses pengembangan alat bantu pengajaran yaitu dengan berusaha pembelajaran menggunakan media pembelajaran. 

mengembangkan serta merancang domain

kedua konsep tersebut mendefinisikan Teknologi Intruksional yang berorientasi pada praktis. dalam pengajaran dan PERBEZAAN Domain teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1994 Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk , membangun, mengguna, dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.

Domain teknologi pembelajaran 1977

Teknologi pengajaran merupakan satu proses Definisi yang kompleks dan berpesapadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.

Terdapat 3 domain:
y y y

Domain

Terdapat 5 domain TP: 1. Rekabentuk 2. Pembangunan 3. Penggunaan 4. Pengurusan 5. Penilaian

Pengembangan pengajaran Sumber pembelajaran Pengurusan pengajaran

PENGEMBANGAN PENGAJARAN A. Penyelidikan B. Reka bentuk C. Penerbitan D. Penilaian E. Logistik F. Penggunaan G. Pengedaran SUMBER PEMBELAJARAN A. Mesej B. Manusia

Jenis-jenis

REKABENTUK

  

RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN

  

Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENGGUNAAN

C. Bahan D. Peralatan E. Teknik F. Tempat atau keadaan PENGURUSAN PENGAJARAN A. Pengurusan organisasi B. Pengurusan kakitangan

  

Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN

  

Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat

PENILAIAN

  

Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

Pembelajaran Kendiri -

Penggunaan pelbagai jenis teknologi dalam pembelajaran melatih pelajar agar bertanggungjawab terhadap perkembangan dan prestasi akademik mereka tanpa bergantung kepada guru

(c) Peranan dan Kepentingan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran

Peluang Belajar Kepada Semua

Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu gurur dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran. Penerangan dan penjelasan guru tentang sesuatu perkara akan lebih mudah difahami apabila guru dibantu oleh pelbagai bahan dan peralatan yang mamp menterjemahkan maksud yang jelas berhubung dengan penerangan guru.

Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran membuka peluang belajar kepada sesiapa sahaja walaupun tanpa sekolah atau guru. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran telah mengubah sistem dan proses pembelajaran yang konvensional kepada suatu sistem yang lebih terbuka dan bebas.

satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum pengajaran pembelajaran kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran.

y y y y y y

Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

DEFINISI ENAM ASAS

2. REKA BENTUK PENGAJARAN

PERANAN DAN KEPENTIGAN PERSAMAAN & PERBEZAAN MODEL ASSURE DAN ADDIE

y y y y y y

Meningkatkan pencapaian pelajar MenjadikanP&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan obj P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai Membantu dlm proses membuat keputusan Menjadikan penyampaian P&P standard atau selaras bagi kump yg pelbagai Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar, khusus bagi sesuatu program yg besar dan luas. Cth, pendidikan jarak ja uh.

LIHAT JADUAL DI BAWAH

persamaan dan perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. PERSAMAAN Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media Setiap model ada fungsi ya tersendiri MODEL ASSURE Model ini telah diperkenalkan oleh Heinich, PERBEZAAN Pengasas MODEL ADDIE Rosset pada tahun 1987

Molanda, Russell (1989) .


Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan Definisi Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik yaitu mode

penggunaan media

Mengandungi enam langkah Model ini berskala kecil dan lebih tertumpu kepada perancangan pengajaran bilik darjah dan boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran.

Peringkat Fokus

Mengandungi 5 langkah asas kepada model rekabentuk berarahan yang lain menjadi pedoman dalam membangun

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendir

 A- analysis learner( analisis ciri-ciri pelajar) S state objectives (menyatakan objektif P&P) S- select method, media and meterials (pemilihan media dan bahan pengajaran pembelajaran ) U utilise media and materials (penggunaan media dan bahan pengajaran- pembelajaran) R require learner response (penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran) E evaluate and revise materials (nilai dan semak semula keberkesanan penggunaan media dan bahan P&P) Jenis Peringkat 1. 2. 3. 4. 5. Analisis (Anylisis) Bentuk (Design) Perkembangan (Development) Perlaksanaan (Implementation) Penilaian (Evaluation)

Disediakan oleh : 1) Norhafieza bt Awang 2) Nadrah bt Abdul Majid 3) Nurul Amira bt Md Yusop 4) Nurul Atiqah bt Mohamad 5) Mathila bt Haji Mansor