Anda di halaman 1dari 2

‫س ِم هللاِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ْي ِم‬

ْ ِ‫ب‬
َ‫ َوال َعاقِبَة ِل ْل ُمتَّقِيْن‬ ,  َ‫هلل َر ِّب ال َعالَ ِميْن‬ ِ ‫اَ ْل َح ْم ُد‬
َ‫ص َحابِ ِه َأ ْج َم ِعيْن‬
ْ ‫سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َوَأ‬
َ ‫سالَ ُم َعلَى‬
َّ ‫صالَة َُوال‬
َّ ‫ َوال‬ 

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Sesungguhnya pada petang ini, kami menadah tangan, menzahirkan

rasa kesyukuran ke atas-Mu Ya Allah, yang telah menentukan dan

mengizinkan kami, untuk berhimpun di dalam majlis yang penuh

kemuliaan ini, iaitu MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT AGUNG PIBG

SERENTAK & PENYAMPAIAN SUMBANGAN SEKOLAH-SEKOLAH

KEBANGSAAN, MENENGAH KEBANGSAAN & SMA DUN RANTAU,

TAHUN 2022.

Ya Mujibas Sa’ilin,

Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul hanya semata2 kerana-Mu

Ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar mengurniakan

kepada kami, buah fikiran dan idea-idea yang bernas, agar kami dapat

bertukar-tukar pendapat, dapat memberikan penyelesaian kepada

segala masalah yang timbul, dan dapat mengatur langkah dan strategi,

di dalam meningkatkan kecemerlangan dan kejayaan pelajar-pelajar

kami, samada dalam bidang akademik, kokurikulum, dan juga dari aspek

pembinaan jasmani, emosi dan rohani.


Ya Arhamar Rahimin ,

Perbaikilah segala kesilapan kami , jernihkanlah hubungan antara kami ,

jinakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan

yang membawa kepada perpaduan dan keharmonian, dalam

menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di antara kami. Berkatilah

usaha-usaha kami ini. Mudah-mudahan, dengan usaha yang telah dan

akan kami laksanakan, akan menjadikan sekolah-sekolah Dun Rantau

cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekolah2 yang disegani lagi

dirahmati, yang melahirkan pelajar-pelajar cemerlang di dunia dan di

akhirat.

‫ل اللَّ ُه َّم‬3 ُ ‫ا ً َم ْع‬3‫ ِد ِه تَفَ ُّرق‬3‫ َوتَفَ ُّرقَـَنَا ِمنْ بَ ْع‬، ‫اج َع ْل َج ْم َعنَا َه َذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْو ًما‬
ِ 3‫ َوالَ ت َْج َع‬، ‫ ْو ًما‬3 ‫ص‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬

. ‫شقِيًّا َوالَ َم ْط ُر ْودًا َوالَ َم ْح ُر ْو ًما‬


َ ‫فِ ْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َمنْ يَ ْتبَ ُعنَا‬

‫سبَقُ ْونَا بِاِإل ْي َما ِن َوالَ ت َْج َع ْل فِ ْي قـُلُ ْوبِنَا ِغالًّ ِللَّ ِذيْنَ َءا َمنُ ْوا‬
َ َ‫اللَّ ُه َّم ا ْغفِ ْرلَنَا ُذنُ ْوبَنَا َوِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذيْن‬

‫َربَّنَاإنَّ َك َر ُء ْوفٌ َر ِح ْي ٌم‬

َ ‫سنَة ًَوقِنَا َع َذ‬


ِ ‫اب النَّار‬ َ ‫َربَّنَا َءاتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح‬
ِ ‫سنَة ً َوفِي‬
َ ‫األخ َر ِة َح‬

َ‫ َوا ْل َح ْم ُدهَّلِل ِ َر ِّب ال َعالَ ِميْن‬، ‫سلَّ َم‬ َ ‫صلَّى هللاُ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو‬
َ ‫ه َو‬3ِ ِ‫ص ْحب‬ َ ‫َو‬

Anda mungkin juga menyukai