Anda di halaman 1dari 23

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


PULAU PINANG

KAEDAH MENGAJAR SEJARAH 1

JPK 225

TAJUK TUGASAN : SATU KAJIAN MENGENAI KURIKULUM DAN


SUKATAN PELAJARAN SEJARAH KBSM

NAMA : MOHD.ANUAR B. IBRAHIM


NO.MATRIK : JD/1212/98
KOD : JPK 225
NAMA KURSUS : ILMU PENDIDIKAN
TAJUK TUGASAN : SATU KAJIAN MENGENAI KURIKULUM DAN
SUKATAN PELAJARAN SEJARAH KBSM
UNTUK PERHATIAN : PN. ZAIMUNAH AHMAD

NAMA : AZIANA BINTI ABDUL MAJID @ IBRAHIM


NO. MATRIK : JD 1011/98
KOD : JPK 225
NAMA KURSUS : ILMU PENDIDIKAN
TAJUK TUGASAN : SATU KAJIAN MENGENAI KURIKULUM DAN
SUKATAN PELAJARAN SEJARAH KBSM
UNTUK PERHATIAN : PN. ZAIMUNAH AHMAD
KANDUNGAN MUKA SURAT

A. Latar belakang sejarah KBSM 3

B. Objektif dan matlamat pengajaran sejarah sekolah

Menengah 4-6

C. Matlamat mata pelajaran sejarah 6

D. Pendekatan dan penekanan mata pelajaran sejarah 6-10

E. Huraian sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2 11-15

F. Huraian aspek sejaran tempatan tingkatan 2 15-16

G. Huraian sukatan pelajaran tingkatan 3 15-18

H. Pembentukan negara Malaysia 18-19

I. Pengisian kemerdekaan 19-20

J. Huraian aspek sejarah tempatan tingkatan 3 20

K. Perbandingan format huraian sukatan KLSM dan KBSM 20-21

L. Ulasan dan cadangan 21-22

M. Rumusan 22

N. Bibliografi 23

2
A. Latar Belakang Sejarah KBSM

Mata pelajaran sejarah merupakan satu mata teras yang wajib di ambil oleh semua pelajar

pada peringkat menengah rendah. Sejarah bukanlah sesuatu yang asing pada masyarakat

kita . Ini kerana negara kita juga memiliki sejarahnya yang tersendiri.

Sejarah sebagai satu mata pelajaran teras mengikut konsep yang ditetapkan seperti

dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Negara. Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga

Tingkatan 5 perlu pelajari sejarah. Unsur-unsur sivik telah diterapkan dalam mata

pelajaran sejarah supaya semua pelajar dapat menghayatinya.Guru sejarah di masa lalu

mengajar sejarah mengikut kaedah biasa dan tidak menekankan nilai-nilai estetika

seperti pada hari ini. Banyak perbezaan proses pengajaran berlaku dalam KBSM

berbanding dalam KLSM dahulu. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan teknik inkuiri

penemuan bagi mengaji sesuatu projek kajian. Dengan teknik ini, pelajar dapat

didedahkan dengan lebih mendalam tentang sesuatu peristiwa yang berlaku berkaitan

dengan sejarah. Teknik ini juga dapat memberikan peransang kepada setiap pelajar

untuk terus meminati mata pelajaran sejarah.

3
B.OBJEKTIF DAN MATLAMAT PENGAJARAN SEJARAH SEKOLAH

MENENGAH

2.1 Objektif Mata Pelajaran Sejarah:

Objektif mata pelajaran sejarah ialah untuk membolehkan pelajar :

a. Memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik , ekonomi

dan sosial.

Objektif ini memberi tumpuan kepada semua pelajar supaya dapat memahami

perkembangan masyarakat dari aspek politik di mana pelajar akan mengetahui

perkembangan politik tanah air . Perkembangan ekonomi dan sosial bermula

dari zaman Melaka sehingga kini.

b. Memahami dan menghargai ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia

serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

Objektif ini memberikan penjelasan kepada murid tentang ciri-ciri masyarakat

berbilang kaum di Malaysia dan mengamalkan segala bentuk nilai yang baik

daripada budaya tersebut untuk keharmonian negara.

4
c. Menghargai usaha-usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan

kedaulatan dan kemerdekaan , dan tokoh-tokoh yang menghasilkan

pembangunan negara.

Peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh tanah air untuk negara Malaysia

merupakan satu pergorbanan yang besar. Oleh itu pelajar perlu menghargai jasa-

jasa tokoh tersebut dan mengambil iktibar dalam perjuangan mereka .

d. Mempunyai kesedaran sejarah dalam permahaman hakikat dan keadaan

masyarakat dalam masa kini.

Perubahan dalam masyarakat hari ini berbanding pada masa lampau harus

diketahui oleh semua pelajar. Bagaimana masyarakat berubah ke arah perpaduan

walaupun negara kita mempunyai perbagai bangsa, agama dan budaya.

e. Menganilisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah negera secara rasional.

Para pelajar perlu menganalisis, merumus dan menilai setiap fakta-fakta sejarah

dengan secara yang rasioanal dan bukan mengikut perasaan. Mencari dan

mengumpul bukti-bukti yang relevan bagaimana sesuatu peristiwa berlaku dengan

cara yang tepat dan sistematik. Hasil daripada kajian mereka dapat dibuat

penakulan pada diri sendiri bersaskan apa yang dikaji.

f. Mempertingkatkan daya pemiran dan kematangan yang bersasakan iktibar

daripada pengalaman sejarah.

5
Pelajar dapat mengambil iktibar serta pengajaaran yang berguna daripada setiap

peristiwa yang dipelajari. Daripada peristiwa ini, pelajar dapat berfikir secara

rasional untuk membuat penafsiran positif sebagai pengajaran.

g. Mempunyai kesedaran, kepekaan dan semangat ini melibat diri dalam usaha-

usaha mempertahankan kedaulatan , pembangunan dan kemajuan negara.

Pelajar difokuskan semangat kendiri seperti yakin, berani, rajin dan sebagainya

untuk mempertahankan negara dari sebarang penjajahan bentuk baru. Nilai-nilai

positif dapat disemai dalam diri pelajar untuk memajukan negara seantaro dunia.

C. MATLAMAT MATA PELAJARAN SEJARAH

Matlamat pendidikan sejarah adalah untuk memupuk semangat setia negara dan

perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. Melalui penghayatan sejarah tanahair,

pelajar-pelajar akan dapat memahami keadaan masyarakat dan negara dalam

mewujudkan keharmonian dan semangat perpaduan di kalangan masyarakat bebilang

kaum dalm sebuah negara yang mempunyai satu bahasa.

D. .PENDEKATAN DAN PENEKANAN MATA PELAJARAN SEJARAH

3.1 Tema-tema Tingakatan Satu dan Huraiannya

a. Keagungan kesultanan Melayu Melaka menjadi kebanggan kita bersama

Tema ini menceritakan kemunculan kesultanan Melayu Melaka sebagai

sebuah kerajaan yang kuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada abad ke 15

dan awal abad ke 16. Pada zaman kegemilangannya kesultanan Melayu

6
Melaka telah membina satu tradisi budaya, politik dan ekonomoi yang kekal

diwarisi sehingga kini. Kegemilangan dan kemakmuran menyebabkan

Portugis datang untuk menawan pada tahun 1511. Tema ini juga menyentuh

kewujudan pertempatan-pertempatan dan kerajaan-kerajaan awal di gugusan

kepulauan melayu sebagai latar belakang serta pendedahan konsep sejarah dan

sejarah sebagai satu disiplin.

Tajuk-tajuk dalam tema ini ialah;

a. i Sejarah dan kita

ii Keagungan Kesultanan Melayu Melaka menjadi kebanaggan kita bersama

iii Kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan dan kerajaan yang kuat

di Gugusan Kepulauan Melayu.

iv. Melaka menjadi pusat penyebaran agama islam

v. Berakhirnya Pemerintahan Kesultanan Melayu yang berpusat di Melaka.

b. Kerajaan –kerajan Melayu selepas Melaka menadi asas kerajaan-kerajaan

negeri masa kini.

Tema ini adalah tentang kemunculan semula kerajaan –kerajaan lain seperti

Brunei , Sulu dan Acheh di Gugusan Kepulauan Meayu setelah kejatuhan

Melaka ke tangan Portugis. Pada zaman kekuasaannya , pengaruh Brunei dan

Sulu meliputi beberapa kawasan tertentu di Sabah dan Sarawak . Di

Semenenjung Tanah Melayu , kerajaan –kerajaan negeri masa kini. Walaupun

7
terdapat kegiatan kuasa-kuasa kuar serta pergolakan dalam negei , namun

struktur masyarakat bumiputera tidak berubah .

Tajuk-tajuk di dalam tema ini :

i. Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

ii. Kerajaan –kerajaan Melayu Kedah , Kelantan , Negeri Sembilan , Pahang ,

Perlis, Selangor dan Terengganu..

iii. Sabah dan Serawak

D. HURAIAN ASPEK SEJARAH TEMPATAN

Objektif pengajaran dan pembelajaran Sejarah Tempatan bagi Tingkatan 1

a. Mengenali diri dan keluarga

b. Mengenali dan memahami perkembangan sekolah

c. Mencari, mengumpul , memahami serta mentafsirkan maklumat fakta-fakta

sejarah.

d. Mengamalkan nilai-nilai hidup yang diwarisi bersama keluarga dan sekolah.

Mengandungi dua tajuk iaitu :

a. Sejarah diri dan keluarga

b. Sejarah sekolah

8
Tajuk-tajuk yang terdapat dalam Sejarah Diri dan Keluarga

a. Salasilah keluarga

Mengandungi nama-nama ahli keluarga ,tarikh lahir dan tarikh meninggal dunia

dan pertalian persaudaraan.

b. Perkembangan Diri dan Keluarga

Mengandungi tempat dan tarikh lahir diri dan ahli keluarga, tempat asal dan

tempat tingal ,pendidikan dan perkerjaan.

c. Tokoh-tokoh dalam keluarga

Mengandungi nama dan biodata , kejayaan yang diperolehi dan sifat-sifat

istmewa.

d. Peristiwa bersejarah dalam keluarga

Peristiwa-peristiwa luar biasa ataupun istimewa yang berlaku dalam keluarga

dan kepentingan peristiwa berkenaan .

Tajuk-tajuk yang terdapat dalam Sejarah Sekolah

a. Nama dan lambang-lambang kemegahan sekolah.

Mengandungi asal-usul nama sekolah, tarikh nama itu mula digunakan ,

sebab-sebab nama itu dipilih, lambang-lambang sekolah , logo-logo moto

dan lagu serta akna lambang-lambang tersebut.

9
b. Infrastruktur dan kemudahan asas

Menceritakan tentang bangunan asal, bangunan tambahan, kemudahan-

kemudahan yang disediakan seperti asrama, perpustakaan , bilik

komputer , makmal , bengkel dan kantin sekolah.

c. Pengetua-pengetua dan guru-guru

Biodata , sumbangan penting terhadap sekolah , sumbangan terhadap

masyarakat dan sifat-sifat istimewa.

d. Badan pengurus dan PIBG

Tarikh penubuhan, nama ahli jawatankuasa dan ketokohan , kegiatan-

kegiatan penting dan sumbangan terhadap sekolah.

e. Tokoh-tokoh yang dihasilkan

Biodata tokoh, sumbangan tokoh berkenaan , dan sifat-sifat istimewa.

f. Peristiwa-peristiwa bersejarah

Peristiwa luar biasa ataupun yang istimewa, dan kepentingan peristiwa

berkenaan .

10
g. Prestasi dan kejayaan akademik dan kokurikulum

Mendedahkan murid murid tentang kejayaan gemilang dalam bidang

akademik dan kejayaan dalam bidang kokurikulum.

h. Persatuan , kelab dan Pasukan Pakaian seragam

Memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai jenis-jenis persatuan , kelab dan

pasukan pakaian seragam yang ditubuhkan , kejayaan yang dinikmati dalam

setiap peringkat.

E. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN DUA

Tema Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua

1. Kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik kuasa luar untuk menjajah

negara kita.

Tema ini membicarakan tentang perluasan pengaruh dan penjajahan British di

negara kita. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada bentuk

dagangan industri dan penggunaan teknologi moden . Perubahan ekonomi ini

membawa berbagai-bagai kesan dalam kehidupan Masyarakat . Akibat dalam

campur tangan British dalam hal ehwal tempatan ini, beberapa tokoh telah bangun

menentang British.

11
Tajuk-tajuk di dalam tema ini:

1. Negara kita menghadapi dan mengalami proses perluasan pengaruh dan

penapakkan kuasa British.

a. Pengambilan Pulau Pinang , Singapura dan Melaka

Mengisahkan masalah Kedah dan hubungan dengan kuasa luar, British

mengambil Pulau Pinang, percubaan Kedah mengambil semula Pulau Pinang ,

perpecahan kerajaan Johor – Riau Lingga , Singapura diambil oleh Bitish, Melaka

menjadi hak milik British dan penyatuan pentadbiran negeri-negeri Pulau Pinang,

Singapura dan Melaka.

b. Campur tangan di Perak , Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang.

Mengisarkan cerita kekayaan hasil perlombongan di Perak, Selangor dan Negeri

Sembilan serta Pahang. Perkembangan revolusi perusahaan di Eropah,

persengketaan merebut kuasa dan hasil kekayaan, negeri Perak Selangor, Negeri

Sembilan dan Pahang.

c. Sarawak di bawah pemerintahan Brooke, dan Sabah di bawah Syarikat Berpiagam

Borneo Utara.

Megisarkan tajuk kemunculan Sarawak sebagai sebuah negeri , Sarawak di bawah

pemerintahan keluarga Brooke, kemunculan Sabah senbagai sebuah negeri dan

sistem pentadbiran di Sabah.

12
d. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis,dan Johor menerima penasihat British.

Mengisarkan pengetahuan tentang perkembangan negeri Kedah-Perlis dan

hubungan Kelantan-Siam, Kelantan –Terengganu, Terengganu –Siam, Siam

British, Kedah menerima pensihat British dan perkembangan negeri Johor.

2. Perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang penjajah

a. Asas dan tujuan perjuangan

Menceritakan pengetahuan tentang tokoh-tokoh tempatan yang terlibat menentang

British dan tujuan penentangan mereka.

b. Bentuk Pejuangan dan kesan-kesan

Menceritakan pengetahuan tentang penentangan bersenjata, kegagalan perjuangan

dan pengukuhan pentadbiran British akibat kegagalan penentangan orang Melayu.

3. Penguasaan terhadap hasil bumi, kita dan kesan-kesannya

a. Peruasahaan pertanian

Mengisarkan tentang pertanian , faktor-faktor yang membawa perubahan dalam

kegiatan ekonomi,tanaman lain yang diusahakan,pengutipan hasil laut dan lain-

lain.

b. Perusahan perlombongan dan pengeluaran hasil hutan.

Perlombongan secara besar-besaran , faktor-faktor yang membawa perubahan

kepada kemodenan, pemungutan hasil-hasil hutan dan usaha-usaha pembalakan.

13
c. Kesan-kesan

Perubahan dalam bidang pentadbiran, kemasukan buruh asing secara terancang,

kemunculan masyarakat majmuk, dan perubahan dalam bidang pendidikan.

Tindak balas untuk menebus maruah bangsa dan negara.Tema ini memberi

tumpuan kepada kebangkitan semangat kebangsaan secara tersusun untuk

membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Semangat kebangsaan ini

diperjuangkan oleh badan-badan dan kesatuan-kesatuan yang mempunyai corak

perjuangan dan matlamat tertentu. Melalui pendidikan, karya penulisan dan

persuratkhabaran, semangat perjuangan dapat disebarkan kepada masyarakat

umum.

Tajuk-tajuk dalam tema ini :

1. Kebangkitan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air.

a. Perkembangan dalam negeri : pendidikan, penulisan kreatif dan

persuratkhabaran. Unsur pengetahuan yang diterapkan ialah definisi semangat

kebangsaan ,kemajuan pendidikan, persuratkhabaran dan penulisan kreatif.

b. Pengaruh gerakan nasionalisme negara luar

Unsur pengetahuan yang diterapkan ialah gerakan nasionalisme di Turki, Mesir,

Indonesia, India dan China serta kesannya ke atas perkembangan semangat

kebangsaan di tanah air.

2. Perjuangan badan-badan dan kesatuan-kesatuan menentang penjajahan

14
a. Asas dan tujuan kegiatan

Kesedaran untuk memajukan taraf hidup, perjuangan membebaskan diri daripada

penjajahan , gerakan Islah Islamiah iaitu semangat perjuangan berlandaskan Islam

dan gerakan yang menghala ke negara asal.

b. Corak dan bentuk perjuangan

Badan dan kesatuan yang bergerak secara sederhana iaitu yang bekerjasama

dengan British yang radikal iaitu yang tidak bertolak ansur.

F HURAIAN ASPEK SEJARAH TEMPATAN TINGKATAN DUA

1. Sejarah kawasan temapat kediaman/ tinggal

2. Sejarah kawasan persekitaran sekolah

Pengkajian tentang sejarah tempatan adalah sebahagian daripada pelajaran sejarah

yang akan dikendalikan secara projek bagi tingkatan 2, tumpuan kajian meliputi

aspek-aspek sejarah yang terdapat di kawasan terdekat dengan pelajar. Pemilihan

aspek kajian bergantung kepada keupayaan pelajar, bahan dan sumber setempat

yang boleh didapati.

Pengkajian sejarah tempatan ini haruslah menekankan penguasaan kemahiran

belajar seperti mengumpul maklumat , mengelas, menganalisa secara sistematik.

Aspek pengkajian bagi kedua-dua tema adalah sama. Tajuk-tajuk kecil,

pengetahuan dan iktibar serta nilai dalam huraian kandungan yang sama bolehlah

digunakan.

15
Tema dan tajuk yang terdapat dalam huraian aspek sejarah tempatan tingkatan

dua ialah :

a. asal-usul nama tempat / bersejarah

b. bangunan/ tempat bersejarah

c. tokoh

d. pekerjaan penduduk

e. perkembangan penduduk

f. perkembangan infrastruktur dan kemudahan asas

g. peristiwa yang bersejarah / tradisi setempat

h. lagenda dan cerita rakyat/ pentadbiran setempat

G. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN TIGA

Tema : Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air

Tema ini memaparkan detik-detik perjuangan yang dialami oleh rakyat ke

arah menuntut kemerdekaan tanah air. Pengalaman semasa pendudukan

Jepun menyemarakkan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat.

Pembentukan Malayan union di tentang hebat oleh orang Melayu sehingga

memaksa British menggantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu .

Ancaman komunis tidak menghalang perjuangan rakyat dalam menuntut

kemerdekaan.

16
Tajuk-tajuk yang terdapat dalam tema ini ialah :

1. Pendudukan Jepun di negara kita

a. Pemerintahan Jepun dan kesan-kesan pemerintahan Jepun

Serangan tentera Jepun terhadap Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, reaksi

penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun dan kekalahan Jepun terhadap

British. Jepun juga telah memberi kesan terhadap politik , ekonomi, sosial serta

pengalaman negara-negara jiran.

2. Penentangan terhadap Malayan Union

a. Pembentukan Malayan Union, penubuhan UMNO dan penubuhan Persekutuan

Tanah Melayu.

Menceritakan tentang Tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Gagasan

Malayan Union, tindak balas orang Melayu, kemunculan Umno dan rundingan ke

arah penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

3. Ancaman Komunis dan pengisytiharan darurat

a. Penyusupan anasir komunis dan langkah-langkah membenteras ancaman komunis

di Tanah Melayu.

Unsur pengetahuan yang diterapkan ialah kegiatan komunis sebelum penubuhan

Parti Komunis Malaya( PKM) 1930. Kegiatan komunis di Sarawak , ancaman dan

keganasan komunis, tindak balas kerajaan dan pengharaman PKM dan parti-parti

berhaluan kiri.

17
4. Kerjasama antara kaum ke arah kemerdekaan

a. Kemunculan dan perkembangan parti-parti siasah, pembentukan parti Perikatan

UMNO,MCA,MIC dan pilihanraya ke arah pembentukan kerajaan sendiri.

5. Detik-detik pengisytiharan kemerdekaan

a. Tajuk-tajuk di bawahnya menceritakan rombongan merdeka 1956, perundingan

antara kaum dan penyediaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ,

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan perisytiharan kemerdekaan.

Unsur pengetahuan yang diterapkan ialah Rundingan Kemerdekaan, Suruhanjaya

Reid, Asas Perlembagaan, kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu,

Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan.

6. Perubahan pentadbiran di Sabah dan Sarawak

a. Tajuk-tajuk dibawahnya ialah berkaitan dengan Gerakan Anti-Penyerahan

Sarawak, serta langkah-langkah kerajaan sendiri. Unsur pengetahuan yang

diterapkan ialah Penyerahan Sarawak kepada British, kemunculan Gerakan Anti-

Penyerahan 1946-1961 dan di Sabah 1946-1961.

H. PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

Tema ini membincangkan tentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang

terdiri daripada Singapura , Sabah , Brunei dan Sarawak. Penyatuan 11 buah

negeri Semenanjung Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah dan Sarawak

bertujuan untuk menjamin perpaduan , kemakmuran dan keselamatan bersama .

18
Gagasan ini telah menghadapi berbagai rintangan dalam dan luar negeri pada

peringkat awal pembentukannya.

Tajuk di bawah tema ini :

a. Gagasan Penubuhan Malaysia, cabaran-cabaran terhadap penubuhan Malaysia

dan perjanjian serta perisytiharan Malaysia.

I. PENGISIAN KEMERDEKAAN

Tema ini memaparkan perjuangan kita untuk membina sebuah negara yang

berdaulat, aman , bersatu padu dan makmur.Sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat, kita perlu membina identiti yang tersendiri dan berusaha mencapai

kemakmuran bersama. Mempunyai sistem pemerintahan dan penradbiran

tersendiri, rancangan pembangunan yang menjamin perpaduan dan kesejahteraan

rakyat.

Tajuk-tajuk di bawah tema ini ialah :

a. Kedaulatan dan keperibadian negara kita , sistem pemerintahan dan pentadbiran

negara, peningkatan perpaduan dan kemakmuran bersama dan Malaysia dalam

hubungan antarabangsa.

Antara unsur pengetahuan yang diterapkan ialah ketua negara serta bidang

kuasanya , struktur dan organisasi Parlimen, lambang-lambang negara , Hari

Kebangsaan , Rukunegara , Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri ,

struktur Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri serta bidang kuasanya. Usaha-usaha

19
ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan , prinsip dan matlamat dasar luar

Malaysia serta kerjasama dalam pelbagai bidang serantau dan antarabangsa.

J. HURAIAN ASPEK SEJARAH TEMPATAN TINGKATAN 3

Pengkajian Sejarah Tempatan bertujuan memberi pengalaman secara langsung

kepada pelajar mengkaji pelbagai aspek sejarah yang terdapat disekeliling

mereka. Melalui pengkajian ini, pelajar-pelajar dapat didedahkan kepada beberapa

kemahiran yang dapat mempertingkatkan minda mereka terutamanya dalam

pencarian maklumat, , pengkelasan dan penulisan pelaporan yang dibuat.

K. PERBANDINGAN FORMAT HURAIAN SUKATAN KLSM DAN KBSM

Terdapat sedikit perbezaan format huraian sukatan pelajaran sejarah di antara

yang lama dan yang baru ( 1995 ). Jadual di bawah ditunjukka perbandingan

perbezaan tersebut :

Kurikulum Lama Sekolah Menengah ( KLSM )

BIL ISI KANDUNGAN

1 Mengandungi tajuk pelajaran sejarah

2 Mengandungi unsur-unsur luar

3 Jalinan tidak jelas dan mengandungi unsur-unsur kemanusiaan

4. Mementingkan bahan dan isi

5 Menekankan soal politik

6 Menjaga kepentingan barat

20
7 Lebih luas tetapi mengandungi banyak unsur-unsur luar terutamanya daripada

Barat untuk mengukuhkan kedudukan dan kuasa.

Kurikulum Baru Sekolah Memengah

BIL ISI KANDUNGAN

1 Matlamat Am dan matlamat khusus

2 Mengandungi unsur-unsur tempatan

3. Jalinan antara kandungan bagi tiap-tiap peringkat

4 Menekankan aspek afektif sikap, perasaan dan penghargaan

5 Menitikberatkan soal ekonomi dan sosial

6 Melihat sejarah dari kaca mata tempatan

7 Ulangan beberapa tajuk untuk penegasan dan pendekatan yang lebih mendalam

lagi.

L. ULASAN DAN CADANGAN

Daripada 3 huraian yang telah kami terangkan di atas, maka jelaslah bahawa tajuk-tajuk

yang terdapat di dalam Tingkatan 1 lebih menekankan kepada unsur-unsur sejarah asas.

Dalam huraian sukatan pelajaran Tingkatan 2 pula, memperlihatkan penekanan kepada

unsur-unsur keruntuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka kepada kuasa asing dan

kemunculan semangat nasionalisme yang memperjuangkan tanah air daripada kuasa

penjajahan. Manakala bagi huraian sukatan pelajaran Tingkatan 3 pula ianya lebih

menekankan kepada perjuangan menuntut kemerdekaan daripada kuasa penjajahan .

21
Setelah pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi akhirnya Tanah Melayu telah

mencapai kemerdekaan dan bermulalah sistem pentadbiran dan pemerintahan sendiri

oleh rakyat tempatan.

M. RUMUSAN

Usaha yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan memperkenalkan

Kurikulum Baru bagi sukatan mata pelajaran sejarah di sekolah menengah merupakan

satu langkah yang bijak di mana usaha ini telah berjaya melahirkan pelajar yang

mempunyai jiwa patriotisme dan semangat cintakan tanah air mereka. Dengan adanya

semangat seperti ini sudah tentu negara kita akan mempunyai satu bentuk masyarakat

yang bersatu padu, kuat dan berjiwa murni. Keharmonian dan kerukunan hidup rakyat

negara ini dapat dikekalkan selamanya.

22
BIBLIOGRAFI

1. Persatuan Sejarah Malaysia cawangan Wilayah Persekutuan, 1992, “Sejarah

Dalam Pendidikan” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

2 Kem.Pen. Malaysia, 1996 Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah : Tingkatan 3 “

Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum.

3 Abd.Rahim Abd. Rashid, 1997, Modell & Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM,

“ Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

4 Bloom, B.S, 1995, “ Taxonomy of Educational Objecties, Handbook 1: Cognitive

Domain, New York: David Mckay .

23