Anda di halaman 1dari 13

NAMA:

KELAS:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2022

ASAS SAINS KOMPUTER (ASK)


TINGKATAN 1
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN Untuk Kegunaan Pemeriksa


INI SEHINGGA DIBERITAHU
BAHAGIAN MARKAH MARKAH
1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian
A dan Bahagian B. PENUH DIPEROLEHI

2. Jawab semua soalan. A 30

3. Jawapan anda hendaklah ditulis


B 70
dalam ruang yang disediakan.

4. Kertas soalan ini hendaklah


diserahkan kepada guru pada akhir JUMLAH
peperiksaan.

5. Kertas soalan ini mengandungi 9 muka


surat termasuk muka hadapan.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

(NOR FAIZAL ABD MUTALIB) (KAYATRE DEVI A/P MOORTHY) (MOHD. ZOLKAFLIE BIN HARUN)
Guru Matapelajaran ASK Ketua Panitia ASK Guru Kanan VOTEK
Bahagian A
[ 30 markah ]

1. Lengkapkan maksud pemikiran komputasional berikut.

komputer menyelesaikan pemikiran

Pemikiran komputasional ialah satu proses (a) bagi tujuan


(b) sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin
atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains (c) .

[ 3 markah ]

2. Nyatakan sama ada pernyataan berikut BENAR atau PALSU.

(a) Teknik leraian membolehkan kita memahami sesuatu proses kerja dengan
lebih mudah dan membantu kita memberi penerangan yang lebih jelas kepada
orang lain.

(b) Semasa menggunakan teknik pengecaman corak, kita akan menilai jenis
corak dan warna untuk membantu proses penyelesaian masalah

(c) Teknik peniskalaan adalah satu teknik yang mengambil kira setiap aspek
walaupun aspek tersebut tidak berapa penting supaya setiap masalah dapat
diatasi.
[ 3 markah ]

3. Tandakan ( √ ) bagi aspek penting dan ( X ) bagi aspek tidak penting dalam membuat kek.

(a) Ketetapan suhu ketuhar semasa membakar kek


(b) Bahan-bahan membuat kek
(c) Kedai menjual bahan membuat kek
[ 3 markah ]

4. Perhatikan jujukan nombor berikut. Kenal pasti dan nyatakan tiga nilai seterusnya bagi setiap jujukan
tersebut.

(a) 10 20 30 40 50 Jawapan:

(b) 4 8 16 32 64 Jawapan:

(c) -4 -2 0 2 4 Jawapan:
[ 3 markah ]
5. Namakan tiga lagi jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional
berdasarkan penerangan yang diberikan selain daripada Teknik Leraian.

Teknik dalam Pemikiran


Penerangan
Komputasional
Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu
(a) masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang
kurang penting.
Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks
TEKNIK LERAIAN kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan
pemahaman dan penyelesaian.

(b) Membina model berdasarkan corak-corak yang telah


dikenalpasti daripada beberapa masalah serupa.

(c) Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah


atau dalam masalah yang sama.
[ 3 markah ]

6. Gariskan jawapan yang betul mengenai nombor perduaan dan nombor perpuluhan.
(a) Sistem perpuluhan menggunakan digit-digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 juga dikenali sebagai
( Sistem Nombor 10 / Sistem Asas 10 ).
(b) Komputer menggunakan sistem perduaan atau dikenali sebagai ( Sistem Asas 2 / Sistem Asas 10 ).
(c) Sistem perduaan menggunakan ( satu / dua ) digit sahaja untuk menyimpan data dalam komputer.
[ 3 markah ]

7. Jadual di bawah menunjukkan susunan tiga biji mentol pada nilai tempat nombor
perduaan. Lengkapkan jadual tersebut.
Nilai tempat nombor perpuluhan Nilai dalam
4 2 1 perpuluhan
(a)

(b)

(c)

[ 3 markah ]
8. Nyatakan sama ada pernyataan berikut BENAR atau PALSU.

(a) Nombor 1011 dalam asas 2 adalah bersamaan dengan 101 dalam asas 10.

(b) Nilai 20 adalah bersamaan dengan 0.

(c) 112 + 102 adalah bersamaan dengan 5.

[ 3 markah ]

9. Tandakan ( √ ) bagi sistem nombor perduaan yang betul dan ( X ) bagi yang salah.

(a) Dikenali juga sebagai Sistem Binari.

(b) Menggunakan sepuluh digit, iaitu 0 hingga 9.

(c) Digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data.

[ 3 markah ]

10. Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan.

A 11010 B 10111 C 10010

Padankan nombor perduaan dengan nilai perduaannya yang betul dengan menulis A, B atau C.

(a) 26

(b) 12

(c) 23
[ 3 markah ]
Bahagian B
[ 70 markah ]

1. (a) Rajah berikut menunjukkan Rahman ingin membuat sandwic untuk rakan sekelasnya.

Mengikut teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada beberapa masalah kecil. Nyatakan satu masalah
kecil yang telah dileraikan.
_____________________________________________________________________________________________________________________

1. (b) Aisyah ingin menggunakan e-mel untuk menghantar tugasan ASK kepada gurunya. Apakah yang
perlu Aisyah lakukan? Selesaikan masalah Aisyah dengan melengkapkan peta dakap berikut bagi
meleraikan masalah tersebut.

i)
a) perlu ada akses ke

________________________________
ii)

i)
Masalah:
Menghantar b) perlu ada akaun
tugasan melalui
e-mel
________________________________
ii)

i)
c) Tugasan ASK yang

________________________________
ii)

[10 markah]
2. Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan dengan melengkapkan
jadual di bawah.

(a) 101101

Nombor perduaan 1 0 1

Nilai tempat 8 4 2 1

Nilai digit

Nombor perpuluhan bagi nombor perduaan 101101

[ 5 markah ]
(b) 1000101

Nombor perduaan

Nilai tempat

Nilai digit

Nombor perpuluhan bagi nombor perduaan 1000101

[ 5 markah ]
3. (a) Nyatakan dua kaedah yang sering digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada
nombor perduaan.
i.

ii.
[ 2 markah ]

(b) Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor perduaan dengan melengkapkan jadual
di bawah.
i) 12110

121 ÷ 2 = baki

÷ = baki

÷ = baki

÷ = baki

÷ = baki

÷ = baki

÷ = baki

Oleh itu, 12110 =


[ 8 markah ]

4. Lengkapkan jadual berikut untuk operasi tambah dan operasi tolak bagi dua nombor perduaan.

Operasi tambah Hasil tambah Operasi tolak Hasil tolak

(a) 0+1 (a) 1-0


(b) 1+0 (b) 1-1
(c) 1+1 (c) 10 - 1
(d) 10 + 1 (d) 11 - 1

[ 8 markah ]
5. Cari hasil tambah bagi dua nombor perduaan yang berikut.

(a) 11011 + 1001 (c) 111001 + 11001

(b) 11111 + 10101 (d) 1010101 + 10101

[ 12 markah ]

6. Cari hasil tolak bagi dua nombor perduaan yang berikut.

(a) 1111111 - 111 (c) 100110 - 1001

(b) 1100111 - 100 (d) 1010110 - 10100

[ 12 markah ]
7. (a) Terdapat tiga jenis unit ukuran bagi imej digital. Nyatakan dua daripadanya.
i.

ii.
[ 2 markah ]

(b) Rajah di bawah menunjukkan dua gambar yang mempunyai kedalaman bit yang
berbeza. Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan-soalan berikutnya.

Gambar (a) Gambar (b)


Resolusi = 72 Resolusi = 72
dpi dpi
Kedalaman warna = 1 Kedalaman warna = 2 bit
bit

i) Berapakah jumlah warna yang digunakan dalam kedua-dua gambar tersebut?


Gambar (a) = warna.

Gambar (b) = warna.


ii) Nyatakan warna-warna yang terdapat pada imej yang menggunakan kedalaman warna 2 bit.

[ 6 markah ]

**** KERTAS SOALAN TAMAT ****


JAWAPAN PPT ASK T1:

BAHAGIAN A

1 (a)pemikiran
(b) menyelesaikan
(c)komputer

2 (a)BENAR
(b) PALSU
(c)PALSU

3 (a)√
(b) √
(c)X

4 (a) 60, 70, 80


(b) 128, 256, 512
(c) 6, 8, 10

5 (a)Teknik Peniskalaan
(b) Teknik Pengitlakan
(c)Teknik Pengecaman Corak

6 (a)Sistem Asas 10
(b) Sistem Asas 2
(3) dua

7 (a)3
(b) 5
(c)6

8 (a)PALSU
(b) PALSU
(c)BENAR

9 a) √
(b) X
(c)√
10 (a)A
(b) C
(c)B
BAHAGIAN B

1 (a)(i) Harus pilih laluan yang mempunyai jarak yang terdekat.


(ii) Mesti melakukan tugasan yang diberi dengan segera.
(iii) Elakkan stesen yang ramai orang.

(b) (i) Laluan 1: R  A  E  D  C  B  R

Jarak 2200 m.

(ii) Laluan 2: R  B  A  E  D  C  R

Jarak 2100 m.

(iii) Laluan 3: R  C  D  E  B  A  R

Jarak 2050 m.

(c) Laluan 3 (Bergantung kepada jawapan pelajar Laluan mana yang mempunyai
jarak terdekat)

2 (a)
Nombor perduaan 1 0 1 1 0 1

Nilai tempat 32 16 8 4 2 1

Nilai digit 32 0 8 4 0 1

= 32 + 8 + 4 + 1
= 45

(b)
Nombor perduaan 1 0 0 0 1 0 1

Nilai tempat 64 32 16 8 4 2 1

Nilai digit 64 0 0 0 4 0 1

= 64 + 4 + 1
= 69
3 a) (i) Kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan
bakinya.
(ii) Kaedah ambil daripada baki.

b)
60 baki 1
121 ÷ 2 =
30 baki 0
60 ÷ 2 = 15 baki 0

30 ÷ 2 = 7 baki 1

15 ÷ 2 = 3 baki 1

7 ÷ 2 = 1 baki 1

0 baki 1
3 ÷ 2 =

1 ÷ 2 =

Oleh itu, 12110 = _11110012


4 Operasi tambah Hasil tambah Operasi tolak Hasil tolak

(a) 0+1 1 (a) 1-0 1


(b) 1+0 1 (b) 1-1 0
(c) 1+1 10 (c) 10 - 1 1
(d) 10 + 1 11 (d) 11 - 1 10
(a) (c)
5 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
+ 1 0 0 1 + 1 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0

(b) (d) 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 + 1 0 1 0 1
+ 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0

(a) (c)
6
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
- 1 1 1 - 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1

(b) (d)
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
- 1 0 0 - 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7 (a)i) Resolusi
ii) Dimensi @ Kedalaman bit warna

(b) i) Gambar (a) = 2


warna Gambar (b) =
4 warna

ii) - Putih
- Kelabu cerah
- Kelabu gelap
- Hitam

Anda mungkin juga menyukai