Anda di halaman 1dari 3

SUMBANGAN KOMPONEN SASTERA DALAM BIDANG PENDIDIKAN PENDAHULUAN Dalam pendidikan bahasa Melayu kini, bahan sastera diberikan

lebih penekanan. Ini adalah hasil kesedaran sastera yang meluas. Sebelum ini, walaupun bahan sastera terdapat dalam buku teks bahasa Melayu, kedudukannya dapat dikatakan hanya di pinggiran. Ada beberapa alasan yang menyokong penggunaan bahan sastera dalam pendidikan bahasa. Pertama, sastera adalah bentuk karya yang menggunakan bahasa secara yang terbaik. Laras bahasa sastera adalah salah satu daripada sejumlah laras bahasa, dan jika bahan yang dipilih itu berupa karya atau sebahagian karya sastera yang bermutu, maka bahasanya terjamin. Bahan sastera memiliki daya tarikan yang dapat menumbuhkan dan mengekalkan minat membaca. Ini disebabkan oleh sifat karya sastera itu sendiri yang selalunya memiliki ciri-ciri menghibur. Karya sastera yang bercorak cereka mengandungi plot yang dapat memikat hati pembaca untuk menatapnya. Dengan itu, bahan bacaan yang merupakan petikan, bukan sahaja akan menyebabkan pelajar gemar menatapnya, malah menyebabkan mereka mencari karya asal yang lengkap untuk menyambung pembacaannya. Dalam keadaan ini bahan sastera adalah bahan pengajaran bahasa yang berkesan. Bahasa yang baik dan menarik akan menyebabkan timbulnya rasa bangga di hati penggunanya. Kebanggaan terhadap bahasa Melayu adalah salah satu objektif pendidikan bahasa Melayu. Bahasa yang kering atau lurus, walaupun memiliki cirri-ciri keilmuan, tidak mungkin menimbulkan perasaan bangga. Yang timbul ialah rasa bosan. Manakala kebosanan ialah musuh utama pembelajaran. Bahan-bahan sastera yang dimaksudkan dalam sukatan pelajaran ialah puisi, cerpen, novel, drama dan hikayat. Pemilihan bahan hendaklah berdasarkan mutu karya kerana pemilihan yang sewenang-wenangnya tidak akan membawa pelajar ke arah penghayatan sastera. Keupayaan penulis dan mutu karya hampir-hampir semakna dalam konteks ini.

Sumbangan.

Di Malaysia, dalam sistem pendidikan sekolah, pelajar digalakkan menceburi bidang sastera. Bidang sastera mempunayai banyak faedah yang boleh mendidik pelajar menajadi orang yang berguna. Sastera berupaya melahirkan idea-idea yang signifikan dan sentimen-sentimen kemanusiaan. Pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan dapat melahirkan satu cara bagaimana pelajar dapat mengecapi pelbagai ekspresi. Selalunya nilai-nilai yang bersifat sejagat dan sah dalam persejarahan dan tamadun diketengahkan. Pengajaran mata pelajaran kesusasteraan bermodelkan budaya ini membolehkan pelajar memahami dan menghargai budaya. Kesedaran perlu ada tentang wujudnya ideologi yang berbeza-beza dari aspek masa dan ruang. Mereka juga berupaya menyelami perasaan, pemikiran tradisi dan nilai-nilai seni dalam khazanah sastera budaya terlahir. Perasaan kemanusiaan ini dapat menempatkan sastera pada tahap yang wajar dalam pengajaran dan pembelajaran nilai kemanusiaan di merata tempat di dunia ini. Sastera boleh dijadikan media dalam pengajaran tatabahasa dan seterusnya ia dapat digunakan untuk memanipulasikan bahasa. Model linguistik berpegang pada prinsip bahawa bahasa adalah media sastera dan kesusasteraan dicipta daripada bahasa. Melaluinya akan wujud lebih ramai pelajar yang berkemampuan membaca dan akhirnya akan dapat menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam teks sastera menerusi mata pelajaran kesusasteraan tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru.

Melalui matapelajaran sastera, pelajar dapat pemahaman tentang bagaimana menghargainya dan hasilan-hasilannya budaya yang kompleks. Ia berkesan kerana dengan memahami budaya dan bangsa serta diri sendiri, kita akan dapat berfungsi dalam masyarakat dan budaya itu sendiri secara berkesan. Dalam usaha melahirkan pelajar yang berkeperibadian luhur, guru itu harus meransang dan menghidupkan suasana belajar dalam kelas sastera dengan memilih teks yang dapat memberikan respon atau mendapat tindak balas yang menyeluruh daripada pelajar. Pelajaran membaca teks sastera seharusnya menjadi suatu pengalaman imaginasi individu yang dapat dicerap secara kolektif yang tidak mudah dilupai oleh para pelajar. Pembelajaran sastera melibatkan proses membaca bahan sastera yang akademik sifatnya. Kegiatan di institusi ini melibatkan banyak konsep kritikan, konvensi, kesusasteraan, dan bahasa meta. Keperluankeperluan ini seringkali dapat menggambarkan kemampuan pelajar untuk menunjukkan keupayaan memehami istilah-istilah dan konsep dalam bertutur dan menulis tentang sastera. Pembelajaran ini boleh juga diperlihatkan melalui pengkajian dan analisis teks-teks sastera tertentu. Selalunya ia akan dapat dicernakan melalui kaedah tertentu, atau kombinasi berbagai-bagai kaedah bacaan seperti ala Markxis, Femis, pendekatan linguistik, semiotik atau apa sahaja kaedah yang sesuai. Pembelajaran teks sastera seringkali melibatkan pengaliran maklumat yang padat tentang sejarah, tradisi dan adat serta kebiasaan dalam sastera sasaran. Warisan pengaruh itu turut melibatkan pengarangnya, isi teks dan konteks yang membentuk budaya sastera tersebut.

Satu manfaat yang jelas terhasil daripada pendekatan ini ialah ia dapat membantu pemahaman terhadap sastera sebagai isi teks. Di samping itu pendekatan ini dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk meninjau teks-teks sastera yang dimiliki atau lahir daripada latar belakang sejarah, sosial, serta ideology tertentu. Bahan-bahan sastera kadangkala dirasakan kurang akademik untuk dijadikan sumber rujukan jika pendekatan pengajaran itu dijalankan secara kurang teliti. Kepincangan mungkin akan berlaku dalam talaah sastera sebagaimana yang telah diperlihatkan. Sastera hanya akan dapat dijadikan sumber yang khusus dalam membentuk keperibadian yang unggul. Usaha ini seharusnya mengarah ke matlamat untuk menjamin pertumbuhan keperibadian pelajar. Hasrat utama ialah untuk menggalakkan kesedaran serta sensitiviti terhadap diri serta kefahaman yang lebih menyeluruh terhadap alam sekeliling. Pengajaran sastera juga menyediakan peluang interksi linguistik yang banyak kepada guru bahasa. Pemahaman terhadap sastera ini hanya dapat diperlihatkan apabila pelajar dapat melahirkan rasa ceria semasa membaca lebih daripada kegembiraan apabila berjaya mengumpul fakta, walaubagaima bernilai fakta-fakta itu sekalipun. Guru yang ingin menyerapkan pengetahuan tentang sastera sewajarnya mempunyai harapan untuk menimbulkan rasa ghairah dan keinginan agar pelajar terus membaca bahan teks sastera. Kelihatan mereka masih tercaricari kaedah mengajar yang mampu membangkitkan partisipasi maksimum tapi sebaliknya mendapat tindak balas yang pasif dalam usaha menyerap maklumat tentang teks yang dikaji. Selain itu, dalam Komponen Sastera yang diajar dalam kurikulum bersepadu sekolah Menengah menerapkan karya-karya yang berunsurkan moral dan teladan. nilai-nilai pendidikan banyak berkait rapat dengan budi dan berakhlak mulia. Nilai-nilai ini berkait rapat dengan pendidikan di dalam Al-quran yang memberi sumbangan dalam pembangunan masyarakat dan umat Islam khasnya. Pendidikan ini juga banyak menyentuh kepada soal-soal budaya, politik, ekonomi, bahasa, sastera, sosial, undangundang, falsafah Islam dan lain-lain yang menjadi lambang atau satu identiti Islam yang syumul serta terkenal di mata dunia. Melalui matapelajaran ini juga pelajar dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang keindahan karya-karya yang dicipta dan fungsinya dalam kehidupan seharian.

Kesimpulan. Bidang sastera banyak memberi sumbangan kepada pendidikan di sekolah. Karya-karya boleh membentuk pelajar menjadi orang yang baik. Sajak yang memuatkan isi besar, misalnya tentang kemanusiaan, kemerdekaan dan seumpamanya, tetapi mutunya rendah kerana sifat bombastic dan propagandastiknya. Selain itu, terdapat juga sejumlah karya yang memuatkan ungkapan-ungkapan klise kerana penyairnya tidak berupaya memaparkan gaya idiosinkrasi yang tersendiri dan kukuh.