Anda di halaman 1dari 20

Aishah Azlan

UiTM Shah Alam


KANDUNGAN

3.1 Konsep Insan Sejahtera


3.2 Kedudukan Manusia dalam Pandangan Al-Quran
3.3 Cabaran Insan Sejahtera
KANDUNGAN

3.1 Konsep Insan Sejahtera


3.2 Kedudukan Manusia dalam Pandangan Al-Quran
3.3 Cabaran Insan Sejahtera
TRADISI HINDU /
TRADISI BARAT
BUDDHA / KONFISIUS

TRADISI ISLAM JASMANI / EMOSI /


ROHANI / INTELEK
1. Plato: setiap objek dalam dunia
nyata adalah limpahan bayangan • Teori Evolusi: Sesuatu hidupan
sesuatu yang bersifat abadi. yang mengalami perubahan yang
2. Manusia adalah rational animal/ diperlukan untuk kemadirian
haiwan natiq (binatang yang spesis.
berfikir). • “natural selection”.
• Tubuh manusia terdiri daripada
unsur-unsur bumi dalam kadar
yang tertentu.
• Contoh: oksigen, hydrogen,
kalsium, dan lain-lain.
• Berasal dari kata al-Uns 1. KRISTIAN:
dinyatakan dalam al-Qur’an • Jesus lambang kebaikan.
sebanyak 65 kali dalam 43 surah. • Mementingkan nilai cinta.
• Insan dalam istilah ini secara
etimologis bermaksud harmonis, 2. AGAMA YAHUDI:
lemah lembut, atau pelupa. • Mementingkan nilai keadilan untuk
• Kata insan digunakan dalam al- bangsa mereka.
Qur’an untuk menunjuk kepada
manusia dengan jiwa dan raganya
(dinyatakan dalam al-Qur’an
sebanyak 73 kali).
• Hidup manusia abadi.
 Kitaran kehidupan.
 Hidup manusia berpindah dari satu
kelahiran kepada satu kelahiran yang
lain.
 Untuk memastikan dilahirkan semula
dalam keadaan yang lebih baik.
KANDUNGAN

3.1 Konsep Insan Sejahtera


3.2 Kedudukan Manusia dalam Pandangan Al-Quran
3.3 Cabaran Insan Sejahtera
Manusia terdiri dari 3 komponen yang Fizikal : biologi
menyusun kehidupannya (Jasad, Akal dan Ruh) Spiritual : roh

Nabi Adam- Khalifah di muka bumi.


Sperma Ovum
(lelaki) (perempuan)
Nutfah Alaqah

Zigot

Izham (tulang) Mudghah Embrio

Fetus

Lahm Nafkhur-Ruh &


Bayi
Lahm
Manusia sebagai hamba & khalifah (Al-Zariyat : Tujuan penciptaan manusia mengikut Barat/Kristian :-
56 & Al-Baqarah : 30) • memenuhi bumi & mengelola seluruh alam ciptaan-
Nya (Kejadian/ Genesis 1:27-28)
Peranan hamba Allah :-
• Patuh segala suruhan Tujuan penciptaan manusia mengikut Hindu :-
• Tinggalkan segala larangan Allah • Untuk mencapai Moksha (bermaksud pelepasan
• Beribadah hanya kepada Allah iaitu baik dan buruknya amal perbuatan akan
melahirkan sebuah kehidupan baru yang berulang)
Peranan Khalifah :-
• Memakmurkan bumi Tujuan penciptaan manusia mengikut Buddha :-
• Menjaga agama, masyarakat & negara • Untuk mencapai Nirvana (tercapainya suatu
• Amar makruf nahi munkar kebahagiaan, seperti menghapuskan kebencian,
nafsu, dll.)

Tujuan penciptaan manusia mengikut Konfusius :-


• Untuk mencapai tahap manusia yang sempurna
dan teragung (Chun Hze/Junzi)
Al-Quran dan para Rasul untuk Dan aku tidak menciptakan jin dan Kematian adalah suatu yang
memberikan penjelasan dalam manusia melainkan supaya mereka pasti di dalam mana-mana
menjawab pertanyaan ini. Seluruh mengabdi kepada-Ku ‘ (al-Zariyat: kepercayaan. Dalam Islam
manusia berasal dari Allah, dalam 56). kematian adalah pintu yang
arti bahawa Allah yang memisahkan antara alam dunia
menciptakan dan menghidupkan Dan Kami tidak menciptakan langit dan akhirat yang merupakan
mereka dari asalnya tidak ada. dan bumi dan apa yang di antara tempat pembalasan di atas apa
keduanya dengan bermain-main. jua amalan semasa hidup di
(Al Insan: 1-2) Kami tidak menciptkan keduanya dunia.
melainkan dengan kebenaran.
Tetapi kebanyakan mereka tidak (An Nahl : 61).
mengetahui.” (Ad-Dukhan : 38-39)
Kematian adalah peralihan Dalam ajaran Hindu atman Kematian dalam pandangan Tidak pernah mengkaji sebarang
perkara yang melibatkan
status “hidup” kepada status (jiwa) tidak akan mengalami Buddhis bukanlah akhir dari
kematian atau ilmu ghaib. Ajaran
“tidak hidup”, Orang-orang kematian. Kematian hanya segalanya, namun kematian
konfusianisme menekankan
yang meninggal bukan lagi akan berlaku kepda fizikal berarti putusnya seluruh bahawa manusia agung mestilah
“jiwa yang hidup” manusia sahaja. Jiwa ikatan yang mengikat kita mempunyai sifat yang tetap

sebagaimana statusnya seseorang akan sentiasa terhadap keberadaan kita penuh dengan perasaan kasih
sayang dan segala
sejak ia tercipta (1 Kor 15:45), hidup dan merasai suka dan yang sekarang.
pergerakannya bebas daripada
sebab ia sudah ditinggalkan duka, bahagia dan derita, Dalam agama Buddha,
penyelewengan dan sifat
oleh Roh yang kembali akan terbabit dengan kematian tidak dapat kekerasan.
kepada Tuhan, satu-satunya hukum Karma. dipisahkan dari kelahiran, Mereka yang mempunyai sifat

yang tidak pernah mati (Pkh Kematian bukanlah bencana dan juga sebaliknya dimana yang sedemikian mempunyai
peribadi yang agung dan
12:7; 1 Tim 6:16). Dalam besar, ia Cuma perjalanan setiap yang mengalami
budiman serta dikenali sebagai
Perjanjian Baru, kematian jiwa yang nanti akan kelahiran akan juga
Chun Tze. Chun Tze merupakan
paling sering muncul dalam menjelma semula di alam mengalami kematian. matlamat utama dalam ideologi
konteks kebangkitan, bukan nyata dalam fizikal yang kemanusiaan Konfusianisme.

dalam konteks kebinasaan. baru.


KANDUNGAN

3.1 Konsep Insan Sejahtera


3.2 Kedudukan Manusia dalam Pandangan Al-Quran
3.3 Cabaran Insan Sejahtera
KE ARAH MELAHIRKAN INSAN
SEJAHTERA
Matlamat pembangunan

1
insan adalah untuk
melahirkan manusia Elemen
yang seimbang dan elemen ini penting
harmonis dari semua aspek disepadukan bagi
kemanusiaan.

3
membangunkan insan
agar tidak berlaku
kepincangan kejadian
3 unsur pembangunan insan: terhadap makhluk ciptaan

2
1. Membangunkan intelek. Allah s.w.t.
2. Membangunkan rohani
& emosi.
3. Membangunkan
jasmani.
INTELEK ROHANI

Ilmu Pengetahuan & Insan yang seimbang & Tanggungjawab & Sumbangan
Akhlak Mulia harmonis kepada Masyarakat

JASMANI EMOSI

KONSEP INSAN KAMIL

Pengertian Al-Insan Al-Kamil : • Insan kamil artinya manusia yang sempurna. Adapun yang
dimaksudkan dengan manusia sempurna adalah sempurna dalam
hidupnya.
• Seseorang dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi
kriteria-kriteria tertentu.
• Nabi Muhammad SAW. adalah manusia yang telah mencapai darjat
kesempurnaan dalam hidupnya.
Makhluk termulia Makhluk yang paling indah bentuk
kejadiannya
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik- dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q. 95:4)
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang
telah Kami ciptakan.” (Q. 17:70)

Makhluk yang diberikan kebebasan memilih Makhluk yang diberi kemampuan untuk
dan mampu membezakan antara yang baik mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali
dan yang buruk. dengan alat-alat yang mendukungnya dalam
meraih objektif itu
“..dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)
Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang
kefasikan dan ketaqwaan, sesungguhnya
menciptakan, Dia telah menciptakan manusia
beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
dengan segumpal darah. Bacalah, dan
dan sesungguhnya merugilah orang yang
Rabbmulah Yang Paling Pemurah, (96:1-3).
mengotorinya.” (Q. 91:7-10)
DIRI

Perlu berusaha gigih untuk Cabaran terhadap diri:


mencapai insan sejahtera 1. Sentiasa bermujahadah
dengan ciri berikut: melawan hawa nafsu
• Aqidah yang sejahtera (continence).
(Good faith). 2. Menjaga ketetapan waktu
• Ibadah yang sahih (good time management).
(Strong Devotion). 3. Tersusun dalam semua
• Keperibadian yang mulia urusan (well organized).
(Strong Character). 4. Mempunyai kemampuan
• Fizikal yang kuat (Physical berusaha untuk dirinya
power). (independent).
• Daya intelek yang tinggi 5. Memberi manfaat kepada
(Thinking Brilliantly). orang lain (giving
contribution).
MASYARAKAT NEGARA GLOBAL
• Membina masyarakat • Melantik kepimpinan
• Prihatin terhadap krisis dan isu
yang aman dan harmoni. yang kompeten dan
isu global.
• Membina masyarakat berintegriti.
• Menyebarkan seruan
yang berilmu. • Tadbir Urus yang baik. kedamaian, kasih sayang dan
• Membina masyarakat • Pembangunan yang kesejahteraan.

yang berakhlak . lestari. • Tidak menyokong dan tidak


melibatkan diri di dalam
• Membina masyarakat • Agihan kekayaan yang
aktiviti negatif di peringkat
yang menjaga alam sama rata.
global.
sekitar. • Pembangunan ekonomi
• Membina masyarakat yang mapan.
yang maju dan progresif. • Kebajikan dan kesihatan
• Membina masyarakat rakyat yang terjamin.
yang penyayang dan
prihatin.
• Membina masyarakat
yang bekerjasama dan
bertolak ansur.

Anda mungkin juga menyukai