Anda di halaman 1dari 12

SULIT b

NO. KAD PENGENALAN/


NO. SIJIL LAHIR

ANGKA GILIRAN
0
1
5
2
BONUS SET 2
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
MATEMATIK
Kertas 2 015/2
September
1 jam Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kamu dikehendaki menulis nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa
kad pengenalan / nombor sijil
Kod Pemeriksa :
kelahiran dan angka giliran k amu
pada petak yang disediakan. Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
2. Kertas soalan ini mengandungi
15 soalan. 1 2

3. Jawab semua soalan. 2 2

4. Tulis jawapan kamu dengan jelas 3 3


dalam ruang yang disediakan dalam 4 4
kertas soalan.
5 3
5. Tunjukkan langkah-langkah penting.
6 3
Ini boleh membantu kamu untuk
mendapatkan markah. 7 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar 8 4
jawapan, padamkan jawapan yang 9 4
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan
yang baharu. 10 5

7. Rajah yang mengiringi soalan tidak 11 5


dilukis mengikut skala kecuali 12 5
dinyatakan.
13 5
8. Markah yang diperuntukan bagi
14 5
setiap soalan ditunjukkan dalam
kurungan. 15 5
9. Serahkan kertas soalan ini kepada Jumlah 60
pengawas peperiksaan di akhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak


[ Lihat halaman sebelah
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM SULIT
SULIT Set 2 – 1 b 015/2
Untuk [60 markah]
Kegunaan
pemeriksa
Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

2 736 981
Rajah 1

(i) Nyatakan nilai tempat bagi digit 7.

.................................................................................................................................................
[ 1 markah ]

(ii) 2 736 981 menjadi 2 737 000 setelah dibundarkan kepada ..................................................
1 yang terdekat.
[ 1 markah ]
2

2 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

X 0.5 0.7 0.9


Rajah 2
(i) Nyatakan dalam pecahan nilai X.

.................................................................................................................................................
[ 1 markah ]

(ii) Berdasarkan jawapan (i), nyatakan nilai itu dalam peratusan.

.................................................................................................................................................
2
[ 1 markah ]
2

3 (i) Nombor 3 digit ditambah dengan nombor 5 digit dan jumlahnya dibahagi dengan
nombor 2 digit.

60 336 16 284

Apakah jawapannya? [ 2 markah ]

(ii) ‘Hari ini Khamis. Semalam hari Jumaat’.


Apakah kemungkinan bagi peristiwa itu?
Tandakan (/) pada jawapan yang sesuai.

Mustahil Pasti Besar Kemungkinan


3 [ 1 markah ]
3 [ Lihat halaman sebelah
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM
SULIT
SULIT Set 2 – 2 b 015/2
4 Rajah di bawah menunjukkan waktu Mazuki menikmati sarapan pagi di rumah neneknya Untuk
Kegunaan
bersama-sama dengan Roslan, Fazrol dan Razak. Pemeriksa

Mereka menikmati sarapan pagi itu selama 20 minit. Kemudian, masing-masing


menyiapkan kerja sekolah itu selama 40 minit kecuali Razak yang pergi ke pusat tuisyen
suku jam lebih awal.

(i) Pukul berapakah mereka selesai menikmati sarapan pagi ?


Berikan jawapan, dalam sistem 12 jam.
[ 1 markah ]

(ii) Razak tiba di pusat tuisyen 10 minit kemudian.


Nyatakan waktu Razak tiba di pusat tuisyen dalam sistem 24 jam.
[ 3 markah ]

5 Berikut adalah perbualan di antara cikgu Suraya dan dua orang muridnya.
Bilangan guli saya Hasil tambah Ini bermakna Yusof
adalah 2 kali kesemua guli kami mempunyai
bilangan guli Yusof. ialah 600 biji. sejumlah bilangan
guli.

Mazlan Yusof
Cikgu Suraya

Berdasarkan perbualan, berapakah bilangan guli Mazlan ?


[ 3 markah ]

[ Lihat halaman sebelah 3


015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM
SULIT
SULIT Set 2 – 3 b 015/2
Untuk 6 Rajah 6 menunjukkan sebuah bikar berisi air.
Kegunaan
Pemeriksa
2l

1l

Rajah 6
(i) Nyatakan isi padu air dalam bikar itu ?
[ 1 markah ]

(ii) Kesemua isi padu air dalam bikar itu dituangkan sama banyak ke dalam beberapa
bekas kecil yang sama saiz dan berkapasiti maksimum 250 ml.
Berapakah bilangan bekas kecil itu kesemuanya?
[ 2 markah ]

1
7 Salwani membuat sebiji kek. Berat kek itu ialah 1 kg 200 g. daripada kek itu
diberikan kepada guru Matematiknya. 4

(i) Hitung jisim kek yang diterima oleh guru Matematik Salwani.
[ 1 markah ]

(ii) Baki kek itu dipotong kepada 5 bahagian yang sama besar.
Berikan jawapan dalam pecahan, setiap bahagian kek itu.
[ 2 markah ]

(iii) Berdasarkan soalan (ii), kesemua bahagian kek itu dijual kepada kawan-kawannya
dengan harga 50 sen sekeping.
Berapakah jumlah wang yang diterima oleh Salwani?
[ 2 markah ]

5 015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM


SULIT
SULIT Set 2 – 4 b 015/2
Untuk
2 Kegunaan
8 Zamani mempunyai sejumlah wang. daripada jumlah wangnya diberikan kepada Pemeriksa
5
dua orang anaknya, Zaleha dan Salleh. Nisbah wang yang diterima Zaleha kepada Salleh
ialah 2:3.

(i) Zaleha menerima wang daripada ayahnya sebanyak RM 40.


Berapakah wang yang diterima oleh Salleh?
[ 2 markah ]

(ii) Hitung jumlah asal wang Zamani.


[ 2 markah ]

9. Rajah di bawah menunjukkan suatu satah Cartes.


Y

3 Rumah
Rohani Kilang Sawit
2

0 X
1 2 3 4 5 6

Skala : 1 unit mewakili 100 meter

(i) Berdasarkan jadual di bawah, tandakan koordinat rumah Sharifah pada satah cartes itu.
Rumah Koordinat
Sharifah (6,5)
[ 1 markah ]
(ii) Berapakah jarak dari rumah Rohani ke rumah Sharifah melalui Kilang Sawit itu ?
[ 3 markah ]

015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM [ Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT Set 2 – 5 b 015/2
Untuk 10 Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kotak kecil berbentuk kubus.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 10.1

(i) Jumlah panjang tepi seluruh kotak kecil itu ialah 48 cm.
Berapakah ukuran bagi setiap tepi kotak kecil itu?
[ 2 markah ]

(ii) Roswani menyusun sejumlah kotak kecil yang sama saiz itu ke dalam sebuah kotak
besar berbentuk kuboid seperti dalam rajah 10.2.

24 cm

8 cm
16 cm
Rajah 10.2

Dia perlu memastikan kesemua kotak kecil yang disusun itu hanya memenuhi
75 % daripada keseluruhan isi padu kotak besar itu.
Berapakah bilangan kotak kecil yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak besar itu?
Buktikan.
[ 2 markah ]

(iii) Antara berikut, peratusan bahagian berlorek yang manakah mewakili keseluruhan bilangan
kotak kecil yang dimasukkan ke dalam kotak besar itu.
Tandakan (/) bagi jawapan yang betul.

10
[ 1 markah ]
5 [ Lihat halaman sebelah
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM
SULIT
SULIT Set 2 – 6 b 015/2
Untuk
11 Rajah 11 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan jenis buku yang terdapat di Pusat Kegunaan
Sumber Sekolah. Peratusan buku Matematik tidak ditunjukkan. Pemeriksa

Matematik
Bahasa
Melayu

40 % Sains
15 %

Bahasa
Inggeris
25 %

Rajah 11
Jumlah bilangan buku di Pusat Sumber ialah 1 000 buah.

(i) Hitung peratusan buku Matematik.


[ 2 markah ]

(ii) Berdasarkan maklumat pada Rajah 11, lengkapkan carta palang untuk menunjukkan
bilangan buku mengikut jenis yang terdapat di pusat sumber sekolah itu.
[ 3 markah ]
Jenis buku

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

0 100 200 300 400 500 Bilangan


buku
11
[ Lihat halaman sebelah
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM SULIT 5
SULIT Set 2 – 7 b 015/2
Untuk 12 Piktograf dalam rajah 12 menunjukkan bilangan tepung yang digunakan oleh kedai kek
Kegunaan
Pemeriksa Asri selama empat hari.

Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Mewakili 2 peket tepung

Rajah 12

(i) Nyatakan salah satu hari yang menunjukkan tepung yang digunakan melebihi 8 peket.

.................................................................................................................................................
[ 1 markah ]

(ii) Setiap peket mengandungi 8 kg tepung.


Sebanyak 30 % daripada jumlah jisim tepung digunakan untuk membuat roti dan
selebihnya untuk membuat kek.
Berapakah jisim tepung yang digunakan untuk membuat roti?
[ 2 markah ]

(iii) Kedai kek Asri mendapat keuntungan sebanyak RM 800 atas keseluruhan jualan selama
4 hari itu. Nilai keuntungan ini adalah sama dengan 20 % daripada jumlah harga kos.
Berapakah harga jualan keseluruhan kedai kek Asri selama 4 hari itu? [ 2 markah ]

12
[ Lihat halaman sebelah
5 SULIT
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM
SULIT Set 2 – 8 b 015/2
13 Rajah 13 menunjukkan promosi Taman Disneyland Malaysia yang menawarkan harga Untuk
Kegunaan
istimewa sempena cuti sekolah. Pemeriksa

PROMOSI ISTIMEWA
Harga Tiket Masuk RM20 setiap seorang.
“Bagi setiap 4 keping tiket anda layak menerima
diskaun sebanyak RM5”
 Kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke bawah.
Masuk adalah percuma.
 Warga Emas yang berumur 65 tahun dan ke atas.

Rajah 13

(i) Sekolah Kebangsaan Rantau, Klang telah mengadakan lawatan ke Taman Disneyland
Malaysia sempena cuti sekolah. Seramai 24 orang murid dan 2 orang guru pengiring
menyertai lawatan itu. Puan Zalifah selaku ketua rombongan telah membuat pembelian
tiket itu sekaligus.
Berapakah jumlah wang yang perlu dia bayar untuk memasuki Taman Disneyland itu?
[ 2 markah ]

(ii) Puan Zalifah menggunakan kad kredit untuk membuat pembayaran semua harga tiket itu.
Cukai sebanyak 6 % dikenakan daripada jumlah harga tiket.
Berapakah jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Puan Zalifah ?
[ 3 markah ]

13

015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM 5

SULIT
SULIT Set 2 – 9 b 015/2
Untuk 14 Rajah 14.1 menunjukkan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Solihin di daerah Batu
Kegunaan
Pemeriksa Pahat, Johor.

20 m
30 m

Rajah 14.1

(i) Solihin bercadang untuk membuat 4 tapak yang berasingan bagi setiap 100 anak pokok
kelapa sawit di dalam kebun itu. Keluasan setiap tapak penanaman anak kelapa sawit yang
dicadangkan adalah seperti pada rajah 14.2.

112 m2

Rajah 14.2

Berapakah keluasan tanah yang tidak digunakan untuk penanaman anak kelapa sawit itu?
[ 2 markah ]

[ Lihat halaman sebelah


015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM SULIT
SULIT Set 2 – 10 b 015/2
14 (ii) Solihin ingin memagari kawasan kebun itu menggunakan pagar dawai. Untuk itu, dia Untuk
Kegunaan
memerlukan sejumlah batang tiang. Cadangan jarak bagi setiap tiang adalah seperti Pemeriksa
rajah dibawah.

tiang tiang tiang

5 meter 5 meter

Berapa jumlah batang tiang yang bapa Solihin perlukan untuk memagari sekeliling
kebunnya itu ?
[ 3 markah ]

14

015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM 5

SULIT
SULIT Set 2 – 11 b 015/2
Untuk 15 Rajah 15 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Dua daripada permukaan kotak itu
Kegunaan
Pemeriksa dilorek.

2 cm

1 cm
4 cm
Rajah 15

(i) Hitung jumlah perimeter permukaan berlorek itu.


[ 2 markah ]

(ii) Pada petak grid yang disediakan, lukis sebuah segi empat yang mempunyai
perimeter yang sama dengan jumlah perimeter permukaan yang berlorek.
[ 3 markah ]

1 cm

1 cm

15
KERTAS SOALAN TAMAT
5 SULIT
015/2 © SHANRUDIN BIN KARIM

Anda mungkin juga menyukai