Anda di halaman 1dari 24

KALDIK HARI BELAJAR EFEKTIF KURIKULUM DARURAT

STRUKTUR KUR MTS NORMAL TUGAS GURU MTS NORMAL JADWAL GURU MTS NORMAL

STRUKTUR KUR MTS DARURAT TUGAS GURU MTS DARURAT JADWAL GURU MTS DARURAT

STRUKTUR KUR SIMPATIKA NORMAL TUGAS GURU SIMPATIKA NORMAL JADWAL GURU SIMPATIKA NORMAL

STRUKTUR KUR SIMPATIKA DARURAT TUGAS GURU SIMPATIKA DARURAT JADWAL GURU SIMPATIKA DARURAT

RANGUMAN JADWAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM RINCIAN JADWAL


PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SEMESTER

JUMLAH HARI BELAJAR EFEKTIF


JUMLAH
NO BULAN, TAHUN HARI
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU

JULI 2020 3 3 3 3 2 2 16
AGUSTUS 2020 4 4 4 3 3 5 23
SEPTEMBER 2020 4 5 5 4 4 4 26
GASAL

1
OKTOBER 2020 4 4 3 3 5 5 24
NOPEMBER 2020 5 4 4 4 4 4 25
DESEMBER 2020 2 2 3 3 3 3 16
JUMLAH 22 22 22 20 21 23 130

JANUARI 2021 3 4 4 4 4 5 24
FEBRUARI 2021 4 4 4 4 3 4 23
MARET 2021 5 5 5 3 4 4 26
GENAP

2
APRIL 2021 4 4 3 4 3 4 22
MEI 2021 5 4 3 3 4 2 21
JUNI 2021 1 1 1 1 1 1 6
JUMLAH 22 22 20 19 19 20 122
JUMLAH DALAM 1 TAHUN
44 44 42 39 40 43 252
PELAJARAN 2019/2020

Pilangwetan, 3 Januari 2022


Kepala Madrasah,

H. Zuhdi, S.Pd
NIP. -
MTs YASUA NORMAL
STRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH TSANAWIYAH YASUA PILANGWETAN
TAHUN PELAJARAN : 2021/2022

KELAS DAN ALOKASI WAKTU


NO MATA PELAJARAN
VII VIII IX
KELOMPOK A
1 Pendidikan Agama Islam
a. Qur'an Hadits 2 2 2
b. Aqidah Akhlak 2 2 2
c. Fiqih 2 2 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4
4 Bahasa Arab 3 3 3
5 Matematika 4 4 4
6 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5
7 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
8 Bahasa Inggris 4 4 4
KELOMPOK B
9 Seni Budaya 1 1 1
10 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehat 2 2 2
11 Prakarya/TIK 2 2 2
C. MUATAN LOKAL
12 Mulok
a. Bahasa Jawa 1 2 2
b. Ke-NU-an 1 1 1
c. Tahfidz 4 0 0
d. BTA 0 2 2
d. Kitab 0 1 1
D. PENGEMBANGAN DIRI***) 2* 2* 2*
1 Pramuka
2 Marching Band
3 Mading
4 Rebana
5 Menjahit
Jumlah 45 45 45
**) Muatan Lokal terhitung sebagai Mata Pelajaran
***) Pengembangan Diri tidak terhitung sebagai Mata Pelajaran

Pilangwetan, 3 Januari 2022


Kepala Madrasah,

Moh Ansori, S.Pd.


NIP. -
Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah "Yasua" MTs YASUA - NORMAL
Nomor : MTs/791/082/2022

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN LAIN (SEMESTER GENAP)


TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Tugas Mengajar Jam Jml


Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 A Moh Ansori, S.Pd GTY Penjaskes Kepala Madrasah PJOK 2 2 2 6 24 36
NRG : 112202183001 BTA 2 2 2 6
2 B Nur Azzah, S.Pd GTY PKn PPKn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22
NRG : 101542122999
3 C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd GTY IPA Waka Kurikulum IPA 5 5 5 5 5 5 5 35 12 47
NRG : 110972122001
4 D Hj. Sururiyah, S.Pd GTY Bhs. Indonesia 4 4 4 12 12
5 E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag III/C Fiqih Waka Sarpras Fiqih 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 12 42
NIP. 19710907 200710 2 001 Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 8
NRG : 080692110797
6 F Thoibah Roudlotul Jannah, S.A III/C SKI Wali Kela 9A SKI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6 36
NIP. 19741031 200710 1 003 Qur'an-Hadits 2 2 2 2 8
NRG : 122382157024
7 G Tri Susilowati, S.Pd III/C Bhs. Inggis Wali Kelas 7A Bhs. Inggris 4 4 4 4 4 4 4 28 6 34
NIP. 19800215 200710 2 004 0
NRG : 101572149012 0
8 H Ahmad Mawahib, S.Pd GTY IPS Waka Humas IPS 4 4 4 4 4 4 4 28 12 40
NRG : 131002164005 0
9 I Cholilulloh, S.Pd.I GTY Kitab 1 1 1 1 4 4
10 J Muthohar, S.Pd GTY Waka Kesiswaan Bhs. Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 32 6 44
Prakarya/TIK 2 2 2 6
0
11 K Nurun Nisa', S.Ag GTT Wali Kelas 7B Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 8 12 32
Tugas Mengajar Jam Jml
Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Bhs. Arab 3 3 3 3 12
Tahfidz S 2 2 2 6 6 48
BTA 2 2 2 2 8
12 L Mita Aryani, S.Pd GTT Wali Kelas 9C Matematika 4 4 4 4 4 4 4 28
0
13 M Hariroh Ulul Afidah, S.Pd GTT Wali Kelas 8A IPA 5 5 5 5 20 6 26
Bhs. Jawa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6 49
14 N Iqbalin Nidak, LC GTT Wali Kelas 9B Bhs. Arab 3 3 3 3 3 3 3 21
Ke-NU-an 1 1 1 3 6 31
Seni Budaya 1 1 1 3
Kitab 1 1 1 3
15 O Ali Khosi'in, S.Ag GTT Wali Kelas 8B Bhs. Inggris 4 4 4 4 16
16 P Joko Wahyudi, S.Pd GTT Wali Kelas 7D PJOK 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16
Prakarya/TIK 2 2 2 2 8
Seni Budaya 1 1 1 1 4
17 Q SI A (GURU mtk) GTT Wali Kelas 7C Matematika 4 4 4 4 16 6 38
18 R SI B GTT Wali Kelas 8C IPS 4 4 4 4 16
Qur'an-Hadits 2 2 2 2 2 2 2 14
Ke-NU-an 1 1 1 1 4
Kitab 1 1 1 1 4 6 10
19 S Musyafa', A.Md.Kom PTY Ka TU Prakarya/TIK 2 2 2 2 8 8
20 T Isro' Aditya Naim PTT Staf TU Ke-NU-an 1 1 1 1 4 6 20
Wali Kelas 8C Aqidah Akhlaq 2 2 2 6
Seni Budaya 1 1 1 1 4
21 U Alfi Husnan PTT Staf TU Perpustakaan 0
22 V Suyati PTT Staf TU 0
Jumlah 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 493 132 595
Pilangwetan, 3 Januari 2022
Kepala Madrasah,
Tugas Mengajar Jam Jml
Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Moh Ansori, S.Pd.


NIP. -
Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah "Yasua" MTs YASUA - NORMAL
Nomor : MTs/791/082/2022

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN LAIN (SEMESTER GENAP)


TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Tugas Mengajar Jam Jml


Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 A Moh Ansori, S.Pd GTY Penjaskes Kepala Madrasah PJOK 2 2 2 6 24 36
NRG : 112202183001 BTA 2 2 2 6
2 B Nur Azzah, S.Pd GTY PKn PPKn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22
NRG : 101542122999
3 C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd GTY IPA Waka Kurikulum IPA 5 5 5 5 5 5 5 35 12 47
NRG : 110972122001
4 D Hj. Sururiyah, S.Pd GTY Bhs. Indonesia 4 4 4 12 12
5 E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag III/C Fiqih Waka Sarpras Fiqih 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 12 42
NIP. 19710907 200710 2 001 Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 8
NRG : 080692110797
6 F Thoibah Roudlotul Jannah, S.A III/C SKI Wali Kela 9A SKI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6 36
NIP. 19741031 200710 1 003 Qur'an-Hadits 2 2 2 2 8
NRG : 122382157024
7 G Tri Susilowati, S.Pd III/C Bhs. Inggis Wali Kelas 7A Bhs. Inggris 4 4 4 4 4 4 4 28 6 34
NIP. 19800215 200710 2 004 0
NRG : 101572149012 0
8 H Ahmad Mawahib, S.Pd GTY IPS Waka Humas IPS 4 4 4 4 4 4 4 28 12 40
NRG : 131002164005 0
9 I Cholilulloh, S.Pd.I GTY Kitab 1 1 1 1 4 4
10 J Muthohar, S.Pd GTY Waka Kesiswaan Bhs. Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 32 6 44
Prakarya/TIK 2 2 2 6
0
11 K Nurun Nisa', S.Ag GTT Wali Kelas 7B Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 8 12 32
Tugas Mengajar Jam Jml
Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Bhs. Arab 3 3 3 3 12
Tahfidz 2 2 2 2 8 6 50
BTA 2 2 2 2 8
12 L Mita Aryani, S.Pd GTT Wali Kelas 9C Matematika 4 4 4 4 4 4 4 28
0
13 M Hariroh Ulul Afidah, S.Pd GTT Wali Kelas 8A IPA 5 5 5 5 20 6 26
Bhs. Jawa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6 49
14 N Iqbalin Nidak, LC GTT Wali Kelas 9B Bhs. Arab 3 3 3 3 3 3 3 21
Ke-NU-an 1 1 1 3 6 31
Seni Budaya 1 1 1 3
Kitab 1 1 1 3
15 O Ali Khosi'in, S.Ag GTT Wali Kelas 8B Bhs. Inggris 4 4 4 4 16
16 P Joko Wahyudi, S.Pd GTT Wali Kelas 7D PJOK 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16
Prakarya/TIK 2 2 2 2 8
Seni Budaya 1 1 1 1 4
17 Q SI A (GURU mtk) GTT Wali Kelas 7C Matematika 4 4 4 4 16 6 38
18 R SI B GTT Wali Kelas 8C IPS 4 4 4 4 16
Qur'an-Hadits 2 2 2 2 2 2 2 14
Ke-NU-an 1 1 1 1 4
Kitab 1 1 1 1 4 6 10
19 S Musyafa', A.Md.Kom PTY Ka TU Prakarya/TIK 2 2 2 2 8 8
20 T Isro' Aditya Naim PTT Staf TU Ke-NU-an 1 1 1 1 4 6 20
Wali Kelas 8C Aqidah Akhlaq 2 2 2 6
Seni Budaya 1 1 1 1 4
21 U Alfi Husnan PTT Staf TU Perpustakaan 0
22 V Suyati PTT Staf TU 0
Jumlah 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 495 132 597
Pilangwetan, 3 Januari 2022
Kepala Madrasah,
Tugas Mengajar Jam Jml
Pangkat/
Gol(PNS) atau Mapel Mapel yang Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tamb Tota
No. Kode Nama Guru Tugas Tambahan JPL Ket.
GTY/GTT (Non Sertifikasi diampu a- l
PNS) A B C D A B C D A B C han Jam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Moh Ansori, S.Pd.


NIP. -
JADWAL PELAJARAN MTs YASUA PILANGWETAN SEMESTER GENAP - NORMAL
TAHUN PELAJARAN : 2021/2022

JAM SENIN JAM SELASA JAM RABU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.45 1 UPACARA BENDERA 1 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 1 Q.5 J.12b K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
07.45 - 08.25 2 R.10 N.12a E.1c L.4 F.1d O.4 J.1a C.6 K.11 G.8 2 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 2 Q.5 J.12d K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
08.25 - 09.05 3 R.10 N.12a E.1c H.7 F.1d Q.7 J.1a C.6 K.11 G.8 3 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 3 N.12a K.3 J.12b S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
09.05 - 09.45 4 J.12d R.9 L.4 H.7 T.12b Q.7 I.12d C.6 N.12a O.4 4 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 4 N.12a K.3 J.12d S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
09.45 - 10.00 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
10.00 - 10.40 5 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O.9 T.1b K.11 5 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 5 G.8 Q.5 B.2 J.12b M.5 L.1b O.4 F.1d C.6 H.7
10.40 - 11.20 6 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O12d T.1b K.11 6 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 6 G.8 Q.5 B.2 J.12d M.5 L.1b T.12b F.1d C.6 H.7
11.20 - 12.00 7 K.3 C.6 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.12b H.7 7 C.6 F.1d H.7 G.8 I.12d R.11 N.6 K.11 E.1c O.12b 7 J.12b E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 C.6 G.8
12.00 12.30 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR
12.30 - 13.10 8 K.3 S.11 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.9 H.7 8 S.11 F.1d H.7 G.8 O.4 R.11 T.9 K.11 E.1c A.12c 8 L.4 E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 O12d G.8

JAM KAMIS JAM JUM'AT JAM SABTU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.45 1 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 1 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 1 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
07.45 - 08.25 2 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 2 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 2 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
08.25 - 09.05 3 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b O.4 D.3 3 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 3 R.9 Q.5 L.4 C.6 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
09.05 - 09.45 4 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b N.12a D.3 4 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 4 F.1a Q.5 L.4 R.9 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
09.45 - 10.00 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
10.00 - 10.40 5 F.1a L.12c C.6 B.2 M.5 I.12d R.11 H.7 D.3 O.9 5 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 5 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.9 P.8 D.3 M.5 C.6
10.40 - 11.20 6 S.11 L.12c C.6 B.2 M.5 N.6 R.11 H.7 D.3 O12d 6 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 6 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.12b P.8 D.3 M.5 C.6
11.20 - 12.00 7 H.7 S.11 C.6 E.1c K.3 N.6 L.1b O.4 G.8 M.5 7 E.1b L.4 R.9 Q.5 N.6 P.8 M.5 G.8 H.7 C.6
12.00 12.30 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR
12.30 - 13.10 8 H.7 F.1a S.11 E.1c K.3 N.6 L.1b O.12b G.8 M.5 8 E.1b F.1a S.11 Q.5 T.9 P.8 M.5 G.8 H.7 A.12c

KODE GURU KODE PELAJARAN


A Moh Ansori, S.Pd. L Nurun Nisa', S.Ag. 1.a Qur'an Hadits 7 Ilmu Pengetahuan Sosial
B Nur Azzah, S.Pd. M Mita Aryani, S.Pd. 1.b Aqidah Akhlak 8 Bahasa Inggris Pilangwetan, 3 Januari 2022
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 1.c Fiqih 9 Seni Budaya Kepala Madrasah,
D Hj. Sururiyah, S.Pd. O Iqbalin Nidak, Lc. 1.d Sejarah Kebudayaan Islam 10 Penjasorkes
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. P Ali Khosi'in, S.Ag. 2 PPKn 11 Prakarya/TIK
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. Q Anil Ishlakh, S.Pd. 3 Bahasa Indonesia 12.a Bahasa Jawa
G Tri Susilowati, S.Pd. R Joko Wahyudi, S.Pd 4 Bahasa Arab 12.b Ke-NU-an Moh Ansori, S.Pd.
H Ahmad Mawahib, S.Pd. S Musyafa', A.Md.Kom 5 Matematika 12.c BTA NIP. -
I Cholilulloh, S.Pd.I T Isro' Aditya Naim 6 Ilmu Pengetahuan Alam 12.d Kitab
J Rodhi, S.Pd.I U Alfi Husnan
K Muthohar, S.Pd. V Suyati
JADWAL PELAJARAN MTs YASUA PILANGWETAN SEMESTER GENAP - NORMAL
TAHUN PELAJARAN : 2021/2022

JAM SENIN JAM SELASA JAM RABU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.45 1 UPACARA BENDERA 1 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 1 Q.5 J.12b K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
07.45 - 08.25 2 R.10 N.12a E.1c L.4 F.1d O.4 J.1a C.6 K.11 G.8 2 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 2 Q.5 J.12d K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
08.25 - 09.05 3 R.10 N.12a E.1c H.7 F.1d Q.7 J.1a C.6 K.11 G.8 3 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 3 N.12a K.3 J.12b S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
09.05 - 09.45 4 J.12d R.9 L.4 H.7 T.12b Q.7 I.12d C.6 N.12a O.4 4 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 4 N.12a K.3 J.12d S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
09.45 - 10.00 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
10.00 - 10.40 5 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O.9 T.1b K.11 5 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 5 G.8 Q.5 B.2 J.12b M.5 L.1b O.4 F.1d C.6 H.7
10.40 - 11.20 6 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O12d T.1b K.11 6 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 6 G.8 Q.5 B.2 J.12d M.5 L.1b T.12b F.1d C.6 H.7
11.20 - 12.00 7 K.3 C.6 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.12b H.7 7 C.6 F.1d H.7 G.8 I.12d R.11 N.6 K.11 E.1c O.12b 7 J.12b E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 C.6 G.8
12.00 12.30 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR
12.30 - 13.10 8 K.3 S.11 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.9 H.7 8 S.11 F.1d H.7 G.8 O.4 R.11 T.9 K.11 E.1c A.12c 8 L.4 E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 O12d G.8

JAM KAMIS JAM JUM'AT JAM SABTU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.45 1 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 1 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 1 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
07.45 - 08.25 2 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 2 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 2 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
08.25 - 09.05 3 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b O.4 D.3 3 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 3 R.9 Q.5 L.4 C.6 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
09.05 - 09.45 4 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b N.12a D.3 4 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 4 F.1a Q.5 L.4 R.9 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
09.45 - 10.00 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
10.00 - 10.40 5 F.1a L.12c C.6 B.2 M.5 I.12d R.11 H.7 D.3 O.9 5 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 5 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.9 P.8 D.3 M.5 C.6
10.40 - 11.20 6 S.11 L.12c C.6 B.2 M.5 N.6 R.11 H.7 D.3 O12d 6 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 6 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.12b P.8 D.3 M.5 C.6
11.20 - 12.00 7 H.7 S.11 C.6 E.1c K.3 N.6 L.1b O.4 G.8 M.5 7 E.1b L.4 R.9 Q.5 N.6 P.8 M.5 G.8 H.7 C.6
12.00 12.30 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR
12.30 - 13.10 8 H.7 F.1a S.11 E.1c K.3 N.6 L.1b O.12b G.8 M.5 8 E.1b F.1a S.11 Q.5 T.9 P.8 M.5 G.8 H.7 A.12c

KODE GURU KODE PELAJARAN


A Moh Ansori, S.Pd. L Nurun Nisa', S.Ag. 1.a Qur'an Hadits 7 Ilmu Pengetahuan Sosial
B Nur Azzah, S.Pd. M Mita Aryani, S.Pd. 1.b Aqidah Akhlak 8 Bahasa Inggris Pilangwetan, 3 Januari 2022
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 1.c Fiqih 9 Seni Budaya Kepala Madrasah,
D Hj. Sururiyah, S.Pd. O Iqbalin Nidak, Lc. 1.d Sejarah Kebudayaan Islam 10 Penjasorkes
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. P Ali Khosi'in, S.Ag. 2 PPKn 11 Prakarya/TIK
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. Q Anil Ishlakh, S.Pd. 3 Bahasa Indonesia 12.a Bahasa Jawa
G Tri Susilowati, S.Pd. R Joko Wahyudi, S.Pd 4 Bahasa Arab 12.b Ke-NU-an Moh Ansori, S.Pd.
H Ahmad Mawahib, S.Pd. S Musyafa', A.Md.Kom 5 Matematika 12.c BTA NIP. -
I Cholilulloh, S.Pd.I T Isro' Aditya Naim 6 Ilmu Pengetahuan Alam 12.d Kitab
J Rodhi, S.Pd.I U Alfi Husnan
K Muthohar, S.Pd. V Suyati
JADWAL PELAJARAN MTs YASUA PILANGWETAN SEMESTER GENAP - DARURAT
TAHUN PELAJARAN : 2021/2022

JAM SENIN JAM SELASA JAM RABU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.40 1 UPACARA BENDERA 1 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 1 Q.5 J.12b K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
07.40 - 08.15 2 R.10 N.12a E.1c L.4 F.1d O.4 J.1a C.6 K.11 G.8 2 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 2 Q.5 J.12d K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
08.15 - 08.50 3 R.10 N.12a E.1c H.7 F.1d Q.7 J.1a C.6 K.11 G.8 3 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 3 N.12a K.3 J.12b S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
08.50 - 09.25 4 J.12d R.9 L.4 H.7 T.12b Q.7 I.12d C.6 N.12a O.4 4 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 4 N.12a K.3 J.12d S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
09.25 - 09.35 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
09.35 - 10.10 5 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O.9 T.1b K.11 5 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 5 G.8 Q.5 B.2 J.12b M.5 L.1b O.4 F.1d C.6 H.7
10.10 - 10.45 6 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O12d T.1b K.11 6 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a T.1b 6 G.8 Q.5 B.2 J.12d M.5 L.1b T.12b F.1d C.6 H.7
10.45 - 11.20 7 K.3 C.6 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.12b H.7 7 C.6 F.1d H.7 G.8 I.12d R.11 N.6 K.11 E.1c O.12b 7 J.12b E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 C.6 G.8
11.20 11.45 8 K.3 S.11 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.9 H.7 8 S.11 F.1d H.7 G.8 O.4 R.11 T.9 K.11 E.1c A.12c 8 L.4 E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 O12d G.8
11.45 - 12.00 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR

JAM KAMIS JAM JUM'AT JAM SABTU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.05 - 07.40 1 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 1 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 1 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
07.40 - 08.15 2 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 2 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 2 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
08.15 - 08.50 3 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b O.4 D.3 3 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 3 R.9 Q.5 L.4 C.6 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
08.50 - 09.25 4 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 T.1b N.12a D.3 4 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 4 F.1a Q.5 L.4 R.9 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
09.25 - 09.35 ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA ISTIRAHAT / SHOLAT DHUHA
09.35 - 10.10 5 F.1a L.12c C.6 B.2 M.5 I.12d R.11 H.7 D.3 O.9 5 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 5 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.9 P.8 D.3 M.5 C.6
10.10 - 10.45 6 S.11 L.12c C.6 B.2 M.5 N.6 R.11 H.7 D.3 O12d 6 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 6 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 T.12b P.8 D.3 M.5 C.6
10.45 - 11.20 7 H.7 S.11 C.6 E.1c K.3 N.6 L.1b O.4 G.8 M.5 7 E.1b L.4 R.9 Q.5 N.6 P.8 M.5 G.8 H.7 C.6
11.20 11.45 8 H.7 F.1a S.11 E.1c K.3 N.6 L.1b O.12b G.8 M.5 8 E.1b F.1a S.11 Q.5 T.9 P.8 M.5 G.8 H.7 A.12c
11.45 - 12.00 SHOLAT DZUHUR SHOLAT DZUHUR

KODE GURU KODE PELAJARAN


A Moh Ansori, S.Pd. L Nurun Nisa', S.Ag. 1.a Qur'an Hadits 7 Ilmu Pengetahuan Sosial
B Nur Azzah, S.Pd. M Mita Aryani, S.Pd. 1.b Aqidah Akhlak 8 Bahasa Inggris Pilangwetan, 3 Januari 2022
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 1.c Fiqih 9 Seni Budaya Kepala Madrasah,
D Hj. Sururiyah, S.Pd. O Iqbalin Nidak, Lc. 1.d Sejarah Kebudayaan Islam 10 Penjasorkes
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. P Ali Khosi'in, S.Ag. 2 PPKn 11 Prakarya/TIK
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. Q Anil Ishlakh, S.Pd. 3 Bahasa Indonesia 12.a Bahasa Jawa
G Tri Susilowati, S.Pd. R Joko Wahyudi, S.Pd 4 Bahasa Arab 12.b Ke-NU-an Moh Ansori, S.Pd.
H Ahmad Mawahib, S.Pd. S Musyafa', A.Md.Kom 5 Matematika 12.c BTA NIP. -
I Cholilulloh, S.Pd.I T Isro' Aditya Naim 6 Ilmu Pengetahuan Alam 12.d Kitab
J Rodhi, S.Pd.I U Alfi Husnan
K Muthohar, S.Pd. V Suyati
RANGKUMAN JADWAL 2021/2022
SEMESTER GASAL
KODE JUMLAH
NAMA GURU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
GURU JAM
A Moh Ansori, S.Pd. 0
B Nur Azzah, S.Pd. 2 2
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. 0
D Hj. Sururiyah, S.Pd. 0
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. 0
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. 0
G Tri Susilowati, S.Pd. 0
H Ahmad Mawahib, S.Pd. 0
I Cholilulloh, S.Pd.I 0
J Rodhi, S.Pd.I 1 1
K Muthohar, S.Pd. 2 2
L Nurun Nisa', S.Ag. 0
M Mita Aryani, S.Pd. 0
N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 4 4
O Iqbalin Nidak, Lc. 0
P Ali Khosi'in, S.Ag. 0
Q Anil Ishlakh, S.Pd. 0
R Joko Wahyudi, S.Pd 3 3
S Musyafa', A.Md.Kom 0
T Isro' Aditya Naim 0
U Alfi Husnan 0
V Suyati 0
JUMLAH 12 0 0 0 0 0 12

Pilangwetan, 1 Agustus 2021


Kepala Madrasah,

Moh Ansori, S.Pd.


NIP. -
RANGKUMAN JADWAL 2021/2022
SENIN SELASA
KG NAMA GURU
7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML 7A
A Moh Ansori, S.Pd. 0 0
B Nur Azzah, S.Pd. 0 2 2
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. 2 2 2 2 4
D Hj. Sururiyah, S.Pd. 3 3 6 3 2 2 7
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. 0 0
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. 2 2 2 6 2 2 2 6
G Tri Susilowati, S.Pd. 2 2 2 6 2 2 4
H Ahmad Mawahib, S.Pd. 2 2 4 2 2 2 6 2
I Cholilulloh, S.Pd.I 2 2 4 2 2 4
J Rodhi, S.Pd.I 1 2 3 1 2 3
K Muthohar, S.Pd. 1 2 2 2 7 2 2 2 6 1
L Nurun Nisa', S.Ag. 2 2 2 6 2 2 2 2 2 10
M Mita Aryani, S.Pd. 1 1 2 2 6 2 2 2 6 1
N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 0 0
O Iqbalin Nidak, Lc. 2 2 1 5 2 3 2 7 2
P Ali Khosi'in, S.Ag. 1 2 2 1 6 2 2 1 5
Q Anil Ishlakh, S.Pd. 0 0
R Joko Wahyudi, S.Pd 2 2 0 2
S Musyafa', A.Md.Kom 2 2 4 2 2 2 6
T Isro' Aditya Naim 1 1 1 1
U Alfi Husnan 1 1 2 1 2 3
V Suyati 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 8
RABU KAMIS JUMAT
7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML 7A 7B
2 2 0 2 2
0 2 2 0
2 2 4 2 2 4 2 2 4
3 2 5 2 3 5 2 2 2 6
0 2 2 2 6 0
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2
2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 2
2 2 6 2 2 4 2 2 4 2
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4
0 1 2 3 0
2 2 2 7 0 0
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
2 2 2 7 2 2 2 6 2 2 2 1
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 0
2 2 6 2 3 1 6 2 2 2 6
2 2 1 5 1 1 2 1 5 2 2 4
0 0 2 2 2 6
2 2 2 8 2 2 4 2 2 2 6 2 2
0 2 2 2 6 2 2 4
0 1 1 2 2 1
0 0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 8 8
SABTU JUMLAH JUMLAH
7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML TOTAL 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C JML
2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
3 3 6 35 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 35
2 2 2 6 12 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12
2 4 28 4 4 4 4 2 2 2 2 0 4 28
2 4 28 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 28
2 4 28 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 28
2 2 4 28 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 28
0 9 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 9
0 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2 2 6 36 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 36
2 5 32 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 32
2 2 2 2 8 24 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 24
3 2 5 35 2 2 2 2 7 7 7 2 2 2 35
1 1 1 1 4 29 1 1 1 1 3 3 3 6 6 4 29
2 2 2 6 12 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 12
2 2 8 28 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28
0 20 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 20
2 3 8 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
1 1 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
8 8 8 8 8 8 8 8 80 450 45 45 45 45 45 45 45 41 41 41 438

Pilangwetan, 12 Juli 2021


Kepala Madrasah,

Moh Ansori, S.Pd.


NIP. -
JADWAL PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)
MTs YASUA PILANGWETAN KEBONAGUNG DEMAK
TAHUN PEMBELAJARAN 2021-2022

JAM KELAS VII KELAS VIII KELAS IX


HARI WAKTU
KE MAPEL PENGAMPU MAPEL PENGAMPU MAPEL PENGAMPU
1 08.00 - 08.40 BAHASA INDONESIA MUTHOHAR, S.Pd. ALQURAN HADITS RODHI, S.Pd.I FIQIH Hj. INNA MAWADDAH, S.Ag
SENIN 2 08.40 - 09.20 IPS AHMAD MAWAHIB, S.Pd PRAKARYA/TIK JOKO WAHYUDI, S.Pd. ALQURAN HADITS RODHI, S.Pd.I.
3 09.20 - 10.00 SENI BUDAYA IQBALIN NIDAK, Lc AQIDAH AKHLAK NURUN NISA', S.Ag. BAHASA INGGRIS TRI SUSILOWATI, S.Pd.
1 08.00 - 08.40 IPA Hj. SITI SHOFIYAH, S.Pd. BAHASA INDONESIA MUTHOHAR, S.Pd. SKI THOIBAH RJ,S.Ag.
SELASA 2 08.40 - 09.20 PJOK JOKO WAHYUDI, S.Pd. BAHASA JAWA HARIROH ULUL AFIDAH, S.Pd BAHASA ARAB IQBALIN NIDAK, Lc
3 09.20 - 10.00 KITAB RODHI, S.Pd.I KITAB CHOLILULLAH, S.Pd.I. PPKN NUR AZZAH, S.Pd.
1 08.00 - 08.40 KE NU AN RODHI, S.Pd.I BTA NURUN NISA', S.Ag. PJOK MOH ANSORI, S.Pd.
RABU 2 08.40 - 09.20 FIQIH Hj. INNA MAWADDAH, S.Ag SKI THOIBAH RJ,S.Ag. IPS AHMAD MAWAHIB,S.Pd.
3 09.20 - 10.00 BAHASA INGGRIS TRI SUSILOWATI, S.Pd. IPA HARIROH ULUL AFIDAH, S.Pd KE NU AN IQBALIN NIDAK, Lc
1 08.00 - 08.40 MATEMATIKA ANIL ISLAH, S.Pd. BAHASA ARAB IQBALIN NIDAK, Lc MATEMATIKA MITA ARIYANI, S.Pd.
KAMIS 2 08.40 - 09.20 AQIDAH AKHLAK Hj. INNA MAWADDAH, S.Ag IPS ANIL ISLAH, S.Pd. BAHASA JAWA HARIROH ULUL AFIDAH, S.Pd
3 09.20 - 10.00 PRAKARYA/TIK MUSAFA',A.Md. Kom. PPKN NUR AZZAH, S.Pd. AKIDAH AKHLAK CHOLILULLAH, S.Pd.I.
1 08.00 - 08.40 PPKN NUR AZZAH, S.Pd. PJOK JOKO WAHYUDI, S.Pd. IPA Hj. SITI SHOFIYAH, S.Pd.
JUMAT 2 08.40 - 09.20 ALQURAN HADITS THOIBAH RJ,S.Ag. KE NU AN ISRO' ADITYA NA'IM, S.Ag BTA KHOIRUMAN, S Ag
3 09.20 - 10.00 BTA NURUN NISA', S.Ag. BAHASA INGGRISS ALI KHOSI'IN, S.Ag SENI BUDAYA IQBALIN NIDAK, Lc
1 08.00 - 08.40 SKI THOIBAH RJ, S.Ag. MATEMATIKA MITA ARIYANI, S.Pd. BAHASA INDONESIA Hj. SURURIYAH, S.Pd.
SABTU 2 08.40 - 09.20 BAHAS ARAB NURUN NISA', S.Ag. SENI BUDAYA ISRO' ADITYA NA'IM, S.Ag PRAKARYA/TIK MUTHOHAR, S.Pd.
3 09.20 - 10.00 BAHASA JAWA HARIROH ULUL AFIDAH, S.Pd FIQIH Hj. INNA MAWADDAH, S.Ag KITAB IQBALIN NIDAK, Lc

Pilangwetan, 1 Agustus 2021


Kepala MTs Yasua

MOH ANSORI, S.Pd.


NIP. -
JADWAL PIKET PENGISI KEKOSONGAN GURU
KODE NAMA GURU JAM KE SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU JUMLAH
GURU PIKET
C Nur Azzah, S.Pd. 1 - p P P P P 25
2 P p P P P P
3 P 1 1 1 1 1 P = PIKET
4 P 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 P
6 1 1 1 1 1 P JML JAM
7 P p P P P 20
8 P p P P P
D Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. 1 - 1 1 1 1 1 10
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 P P 1 1 P = PIKET
4 1 1 P P 1 P
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 JML JAM
7 1 1 1 1 1 35
8 P p P p P
F Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. 1 - 1 1 1 1 1 17
2 1 1 1 1 1 1
3 1 P P P P P P = PIKET
4 P P P P P P
5 1 1 P P 1 P
6 1 1 P P 1 P JML JAM
7 1 1 1 1 1 28
8 1 1 1 1 1
G Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. 1 - 1 1 1 1 1 17
2 1 1 1 1 1 1
3 1 P P P 1 1 P = PIKET
4 P P P P 1 1
5 P P 1 P 1 P
6 P P 1 P 1 P JML JAM
7 1 1 1 P P 28
8 1 1 1 1 1
H Tri Susilowati, S.Pd. 1 - 1 1 1 1 1 17
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 P P P P P = PIKET
4 P 1 P P P P
5 P P 1 P 1 P
6 P P 1 P 1 P JML JAM
7 1 1 1 1 1 28
8 1 1 1 1 1
I Ahmad Mawahib, S.Pd. 1 - P P P P P 17
2 P P P P P P
3 1 1 1 1 1 P P = PIKET
4 1 1 1 1 1 P
5 P 1 1 1 P 1
6 P 1 1 1 P 1 JML JAM
7 1 1 1 1 1 28
8 1 1 1 1 1
L Muthohar, S.Pd 1 - 1 1 1 1 1 11
2 P 1 1 1 1 1
3 1 P 1 1 P 1 P = PIKET
4 1 P 1 1 P 1
5 1 1 P P 1 P
6 1 1 P P 1 1 JML JAM
7 1 1 1 1 1 34
8 1 1 1 1 P
PIKET 16 15 17 22 10 23 103
JUMLAH
JAM 32 39 37 32 30 31 201
Pilangwetan, 1 Agustus 2021
Kepala MTs Yasua

MOH ANSORI, S.Pd.


NIP. -
JADWAL PELAJARAN MTs YASUA PILANGWETAN SEMESTER GENAP - DARURAT
TAHUN PELAJARAN : 2021/2022

JAM SENIN JAM SELASA JAM RABU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.10 - 07.30 1 UPACARA BENDERA 1 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 1 Q.5 J.12b K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
07.30 - 07.50 2 R.10 O.9 E.1c L.4 F.1d T.12b J.1a C.6 N.12a G.8 2 E.1c R.10 G.8 L.4 O.4 F.1d K.3 J.1a C.6 N.12a 2 Q.5 J.12d K.3 G.8 E.1c N.6 M.5 A.10 F.1d C.6
07.50 - 08.10 3 R.10 N.12a E.1c H.7 F.1d Q.7 J.1a C.6 K.11 G.8 3 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 O.4 G.8 A.12c J.1a 3 N.12a K.3 J.12b S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
08.10 - 08.30 4 J.12d N.12a L.4 H.7 T.12b Q.7 I.12d C.6 K.11 O.4 4 H.7 L.4 N.12a C.6 R.10 B.2 T.9 G.8 A.12c J.1a 4 N.12a K.3 J.12d S.11 L.12c M.5 Q.7 O.4 H.7 B.2
08.30 - 08.50 5 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O.9 I.1b K.11 5 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 T.12b H.7 J.1a I.1b 5 G.8 Q.5 B.2 J.12b M.5 L.1b O.4 F.1d C.6 H.7
08.50 - 09.10 6 B.2 C.6 L.12c E.1b R.11 J.1a N.6 O12d I.1b K.11 6 C.6 B.2 E.1b K.3 L.1b O.4 N.12a H.7 J.1a I.1b 6 G.8 Q.5 B.2 J.12d M.5 L.1b O.4 F.1d C.6 H.7
09.10 - 09.30 7 K.3 C.6 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.12b H.7 7 C.6 F.1d H.7 G.8 I.12d R.11 N.12a K.11 E.1c O.12b 7 J.12b E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 C.6 G.8
09.30 - 09.50 8 K.3 S.11 G.8 N.12a J.1a L.12c F.1d E.1c O.9 H.7 8 S.11 F.1d H.7 G.8 T.9 R.11 N.6 K.11 E.1c O12d 8 L.4 E.1b H.7 F.1d Q.7 K.3 N.6 M.5 O12d G.8

JAM KAMIS JAM JUM'AT JAM SABTU


WAKTU
KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C KE 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C
07.10 - 07.30 1 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 1 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 1 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
07.30 - 07.50 2 G.8 C.6 R.10 K.3 N.12a E.1c Q.7 D.3 M.5 F.1d 2 F.1d E.1c K.3 Q.5 N.6 R.10 P.8 C.6 G.8 A.10 2 Q.5 G.8 F.1a C.6 K.3 N.12a E.1c M.5 A.10 D.3
07.50 - 08.10 3 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 I.1b O.4 D.3 3 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 3 F.1a Q.5 L.4 C.6 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
08.10 - 08.30 4 L.4 H.7 Q.5 R.10 B.2 M.5 K.3 I.1b N.12a D.3 4 C.6 H.7 F.1d L.12c Q.7 P.8 R.10 N.12a B.2 O.4 4 F.1a Q.5 L.4 O.9 P.8 K.3 B.2 A.12c D.3 M.5
08.30 - 08.50 5 O.9 L.12c C.6 B.2 M.5 I.12d R.11 H.7 D.3 A.12c 5 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 5 L.12c F.1a Q.5 H.7 O.4 T.9 P.8 D.3 M.5 C.6
08.50 - 09.10 6 S.11 L.12c C.6 B.2 M.5 N.6 R.11 H.7 D.3 A.12c 6 K.3 G.8 C.6 F.1a P.8 Q.7 L.12c B.2 O.4 E.1c 6 L.12c K.3 Q.5 H.7 N.6 O.4 P.8 D.3 M.5 C.6
09.10 - 09.30 7 H.7 S.11 C.6 E.1c K.3 N.6 L.1b O.4 G.8 M.5 7 E.1b K.3 O.9 Q.5 N.6 P.8 M.5 G.8 H.7 C.6
09.30 - 09.50 8 H.7 F.1a S.11 E.1c K.3 N.6 L.1b O.12b G.8 M.5 8 E.1b L.4 S.11 Q.5 N.6 P.8 M.5 G.8 H.7 O.9

KODE GURU KODE PELAJARAN


A Moh Ansori, S.Pd. L Nurun Nisa', S.Ag. 1.a Qur'an Hadits 7 Ilmu Pengetahuan Sosial
B Nur Azzah, S.Pd. M Mita Aryani, S.Pd. 1.b Aqidah Akhlak 8 Bahasa Inggris Pilangwetan, 20 Desember 2021
C Hj. Siti Shofiyah, S.Pd. N Hariroh Ulul Afidah, S.Pd. 1.c Fiqih 9 Seni Budaya Kepala Madrasah,
D Hj. Sururiyah, S.Pd. O Iqbalin Nidak, Lc. 1.d Sejarah Kebudayaan Islam 10 Penjasorkes
E Hj. Inna Mawaddah, S.Ag. P Ali Khosi'in, S.Ag. 2 PPKn 11 Prakarya/TIK
F Thoibah Roudlotul Jannah, S.Ag. Q Anil Ishlakh, S.Pd. 3 Bahasa Indonesia 12.a Bahasa Jawa
G Tri Susilowati, S.Pd. R Joko Wahyudi, S.Pd 4 Bahasa Arab 12.b Ke-NU-an Moh Ansori, S.Pd.
H Ahmad Mawahib, S.Pd. S Musyafa', A.Md.Kom 5 Matematika 12.c BTA NIP. -
I Cholilulloh, S.Pd.I T Isro' Aditya Naim 6 Ilmu Pengetahuan Alam 12.d Kitab
J Rodhi, S.Pd.I U Alfi Husnan
K Muthohar, S.Pd. V Suyati

Anda mungkin juga menyukai