Anda di halaman 1dari 6

PIAGAM MADINAH LATAR BELAKANG PENDUDUK MADINAH 1.

Sebelum Islam dikenali dengan nama Yathrib -Secara umumnya, penduduknya terbahagi 2:Bangsa Arab: y y y y Aus dan Khazraj Kedua-duanya hidup dalam permusuhan sehingga tecetus perang Asal dari Yaman yang ada pelbagai kepercayaan

y

Bangsa Yahudi: y y Bani Qainuqa¶, Quraizah dan Nadir Asal Palestin

2. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah ada 4 golongan: A. Orang Islam ± Muhajirin dan Ansar B. Orang Yahudi ± mulanya terima Nabi, tapi akhirnya menunjukkan permusuhan kerana gagal tarik Nabi ke pihaknya C. Orang Munafiqin - penduduk Madinah yang berpura-pura Islam tetapi sebenarnya tali barut kepada musuh Islam - Ketua mereka, Abdullah Bin Ubai D. Orang Musyrikin Madinah ± masih berpegang kepada agama jahiliah

2. Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah.a. memberikan hak kesamarataan kepada setiap warganegara dan memberikan mereka hak untuk bersuara dalam urusanurusan pemerintahan. Langkah kedua Mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Piagam madinah ditulis dan diwartakan oleh Nabi Muhammad untuk warga negara kota madinah yang seramai 10 000 orang dan berbilang agama pada tahun 622M. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah: 1. bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.w.Piagam madinah juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah. beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Langkah pertama Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah. Piagam madinah bukan sahaja merupakan perlembagaan bertulis yang pertama ia juga moden dalam ertikata ia diwartakan untuk semua masyarakat majmuk. dalam merangka piagam Madinah atau di kenali sebagai perlembagaan madani. Selain itu Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturanperaturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.Rasulullah s. .

y Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah. Langkah ketiga Mengadakanperjanjiandengan orang Yahudisupayasama- samamempertahankanMadinahdariancamanluar.Perkarautama terkandungdalamPiagamMadinahadalah: y Nabi Muhammad s. yang yang . adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda. y Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri.w. y Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.a. y Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut.3.Berdasarkanlangkahlangkahtersebutmakalahirlahsatuperjanjian dikenalisebagaipiagamMadinah. sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah.

Perlembagaan bertulis negara Islam yang pertama . Jadi dasar pentadbiran Rasulullah di Madinah TUJUAN PIAGAM MADINAH Menghadapi masyarakat majmuk Madinah Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan Mewujudkan keamanan di Madinah Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat. Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam. Perlembagaan pertama di dunia secara bertulis 4.PIAGAM MADINAH 1. politik ekonomi dan perhubungan luar dan dalam 2. merangkumi aspek agama. budaya. y y y y y y y y y . Mengandungi 47 fasal: y 23 fasalpiagamtersebutmembicarakantentanghubunganantaraumat Islam sesa maumat Islam iaituantara Ansar dan Muhajirin. terutama Yahudi. y 24 fasal yang berbakimembicarakantentanghubunganumat Islam denganumatbukan Islam iaitu Yahudi. sosial. 3.

Rasulullah merupakan ketua negara. Semua penduduk Madinah hidup bantu membantu dan bertanggungjawab pertahankan Kota Madinah daripada ancaman luar . Semua penduduk Madinah tidak boleh bermusuhan 4. y y y y y y KANDUNGAN PIAGAM MADINAH 1. Perkelahian hendaklah dirujuk kepada Rasulullah 2. y Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan y y y Kebebasan beragama Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Semua kaum bebas amalkan kepercayaan dan adat istiadat masing-masing 3. PRINSIP PIAGAM MADINAH Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.y Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

Tidak dibenarkan mana-mana golongan buat hubungan luar terutamanya dengan musyrikin Mekah dan sekutunya 8. Beri perlindungan bagi individu dan golongan yang mematuhinya dan membolehkan mengambil tindakan jika mana-mana pihak melanggarnya KESAN PIAGAM 1. Kedudukan maruah umat Islam bertambah teguh dan disegani musuhnya 6. Rasulullah diiktiraf ketua negara Islam pertama di dunia 7. Orang Yahudi dijamin keselamatan selagi patuh kepada kandungan piagam 6. Orang Musyrikin Madinah bebas dengan cara hidup mereka tapi tidak boleh ganggu orang mukmin dan tidak boleh lindungi jiwa dan harta orang Quraisy 7. Dapat mematahkan serangan musuh terutamanya musyrikin Mekah 5. Kegiatan ekonomi dapat dimajukan terutamanya sektor pertanian 4. Terbentuk negara Islam 1 di dunia 2.5. Mengakui kewujudan orang Yahudi dan musyrikin di Madinah 10. Rakyat bersatu padu dan keamanan wujud 3. Mengakui kewujudan Muhajirin dan Ansar sebagai satu ummah 9. Syariat Islam dapat dijalankan dalam pentadbiran negara 8. kegiatan dakwah berjalan lancar sama ada dalam atau luar Madinah .