Anda di halaman 1dari 8

NAMA & NAMA &

LOGO PB LOGO
SYARIKAT
L

BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI


Sistem Latihan Pusat Bertauliah(SLaPB)

Gambar
Pelatih

NAMA PELATIH

NO KAD PENGENALAN

NO BATCH

NAMA PB

KOD PB

NAMA INDUSTRI LI

TARIKH MULA LI

TARIKH TAMAT LI

Kemaskini: Sept 2021


SENARAI SEMAK

KANDUNGAN BUKU LOG LATIHAN


INDUSTRI SLaPB PP PPD PPL

A JPK/SLaPB/Li/01

A-1
MAKLUMAT PERIBADI PELATIH

A-2 MAKLUMAT INDUSTRI

A-3 BORANG PENGESAHAN LAPOR DIRI

A-4 LAWATAN PEMANTAUAN LI

A-5 LAPORAN KEDATANGAN BULANAN PELATIH

A-6 CATATAN HARIAN PELATIH


B JPK/ SLaPB / Li / 02
SKEMA A
KEHADIRAN – LULUS / GAGAL

SKEMA B
LAPORAN PENYELIA INDUSTRI – 30%

SKEMA C
BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI - 35%

Nota:
Pelatih diminta untuk menyertakan CP dari NOSS pada buku log bagi tujuan rujukan penyelia.

Tandatangan PP: ………………………. PPD: ……………………….. PPL:……………………….


Cop Nama & Jawatan: : Cop Nama dan Jawatan: Cop Nama dan Jawatan::

Tarikh: Tarikh: Tarikh:

JPK/SLaPB/Li/01
A-1 (MAKLUMAT PERIBADI PELATIH)

1. Nama Pelatih :……………………………………………………………….

2. No kad Pengenalan :……………………………………………………………….

3. Jantina :……………………………………………………………….

4. Alamat Surat Menyurat :……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

5. No telefon :……………………………………………………………..:

6. Email: :…………………………………..

7. No Kumpulan Pendaftaran :………………………………………………………………...


(Diisi oleh PB)

JPK/SLaPB/Li/01

A-2 (MAKLUMAT INDUSTRI LI)


1. Nama Industri LI :……………………………………………………………….

2. Alamat Surat Menyurat :……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. No telefon&fax :……………………………………………………………..:

4. Nama Penyelia LI :…………………………………..

5. Jawatan :………………………………………………………………...

6. No Telefon Penyelia Industri :………………………………………………………..

7. Tempoh Latihan Industrih PB :……………………………………………………….

JPK/SLaPB/Li/01

A-3 (BORANG PENGESAHAN LAPOR DIRI)


Arahan : i. Pelatih perlu melengkapkan dan mengemukakan borang ini kepada industri untuk disahkan.
ii. Salinan borang ini perlu diserahkan kepada Pusat Bertauliah dalam tempoh 7 hari (waktu
bekerja) selepas tarikh lapor diri.
NAMA PUSAT BERTAULIAH : .............................................................................
:....................................................................................................
Nama Pelatih
.
:....................................................................................................
No. Kad Pengenalan
.
:....................................................................................................
No. Matrik
.
:....................................................................................................
Program
.
Tarikh Lapor Diri :....................................................................................................
.

Saya seperti nama di atas, dengan ini mengesahkan telah melaporkan diri pada tarikh __________________
untuk menjalani latihan di industri seperti yang diarahkan.

NAMASYARIKAT/
:….…………………………………........................................
JABATAN
Alamat :..……………………………………………………………………

..……………………………………………………………………

..……………….……………………………………………………

No.Tel & Faks :…………………………………………………………………….


Nama Penyelia :…………………………………………………………………….
No.Tel. Penyelia :…………………………………………………………………….
Tempoh Latihan :…………………………………………………………………....
Tarikh : Dari………………...…….. Hingga …….………………………

AKUAN PELAJAR PENGESAHAN INDUSTRI :


Saya telah berdaftar pada Saya mengesahkan perkara di atas adalah benar.
tarikh yang ditetapkan.

…………….…………………… ............................................................................
(Tandatangan Pelatih) (Tandatangan Penyelia Industri dan Cop)
Tarikh: Nama:
Jawatan:
No Tel: Tarikh:
JPK/SLaPB/Li/01

A-6 (CATATAN HARIAN PELATIH)


(perlu diisi secara tulisan tangan oleh pelatih dan disahkan setiap hari oleh penyelia industri)
Sila photocopy borang ini mengikut bilangan hari Latihan Industri.

TARIKH : MASA :

Nama DUTY/CU (JIKA ADA) :

LAPORAN AKTIVITI KERJA PELATIH

RUMUSAN & PEMERHATIAN PENYELIA

Adalah disahkan Pelatih ini telah melaksanakan tugasan dengan sempurna / kurang sempurna

Ulasan penyelia:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Pengesahan Penyelia:

----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Tandatangan Pelatih Tandatangan Penyelia industry & Cop

Nama :……………………………………………………………….. Nama :………………………………………………………….

Tarikh:……………………………………………………………….. Tarikh :…………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai