LAMPIRAN L2 BK-4.

9-BP-04-00-02 PENYATA TATATERTIB
(Maksud Ketua Jabatan Adalah Seperti Yang Ditakrifkan Dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005)

1.

Adalah dengan ini disahkan : ……………………………………………………………………….. No. K.P.: ( B ) ……………………………… ( L ) ……………………………

1.1

Tidak Pernah dikenakan Tindakan Tatatertib;

1.2

Sedang dikenakan Tindakan Tatatertib;

1.3

Pernah dikenakan Tindakan Tatatertib;

Jenis Hukuman

Tarikh Hukuman

Amaran

____________

Denda

____________

Lucut Hak Emolumen

____________

Tangguh Pergerakan Gaji

____________

Turun Pangkat

____________

Sucaj Pegawai ini telah melapor diri bertugas pada : ………………………………………

2.

Saya yang mengesahkan : Tandatangan Ketua Jabatan Nama No. K.P. Jawatan Cop Jabatan Tarikh : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : ………………………………….

Mustahak : Ketua Jabatan Bertanggungjawab Menanda dan Mengisi Ruang Berkenaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful