Anda di halaman 1dari 2

Panduan Pelaksanaan Program kementerian

Pembangunan Guru Baharu pendidikan


(PpgB) 2015 malaysia

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU


BORANG PENILAIAN GURU BAHARU

Nama Guru Baharu :

Skor Skor
Dimensi
Bil. Aspek Skor Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12

1. Pengetahuan Kandungan mata pelajaran 10


(30%) Ilmu pendidikan, pedagogi dan psikologi 10
Kurikulum dan kokurikulum 10
Pentaksiran dan penilaian 10
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
10
(TMK) untuk pendidikan
Dasar-dasar dan hala tuju kerajaan 10
Pekeliling dan peraturan pendidikan 10
JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %

Jumlah Skor (70)


2. Kemahiran Menterjemahkan dasar/ pekeliling atau
10
(30%) peraturan dalam amalan PdP

Merancang dan menyampai PdP


10
mengikut mata pelajaran

Mentaksir dan menilai 10


Mengurus kelas dan murid 10

Menggunakan TMK untuk PdP 10

Kepimpinan pengajaran dan


10
pembelajaran
Melaksanakan kajian tindakan 10
Hubungan sesama manusia 10

JUMLAH SKOR

PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30 %

Jumlah Skor (80)

57
kementerian Panduan Pelaksanaan Program
pendidikan Pembangunan Guru Baharu
malaysia (PpgB) 2015

Skor Skor
Dimensi
Bil. Aspek Skor Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12

3. Nilai Keutuhan 10
Profesional Penyayang 10
(40 %)
Integriti 10
Efisien 10
Kecintaan terhadap profesion 10
Patriotisme dan tanggungjawab sosial 10
JUMLAH SKOR

PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 40 %

Jumlah Skor (60)

JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR (%)

Disediakan oleh,

………………………
(Nama Guru Mentor) Tarikh : …………………...

Disahkan oleh,

……………………….
(Pengetua/Guru Besar)
Nama dan Cap Rasmi Sekolah Tarikh : …………………...

SKALA JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR DIPEROLEHI PADA BULAN KE-12 :

90% - 100% - Tahap Kompetensi yang Cemerlang


80% - 89.99% - Tahap Kompetensi yang Baik
60% - 79.99% - Tahap Kompetensi yang Sederhana
50% - 59.99% - Tahap Kompetensi yang Kurang Memuaskan
49.99% ke bawah - Tahap Kompetensi yang Lemah

58

Anda mungkin juga menyukai