Anda di halaman 1dari 24

SULIT

21/1
Sejarah
Ogos
2011
1 1,4 jam
e
~
MPSM
MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011
SEJARAH
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
8agi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda
pada kertas objektif yang disediakan.
4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
pilihan anda yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi 22 hal aman bercetak.
21/1
21/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT 2
1 Rajah berikut berkaitan kaedah pengkajian Sejarah.
Kaedah Lisan
Kaedah Pengkajian I Kaedah Bertulis
'--S_e_ja_r_a_h ____ - - ' ~ L _______ ---'
~ I Kaedah Arkeologi
Bagaimanakah kaedah lisan diperoleh?
I Berbahas
II Ucapan
III Pengisahan
IV Berpidato
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
2 Maklumat berikut mengenai Zaman Prasejarah.
Mencipta peralatan tembikar
Zaman X
Mencipta barang kemas
Pandai bercucuk tanam
Apakah Zaman X?
A Logam
B Neolitik
C Mesolitik
D Paleolitik
3 Rajah berikut mengenai kerajaan awal Asia Tenggara.
Kerajaan Awal Asia
Tenggara
Kerajaan Agraria
Kerajaan Maritim
Apakah ciri masyarakat kerajaan maritim?
21/1
I
II
III
IV
A
B
C
D
Berburu
Bercucuk tanam
Mahir membina kapal
Menguasai ilmu pelayaran
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
21/1
SULIT
j*k
SULIT
3
4 Asal usul nama Melaka boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.
Apakah sumber tersebut?
I Sejarah Melayu
II Tuhfat al Nafis
III Babad Jawa
IV Pedagang Arab
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
5 Gambar menunjukkan pelabuhan Melaka pada abad ke-15.
Antara faktor yang menyebabkan kemajuan Melaka?
I Peranan Orang Laut
II Kemudahan pelabuhan
III Hubungan dengan Siam
IV Penggunaan sistem barter
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
6 Pernyataan berikut mengenai peraturan perniagaan di Melaka.
Sebelum menjalankan urusan jual beli , pedagang perlu
mendapatkan surat kebenaran berniaga daripada kerajaan
Apakah kepentingan surat kebenaran berniaga kepada kerajaan Melaka?
A
B
C
D
21/1
21/1
Mencegah penyelewengan
Mengawal pedagang asing
Mengetahui jenis barangan
Menambah sumber pendapatan
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT
4
7 Salah satu faktor kejatuhan Melaka ialah masalah perpaduan.
Apakah punca yang menyebabkan perpecahan rakyat Melaka?
I Perasaan iri hati
II Perang saudara
III Perebutan takhta
IV Penyebaran fitnah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
0 III dan IV
8 Maklumat berikut mengenai serangan Portugis terhadap Melaka.
Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dibacakan kepada
askar Melaka sebelum berperang dengan Portugis.
Mengapakah kisah di atas diperdengarkan kepada askar Melaka?
A Menguatkan kesetiaan
B Menaikkan semangat
C Strategi bertempur
o Sebagai hiburan
9 Maklumat berikut mengenai jajahan takluk Johor pada tahun 1641.
Klang hingga Singapura
Bengkalis
Kampar
Siak
2111
Bagaimanakah keluasan jajahan takluk membantu kegemilangan Johor sebagai pusat
perdagangan?
21/1
A
B
C
o
Penduduk ramai
Pelabuhan strategik
Kewibawaan pentadbir
Bekalan barang dagangan
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SULIT
j*k
SULIT
5
10 Jadual berikut merujuk kepada pusat pentadbiran kerajaan Johor.
Tahun Pusat Pentadbiran
1528- 1564 Pekan Tua
1564- 1571 Sayong / Johor Lama / Seluyut
1571-1597 Tanah Putih
Mengapakah pusat pentadbiran kerajaan Johor sering berubah?
A Muslihat pertahanan
B Mengawal perdagangan
C Memastikan pembangunan
o Mengukuhkan kuasa sultan
11 Penyataan di bawah mengenai pengasasan kesultanan Perak.
Sultan Mahmud Shah menghantar puteranya Sultan
Mudzafar Shah untuk ditabal sebagai raja Perak berserta
alat kebesaran negeri.
Apakah nama alat kebesaran itu?
A Regalia
B Aigrette
C Keris Taming Sari
o Cura Si Manjakini
12 Penyataan berikut menerangkan Adat Perpatih di Negeri Sembilan.
Adat Perpatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan
Sebatang yang memerintah Pagar Ruyong, Sumatera.
21/1
Tokoh yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum adat dalam Adat Perpatih ialah
A Tok Batin
B Ketua Adat
C Tuai Rumah
o Ketua Kampung
13 Soalan berikut berdasarkan penyataan di bawah.
21/1
Terdapat jalan yang dinamakan denai penarikan kerana
perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai.
Jalan tersebut menghubungkan
A
B
C
o
Kedah dengan Perak
Johor dengan Melaka
Melaka dengan Pahang
Selangor dengan Negeri Sembi Ian
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
[Lihat haJaman sebeJah
SULIT
j*k
SULIT
6
14 Penyataan berikut menggambarkan kesenian tradisi orang Melayu Sarawak.
Hanya kaum lelaki sahaja yang akan menari manakala
kaum perempuan bermain gendang sambil menyanyi
dan berpantun.
Apakah kesenian tersebut?
A Bersemah
B Magunatip
C Mangalang
o Bergendang
15 Pesta Kaamatan merupakan perayaan yang diamalkan oleh masyarakat
Kadazandusun di Sabah selepas musim menuai.
Apakah tujuan pesta tersebut disambut?
A Memilih Unduk Ngadau
B Menunjukkan kesyukuran
C Menghormati seman gat padi
o Menyembah roh nenek moyang
2111
16 Perjanjian Burney ditandatangani pada tahun 1826 antara kerajaan Siam dengan British.
Apakah syarat perjanjian tersebut?
I British bebas berdagang di Kedah
II British membantu Siam menyerang Kedah
III Kedah dikehendaki menghantar bunga emas
IV British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
o III dan IV
17 Maklumat berikut mengenai desakan pedagang Negeri-Negeri Selat.
Seramai 243 pedagang menulis surat kepada
1873 Lord Kimberly, Setiausaha Tanah Jajahan
British.
Mengapakah pedagang tersebut mendesak campur tangan British di Negeri-negeri Melayu?
A Memajukan sistem pendidikan
B Melindungi kepentingan pelaburan
C Menyebarkan revolusi perindustrian
o Menghapuskan sekatan perdagangan
21/J SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT 7 21/1
18 Peta berikut merujuk kepada penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826.
Peta 1.8 NegeriNegen Selal pada lahun 1826.
Apakah tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat?
A Menyeragamkan pentadbiran
B Mengurangkan kuasa Gabenor
C Mengekalkan tarat pelabuhan bebas
D Mewujudkan Majlis Perundangan Negeri
19 Senarai berikut merujuk kepada Negeri-negeri Melayu yang membentuk Persekutuan 1896?
2111
Perak
Selangor
Negeri Sembi Ian
Pahang
Mengapakah Raja-raja Melayu tidak berpuas hati dengan pelaksanaan Persekutuan
1896?
A
B
C
D
Tipu muslihat British
Membubarkan Durbar
Menjejaskan kemajuan ekonomi
Residen Jeneral berkuasa penuh
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT
8
20 Petikan berikut tentang campur tangan British di Pahang.
"British mahu menguasai Pahang bagi menghalang
kuasa Eropah lain bertapak di Negeri-negeri Melayu."
Buku Teks Sejarah Tingkatan 2
Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Pahang untuk mengelakkan campur
tangan tersebut?
A Membawa masuk pelabur Eropah
B Menambahkan bilangan tentera
C Menggubal perlembagaan baru
o Membina kubu pertahanan
21 Maklumat berikut tentang sumbangan tokoh di Johor antara 1882 - 1919.
TOKOH X
Tokoh X ialah
Pegawai British wajib memakai pakaian rasmi Johor.
Bendera Union Jack dikibar lebih rendah daripada bendera
negeri Johor.
Bahasa Melayu wajib dalam surat rasmi kerajaan.
A Oato' Jaafar bin Muhammad
B Oato' Abdul Rahman bin Andak
C Oato' Muhammad Ibrahim Munshi
o Oato' Muhammad Salleh bin Perang
22 Maklumat berikut tentang usaha mengekalkan identiti negeri Kedah.
2111
Usaha Tunku Mahmud Mengekalkan
Identiti Negeri Kedah.
Penggunaan Bahasa Melayu dalam surat rasmi dan
perundangan
Penggunaan kalendar Hijrah
Cuti umum pada hari Jumaat
Bagaimanakah Tunku Mahmud berjaya mengekalkan identiti Kedah?
A
B
C
o
Melalui proses mahkamah
Menyerap sistem pentadbiran Islam
Menolak pelantikan Penasihat British
Mengekalkan anggota Majlis Mesyuarat Negeri
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
21/1
SULIT
j*k
SULIT
9
23 Jadual berikut menunjukkan pemerintah Negeri-negeri Melayu.
Pemerintah Negeri
Sultan Zainal Abidin III Terengganu
Sultan Abu Bakar Johor
Apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk mengekalkan
kedaulatan negeri masing-masing?
A Menjaiin hubungan diplomatik
B Mempelopori amalan demokrasi
C Memantapkan pendidikan rakyat
D Menggubal perlembagaan negeri
24 Maklumat berikut menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan
semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak.
Kaum
Bidang Pekerjaan
Melayu Pentadbiran
Iban Ketenteraan
Cina Perlombongan
Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut?
A Meningkatkan taraf hidup
B Mempelbagaikan kemahiran
C Memajukan ekonomi penduduk
D Mengukuhkan kedudukan pemerintah
21/1
25 Jadual berikut menunjukkan tokoh tempatan yang terlibat dalam pentadbiran SBUB di Sabah.
Tokoh Jawatan
OKK Haji Mohammad Arshad Ketua Anak Negeri
Apakah tugas Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran SBUB?
21/1
A
B
C
D
Menjadi hakim
Menjaga keamanan
Mengawasi ad at resam
Menentukan tarikh perayaan
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
[Lihat halaman sebelah
SULIT
j*k
SULIT
10
2111
26 Maklumat berikut menunjukkan bilangan sekolah di Sarawak pada tahun 1938.
JENIS SEKOLAH BILANGAN
SEKOLAH
Sekolah AnQlikan 11
Sekolah Katolik 27
Sekolah Melayu 33
Sekolah Dayak 1
Mengapakah Charles Brooke kurang menggalakkan pembinaan sekolah suku kaum Dayak?
A Menerima tentangan rakyat
B Menghadapi masalah kewangan
C Mengekalkan cara hidup tradisional
o Mewujudkan pentadbiran tempatan
27 lIustrasi di bawah menunjukkan situasi perbincangan antara Pangeran Raja Muda
Hashim dengan James Brooke.
2111
Apakah faktor kejayaan James Brooke menguasai Sarawak?
A
B
C
o
Kekuatan tentera
Kuasa kewangan
Kehebatan diplomasi
Kemahiran berdagang
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SULIT
j*k
SULIT 11
28 Maklumat berikut tentang syarat pemberian Piagam Diraja British kepada SBUB
pada 1881.
SBUB mesti menerima nasihat British
SBUB tidak boleh menyerahkan wilayah Sabah
kepada kuasa asing
Apakah kepentingan Piagam Diraja kepada British?
I Menyekat kuasa lain
II Meluaskan pengaruh
III Meluaskan perdagangan
IV Memantapkan pentadbiran
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
o III dan IV
29 Graf berikut menunjukkan harga getah sekitar tahun 1930-an.
Perkembangan Harga Getah 1930-an
40
30
20
10
o
1929 1930
Mengapakah harga getah merosot ?
A Penularan penyakit
B Pertambahan ladang
C Kemelesetan ekonomi
o Kemerosotan mutu getah
1931
30 Maklumat berikut tentang peranan bandar Sandakan di Sabah semasa SBUB.
Pusat pentadbiran
Pusat pembalakan
Peranan X
Apakah peranan X?
A Pusat pertanian
B Pusat pelabuhan
C Pusat pendidikan
21/1
o Pusat perlombongan
21/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT
12
2111
31 Senarai berikut mengenai cara kemasukan buruh luar ke Tanah Melayu.
Sistem Kontrak
Sistem Kangani
Apakah persamaan sistem tersebut?
A Kebebasan bekerja
B Pembahagian keuntungan
C Latihan kemahiran diberikan
D Tambang dibayar oleh majikan
32 Peta berikut menunjukkan rangkaian jalan kereta api di Tanah Melayu 1910-1931.
Mengapakah pembinaan landasan kereta api banyak di pantai barat Tanah Melayu?
A Kekayaan bahan mentah
B Kemunculan ban dar baru
C Kehadiran kaum imigran
D Keadaan muka bumi
33 Maklumat berikut mengenai faktor penentangan Dol Said di Naning.
21/1
Pelaksanaan Undang-undang British
Pembayaran cukai
Faktor X
Apakah faktor X ?
A
B
C
D
Pertahankan kedaulatan
Perubahan pentadbiran
Pembinaan kubu
Perluasan kuasa
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SULIT
j*k
SULIT
13
34 Gambar berikut menerangkan slogan perjuangan Rentap di Sarawak.
\
Agi Idup, Agi
Ngelaban
Apakah kejayaan Rentap di Sarawak?
A Membunuh Allan Lee
B Membina kubu kayu belian
C Mengalahkan Charles Brooke
D Meluaskan kawasan pengaruh
35 Maklumat berikut mengenai pengasas Gerakan Islah di Tanah Melayu.
Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin
Haji Muhammad Taha
Syed Syeikh al-Hadi
Apakah kesan perjuangan tokoh tersebut?
A Menubuhkan parti politik
B Meningkatkan tarat hidup
C Memperjuangkan persamaan hak
D Mencetuskan seman gat kebangsaan
36 Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PAS PAM) ditubuhkan pad a tahun 1934.
Apakah tujuan penubuhan PAS PAM?
A
B
C
D
Menuntut kemerdekaan
Membentuk perpaduan Melayu
Memupuk kesetiaan kepada raja
Menamatkan pemerintahan penjajah
21/1
2111
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT
14
21/1
37 Jadual di bawah menerangkan perubahan harga beras semasa pemerintahan tentera Jepun.
H arga B eras
B . S 500
agl etlap gram
Tahun Harga
Disember 1941 6 sen
Disember 1943 $2.50 sen
Ogos 1945 $75.00
Apakah kesan kenaikan harga barang tersebut kepada penduduk di Tanah Melayu?
A Penduduk mati kelaparan
B Penyeludupan barang meningkat
C Penduduk berpindah ke luar ban dar
o Rakyat mendapat bantu an daripada Jepun
38 . Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan menentang pemerintahan tentera Jepun.
21/1
MPAJA
Askar Melayu Setia
Apakah persamaan pertubuhan di atas?
I
II
III
IV
A
B
C
o
Melancarkan perang gerila
Melancarkan pemberontakan
Menyebarkan fahaman komunis
Mendapatkan kerjasama British
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SULIT
j*k
SULIT
15
21/1
39 Jadual berikut menerangkan produk yang dihasilkan oleh penduduk tempatan semasa
pemerintahan tentera Jepun.
Bahan Hasil
Nira kelapa Gula
Benang nanas Kain
Buluh Kertas
Apakah nilai yang dapat dicontohi daripada masyarakat pada zaman tersebut ?
A Rajin
B Berani
C Kreatif
D Berdaya saing
40 Pernyataan berikut menerangkan faktor kejayaan tentera Jepun di Tanah Melayu.
Jepun telah berjaya mengatur strategi tenteranya dengan
baik sehingga dapat menawan wilayah sasarannya dengan
mudah.
Apakah bukti Jepun mempunyai strategi peperangan yang baik?
I Taktik serangan
II Menggunakan basikal
III Menggunakan kapal perang
IV Bilangan tentera yang ramai
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
41 Petikan di bawah menerangkan faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.
2111
"Peruntukan kerakyatan jus soli dalam Malayan Union akan
mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi .. ...
Buku Teks Sejarah Tingkatan 3
Apakah status quo yang dimaksudkan dalam petikan di atas?
A Majlis Raja-raja Melayu
B Hak istimewa orang Melayu
C Menyatukan sistem pentadbiran
o Syarat kerakyatan diperketatkan [Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SULIT 16
42 Maklumat berikut menerangkan pertubuhan yang menyokong Malayan Union.
PKMM
API
AWAS
BATAS
Mengapakah pertubuhan di atas menyokong Malayan Union?
Kerakyatan terbuka
II Kemerdekaan bersyarat
III Kuasa Raja-raja Melayu diperkukuh
IV Penyatuan pentadbiran agama Islam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
o III dan IV
43 Maklumat berikut mengenai kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
BIODATA
Nama Mr. X
Tarikh lahir 1 Feb 1948
Tempat lahir Melaka
Adakah Mr. X layak mendapat tarat kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu 1948?
A Layak kerana Rakyat Raja
B Layak kerana Rakyat British
C Tidak layak kerana lahir di Melaka
o Tidak layak kerana belum berumur 12 tahun
44 Apakah ciri Sistem Ahli yang diperkenalkan pada tahun 1951 ?
21/1
I
II
III
IV
A
B
C
o
Oipilih melalui pilihan raya
Keanggotaannya pelbagai kaum
Anggotanya dikenali sebagai Ahli
Oi bawah kawalan Majlis Undangan Persekutuan
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
2111
SULIT
j*k
SULIT
17
45 Monolog berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Tanah Melayu semasa
darurat 1948.
- - - ~ - ~ Keluarga saya sering diganggu oleh komunis
untuk mendapatkan bekalan makanan, ubat-
ubatan dan maklumat serta mengancam akan
membunuh anggota keluarganya jika enggan
bekerjasama.
Apakah yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut untuk mengelakkan ancaman
komunis?
A Memenuhi segala tuntutan komunis
B Menganggotai pasukan keselamatan
C Mendapatkan bekalan senjata
o Berpindah ke Kampung Baru
46 Gambar berikut tentang Pertemuan Baling pada 28 Disember 1955.
~ ; ; . . r
~ . , .
?---
. ~
'fir '
Mengapakah Pertemuan Baling gagal?
A
B
C
o
PKM tidak diiktiraf
Menamatkan darurat
Enggan meletak senjata
PKM tidak mahu menyerah diri
.1
::
.. &-
21/1
2111
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
SUUT 18
47 Penyataan berikut mengenai proses ke arah kemerdekaan.
Pihak British menetapkan prasyarat sebelum
Persekutuan Tanah Melayu diberi hak
berkerajaan sendiri.
Apakah prasyarat yang dikenakan oleh British?
A Keseragaman pendidikan
B Kemajuan ekonomi
C Kerjasama kaum
D Kestabilan politik
2111
48 Graf berikut mengenai keputusan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.
Keputusan Pilihan Raya Majlis
Perundangan Persekutuan 1955
Perikatan 51
Parti Islam S e ~ M a l a y a 1
Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya tersebut?
I Sikap tolak ansur
II Manifesto pilihan raya
III Sokongan golongan imigran
IV Kegagalan Pertemuan Baling
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
49 Tokoh berikut merupakan ahli Suruhanjaya Reid.
21/1
Lord Reid

Sir Ivor Jenning

Sir William Mckell
Tuan B. Malik
Tuan Abdul Hamid
Apakah tugas tokoh di atas?
A
B
C
D
Merangka perlembagaan
Menguruskan pili han raya
Merancang dasar pendidikan
Menghapuskan ancaman komunis
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SUUT
j*k
SULIT 19
2111
50 Gambar berikut mengenai situasi menjelang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Akhirnya negara kita
mencapai kemerdekaan
juga
Apakah kesimpulan daripada kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan?
I Semangat perkauman
II Sokongan negara jiran
III Kerjasama antara kaum
IV Kebijaksanaan pemimpin
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
51 Gambar berikut mengenai Rombongan Merdeka ke London pad a tahun 1956.
21/1
Siapakah yang menyertai rombongan terse but?
I Wakil Sabah dan Sarawak
II Wakil Raja-raja Melayu
III Wakil Parti Perikatan
IV Wakil setiap kaum
A
B
C
D
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
[Lihat halaman sebelah
SULIT
j*k
SULIT 20
52 berikut mengenai Perlembagaan Merdeka 1957.
Kerakyatan secara jus soli
Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
Apakah kesimpulan daripada kandungan perlembagaan tersebut?
I Permuafakatan
II Semangat tolak ansur
III Seman gat kebangsaan
IV Perjuangan Parti Perikatan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
53 Dialog berikut mungkin berlaku di Sarawak pad a tahun 1940-an.
Pemimpin X
Pak Cik Mat
: Baik pak cik menjadi ahli dalam kumpulan kami. Kalau
tidak anak pak cik tak dapat belajar di sekolah kerajaan.
: Pak cik tak nak. Pak cik tetap dengan pend irian sendiri.
Pemimpin X mung kin berasal daripada
A Rukun Tiga Belas
B Barisan Pemuda Melayu
C Young Malay Association
D Barisan Pemuda Melayu Sibu
21/1
54 Jadual berikut mengenai peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu dan di Sarawak.
21/1
Gerard T. MacBryan Penyerahan Sarawak
Harold MacMichael Pelaksanaan Malayan Union
Apakah persamaan tindakan tokoh di atas ?
A
B
C
D
Ganti rugi
Perjanjian
Perundingan
Tipu muslihat
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
SULIT
j*k
SULIT 21
2111
55 Apakah langkah yang diambil kerajaan British untuk melatih penduduk Sabah
ke arah berkerajaan sendiri ?
Menubuhkan Parti Perikatan Sabah
II Mengadakan Pilihan Raya Majlis Bandaran
III Mengadakan Pilihan Raya Majlis Undangan 1962
IV Memperkenalkan perlembagaan baru
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
56 Maklumat berikut mengenai parti politik di Sabah.
UNKO
USNO
Apakah persamaan parti politik di atas?
A Muncul selepas gagasan Persekutuan Malaysia
B Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah
C Memperjuangkan kemerdekaan Sabah
D Memperjuangkan bahasa Melayu
57 Penyataan berikut mengenai Gagasan Persekutuan Malaysia.
2111
27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman mencadangkan idea
pembentukan Persekutuan Malaysia.
Apakah tujuan idea pembentukan Persekutuan Malaysia?
I
II
III
IV
A
B
C
D
Menjimatkan perbelanjaan
Mempercepat kemerdekaan
Menyekat pengaruh komunis
Meluaskan kawasan pengaruh
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
[Lihat halaman sebelah
SULIT
j*k
SULIT 22
58. Mengapakah Parti Pasok Momogun di Sabah menentang pembentukan Persekutuan
Malaysia pada peringkat awal?
A Merdeka terlebih dahulu
B Menjaga kepentingan peribumi
C Memelihara kepimpinan tempatan
o Bergabung dengan Sarawak dan Brunei
59. Apakah as as Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963?
I Tuntutan 20 Perkara Sabah
II Laporan Suruhanjaya Cobbold
III Laporan Persatuan Parlimen Komanwel
IV Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
o III dan IV
60. Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Indonesia terhadap
Malaysia ketika peristiwa konfrontasi.
Melakukan pencerobohan
Memutuskan hubungan diplomatik
Bagaimanakah Malaysia menangani masalah tersebut?
A Mengadakan rundingan
B Menggubal perlembagaan
C Mewartakan kawasan hitam
o Membawa masuk pemimpin luar
KERTAS SOALAN TAMAT
21/1
2111
SULIT
@2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah
j*k
Soalan Jawapan Halaman Pengetahuan Pemahaman Nilai
1 C 10 X
2 B 24 X
3 D 35 X
4 B 49 X
5 A 5051 X
6 D 66 X
7 B 92 X
8 B 98 X
9 D 108 X
10 A 103 X
11 D 125 X
12 B 145 X
13 C 158 X
14 D 185 X
15 B 197 X
16 D 11 X
17 B 32 X
18 A 21 X
19 D 47 X
20 A 42 X
21 A 67 X
22 A 59 X
23 D 61dan65 X
24 D 92 X
25 A 106 X
26 C 95 X
27 A 78 X
28 A 104 X
29 C 133 X
30 B 118 X
31 D 143 X
32 A 146 X
33 A 166 X
34 A 169 X
35 D 204 X
36 B 215 X
37 C 34 X
38 B 25 X
39 C 35 X
40 A 13 X
41 B 52 X
42 B 53 X
43 B 78 X
PROGRAMPENINGKATANAKADEMIK
MPSM(MALAYSIA)KEDAH
JAWAPANMATAPELAJARANSEJARAH2011
PENILAIANMENENGAHRENDAH2011,NEGERIKEDAH
JAWAPAN JADUALSPESIFIKASIUJIAN
j*k
44 C 131 X
45 D 94 X
46 A 107 X
47 C 121 X
48 A 140 X
49 A 154 X
50 D 158 X
51 C 148 X
52 A 157 X
53 C 183 X
54 D 176 X
55 D 190 X
56 A 191 X
57 C 205 X
58 D 208 X
59 B 216 X
60 A 224 x
43 16 1
ANALISISJAWAPAN
JAWAPAN JUMLAH PERATUS
A 19 31.67
B 13 21.67
C 12 20.00
D 16 26.67
JUMLAH 60 100
ANALISISJADUALSPESIFIKASIUJIAN
JUMLAH
SOALAN
PENGETAHUAN 43 71.67
PEMAHAMAN 16 26.67
NILAI 1 1.67
JUMLAH
JSU PERATUS
j*k