Anda di halaman 1dari 13

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

2 2 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ 3 (2 + 1) Kredit: ___________

Minggu/ Tarikh

Topik dan Kandungan Pendaftaran Pelajar Pengenalan Teori pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Teori Behaviourisme

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL

Catatan:

Menjelaskan teori-teori pembelajaran yang sesuai dengan aktiviti p&p PSV (1), (1.1) Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan (1.2)

Teori Kognitif

Teori Humanis Teori Psiko-analitik Teori Konstruktivisme M1

Menyediakan Perancangan dan Persediaan Mengajar Menyediakan Rancangan Tahunan dan Semester

Menggunakan pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran dalam menyediakan rancangan pengajaran mengajar (2) (1.3)

Menganalisis konsep teori-teori pembelajaran. - Teori Behaviourisme (Pavlov,Thorndike,Ski nner) - Teori Kognitif (Piaget,Edward C Tolman) Teori Humanis (CarlRogers, Maslow) - Teori Psiko-analitik (Freud) - Teori Konstruktivisme (JohnDewey, H.Gardner, Brunner) ( 2 jam )

Pembentangan Tugasan menggunakan Peta Minda atau Microsoft Power Point. ( 1 jam ) Menghasilkan rancangan tahunan bagi Tahun 1 dan Tahun 4. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun 6 ( 2 jam )

Tugasan: Secara kumpulan Membuat rumusan tentang teori teori pembelajaran dalam pengajaran P&P PSV. Menyediakan rumusan dalam bentuk peta minda.

Rujukan : - http:///www My school net.com - PPKStrategi dalam P&P

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Pendekatan Proses dan Produk Pendekatan DBAE ( Disciplinebased Art Education) Pendekatan Chapman Pemerhatian, - Penerokaan, - Penghasilan, - Apresiasi Menganalisis Pendekatan Proses dan Produk - Proses kreativiti dan artistik - penghasilan karya/produk Menganalisis konsep pendekatan DBAE - Sejarah seni - Kritikan seni - Produk seni - Estetik Menganalisis konsep pendekatan Chapman Pemerhatian Penerokaan Penghasilan Apresiasi ( 2 jam ) Pembentangan hasil tugasan menggunakan Peta Minda atau Microsoft Power Point. Sesi soaljawab. ( 1 jam ) Tugasan: Secara Kumpulan Mengumpul maklumat dan membuat rumusan tentang pendekatanpendekatan dalam P&P.. Rujukan: Sukatan dan Huraian Sukatan PSV KBSR Chapman, H.Laura -Discover Art J. Paul Getty(Getty Centre) Rujukan: Mengakses internet: http://www ppk.kpm.my/ Hower Gardner Multiple Intelligence Tugasan: Secara Kumpulan Mengumpul maklumat dan membuat rumusan tentang Strategi P&P. Memilih strategi yang sesuai ke dalam ke empatempat bidang kegiatan. Rujukan: Mengakses internet: http://www ppk.kpm.my/ Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Membanding beza pelbagai pendekatan P&P PSV (1) (1.6) Menghuraikan konsep pendekatan DBAE (1), (1.2)

M2

Menyediakan Perancangan dan Persediaan Mengajar Menyediakan Rancangan Harian

Menggunakan pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran dalam menyediakan rancangan pengajaran harian (2) , (1.6)

Menyediakan Rancangan Harian. ( 2 jam )

M3

Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Pendekatan PSV KBSR Pendekatan Pendidikan Seni ( John A.Michael ) Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Mengenal Konsep - Pendekatan Konstruktivisme - Kemahiran Berfikir - Pembelajaran Masteri Aplikasi strategi

Menjelaskan dan menghuraikan pelbagai pendekatan dan strategi dalam menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran PSV (1), (1.1) Mengaplikasikan nilainilai murni dalam strategi pengajaran

Menganalisis Pendekatan PSV KBSR Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

Pembentangan hasil tugasan menggunakan jadual atau Microsoft Power Point. Sesi soaljawab.

(1 jam )

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan ke dalam 4 Bidang Kegiatan Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV dan pembelajaran (5), (3.3) Menghuraikan konsep strategi pengajaan dan pembelajaran PSV (1.1) Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Mengenal / menghurai Konsep - Kajian Masa Depan - Kepelbagaian Kecerdasan Aplikasi strategi P&P ke dalam 4 Bidang Kegiatan - Menggambar - Mencorak dan Rekaan - Membentuk dan Membuat Binaan - Mengenal Kraf Tradisional Bandingbeza antara pendekatan,kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV - Pendekatan Individu dan kumpulan ( 2 jam ) Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet dan bahan cetak Hasil tugasan disediakan dalam bentuk jadual. Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Pendekatan Individu dan kumpulan dalam PSV Mengaplikasi strategi p&p ke dalam 4 Bidang Kegiatan PSV(3) Menganalisis pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang berkesan serta menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan(3),(1.6)

Rujukan: Mengakses internet: http://www ppk.kpm.my/

Menggunakan pelbagai sumber bahan bantu mengajar secara manual dan ICT yang berkesan (1,3,4) (1.3)

Menghasilkan bahan bantu mengajar berdasarkan:

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Alat dan bahan penghasilan Pemilihan dan Penyediaan Sumber Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik ( 2 jam ) M4 Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Kaedah simulasi, sumbangsaran, projek, akses kendiri, dan lawatan Teknik soal jawab, teknik memberi arahan, Teknik tunjukcara, teknik tindakbalas, teknik bercerita, kawalan kelas, menggunakan Sumber Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Teknik penerangan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber P & P Teknik Penutup Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Mengenal Konsep Bandingbeza antara pendekatan,kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV - Kaedah simulasi,sumbangsaran, projek,akses kendiri dan lawatan. - Teknik tunjukcara, teknik tindakbalas,teknik bercerita. Bandingbeza antara pendekatan,kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. - Teknik penerangan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber P & P - Teknik Penutup Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran PSV Mengenal / Menghurai Konsep - Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pembentangan hasil tugasan Sesi sumbangsaran Tugasan: Secara kumpulan bertiga. Mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik pada mana-mana bidang kegiatan. Rujukan: Mengakses internet: http://www ppk.kpm.my/ Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Membanding beza pendekatan,kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PSV (1) Menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik pada manamana bidang kegiatan. (3),(2.2)

Menghuraikan konsep

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan - Kajian Masa Depan - Kepelbagaian kecerdasan - Teknologi Maklumat dan Komunikasi - Pembelajaran Kontekstual pelbagai strategi dalam pengajaran dan pembelajaran PSV (1.2) - Pendekatan Konstekstual - Pendekatan Konstruktivisme - Kemahiran Berfikir - Pembelajaran Masteri ( 2 jam ) Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet dan bahan cetak M5 Proses Pengajaran Mikro Fokus penguasaan kemahiran mengajar Perancangan dan Persediaan Perlaksanaan Maklumbalas Kemahirankemahiran pengajaran Mengenalpasti bidang jenis kandungan Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latarbelakang Merancang alat dan bahan untuk penghasilan Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan pengetahuan strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam menghasilkan sumber pembelajaran. (1.5) Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Pembentangan hasil aktivitiaktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun 4 Pembentangan hasil aktivitiaktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun ( 1 jam )

Menghasilkan sebuah buku skrap digital. ( 2 jam )

Membuat analisis tentang proses pengajaran: Menyenaraikan aktivitiaktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun 6 (4) Memindah pengetahuan dan kefahaman isi kandungan perancangan dan persediaan mengajar secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran dan pembelajaran PSV yang bermakna. (4),(2.3) Fokus penguasaan kemahiran mengajar Perancangan dan Persediaan Perlaksanaan Maklumbalas Kemahiran-kemahiran pengajaran dalam PSV. Mengenalpasti bidang jenis kandungan Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latarbelakang(kognitif, psikomotor dan afektif) Merancang alat dan bahan untuk penghasilan

Pembentangan hasil aktivitiaktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun 6 ( 1 jam )

Tugasan: Secara Individu Menyenaraikan aktiviti-aktiviti bagi setiap bidang kegiatan dari tahun 1 hingga tahun 6

Menghasilkan bahan bantu

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet dan bahan cetak Menghubungkait-kan pengetahuan tentang strategi, kemahiran dan aktiviti untuk menghasilkan pelbagai Bahan bantu mengajar (1.5) Menyatakan pengalaman dan pendapat dalam aktiaviti apresiasi, refleksi dan tindakan pembetulan . (7.2) Mereka bentuk Bahan Bantu P & P Menggunakan strategi, kaedah dan teknik P &P Mereka bentuk set induksi Mereka bentuk langkah-langkah P & P Mereka bentuk aktiviti pengajayaan dan penambahbaikan. Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi. Mereka bentuk penutup Membuat maklumbalas refleksi dan tindakan pembetulan ( 2 jam ) M6 Proses Pengajaran Mikro Mereka bentuk Bahan Bantu P & P Menggunakan strategi, kaedah dan teknik P & P Mereka bentuk set induksi Mereka bentuk langkahlangkah P & P Mereka bentuk aktiviti pengajayaan dan penambahbaikan Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi. Mereka bentuk penutup Membuat maklumbalas refleksi dan tindakan pembetulan Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembentangan hasil tugasan rancangan tahunan Tahun 1 dan Tahun 4. ( 1 Jam ) ( 2 jam ) (2 jam) Secara kumpulan bertiga. Menghasilkan rancangan tahunan bagi Tahun 1 dan Tahun 4 Rujukan: KPM (2003) Huraian Sukatan Pelajaran PSV,KBSR DBP mengajar berdasarkan: Alat dan bahan penghasilan Pemilihan dan Penyediaan Sumber Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik ( 2 jam ) Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan mereka bentuk bahan bantu mengajar, set induksi, langkahlangkah p&p dan aktiviti pengayaan dan penambahbaikan (1.5) Menyusun strategi untuk melaksanakan rancangan tahunan secara kritis, kreatif dan inovatif. (8.5)

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Pembelajaran Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet dan bahan cetak M7 Perancangan dan Persediaan Mengajar. Perancangan dan Persediaan Mengajar. Rancangan Pengajaran Harian PSV - Bidang Kegiatan - Jenis aktiviti - Kemahiran dan hasil pembelajaran - Pemilihan sumber - Aktiviti induksi set - Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran - Penutup - Refleksi Pembentangan hasil tugasan rancangan harian mana-mana bidang kegiatan dengan lengkap. ( 1 jam ) Secara Individu Menghasilkan rancangan harian mana-mana empat bidang kegiatan dengan lengkap. Rujukan: - Sally Beacham dan Lori J. Davis,2004 - Digital Scrapbooking. Boston:Thoms on Courses Technology PTR Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Rancangan Pengajaran Harian PSV - Bidang Kegiatan - Jenis aktiviti - Kemahiran dan hasil pembelajaran - Pemilihan sumber - Aktiviti induksi set - Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran - Penutup - Refleksi

Mengenal pasti isi kandungan berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan rancangan harian mana-mana empat bidang kegiatan dengan lengkap. (1.5) Menghuraikan isi kandungan rancangan pengajaran secara profesional (2) dan (1.2, 3.3)

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Alat dan Bahan penghasilan Pemilihan dan Penyediaan Sumber Penggunaan Sumber Bahan Cetak dan Elektronik Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Alat dan bahan penghasilan Pemilihan dan Penyediaan Sumber Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik ( 2 jam )

Mengumpul maklumat berkaitan sumber P&P. Menghasilkan bahan bantu mengajar berdasarkan: Alat dan bahan penghasilan Pemilihan

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan dan Penyediaan Sumber Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik Membina instrumen kemahiran bagi 4 bidang kegiatan. ( 2 jam ) M8 Perancangan dan Persediaan Mengajar - Perancangan Tahunan dan Semester - Aplikasi 5P dalam pengajaran dan pembelajaran KBSR Menjelaskan dan menguraikan aspekaspek dalam sumber p&p(1.1) Mengaplikasi pelbagai pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan kemahiran 5P dalam persediaan peranangan rancangan tahunan semester dan (4), (2.2) Menyediakan rancangan tahunan, semester dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan (2),(2.1) Mengaplikasikan nilainilai murni dalam strategi pengajaran dan pembelajaran Membuat analisis tentang Perancangan dan Persediaan Mengajar. - Perancangan Tahunan dan Semester - Aplikasi 5P dalam pengajaran dan pembelajaran KBSR (Penggabungjalinan kemahiran,Penyerapa n pengetahuan, Penerapan nilai murni, Pengayaan, Pemulihan) Menyediakan rancangan tahunan dan semester. ( 2 jam ) Menghasilkan sebuah buku skrap digital. Pembentangan hasil tugasan menggunakan Microsoft Power Point. ( 1 jam ) Secara Individu Mengumpul sumber internet dan bahan bercetak sesuai bagi 4 bidang kegiatan. Rujukan: - Sally Beacham dan Lori J. Davis,2004 - Digital Scrapbooking. Boston:Thoms on Courses Technology PTR Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Menyediakan Bahan Bantu Mengajar

Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet dan bahan cetak

Menyediakan Perancangan dan Persediaan Mengajar - Menyediakan Rancangan Tahunan dan Semester

Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Menghasil dan Memilih sumber

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Merujuk sumber internet dan bahan cetak (5),(3.3) ( 2 jam ) Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

M9

Membuat analisis tentang Rancangan Pengajaran Harian PSV Perancangan dan Persediaan Mengajar. Mengaplikasi pelbagai pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan kemahiran dalam penyediaan rancangan pengajaran harian (3), (2.1) - Bidang Kegiatan - Jenis aktiviti - Kemahiran dan hasil pembelajaran - Pemilihan sumber - Aktiviti induksi set - Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran - Penutup - Refleksi ( 2 jam )

Pembentangan hasil tugasan menggunakan Microsoft Power Point. ( 1 jam )

Secara Individu Menghasilkan rancangan harian mana-mana bidang kegiatan dengan lengkap.

Rancangan Pengajaran Harian PSV - Bidang Kegiatan - Jenis aktiviti - Kemahiran dan hasil pembelajaran - Pemilihan sumber - Aktiviti induksi set - Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran - Penutup - Refleksi

Melaksanakan Pengajaran Mikro Mengaplikasi kemahiran pengajaran mikro

Membina instrumen kemahiran Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan.

Mengaplikasikan teoriteori pengajaran dan pembelajaran PSV melalui pengajaran mikro dan makro (4), (2.4)

Melaksanakan pengajaran mikro tumpuan kepada kemahirankemahiran pengajaran mikro. Membina instrumen kemahiran. Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan ( 2 jam )

M10

Sumber Pengajaran dan

Membanding beza bagi

Pembentangan

Tugasan kumpulan:

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan aspek-aspek dalam sumber P&P Menjelaskan dan menguraikan aspekaspek dalam sumber p&p(.5) Bahan Bantu Mengajar Alat dan Bahan Penghasilan Pemilih an dan Penyediaan Sumber Pengg unaan Sumber bahan Cetak dan Elektronik ( 2 jam ) Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan membina borang pemerhatian dan kolaborasi penilai. Membuat analisis maklumbalas,refleksi dan penilaian serta tindakan susulan. (2.4) Melaksanakan Pengajaran Mikro Menyediakan borang-borang pemerhatian dan kolabrasi penilai Membuat analisis maklumbalas,re fleksi dan penilaian serta tindakan susulan. ( 2 jam ) M11 hasil tugasan menggunakan Microsoft Power Point. ( 1 jam ) Membina borang pemerhatian dan kolaborasi penilai. Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar Alat dan Bahan Penghasilan Pemilihan dan Penyediaan Sumber Penggunaa n Sumber bahan Cetak dan Elektronik

Melaksanakan Pengajaran Mikro Menyediaka n Borang pemerhatian dan kolaborasi penilai

Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan.

Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Menghasil dan Memilih sumber Merujuk sumber internet

Mengelas dan mengkategorikan bahan sumber yang berkesan

*KKP Menghasilkan sebuah buku skrap digital.

Secara Individu Mengumpul sumber internet dan bahan bercetak sesuai bagi 4 bidang

10

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

dan bahan cetak Melaksanakan Pengajaran Mikro Mengaplikasi kemahiran pengajaran mikro

untuk proses p&p

Mengaplikasikan kemahiran p&p dalam aktiviti pengajaran

Melaksanakan Pengajaran Mikro Set Induksi dan Pengenalan Melaksanakan pengajaran mikro tumpuan kepada kemahirankemahiran pengajaran mikro. Melaksanakan Pengajaran Mikro - Langkah langkah pengajaran Membuat analisis maklumbalas,r efleksi dan penilian serta tindakan susulan Membuat analisis maklumbalas,r efleksi dan penilian serta tindakan susulan.

kegiatan.

M12

Melaksanakan Pengajaran Mikro Mengaplikasi kemahiran pengajaran mikro Membina instrumen kemahiran

Menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam membina instrumen kemahiran

Secara Kumpulan Membina instrumen kemahiran bagi 4 bidang kegiatan.

M13

Melaksanakan Pengajaran Mikro Menyediakan Borang pemerhatian dan kolaborasi penilai Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan

Berkebolehan menentukan kriteria yang terkandung dalam borang kolaborasi penilai Berkemampuan memberi pandangan dan pendapat yang jitu dalam refleksi

Membina borang pemerhatian dan kolaborasi penilai.

M14

Melaksanakan Pengajaran Mikro Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan Melaksanakan

Berkebolehan menghuraikan kekuatan dan kelemahan untuk membuat tindakan susulan

11

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

Pengajaran Makro Mengaplikasi kemahiran pengajaran makro - Set Induksi - Penyampaian


Melaksanakan Pengajaran Mikro Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan susulan. Melaksanakan Pengajaran Makro Mengaplikasi kemahiran pengajaran makro - Set Induksi - Penyampaian - Apresiasi dan Refleksi - Penutup Mengisi Borang pemerhatian dan kolaborasi penilai

Menggunakan pelbagai strategi p&p yang berkesan dalam pengajaran. Membuat analisis maklumbalas,re fleksi dan penilian serta tindakan susulan. 1 jam (A) Mengaplikasi pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV (3),(2.4) Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar (4),(2.3) Melaksanakan pengajaran Makro secara individu serta mengisi borang pemerhatian dan borang kolaborasi. Melaksanakan Pengajaran Mikro - Set Induksi - Penyampaian - Apresiasi dan Refleksi - Penutup 4 jam (A)

M15

M16

Melaksanakan Pengajaran Mikro Membuat analisis maklumbalas, refleksi dan penilaian serta tindakan

Mengaplikasikan teoriteori pengajaran dan pembelajaran PSV

Melaksanakan pengajaran Mikro secara individu

12

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Topik dan Kandungan melalui pengajaran mikro dan makro (4),(2.2) susulan. Membuat analisis maklumbalas,refleksi dan penilian serta tindakan susulan.(1.6) Membuat analisis maklumbalas,re fleksi dan penilian serta tindakan susulan. ( 5 jam A ) ULANGKAJI Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL

Catatan:

M17

M18

PEPERIKSAAN

13