Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI EDU 3108 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT)
Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan, bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM ini terdiri daripada tiga standard dan satu keperluan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut : Domain: 3.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.3 Kemahiran Memantau, Mentaksir Dan Menilai Domain: 3.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran), anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a) Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri ; Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan; Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter, 1986 ), dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar. Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

b)

c)

Arahan tugasan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b), manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat, ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. Nama Pelajar b. No. K.P. c. Kumpulan / Unit d. Mata Pelajaran e. Nama Pensyarah Pembimbing : f. Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intrasemester (20 September, 2010)

SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK


ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). Konsep mengajar sebagai satu profession ii). Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). Peringkat perkembangan guru iv). Kepimpinan Guru v). Struktur Organisasi Pendidikan vi). Perkembangan Profesional Guru vii). Cabaran-cabaran pendidikan

TUGASAN
a) Secara individu, meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. c) Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter, 1986 ), dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar.

WAJARAN
PEMEROLEHAN ILMU (30%) Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat

PENILAIAN SAHSIAH (10 %)


Bahasa Struktur Cara persembahan

PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) i) ii) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah

Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

LAMPIRAN

DOMAIN: 3.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. PETUNJUK SKALA: 1 Lemah 2 Kuran Baik 3 Baik 4 Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1.1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. Kesemua ciri dapat diamalkan iv. Menepati takwim 3.1.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Ciri-ciri : i. Boleh diukur ii. Boleh dicapai iii. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid iv. Jelas dan eksplisit 3.1.3 Gagasan : Isi pelajaran Ciri-ciri : i. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi iii. Penerapan nilai iv. Penyerapan isi mata pelajaran lain v. Penggabungjalinan kemahiran 1. 2. 3. 4. Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan

1. 2. 3. 4.

3.1.4 Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i. Menarik perhatian murid ii. Membantu kesediaan murid iii. Memotivasikan murid iv. Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran 3.1.5 Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. Merangsang pemikiran murid ii. Mencapai hasil pembelajaran iii. Melibatkan murid secara optimum iv. Sesuai dengan tahap kebolehan murid 3.1.6 Gagasan : Bahan bantu belajar Ciri-ciri : i. Selamat dan mudah digunakan ii. Menarik dan merangsang minda iii. Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi iv. Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran v. Kepelbagaian bahan bantu belajar 3.1.7 Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Ciri-ciri : i. Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian iii. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid iv. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 3.1.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan Ciri-ciri : i. Menepati takwim ii. Sesuai dengan kebolehan murid iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester iv. Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum

3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

3.1.9 Ciri-ciri : i. ii. iii. 3.1.10 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.1.11 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv.

Gagasan : Merancang program kokurikulum Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Gagasan : Merancang aktiviti kokurikulum Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan

DOMAIN: 3.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.2.1 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan, konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 1. 2. 3. 4. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan

3.2.2 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v. 3.2.3 Ciri-ciri : i. ii. iii. 3.2.4 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. 3.2.5 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv. v. 3.2.6 Ciri-ciri : i. ii. iii. iv.

Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Gagasan : Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Gagasan : Prihatin dalam melayani murid Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan Mematuhi prosedur penggunaan sumber Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid

2 3 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Tiada ciri dapat diamalkan 2. Satu ciri dapat diamalkan 3. Dua ciri dapat diamalkan 4. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Semua ciri dapat diamalkan

3.2.7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Jenis kemahiran generik : i. Kemahiran belajar ii. Kemahiran berfikir iii. Kemahiran fasilitator iv. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Kemahiran menyelesaikan masalah vi. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3.2.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i. Berkemahiran mentaksir dan menilai ii. Berkeupayaan menjadi jurulatih iii. Menyediakan laporan aktiviti iv. Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat v. Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah DOMAIN: 3.3 KEMAHIRAN MEMANTAU, MENTAKSIR DAN MENILAI

1 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

3 4 Rubrik Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan Empat kemahiran generik diintegrasikan Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya Berupayaan dalam dua ciri Berupayaan dalam tiga ciri Berupayaan dalam empat atau lebih ciri

Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.3.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan i. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran 2. Dua ciri dapat diamalkan ii. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 3. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 4. Semua ciri dapat diamalkan 3.3.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2. Dua ciri dapat diamalkan iii. Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid 3. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 4. Semua ciri dapat diamalkan

DOMAIN: 3.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.4.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. Suasana yang ceria ii. Susunan teratur iii. Keadaan peersekitaran yang bersih iv. Persekitaran yang selamat v. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3.4.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. Hubungan antara guru dengan murid ii. Hubungan antara murid dengan murid iii. Kerjasama antara guru dengan murid iv. Kerjasama antara murid dengan murid 3.4.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii. Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 1 1. 2. 3. 4. 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 1. 2. 3. 4. 2 3 4

1. 2. 3. 4.

Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan