Anda di halaman 1dari 3

Pengajian Kitab Hikam Kuliah Maghrib hari Khamis ( 28.11.

1999 / 25 Rejab 1420 ) Maqam/Martabat Zikir Petikan dari Pengajian Hikmah Sebelum Ini. Dan kerana inilah diisyaratkan Muallif dengan katanya; Dan daripada Zikir serta Hudur kepada Zikir serta diperoleh ghaib daripada baran g yang lain daripada Mazkur(TuhanNya yakni Allah) hingga masuklah orang yang Z ikir Allah ke dalam MazkurNya dan ghaib Sirnya tatkala ZhuhurNya(Nyata Allah). Maka adalah ghaib Zikirnya dengan Zikirnya. Keterangan Suluk (Tingkatan Zikir Keempat/Maqam Kesempurnaan) Setelah melalui hal-ahwal atau Maqam Zikir serta Hudur atau disebut juga sebagai "Zikir Sir", seorang hamba dengan limpah kurnia Allah akan diipndahkan pula ke pada Zikir Yang Ghaib dalam MazkurNya atau disebutkan juga sebagai "Ghaib Zikirn ya dalam Zikir" atau "Zikir dengan Mazkur" pada pihak hilang atau ghaib diri/hat i yang berzikir dalam Hakikat Zikir iaitu Allah. Maqam ini adalah merupakan pu ncak atau tingkat tertinggi bagi mereka yang seakan mabuk dengan TuhanNya Yang A mpunya Zikir. Keadaan ini digelar juga Fana dalam Fana di mana hilang segala ru sum dan isyarat. Apa yang wujud ialah Wujud Yang Hakiki yakni Allah semata-mata . Dari keterangan dan perbincangan seperti yang telah disentuh sebelum ini, sekir anya kita dapat menangkapi kefahamannya, jelaslah bahawa bagi setiap tingkat Zi kir itu menunjukkan hal-ahwal hati/diri atau yang menyatakan Maqam kedudukan ham ba dengan TuhanNya. Sebagai merumuskannya, Tok Pulau Manis mendatangkan ketera ngannya yang seterusnya sebagaimana berikut; Keterangan oleh Pengarang Kitab Hikam(Tok Pulau Manis) Dan pada ketika itu dalam Zikir Lisan itu Maqam orang orang yang ahli Ghoflah daripada segala orang awam. Dan Maqam Zikir Lisan dengan jaga Qalbi itu Maqam orang yang Ahli Suluk. Dan Maqam Zikir Dalam Hadirat Mazkur itu Maqam Al-Khowas Dan Maqam Al-Ghaib Dalam Mazkur dari pada Zikir itu Maqam Khowasul-Khowas, oran g yang alhi Fana 'An Fana. Maka adalah sentiasa Zikir itu atas kata "Laa ilahaillaLlah" serta ikhlas itu se bab bagi menjagakan anggota daripada wujud ghoflah serta Zikir. Dan Zikir "Allah.. Allah" itu sebab bagi mengeluarkan engkau daripada jaga dala m Zikir kepada wujud Hudur serta Mazkur. Dan Zikir "Hu Hu" itu sebab bagi mengeluarkan engkau daripada tiap-tiap barang y ang lain daripada Mazkur. Dan kata setengah mereka itu (Kaum Sufiah); bermula yang membukakan Qalbu itu (ialah) kata "Laa ilahaillaLlah"; dan yang membukakan Ruh itu (ialah) "Allah..Allah" dan yang membukakan Sir itu ialah "Hu Hu". Dan "Laa ilahaillaLlah" itu makanan Qalbu dan "Allah..Allah" itu makanan Ruh dan "Hu Hu" itu makanan Sir. Keterangan Suluk Keterangan Tok Pulau Manis di atas menunjukkan kepada akan Maqam orang-orang yan

g berzikir serta lafaz-lafaz Zikir mengikut tingkatan kedudukan mereka di sampin g menyatakan tujuan-tujuan lafaz zikir tersebut mengikut peringkat-peringkatnya. Apa hal pun guru suluk memberi peringatan bahawa, tidaklah patut bagi mereka ya ng berada pada maqam-maqam yang terkebawah mengamalkan zikir-zikir Maqam yang di atasnya. Umpama seorang awam yang ahli ghoflah...kerana terlalu ingin cepat sa mpai kepada Maqam tertinggi meninggalkan Zikir Lisan dan terus berzikir dengan Z ikir Sir iaitu "Hu Hu". Bandingannya seperti seorang yang memakai pakaian orang lain yang tidak sepadan/sepatutnya dengan saiz tubuhnya. Baju atau jubah yang saiznya besar jika dipakaikan pada tubuh yang kecil, maka akan tampaklah kejang galannya. Bukankah ini satu amalan atau usaha perbuatan yang menunjukkan "kuran g berakalnya" si pemakai. Menunjukkan amalan atas dorongan nafsu semata-mata da n biasanya ia tak akan bertahan lama(tidak istiqamah). Apa yang perlu dan patut dilakukan ialah tetap pada halnya atau maqamnya dan mel aksanakan hak dan adab-adab hal atau maqam tersebut di mana mereka menetap/duduk sehinggalah mereka diperintahkan untuk berpindah kepada maqam-maqam yang lain. Inilah sebahagian kecil daripada adab-adab bagi mereka yang berzikir. Keterangan oleh Pengarang Kitab Hikam(Tok Pulau Manis) Dan kata setengah mereka itu (Kaum Sufiah); bermula segala orang yang Zikir itu atas lima martabat. Pertama - Yang dizikir dengan lisan tiada dengan Qalbi. Kedua - Yang dizikir dengan Qalbi tiada dengan Lisan. Ketiga - Yang zikir dengan Aqal. Keempat - Yang zikir dengan Sir Kelima - Yang Zikir dengan Mazkur. Keterangan Suluk Pandangan dari setengah kaum sufiah di atas memperihalkan martabat-martabat Ziki r dengan pecahan yang lebih detail lagi. Ada terselit satu martabat yang tidak disentuh lagi oleh keterangan Tok Pulau sebelum ini iaitu pada Martabat Kedua Zikir Qalbi tiada dengan Lisan. Menurut keterangan guru suluk, sesiapapun boleh mengamalkan dan mendawamkan Qal bi ini yang khofi/tersembunyi ini. Itu pun jika setelah mereka sentiasa melaks anakan Zikir Lisan pada Martabat yang pertama. Ini adalah kerana, zikir ini se suai sekali untuk melatih hati supaya sentiasa ingatkan Allah di samping dapat m engelakkan sifat Riya.serta dapat menjinakkan hati supaya Hudur Hati sewaktu mel aksanakan Zikir Lisan. Demikian juga dengan Zikir dengan Aqal pada martabat ketiga. Ianya amat dituntu t sekali pada seorang hamba supaya melaksanakannya. Zikir Aqal bermaksud ialah menggunakan aqal kita untuk berfikir kepada perkara-perkara yang boleh menambahk an amal perbuatan, mendekatkan diri dengan Allah, membesarkan kejadian Allah y ang dilihat, memikirkan keaiban dan kejahatan diri/amalan kita serta apa sahaja yang boleh membawa kesedaran kita untuk mengingati Allah. Di lain-lain tempat Zikir serta Aqal ini dikatakan sebagai Tafakur. Kiranya anda seorang yang menge tahui, sesungguhnya di sebalik Tafakur ini, tersimpan salah satu khazanah rahs ia orang-orang Sufi yang menghimpunkan kedudukan Ilmu dan hal-ahwal mereka. Berkaitan dengan "Zikir Sir" dan "Zikir dengan Mazkur" ianya adalah suatu hal ya ng merujuk kepada sifat hati yang hidup dengan limpahan Cahaya Ketuhanan; yang bebas tanpa kawalan pancaindera; tanpa usaha dan ikhtiarnya; yang hidup zikir itu dengan sendirinya sebagai satu anugerah kurnia dari Allah bagi hamba-hamba p ilihannya. Semuanya ini adalah tidak sukar bagi Allah seperti mana keterangan T ok Pulau Manis yang berikutnya.

Keterangan oleh Pengarang Kitab Hikam(Tok Pulau Manis) Firman Allah yang bermaksud; "Dan tiada yang demikian itu atas Allah Taala suka r" dengan KuatNya dan KuasaNya yang tiada terhenti pekerjaanNya atas sesuatu ke rana Ia jua Yang Ghoni(Memiliki Kekayaan) lagi Karim(Pemurah); Yang Menganugerahi barang yang diKehendakiNya; dan tiada yang menegahkan dalam QudratNya dan tiada yang jauh daripada KaramNya. Hanyasanya atas hamba itu Asbab dan atas Allah Yang Membukakan "bab" (pintu kur niaNya). Dan yang demikian itu(Lima Martabat Zikir di atas) bagi mengisbatkan(menyabitkan ) Hikmah dan Zhuhur(kenyataan) Ubudiyah(Kehambaan) dengan Ibadat. Dan tiada ibadat melainkan dengan Fadhol(limpah kurnia)Nya; dan tiada Zikir melainkan dengan RahmatNya; dan tiada Tawajjuh(berhadap hati) kepadaNya melainkan dengan KurniaNya. Maka iaitu(Allah) Yang Mengurniai (orang) yang zikir dengan TaufiqNya; maka diT unjukiNya bagi JalanNya; maka diBukakan bagi(hamba)nya dengan anugerahNya. Keterangan Suluk Dari segi pandangan hakikat, seorang hamba yang dapat berzikir itu adalah keran a adanya limpah kurnia dari Allah Taala dan tidak sepatutnya seorang itu mendakw a bahawa kemampuan ia boleh memanjat ke tingkat-tingkat Zikir yang tinggi adalah kerana hasil usaha ikhtiar dari penat lelahnya bermujahadah. Namun begitu ting kat-tingkat yang tersusun itu dibeza-bezakan sebagai mensabitkan Hikmah Allah da n penyataan pembuktian seorang hamba dengan melaksanakan pelabagai ibadat terhad ap TuhanNya. Dengan itu, sebagai adab kehambaan(Ubdudiyah) seorang hamba itu perlu bersunggu h-sungguh membiasakan lisan mereka dan hati mereka dengan beribadat, berzikir d an bertawajjuh kepadaNya. "Allah tiada memberati manusia melainkan sekadar tenag anya. Baginya (pahala) kebajikan yang diusahakannya dan di atasnya (dosa) kejah atan yang diperbuatnya"(Al-Baqarah: 286); Dan apabila mereka dapat melaksanakannya dengan baik dan sempurna, maka wajib d ilaksanakan dengan bersungguh-sungguh pula Adab Ketuhanan iaitu dengan disyuhudk an(dipandang) bahawa amal ibadat dan semua perbuatan mereka adalah dengan taufiq , dan limpah kurnia Allah Taala. "Dan bermula Allah itulah yang menjadikan kam u dan apa-apa yang kamu perbuatkan" (Surah As-Shofat: 96). "Dan tiada engkau me lempar ya Muhammad tatkala engkau melempar tetapi Allah Taala jua yg melempar" (Surah Al-Anfal: 17) Dengan melaksanakan Hak Kehambaan dan Hak Ketuhanan ini, mudah-mudahan Allah ak an membukakan/menghidupkan "Sir" mereka untuk meneroka lautan makrifatullah yang tiada terhad. Bersambung pada pengajian yang seterusnya....Tuntutan Berzikir

[[Kembali ke Index Pengajian Kitab Hikam]] Sebarang kesamaran dan kemusykilan sebaiknya dirujuk kepada mereka yang ahli dal am ilmu ini LAA HAULAWALA QUWWATAILLA BILLAH

Anda mungkin juga menyukai