Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS PERGERAKAN

NAIK TURUN BANGKU

Naikturunkerusijugamerupakansalahsatuaktiviti yang dilakukandalamlatihanlitar. Aktivitiiniseringdilakukanolehatlitsukanolahraga. Aktivitiinibolehmeningkatkandayatahankardivoskulardandayatahanotot. Aktivitiinijugadilakukanberperingkatdanmengikutkemampuanindividuitusendiri. Cara NaikTurunBangku : y Berdiritegakdengankedua-duatangan di sisi. Mata memandangkearahhadapandi depanbangku. y y y y Naikkan kaki kanankeatasbangkudiikutidengan kaki kiri. Berdiritegakdiatasbangku. Turunkan kaki kanankelantaidiikutidengan kaki kiri. Ulangaktivitisecaraberterusanselamasatuminit.

Kelebihanaktiviti : y y y Meningkatkandayatahankardiovaskular. Menguatkankekuatanotot kaki. Bagiatlit yang berpengalaman, merekabolehmenggunakan bola segarataudumbel. y Meningkatkantahap stamina seseorangindividu.

Tujuanlatihan : y y y y Meningkatkandayatahanotot Meningkatdanmelatihkeupayaananaerobikdanaerobik. Meningkatkankederasan, ketangkasandankelembutan Membinadayatahankardiovaskular.

NaikTurunBangku

TULANG

OTOT

SENDI

PERGERAKAN

Pelvis Femur Patella Tibia Fibula Calcaneus Tarsals Metatarsal s

Glutes Quadricep s

SendiPing gul (

Fleksi di bahagianpaha Extensi di bahagianbetis Lengkungandorsidanlengk ungan plantar di bahagianpergelangankaki

Ball and Socket Joint ) SendiLutut ( Hinge Joint )

Hamstring s

Calves

Phalanges

RAMBAR RAJAH JENIS-JENIS TULANG YANG TERLIBAT :

PELVIS

FEMUR

PATELLA

TIBIA

FIBULA METATARSALS

TARSALS PHALANGES

CALCANEUS

GAMBAR RAJAH JENIS-JENIS OTOT YANG TERLIBAT :

GLUTES

QUADRICEPS

HAMSTRINGS

CALVES

GAMBAR RAJAH JENIS-JENIS SENDI YANG TERLIBAT :\

BALL AND SOCKET JOINT

HINGE JOINT

GAMBAR RAJAH JENIS-JENIS PERGERAKAN YANG TERLIBAT :

- Apabila kaki kiridinaikkan di atasbangku, pergelangan kaki kananakanmengalamip ergerakanlengkungan plantardan kaki kiri pula mengalamipergerakanle ngkungandorsi. - Pehasebelahkirimengal amipergerakanfleksiap abila kaki dinaikkan di atasbangkudanbetisme ngalamipergerakanexte nsi.

- Pergerakandiulangkirida nkanansehinggatamatm asaselamasatuminitdan kadarnadiakanmuladia mbil.