FA LM JA I E

Gr Paeo h uu r skla
Skla Kbnsa TnsHr pn eo h eagan ua aaa

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: PISMP 8.06 : BK 5.07, JALAN MAKTAB BANDAR BARU BANGI : 03-39945456 : 03-39945456/7 : pismp_jan2008@gmail : facebook.com.my/mpk&fm

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI GURU PRASEKOLAH
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan PISMP 8.06 GURU PRASEKOLAH DG 41 SEKOLAH RENDAH 18 OGOS 2011 18 OGOS 2011

2.0 SENARAI TUGAS GURU PRASEKOLAH
Bertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara -Perkara Berikut:

2.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 Pengurusan Kurikulum Prasekolah Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Murid Pengurusan Prasarana Pengurusan Kewangan Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Pengurusan Kewangan

2

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

2.2
2.2.1

BIDANG UMUM
Melaksanakan tugas -tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

3.0 DASAR KUALITI JABATAN PELAJARAN
Jabatan Pelajaran Selangor bertekad untuk memastikan sistem pengurusan

perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, efisien dan berkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

3.1 KEPERLUAN KENYATAAN DASAR KUALITI
Kenyataan dasar kualiti dibuat bagi memaklumkan kepda semua pegawai dan kakitangan Jabatan Pelajaran Selangor untuk memastikan sistem menyeluruh dan berterusan dapat diterapkan di dalam tugas mereka. Kenyataan ini juga merupakan garis panduan pelaksanaan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti bagi menjelaskan kepada semua pegawai dan kakitangan supaya difahami dan dihayati serta memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelaksanaannya.

3

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

4.0 OBJEKTIF KUALITI JABATAN PELAJARAN

SKOP

OBJEKTIF KUALITI ORGANISASI

1.

Pembangunan Institusi Pendidikan

1. Memastikan setiap permohonan projek institusi pendidikan diproses dalam tempoh tidak melebihi 30 hari dari tarikh permohonan diterima. 2. Memastikan setiap laporan prestasi fizikal dan kewangan yang diterima daripada kontraktor / PMC direkod dalam SPPII dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terima. 3. Menyediakan laporan projek yang lewat 30% ke KPM.

2. Pengurusan penempatan dan pertukaran Pentadbir, Guru, Kakitangan Sokongan dan Murid.

1. Mengeluarkan surat penempatan dan pertukaran pentadbir, guru dan kakitangan sokongan dan murid dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan nama dari Kementerian Pelajaran atau Mesyuarat Penempatan. 2. Memastikan semua kenaikan pangkat secara Hakiki bagi PPPS DG48, PPPLD DGA32 , DGA34 dan KUP DG48 serta Time-Based DG44 dikeluarkan 7 hari dari tarikh terima nama daripada Kementerian Pelajaran.

3. Pengurusan Kurikulum

1. Memastikan semua bahan dan maklumat Kurikulum Kebangsaan yang diterima daripada KPM disampaikan kepada PPD dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh penerimaan. 2. Memastikan pemantauan pelaksanaan pengurusan kurikulum dilaksanakan ke atas setiap PPD sekurang-kurangnya 2 kali dan sekurang kurangnya 18 buah sekolah dalam tempoh 1 tahun.

4

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

3. Memastikan 90% aktiviti kokurikulum a kademik dilaksanakan mengikut perancangan dalam tempoh 1 tahun. 4. Memastikan sekurang-kurangnya 18 laporan Kajian Tindakan dapat diterbitkan dalam tempoh 1 tahun. 5. Memastikan sekurang-kurangnya 3 program latihan perkhidmatan kurikulum dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun. 4. Pengurusan Peperiksaan 1. Memastikan setiap pendaftaran calon peperiksaan siap diproses tidak melebihi 5 hari dari tarikh terima dan memastikan resit bayaran peperiksaan dikeluarkan dan diserah kepada PT Peperiksaan dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh terima. 2. Memastikan taklimat pengurusan pengendalian peperiksaan kepada PPD dan Penyelia Kawasan diadakan dalam tempoh 2 minggu sebelum peperiksaan. 3. Memastikan operasi penyemakan bekalan soalan peperiksaan yang dihantar ke bilik kebal dilaksanakan tidak lewat 7 hari selepas tarikh penerimaan. 4. Memastikan sijil-sijil peperiksaan awam kerajaan bagi calon sekolah diserahkan kepada PPD dalam tempoh 5 minggu selepas tarikh penerimaan daripada LPM / MPM. 5. Pengurusan Hal Ehwal Murid 1. Memastikan semua urusan bantuan murid yang memerlukan kelulusan KPM/Agensi lain akan dikemukakan dalam tempoh antara 7 hingga 30 hari dari tarikh terima. 2. Memastikan semua urusan permohonan yang memerlukan tindakan dari unit -unit di JPNSEL/PPD akan dikemukakan dalam tempoh 7 hingga 14 hari dari tarikh terima.

5

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

3. Memastikan surat pemberitahuan kelulusan kes rayuan bersekolah semula kali kedua disediakan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh temu janji dibuat.

4. Memastikan semua surat kelulusan pendaftaran penubuhan kelab, persatuan dan pasukan pakaian seragam dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan. 5. Memastikan 70% aktiviti / pertandingan kokurikulum / sukan dilaksanakan mengikut jadual dan 30% dilaksanakan mengikut ja dual yang dipinda. 6. Memastikan pemantauan pelaksanaan pengurusan kokurikulum ke setiap PPD dapat dilaksanakan 1 kali setahun. 6. Pengurusan Kewangan & Akaun 1. Memastikan anggaran Belanja mengurus (ABM) disediakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima arahan. 2. Semua urusan bayaran tuntutan atau permohonan yang lengkap diselesaikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima. 7. Pengurusan Pelbagai Perkhidmatan 1. Memastikan semua permohonan pelbagai perkhidmatan yang memerlukan kelulusan KPM/SPP/BSM akan dikemukakan dalam tempoh tidak lebih 15 hari dari tarikh terima permohonan. 2. Memastikan surat kelulusan bagi setiap permohonan pelbagai perkhidmatan yang memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 30 hari dari tarikh terima permohonan. 8. Pengurusan Pelbagai Pendaftaran 1. Memastikan semua kelulusan bagi setiap permohonan yang memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 30 hari dari tarikh permohonan .

6

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

2. Memastikan setiap permohonan pendaftaran institusi pendidikan swasta yang lengkap dan memenuhi syarat diproses dan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 90 hari. 9. Pengurusan Latihan 1. Memastikan 90% pegawai dan kakitangan JPNSEL akan menghadiri latihan personel sekali dalam tempoh 12 bulan. 2. Memastikan 10% pegawai dan kakitangan akan menghadiri latihan personel sekali dalam tempoh 18 bulan. 3. Memastikan 80% daripada program latihan yang dirancang dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dalam tempoh 12 bulan. 10. Pengurusan Perolehan 1. Memastikan setiap urusan perolehan dilaksanakan dalam tempoh antara 30 hingga 60 hari dari tarikh permohonan. 1. Memastikan penyenggaraan dibuat dalam tempoh tidak lebih 5 hari bekerja dari tarikh terima aduan. 2. Memastikan 90% daripada program penyenggaraan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3. Memastikan 10% daripada program penyenggaraan dilaksanakan mengikut pindaan jadual yang diluluskan. 12. Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan 1. Memastikan surat akuan terima akan dikeluarkan kepada pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima aduan. 2. Memastikan surat jawapan hasil siasatan akan disampaikan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh ia disahkan. 3. Memastikan laporan analisis maklumb alas pelanggan disediakan 2 minggu selepas tarikh terima daripada Sektor/Unit.

11. Pengurusan Penyenggaraan dan Baikpulih

7

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

5.0 OBJEKTIF KUALITI SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

1.

Memastikan semua urusan penempatan dan pertukaran guru disempurnakan dalam tempoh 2 bulan dari penerimaan senarai guru yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran malaysia.

2.

Memastikan semua urusan permohonan pelbagai pendaftaran yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.

3.

Memastikan semua urusan penempatan dan pertukaran murid yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 1 minggu dari tarikh permohonan diterima.

4.

Memastikan semua urusan permohonan pendaftaran berkaitan dengan institusi pendidikan swasta yang memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh 90 hari selepas menerima surat setuju terima daripada IPS tersebut.

5.

Memastikan semua program dan aktiviti Pendidika Khas dan Prasekolah yang dirancang dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditentukan sepanjang tahun.

6.

Memastikan kerjasama dengan sector -sektor lain dalam memenuhi keperluan pendidikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

8

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

6.0 CARTA ORGANISASI SEKOLAH
GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

SEKTOR PENG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM & MORAL

SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN

PUSAT KUALITI DAN DOKUMENTASI UNIT KEWANGAN UNIT PENTADBIRAN UNIT PERKHIDMATAN UNIT MAKLUMAT UNIT PERHUBUNGAN AWAM UNIT LATIHAN UNIT KAUNSELING DAN KEUTUHAN

UNIT MENENGAH UNIT RENDAH UNIT PENDIDIKAN SWASTA UNIT PENDIDIKAN KHAS UNIT PRASEKOLAH UNIT PERHUBUNGAN & PENDAFTARAN

UNIT KBSR & PENYELIDIKAN UNIT BAHASA UNIT SAINS & MATEMATIK UNIT TEKNIK & VOKASIONAL UNIT SAINS SOSIAL UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIT PEPERIKSAAN

UNIT HAL EHWAL MURID UNIT KOKURIKULUM UNIT SUKAN UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PUSAT KOKURIKULUM

UNIT KURIKULUM UNIT PENGURUSAN UNIT DAKWAH

UNIT TANAH & PROJEK UNIT PENYELENGGARAAN UNIT BEKALAN & PENSWASTAAN

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

PPD

9

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

7.0 CARTA ORGNISASI SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
Pengarah Pelajaran

Timbalan Pengarah Pelajaran

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

KU Prasekolah

KU Bahasa

KU Rendah

KU Tek & Vok

KU ICT

KU Sains Sosial

KU Peperiksaan

PP Prasekolah

PP B.Melayu

PP Matematik

P Perdagangan

P ICT

P Geografi/Sejarah

PP Peperiksaan

P KBSR

PP B.Inggeris

PP Sk

P Sains Pertanian

P Seni/Muzik

PP Peperiksaan

PP B.Tamil

P Sains

P ERT

P PJK/Moral

P Peperiksaan

PP B.Cina

P Matematik

P Kemahiran Hidup

P Peperiksaan

P B.Inggeris

P Peperiksaan

P B.Melayu

P Peperiksaan

1 0

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

8.0 CARTA ORGANISASI UNIT PRASEKOLAH

Pengarah Pelajaran

Timbalan Pengarah Pelajaran

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

Ketua Unit Prasekolah

Penolong Pengarah Prasekolah

Pembantu Tadbir Prasekolah

11

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

9.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN
Unit Jawatan : : Prasekolah Guru Parsekolah
Tugas & Tanggungjawab 1. Pengurusan Kurikulum Prasekolah Kuasa Yang Diberi Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Dari Sekolah Yang Sama. Melaksanakan aktiviti Prasekolah di peringkat sekolah dan daerah Jurulatih Utama dari Daerah Lain Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah Pegawai PKG Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai di PPD Melaksanakan aktiviti Unit Prasekolah Pembantu Pengurusan Murid Urusan kelas dan murid Pembantu Tadbir Urusan kewangan

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

2. Pengurusan Kokurikulum Mengambil tindak ikut terhadap suratsurat yang diminitkan.

Guru Penolong Kanan 3. Pengurusan Murid Memantau 4. Pengurusan pelaksanaan program Prasarana dan aktiviti pengurusan prasekolah 5. Pengurusan di peringkat sekolah Kewangan Guru Penolong Kanan 6. Pengurusan Pembantu Kokurikulum Pengurusan Murid Mengurus, merancang dan menyelaras 7. Pengurusan pelaksanaan program Kewangan dan akiviti pengurusan prasekolah di peringkat 8. Peningkatan sekolah. Profesionalisme Guru Panitia Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

Menandatangan i dokumendokumen yang berkaitan.

1 2

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

10.0 PROSES KERJA GURU PRASEKOLAH
Proses Utama Fungsi Utama 1 1.1 PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1

Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPD

2

Hadir mesyuarat / Bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema berdasarkan KSPK Memilih dan menyusun Standard Pembelajaran berdasarkan KSPK Merancang Tema Mingguan Berdasarkan Standard Pembelajaran (RP Semester) Merancang Jadual Waktu Kelas Prasekolah y y PPD Guru Besar Guru Penolong Kanan y Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

3

4

5

y

6

7

Merancang Web Tema Mengikut Minggu

8

Cetak dan dibukukan sebagai rujukan guru Hantar 1 salinan ke PPD dan Guru Besar

9

13

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.2

PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN Muka surat ini 1/1

PEGAWAI YANG BIL PROSES KERJA Menyediakan RPH berdasarkan 1 jadual waktu dan Web Tema Mingguan Merancang aktiviti, strategi dan 2 isi pembelajaran berdasarkan Standard Pembelajaran dan Tema 3 Menyediakan Rancangan Pengajaran Slot Membina Bahan Bantu Mengajar yang Sesuai. Menyediakan lembaran kerja Menanda borang Semakan 6 Lembaran kerja mengikut tunjang 7 Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian Hantar rancangan pengajaran 8 harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan
y

UNDANGUNDANG / PERATURAN

MELULUSKAN / DIRUJUK

Guru Besar
y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5

y

Guru Penolong kanan

14

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.3

PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Menjalankan set induksi menggunakan kaedah menarik: y Boneka y Lakonan y Permainan Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang y Induksi y Langkah 1 y Langkah 2 y Penutup Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar y Lembaran kerja Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terhadap murid y Soal jawab y Perbualan Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan y Lembaran tambahan y Kuiz dan permainan Membuat refleksi y Murid y Guru
y y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

Guru Besar Guru Penolong Kanan

y

3

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4

5

6

15

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.4

PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Mengenalpasti murid yang hendak dinilai y pemerhatian y temubual y soal selidik Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid y Waktu pemerhatian y Tujuan permerhatian y Instrumen pemerhatian
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Menentukan jenis rekod y rekod berterusan y anekdot y senarai semak Membuat catatan dan melengkapkan rekod y sepanjang tempoh penilaian Kemaskini rekod y secara berterusan Simpan di dalam fail peribadi murid

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4

5 6

16

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.1

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG TAKWIM TAHUNAN Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPD Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPD
y y y y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

Pegawai JPN
y

3

Pegawai PPD Guru Besar Guru Penolong Kanan

4 5 6 7 8

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

17

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.2

PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Terima arahan dari PPD/GB/GPK Kokurikulum. Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD Buat perlantik jawatankuasa pelaksana Sediakan murid murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan Mesyuarat penambahbaikan

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y y y y

Pegawai JPN
y

Pegawai PPD Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5 6

18

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.3

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI

Muka surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA Menubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPD Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan Membuat lawatan Menyediakan laporan dokumentasi

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

3

y y y y

Pegawai JPN
y

4 5 6 7 8 9

Pegawai PPD Guru Besar Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

19

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

3 3.1

PENGURUSAN MURID PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE KELAS PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Menerima surat arahan daripada PPD Mengiklankan pengambilan murid Memperbanyakkan dan mengedar borang permohonan
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

3

Pegawai PPD Guru Besar Guru Penolong Kanan Jawatankuasa Pemilihan

y

4 5 6 7 8 9

Merekod borang permohonan yang dikembalikan Memproses borang permohonan selepas tamat tarikh tutup permohonan Menyerahkan borang permohonan kepada jawatankuasa pemilihan Menghadiri mesyuarat jawatankuasa pemilihan Menghantar surat jawapan kepada ibu bapa Hantar laporan kepada PPD

y y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

y

20

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.1

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF Muka surat ini 1/2

BIL

PROSES KERJA Menyenaraikan pusat pembelajaran yang pembelajaran yang perlu diwujudkan
-

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

-

Pusat Bahasa dan Komunikasi Pusat Kognitif Pusat Kreativiti dan Estetika Pusat Kemanusiaan Pusat Kerohanian, Sikap dan Nilai. Pusat Perkembangan Fizikal
y

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah 2
-

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

Susunan meja murid mengikut kumpulan

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat
-

3

-

Rerabot (rak,kerusi,meja) Peralatan/kelengkapan (buku,carta,kad bergambar, boneka,diorama,blok, puzzle,manik,tali,contoh telefon,VCD)

21

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Melabelkan pusat-pusat pembelajaran
-

4

Pusat Bahasa dan Komunikasi Pusat Kognitif Pusat Kreativiti dan Estetika Pusat Kemanusiaan Pusat Kerohanian, Sikap dan Nilai. Pusat Perkembangan Fizikal

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran 5 Melabelkan nama peralatan - Fungsi peralatan Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran 6
-

Keselamatan peralatan Kebersihan peralatan Keceriaan pusat pembelajaran

22

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.2

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG SELAMAT Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar kelas prasekolah
-

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

Padang Taman permainan Ruang main pasir Ruang main air Taman Sains/Bunga/Herba

2

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan - Dalam kelas - Luar Kelas Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melaporkan kerosakan barang/ alatan kepada pihak pentadbir - Mengisi borang kerosakan Melabelkan semua peralatan - Nama peralatan - Fungsi peralatan Memastikan murid/ guru menyimpan alatan di tempat yang betul dan berada dalam keadaan baik.
y y y

3

Guru Besar Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4

5

6

7

23

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.1

PENGURUSAN KEWANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Berbincang dengan GB

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5

Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok

24

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.2

PENGURUSAN KEWANGAN PENYELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Memeriksaan peralatan di luar dan dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa Menyenaraikan peralatan yang rosak
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Sediakan laporan kerosakan Hantar laporan kepada pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5

25

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.1

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM ) Muka PEMBIMBING PPM 1/1 surat ini

BIL

PROSES KERJA Menerima senarai tugas PPM daripada GB Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dan menyemak laporan tugasan harian PPM Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4

5

26

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.2

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM ) Muka MERANCANG MENU 1/1 surat ini

BIL

PROSES KERJA Menyenaraikan cadangan menu harian bersama PPM Menyusun jadual menu
y

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Menyediakan resepi menu yang dipilih sebagai rujukan PPM Serah resepi yang lengkap pada PPM Pamerkan menu di tempat yang sesuai

y

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5

27

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

7 7.1

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka surat ini 1/1

BIL

PROSES KERJA Merancang Hari terbuka Prasekolah mengikut takwim sekolah Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan murid Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANGUNDANG / PERATURAN

1

2

y y y

Guru Besar Guru Penolong Kanan

3

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

4 5

28

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

11.0 CARTA ALIR KERJA GURU PRASEKOLAH
Proses Utama Fungsi Utama 1 1.1 PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
Mula

Muka surat ini

1/1

Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD /GB

Hadir Mesyuarat

Mengadakan perbincangan Untuk memilih dan Menyusun tema berdasarkan KSPK Memilih dan menyusun Standard Pembelajaran berdasarkan KSPK

Merancang Tema Mingguan berdasarkan Standard Pembelajaran (RP Semester) Tidak sesuai ? Sesuai ?

Ya Buat Pembetulan Merancang Jadual waktu Kelas Prasekolah

Merancang Web Tema Mengikut Minggu

Cetak dan dibukukan sebagai rujukan guru

Hantar salinan kepada Guru Besar untuk semakan dan pengesahan

Tamat

29

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.2

PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Muka surat ini 1/1

Mula

Menyediakan RPH berdasarkan jadual waktu dan web Tema Mingguan Merancang aktiviti, strategi dan isi pembelajaran berdasarkan Standard Pembelajaran dan Tema Menyediakan Rancangan Pengajaran Slot

Membina bahan Bantu Mengajar yang sesuai

Menyediakan lembaran kerja

Menanda borang semakan lembaran Kerja Mengikut Tunjang

Hantarkan kepada Guru Besar untuk semakan dan pengesahan

Tamat

30

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.3

PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

Mula

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuran dan pengayaan

Membuat refleksi

Tamat

31

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.4

PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka surat ini 1/1

Mula

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhatikan pelakuan/ tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan di dalam fail peribadi murid

Tamat

32

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.1

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG TAKWIM TAHUNAN Muka surat ini 1/1

Mula

Menerima takwim sekolah, daerah dan negeri

Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Memurnikan takwin yang dibina

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas

Hantar salinan kepada GB dan PPD

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan

Hantar laporan ke PPD

Tamat

33

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.2

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG SUKAN DAN MOTIVASI MURID Muka surat ini 1/1

Mula

Menerima arahan daripada GB/ GPK Kokurikulum

Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan

Laksanakan aktiviti yang dirancang

Adakan mesyuarat penambahbaikan

Tamat

34

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.3

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI Muka surat ini 1/1

Mula

Menubuh jawatankuasa lawatan

Merancang tempat dan tarikh yang sesuai

Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membuat lawatan daripada PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan

Menguruskan pengangkutan

Membuat lawatan

Menyediakan laporan dan dokumentasi

Tamat

35

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

3 3.1

PENGURUSAN MURID PERMOHONAN MASUK MURID KE KELAS PRASEKOLAH

Muka surat ini

1/1

Mula

Menerima surat arahan dari PPD/sekolah

Mengiklan pengambilan murid

Memperbanyakkan dan mengedarkan borang permohonan Merekod borang permohonan yang dikembalikan

Memproses borang permohonan selepas tarikh tutup permohonan

Menyerahkan borang permohonan yang lengkap kepada jawatankuasa pemilihan Menghantar surat jawapan kepada ibu bapa

Hantar laporan kepada PPD

Tamat

36

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.1

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF Muka surat ini 1/1

Mula

Menyenaraikan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat P&P

Melabelkan pusat P&P

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran Tamat

37

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.2

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG SELAMAT Muka surat ini 1/1

Mula

Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar kelas prasekolah

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan Melapor kerosakan kepada pihak pentadbir

Melabelkan semua peralatan

Tamat

38

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.1

PENGURUSAN KEWANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN

Muka surat ini

1/1

Mula

Menyenaraikan semua barang keperluan

Membuat nota minta

Mengadakan perbincangan dengan GB

Tidak setuju Setuju ?

Buat Pembetulan

Ya Mengisi borang pesanan

Terima borang dan merekod dalam buku stok

Tamat

39

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.2

PENGURUSAN KEWANGAN PENYELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

Mula

Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa Menyenaraikan peralatan yang rosak

Membuat laporan kerosakan dan menghantar kepada pihak pentadbir

Melapor kerosakan kepada pihak pentadbir

Tamat

40

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.1

PENGURUSAN PEMBNATU PENGURUSAN MURID ( PPM ) Muka PEMBIMBING PPM 1/1 surat ini

Mula

Menerima senarai tugas PPM daripada GB Menerangkan tugas dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh PPM Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya

Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dengan sempurna

Menyemak laporan tugasan harian PPM Tidak sempurna Sempurna ?

Ya Buat Perbincangan

Terima borang dan merekod dalam buku stok

Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

Tamat

41

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.2

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM ) Muka MERANCANG MENU 1/1 surat ini

Mula

Menyenaraikan cadangan menu harian bersama PPM

Menyusun jadual menu

Menyediakan resepi menu yang dipilih sebagai rujukan PPM

Serah resepi yang lengkap kepada PPM

Pamerkan di tempat yang sesuai

Tamat

42

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

7 7.1

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka surat ini 1/1

Mula

Merancang Hari Terbuka Prasekolah mengikut takwim sekolah Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa Mengadakan sesi perbincangan dengan ibu bapa tentang perkembangan murid Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa

Tamat

43

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

12.0 SENARAI SEMAK GURU PRASEKOLAH

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.1

PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

Muka surat ini

1/1

Bil 1 2 PPD Hadir Mesyuarat

Aktiviti Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari

Tindakan

Catatan

Mengadakan Perbincangan Untuk 3 Memilih Dan Menyusun Tema Berdasarkan KSPK. 4 Memilih Dan Menyusun Standard Pembelajaran Berdasarkan KSPK Merancang Tema Mingguan Berdasarkan Standard Pembelajaran (RP Semester) Merancang Jadual Waktu Kelas Prasekolah Merancang Web Tema Mengikut Minggu Cetak Dan Dibukukan Sebagai Rujukan Guru Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

5

6 7 8 9

44

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.2

PENGURUSAN KURIKULUM MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Menyediakan RPH berdasarkan jadual waktu dan Web Tema Mingguan Merancang Aktiviti, Strategi Dan Isi Pembelajaran Berdasarkan Standard Pembelajaran Dan Tema

Tindakan

Catatan

2

3 4 5 6 7 8

Menyediakan Rancangan Pengajaran Slot. Merancang Dan Membina Bahan Bantu Mengajar Yang Sesuai. Menyediakan Lembaran Kerja Menanda Borang Semakan Lembaran Kerja Mengikut Tunjang Cetak Dan Failkan Rancangan Pengajaran Harian Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

45

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.3

PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANA PENGJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah pengjaran dan pembelajaran yang telah dirancang Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran terhadap murid Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi

Tindakan

Catatan

46

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

1 1.4

PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpan di dalam fail peribadi murid

Tindakan

Catatan

47

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.1

PENGURUSAN KOKURIKULUM MERANCANG TAKWIM TAHUNAN Muka surat ini 1/1

Bil 1

Aktiviti Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan prasekolah

Tindakan

Catatan

2

selaras dengna takwim sekolah, daerah dan negeri

3 4 5 6 7 8

Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPD Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPD

48

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.2

PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 Kokurikulum

Aktiviti Terima arahan dari PPD / GB / GPK Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan mesyuarat penambaikan

Tindakan

Catatan

49

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

2 2.3

PENGURUSAN KURIKULUM MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI REKREASI Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktiviti Tubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan Dapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPD Memberi taklimat kepada ibu bapa Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan Membuat lawatan Menyediakan laporan dan dokumentasi

Tindakan

Catatan

50

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

3 3.1

PENGURUSAN MURID PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE KELAS PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aktiviti Terima surat arahan daripada PPD Mengiklankan pengambilan murid Memperbanyakkan dan mengedarkan borang permohonan Merekod borang permohonan yang dikembalikan Memproses borang permohonan selepas tamat tarikh tutup permohonan Menyerahkan borang permohonan kepada jawatankuasa pemilihan Menghadiri mesyuarat jawatankuasa pemilihan Menghantar surat jawapan kepada ibu bapa Hantar laporan kepada PPD

Tindakan

Catatan

51

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.1

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat Melabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

Tindakan

Catatan

52

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

4 4.2

PENGURUSAN PRASARANA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG SELAMAT Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5 kelas prasekolah

Aktiviti Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan

Tindakan

Catatan

53

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.1

PENGURUSAN KEWANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok

Tindakan

Catatan

54

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

5 5.2

PENGURUSAN KEWANGAN PENYELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Memeriksa peraltan di luar dan di dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa Menyenaraikan perlatan yang rosak Menyediakan laporan kerosakan Hantar laporan kepda pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod

Tindakan

Catatan

55

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.1

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM ) Muka PEMBIMBING PPM 1/1 surat ini

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti Menerima senarai tugas PPM daripada GB Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memantau pelaksanaan tugasan PPM Menyemak laporan tugasan harian PPM Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

Tindakan

Catatan

56

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

6 6.2

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( PPM ) Muka MERANCANG MENU 1/1 surat ini

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Menyenaraikan cadangan menu harian bersama PPM Menyusun jadual menu Menyediakan resepi menu yang dipilih sebagai rujukan PPM Serah resepi yang lengkap pada PPM Pamerkan menu di tempat yang sesuai

Tindakan

Catatan

57

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Proses Utama Fungsi Utama

7 7.1

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka surat ini 1/1

Bil 1 2 3 4 5

Aktiviti Merancang Hari Terbuka Prasekolah mengikut takwim sekolah Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan murid Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa

Tindakan

Catatan

58

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

13.0

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN FAIL MEJA

13.1 13.2

Mematuhi Akta, surat Pekeliling dan Surat siaran KPM. Menggunakan Panduan Mengurus Progrm dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM atau agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan oleh KPM.

13.3

Menggunakan Prosedur kualiti berasaskan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000 yang diwujudkan oleh Jabatan Pelajaran Selangor.

13.4

Menggunakan Buku Panduan membuat kertas konsep atau cadangan dan Panduan Penyediaan Laporan yang dikeluarkan ole h Jabatan Pelajaran Selangor.

13.5

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara rasmi dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran KPM.

59

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

14.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING FAIL MEJA

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING

AKTA PENDIDIKAN 1996 YANG BERKAITAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 9 TAHUN 2010 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3 TAHUN 1999 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 8 TAHUN 2010

60

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

15.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA FAIL MEJA

BIL 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA

NOTA MINTA BORANG KEROSAKAN BORANG SENARAI SEMAK

61

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

16.0 NORMA KERJA KETUA UNIT PRASEKOLAH
Ia merupakan jangka masa atau lain -lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Masa Diambil % setahun (%) 7 15 32 10 2 5 4 2 5 3 3 2 5 2 3
100

Bil

Jenis Kerja

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Setahun (hari) 17 36 77 24 5 12 9 5 12 7 7 5 12 5 7
240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah Membuat Penilaian Murid Merancang Takwim Tahunan Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid Merancang dan melaksanakan aktiviti rekreasi Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Prasekolah Mewujudkan suasana kelas yang kondusif Mewujudkan persekitaran pembelajaran luar bilik darjah yang selamat Membuat anggaran perbelanjaan Penyelenggaraan kelas prasekolah Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid Merancang Menu Menguruskan Hari Terbuka

62

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

17.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI FAIL MEJA
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang -kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

NmPgwi : F ZIAAB MS AA A A a a e a a AL N T UT F K MR Ja a n wta B il 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : GR PAE OA UU R S K L H NmJa a nusa a a wtaka Ja a nusaKriklu Skla wtaka u u me o h Ja a nusaPm a Mrid wtaka e ilihn u Ja a nusaPwris wtaka e a Ja a nusaHlEwlMrid wtaka a h a u Ja a nusaK-Kriklu Skla wtaka o u u me o h Ju la U mKriklu P se o h ru tih ta a u u mra kla Kbnsan e ag a Ja a nusaMjlisPma kta wtaka a e ufaa n P se o hDe h ra kla ara Kkraa e e pn Msy a t e ura Stau e hn 5 2 5 3 6 5 8 JeisKago a n e ngtan Stiasaa e uh Stiasaa e uh Stiasaa e uh A JK A JK Ju la U m ru tih ta a Ali h

63

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

18.0 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.
Nama :

AISHAH BT SAMSUDDIN GURU PRASEKOLAH

Jawatan : Tarikh Bil :

Tugas Harian

Catatan

Catatan : Senarai ini ada di atas meja saya

64

F ILM JA A E
G ruP s ko h u ra e la

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful