Anda di halaman 1dari 2

PERJANJIAN PELABURAN LADANG PISANG FALLAHUN ENTERPRISE

PERJANJIAN INI dibuat pada ..haribulan . dua ribu (20). DI ANTARA . (K.P No. .) yang beralamat di .. .. (kemudian daripada ini disebut PELABUR) sebagai pihak pertama DAN FALLAHUN ENTERPRISE (kemudian daripada ini disebut PENGUSAHA) sebagai pihak kedua. BAHAWASANYA Pengusaha telah bersetuju untuk mengusahakan ladang pisang dari jenis Berangan dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak pelabur dengan syarat-syarat yang terkandung di dalam surat perjanjian ini. MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI perkara-perkara berikutPELABUR dengan ini bersetuju: Modal RM5000.00 bagi setiap lot meliputi semua kos ladang termasuk penyedian tapak, semua input pertanian termasuk benih, racun & baja, serta kos pengurusan. Melaburkan wang berjumlah RM5000.00 untuk setiap satu lot ladang yang akan ditanam dengan tanaman pisang Berangan berjumlah 800 pokok. i. Pelabur bersetuju untuk melabur bagi jumlah lot bersamaan RM sahaja. PENGUSAHA dengan ini bersetuju: Mengusahakan ladang pisang Berangan yang tersebut mengikut tatacara dan teknik semasa yang telah diperakui dan yang bersesuaian bagi menghasilkan pengeluaran buah bermutu. Pengusaha juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan projek ladang pisang tersebut dengan mengendalikannya secara professional mengikut konsep Amalan Pertanian Baik (APB).

PELABUR DAN PENGUSAHA dengan ini bersetuju: Perjanjian pelaburan ini adalah untuk tempoh satu musim sahaja iaitu tuaian pertama dari pokok induk diikuti dengan tuaian kedua dan ketiga dari anak induk. Satu musim dijangkakan 15 bulan dari tarikh penanaman benih pokok induk tidak termasuk masa penyediaan tapak selama 2-3 bulan. Pembahagian keuntungan adalah sebanyak 50% Pengusaha dan 50% pelabur

berdasarkan kepada jumlah harga jualan setelah di tolak kos pengendalian tuaian. Menanggung risiko-risiko pelaburan yang diluar kawalan atau kemampuan manusia seperti: i. Peperangan ii. Bencana alam seperti banjir atau ribut taufan iii. Serangan makhluk perosak dari spesis baru atau lama serta penyakit yang diterima oleh masyarakat petani sebagai tiada langkah pencegahan atau tiada racun atau ubat yang bersesuaian yang boleh mengatasinya. iv. Apa-apa musibah yang diterima oleh mahkamah sebagai perkara diluar kawalan manusia.

PELABUR __________________ Nama: K.P No: Tarikh:

PENGUSAHA _____________________ Nama: (owner Fallahun Enterprise) KP No: Tarikh: