Dinukil dari Dinukil dari Dinukil dari Dinukil dari Kisah Kisah Kisah Kisah- -- -kisah kisah kisah

kisah d dd dalam Al alam Al alam Al alam Al- -- -Qur Qur Qur Qur’an an an an
oleh Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir


Judul : Kisah Habil dan Qabil
Sumber : Stories of The Qur’an (Kisah-kisah dalam Al-Qur’an)
Penulis : Ibnu Katsir
Penerbit : Dar Al-Manarah (e-Book oleh www.islambasics.com)


Diadaptasikan oleh:
Ummu Abdullah Al-Buthoniyyah

Sampul Repro:
http://weathersavvy.com/desert2_OPT.jpg

Desebarluaskan melalui:
Maktabarah Raudhah Al-Muhibbin
No © - TIDAK untuk tujuan KOMERSIL


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

..-¸א>¸א.א ..-¸א>¸א.א ..-¸א>¸א.א ..-¸א>¸א.אKalian pernah mendengar kisah Habil dan Qabil? Mereka adalah
anak-anakNabiAdam.Allahmengabadikankisahinidalam
Al-Qur’an agar menjadi pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam,
termasuk kita semua. Sebuah kejahatan pertama yang dilakukan
manusiadimukabumi.

1


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com
Allahberfirman:

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan
Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan
korban,makaditerimadarisalahseorangdarimerekaberdua(Habil)
dantidakditerimadariyanglain(Qabil).”(QSAl-Ma’idah[5]:27)

Nabi Adam alaihis salam memiliki anak-anak yang terlahir kembar
laki-laki dan perempuan. Hanya Allah yang tahu jumlah dan nama-
namamerekaseluruhnya.

2


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

Diriwayatkan dari para sahabat Nabi diantaranya Ibnu Abbas
danIbnuMas’udradhiallahuanhumjami’anbahwaNabiAdambiasa
mengawinkan puteranya dari satu kelahiran dengan puteri dari
kelahiran yang lain. Karena itu Habil akan dinikahkan dengan
saudara perempuan Qabil yang paling cantik diantara anak-anak
perempuanNabiAdam.Qabilmenolakkeinginanayahnya,karenadia
ingin mengawini saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu
Adam alaihis salam memerintahkan mereka berdua untuk
mempersembahkan korban kepada Allah, dan bagi siapa yang
korbannya diterima, maka dialah yang berhak mengawini saudara
perempuanQabil.
3


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

KetikaNabiAdampergi,HabildanQabilmempersembahkankorban
kepada Allah. Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang
gemuk, sedangkan Qabil berkorban dengan setumpuk tanaman yang
buruk.Kemudian,apidatangdarilangitdanmenyambarkorbanyang
dipersembahkan oleh Habil dan tidak menyentuh korban yang
diberikanolehQabil.

Melihat itu Qabil menjadi sangat marah dan berkata kepada Habil,
“Aku pasti membunuhmu!” agar Habil tidak dapat mengawini
saudaranya. Habil menjawab, “Sesungguhnya Allah hanya menerima
kurbandariorang-orangyangbertakwa.”(QSAl-Ma’odah[5]:28)
4


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

Dikisahkansuatuketika Habilterlambatpulang,NabiAdamalaihis
salammemerintahkanQabiluntukmencarinya.Ketikamerekabertemu,
Qabil yang sangat marah berniat untuk membunuh Habil. Maka
Habilpunmenakut-nakutinyadanberkatasepertidikisahkandidalam
Al-Qur’an:

“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk
membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku
kepadamuuntukmembunuhmu.SesungguhnyaakutakutkepadaAllah,
Tuhanserusekalianalam."(QSAl-Ma’idah[5]:28).

5


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com
Perkataan Habil ini menunjukkan keindahan akhlaknya, dan rasa
takutnya kepada Allah, meskipun dia mampu membalas. Sangat
berbedadengansaudaranyaQabilyangpendengkidanberniatjahat.

Habil tidak ingin membalas Qabil meskipun dia lebih kuat. Allah
mengisahkanperkataanHabildalamAl-Qur’an:

"Sesungguhnyaakuinginagarkamukembalidengan(membawa)dosa
(membunuh)kudandosamusendiri,makakamuakanmenjadipenghuni
neraka,danyangdemikianitulahpembalasanbagiorang-orangyang
zalim."(QSAl-Ma’idah[5]:29)

6


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com
LaluQabilmemukulHabildenganbatudibagiankepalanya,hingga
Habilmatiseketika.

“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah
membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia
seorangdiantaraorang-orangyangmerugi.”(QSAl-Ma’idah[5]:30)

Setelah membunuh saudaranya, Qabil kemudian membawa mayat
saudaranya kemana-mana tak tahu apa yang harus dilakukannya.
SampaikemudianAllahTabarakawaTa’alamengirimkanduaekor
burunggagakyangberkelahi.Salahsatudariburungitumati,dan
7


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com
burung gagak yang lain menggali tanah dengan cakarnya untuk
menguburkanbangkaiburungyangdibunuhnya.Allahberfirman:

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di
bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya
menguburkanmayatsaudaranya.BerkataQabil:"Aduhaicelakaaku,
mengapaakutidakmampuberbuatsepertiburunggagakini,laluaku
dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia
seorangdiantaraorang-orangyangmenyesal.”(QSAl-Ma’idah[5]:31)

Qabillalumenggalikuburbagi saudaranyadanmenutupinyadengan
tanah.
8


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

Qabil kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya. Pada hari yang sama dia membunuh saudaranya,
kakinya terikat sampai ke tulang pahanya, dan wajahnya dipaksa
terarahkepadamatahari.Wajahnyaselalumengarahkepadamatahari
sebagaihukumanatasapayangdilakukannyakepadasaudaranya.

Rasulullah bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk
disegerakanolehAllahsiksaannyabagipelakunyadiduniadandisimpan
sisanya di akhirat daripada aniaya dan memutus silaturrahim.” Dan
itulah yang dilakukan Qabil, menganiaya sekaligus memutuskan tali
silaturahimdenganmembunuhsaidauranya.
9


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com

1. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang ikhlas dan
bertakwakepadaAllah.
2. SifatiridandengkisertamengikutihawanafsumembuatQabil
membunuhsaudaranya,sehinggadiatermasukorang-orangyang
zalimyangdimurkaiAllah.
3. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan hukuman Allah
yangsetimpaldiduniamaupundiakhirat.

10


_________________________________________________________________________________
http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com
Teman Teman Teman Teman- -- -teman, jauhihilah sifat dengki, teman, jauhihilah sifat dengki, teman, jauhihilah sifat dengki, teman, jauhihilah sifat dengki, pemarah pemarah pemarah pemarah lagi lagi lagi lagi pendendam pendendam pendendam pendendam
seperti Qabil. seperti Qabil. seperti Qabil. seperti Qabil. J JJ Jadilah seorang Muslim yang adilah seorang Muslim yang adilah seorang Muslim yang adilah seorang Muslim yang selalu selalu selalu selalu menyayangi menyayangi menyayangi menyayangi
saudaranyadanmehyambungtali saudaranyadanmehyambungtali saudaranyadanmehyambungtali saudaranyadanmehyambungtalisilaturahmi silaturahmi silaturahmi silaturahmi

Tamat Tamat Tamat Tamat

23 Jumadil Tsani 1429 H
28 Juni 2008 M
11