BorangDDA (Peraturan 4A) MALAYSI,q N e g e ri .. .....,,........,,,, Daerah.........;..

AKTAHARTAPUSAKA KEC|L(PEMBAHAGTAN) 1955

PEMBAHAGIAN GUAMAN NO

SURAT PERSFTUJUAN

sesungguhnya mengaku berikrar dan bahawa simatiyangtefsebut atasmeninggalken di berikut: hartapusaka seperti
HartaTakAlih

(Jika rusngtidakmencukupi, guna lampiran sila lain dan perluditandatangan) HartaAlih (contoh:wang tr.rnai, akaun bank, bon dsb.)

(Jika ditandatancan) ruang tidakmencukupi, gunalampiran danperlu sila lain yangmenuntut 2. Sayaadalah orang kepentingan si mempunyai $ebagai benefislari kepada hartapusaka matiyangtersebut di atasdansayabersetuju hartapusaka simati dibehagikan sepeditrerikut: :{o-}-mengikuthukum-eyarak{araidHbagi-muslim)llAktaPemlrahagian l9S&(Akt+300) {bagibukan.muslim}*(b) mengikut seperti Jadualdi bawah muafakat *{e).-.rnenyerahkan bahagian ataukepentingan kepada saya.

3. Saya dengan ini mengaku bahawa keterangandi atas adalah benar dan faham sepenuhnyaakan kesan persetujuanini dan soterusnyamenurunkantandatangan aaya disini.

(Tandatangan persetujuan) orangyangmembust

Dihadapan saya,

(Malistret. Pentadbir llanah Awam) aiauPesuruhjaya Sumpah atauNotaris Tarikh: ............ *Potong yangtidakberkenaan mana-mana

. PK .BAHAGIKAN (Tandatangan persetujuan) orangyangmembuat (Tandatangan MaJistret...IAT. PentadbirTanah atau Pesuruhjaya9umpah atau Notaris Awam) Tarikh: PNMB.. HARTA ALIH YANGAKAN DIBi.. PesuruhJaya Pentadblr Tanah... ..BAHAGIKAN persotujuan) (Tandatangan orangyangmembuat (Tandatangan MaJlstret.. II MALAYSTA N e geri .}IAGI...... Sumpah Awam) atauNotaris JADT.I JADUAT MALAYSIA . HARTATAKALIH YANGAKAN DIBAHAGI.. N e g eri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful