Anda di halaman 1dari 21

PENGHARGAAN

Assalamualaikum. Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana limpah kurniaNya dapat juga kami menyiapkan projek folio buku skrap yang telah diusahakan selama ini. Pembentangan folio buku skrap mengenai PERUBATAN ALTERNATIF DI MALAYSIA amat penting buat kami memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada penilaian subjek Bahasa elayu !ertas ".

Ribuan terima kasih kami u#apkan kepada indi$idu penting yang banyak membantu kami sepanjang menyiapkan projek folio buku skrap ini. Pertama sekali kepada guru Bahasa elayu !ertas "% Puan asnita binti Abdul Ghani kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada semua pelajar serta tunjuk ajar kepada kami sepanjang menyiapkan projek folio buku skrap ini. &eterusnya% kami berterima kasih kepada rakan'rakan seperjuangan yang sama'sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek folio buku skrap ini. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio ini amat kami hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan kami maklumat tidak akan dilupakan. Akhir sekali% terima kasih kepada pihak'pihak yang telah membantu kami se#ara langsung atau tidak langsung sepanjang projek folio buku skrap ini dijalankan.

PENGENA(AN
)alam sejarah manusia di muka bumi ini% terdapat berbagai'bagai sistem perubatan seperti tekanan aku% akupuntur% aromaterapi% ayu$erda% feng shui% perubatan Islam% perubatan herba% hidroterapi% hipnoterapi% homeopati% iridologi dan sebagainya menurut susunan usianya. &etiap sistem perubatan berkenaan mempunyai #iri'#iri yang tertentu *alaupun *ujudnya persamaan dari segi konsep dan #ara perubatan antara satu dengan yang lain dalam bahagian'bahagian tertentu. +Perubatan, adalah berasal daripada perkataan ubat yang memba*a maksud sesuatu benda yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau menyihatkan badan% sama ada dengan #ara dimakan atau disapu. anakala +tradisional, pula bermaksud ber#orak tradisi% atau dengan kata lain masyarakat yang mengamalkan #ara hidup yang turun'temurun. +Perubatan tradisional, banyak menggunakan bahan'bahan tempatan asli seperti tumbuh'tumbuhan% herba% bahan'bahan semulajadi dan sebagainya untuk dijadikan sebagai ubat. Perubatan tradisional dengan istilah lainnya ialah perubatan alternatif. -leh sebab perubatan alternatif ini dapat menyumbang potensi kepada sesebuah negara% terdapat usaha'usaha sedang diperbaharui untuk mengkaji perubatan tersebut dengan lebih saintifik. )engan tertubuhnya beberapa pusat penyelidikan di negara ini% peluang untuk mengintensifkan penyelidikan ke atas ubat'ubat tradisional akan jadi lebih #erah. Ini juga mengurangkan pergantungan ke atas kepakaran dari negara luar. &elain itu% penemuan'penemuan terbaru dalam dunia perubatan dan kesan ubat tradisional yang menakjubkan memberikan insentif kepada pembangunan industri tersebut. Ada sesetengah jenama perubatan alternatif dalam pasaran sekarang yang diper#ayai boleh meninggikan ke#erdasan otak% membantu a*et muda% men#egah kolesterol dan darah tinggi serta berbagai #iri perubatan lain. Akhir sekali% berhadapan dengan prospek ekonomi ini% gesaan enteri &ains% .eknologi dan Alam &ekitar berhubung dengan kepentingan program pemeliharaan atau pemuliharaan biodi$ersiti perlu diambil perkiraan lebih serius. Program pemeliharaan atau pemuliharaan tumbuhan ubat'ubat tradisional perlulah mendapat fokus yang lebih tertumpu memandangkan nilai ekonomi dan perubatan yang tidak terhingga.

&e#ara keseluruhannya% perubatan tradisional banyak memberikan kepentingan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. elalui projek folio ini% kami telah lebih mengenali tentang jenis perubatan alternatif yang masih *ujud di setiap pelusuk dunia. !ami juga turut sedar baha*a perubatan alternatif mempunyai potensi untuk dimajukan dan berharap agar langkah'langkah yang ingin dilakukan dalam menaik tarafkan perubatan alternatif dapat membantu memupuk kesedaran agar dikenali dan dinikmati oleh generasi akan datang.

BEBERAPA RA/A.AN A(.ERNA.I0 1ANG )IG2NA!AN )I &E(2R2H )2NIA


Acupressure Hampir sama dengan akupunktur% tetapi menggunakan jari bagi memberi kesan ke atas titik'titik tertentu badan untuk mera*at penyakit'penyakit seperti stres% sakit kepala% senggugut% artritis dan sebagainya. Akupunktur )alam akupunktur% jarum'jarum halus digunakan ke atas permukaan tubuh untuk mempengaruhi fungsi fi3ikalnya. 4arum'jarum itu ditusuk pada titik'titik yang dikenalpasti untuk merangsang dan menga*al perjalanan tenaga $ital dan mengembalikan keseimbangan tenaga. &elain melegakan sakit% akupunktur digunakan untuk memajukan kesihatan indi$idu dan mera*at penyakit'penyakit akut dan kronik. Aromaterapi !aedah ra*atan ini menggunakan minyak pati 5essential oils6 yang diambil guna dari tumbuh'tumbuhan. Aromaterapi mera*at gangguan emosi seperti stres% kebimbangan% keresahan dan juga beberapa penyakit lain. inyaknya diurut masuk ke dalam kulit dalam bentuk minyak sapuan% dihidu atau dalam bentuk mandian. Aromaterapi juga kerap kali digunakan bersama terapi masaj% akupunktur% refleksologi% herbalisme% dan ra*atan holistik yang lain. Ayurve a Ayur$eda memba*a makna 7ilmu 5$eda6 tentang hidup 5ayur67 yang diamalkan di India sejak lebih 8%999 tahun yang lampau. engikut tradisi ayur$eda% penyakit itu dianggap suatu keadaan ketidakseimbangan di antara sistem tubuh yang boleh dikesan menerusi prosedur diagnostik seperti memeriksa nadi dan memerhati lidah pesakit% Banyak herba dan mineral digunakan dalam ra*atan ayur$eda.

Fen! s"ui Amalan kuno masyarakat :hina yang kini semakin popular di Barat dan Asia. 0eng shui merujuk kepada amalan menyusun atur rumah atau persekitaran kerja untuk menggalakkan kesihatan dan kebahagiaan. )alam hal ini% konsultan mungkin menyarankan suatu perubahan sekitar ' berhubung dengan *arna% penempatan perabot dan seumpamanya bagi merangsang kesihatan dan perjalanan #hi 5tenaga hayat6. #i roterapi Hidroterapimerupakan aplikasi saintifik bahan air untuk tujuan ra*atan. Adalah dikatakan air itu boleh digunakan pada suhu yang pelbagai dan dalam bentuk yang berbe3a bagi tujuan memberi kesan terapeutik. Air juga banyak digunakan dalam perubatan Islam dengan memba#akan ayat'ayat tertentu bagi menyampaikan kepada matlamat yang dikehendaki. #ipnoterapi Hipnoterapi merupakan kaedah untuk melepasi pemikiran biasa ke alam ba*ah sedar di mana di sana terdapat kejadian% memori dan emosi yang terpendam yang terakam dalam sejarah hidup seseorang. enerusi hipnosis% hipnoterapi mungkin memudahkan perubahan terhadap tingkah laku% emosi dan sikap. Hipnoterapi juga boleh digunakan untuk mera*at sesetengah jenis fobia% stres dan membantu ra*atan penyakit tertentu. #omeopati Perubatan homeopati mera*at indi$idu se#ara holistik juga. .etapi berbe3a dengan semua perubatan lain% ia menggunakan dos yang diperke#ilkan dalam mera*at pesakit. Iri o$o!i Iridologi bukan bentuk ra*atan. .etapi hanya satu sistem diagnosis yang dilihat menerusi iris organ mata. !erapkali ilmu ini digunakan oleh pengamal perubatan alternatif bagi mendapat maklumat berhubung kedudukan kesihatan sistem tubuh pesakit.

%esem&u"an Pirami !aedah kesembuhan yang menggunakan struktur piramid. %iropraktik Pengamal kiropraktik melihat spina sebagai tulang belakang bagi kebanyakan masalah pesakit. enerusi usaha manipulasi spina pesakit% penyakit'penyakit yang berhubungan dengan masalah spina dapat dira*at. Naturopati Naturopati ialah amalan perubatan yang berusaha memperbaiki kesihatan menerusi daya kesembuhan tubuh pesakit sendiri dan aplikasi remedi semulajadi. &emua saluran termasuk pemakanan dan pelbagai kaedah ra*atan alternatif digunakan bagi men#apai tujuan tersebut. Istilah 7naturopathy7 mula diperkenalkan oleh Benedi#t (ust. ajoriti ahli naturopati menganggap kaedah mereka sebagai pelengkap kepada perubatan kon$ensional;moden. Nu'um Air (Do)sin!* !aedah seni kuno yang men#ari benda tersembunyi 5air% logam berharga% dan sebagainya6 dengan menggunakan deria yang kebanyakan manusia tidak menyedari baha*a mereka memilikinya. Adalah diper#ayai <9= daripada kita memiliki hadiah istime*a ini ' iaitu kemampuan merasa benda'benda tertentu yang tak dapat ditanggap oleh orang lain. &esetengah pengamal alternatif yang lain mengambil faedah dari kebolehan ini untuk memperluaskan ra*atan mereka. +steopati Pengamal osteopati menggunakan tangan untuk tujuan diagnos% mera*at dan menghalang penyakit. )alam ra*atannya% mereka memberi perhatian terhadap sendi' sendi% tulang'tulang% otot'otot dan saraf. -steo itu sendiri merujuk kepada 7tulang7. -steopati diasaskan oleh Andre* .aylor Hill dari >irginia. Penjagaan mereka hampir lengkap untuk penyakit'penyakit tertentu. ubatan dan surgeri dalam ra*atan. utakhir ini% mereka juga menggunakan

Peru&atan Biokimia engikut sistem biokimia kebanyakan penyakit dapat dikaitkan dengan gangguan terhadap salah satu dari ?" garam tisu yang diperlukan badan. &istem ini ditemui oleh )r. &#huessler dari German% yang juga merupakan seorang pengamal homeopati. &istem ini banyak digunakan dan popular di Barat dan Asia% khususnya di kalangan pengamal homeopati. Peru&atan ,"ina )alam perubatan -riental% pengamalnya dilatih menggunakan pelbagai kaedah kuno dan modern untuk mera*at pesakit. Ini termasuk masaj% herba% akupunktur% pemakanan dan kaunseling bagi mera*at penyakit akut dan kronik. Peru&atan #o$istik erujuk kepada falsafah perubatan yang meninjau pesakit se#ara keseluruhan% dan bukan sebagai pemba*a penyakit. )alam ra*atannya pengamal mengambil kira aspek emosi% rohani% pemakanan% persekitaran dan gaya hidup pesakit yang dikatakan mempengaruhi penyakit. Pengamal perubatan holistik kerap kali mengadunkan perubatan kom$ensional dengan ra*atan alternatif atau tabii. Psikoterapi Pengamal yang dikenali sebagai psikoterapi dan kaunselor mengguna pelbagai kaedah dalam skop ilmu mereka bagi mera*at masalah seperti kemurungan% stres% ketagihan% pekerjaan dan masalah emosi. Ada ra*atannya dilakukan se#ara indi$idu dan ada yang dibuat se#ara kumpulan. Ra ionik &uatu terapi yang menggunakan amalan radiestesia bersama instrumen lain bagi membantu mendiagnos penyakit'penyakit dan kemudian membuat ra*atan dari jauh% tanpa perlu kehadiran pesakit.

Ra iestesia )alam amalan radiestesia% mereka menggunakan amalan dowsing untuk mendiagnos dan memilih remedi. Ramai pengamal termasuk homeopati juga akhir'akhir ini #enderung menggunakan kaedah ini bagi tujuan mendiagnos dan mera*at pelbagai penyakit% khususnya apabila mereka kesukaran menemui remedi menerusi kaedah yang mereka amalkan. Re-$ekso$o!i Refleksologi atau terapi 3on ialah amalan yang dalam praktiknya merangsang titik' titik tertentu pada tapak kali% tangan atau telinga yang diistilahkan sebagai reflex zones. )engan #ara ini ia dijangka memberi kesan yang baik ke bahagian lain tubuh dan seterusnya memulihkan kesihatan pesakit. Bagi pengamal refleksologi% tapak kaki itu boleh dibahagikan kepada 3on'3on tertentu yang merujuk kepada bahagian' bahagian tubuh. Reme i Bun!a Bac" &istem ra*atan ini di#ipta oleh )r. Ed*ard Ba#h iaitu seorang doktor perubatan% bakteriologis dan pengamal homeopati. Beliau mengenalpasti beberapa jenis bunga yang sesuai bagi mera*at indi$idu berasaskan simptom tertentu. &eperti homeopati% kesembuhan di#apai dengan #ara mera*at gangguan fi3ikal dan mental sekaligus berasaskan simptom bunga. Banyak simptom seperti bimbang% kemurungan% ketakutan dan sebagainya yang berbentuk psikologi dapat dibantu. .erdapat @< remedi digunakan dalam ra*atan )r. Ba#h seperti Agrimony% Aspen% :herry plum% :hestnut% S"iatsu &atu kaedah ra*atan acupressure% yang diamalkan di 4epun lebih ?%999 tahun yang lalu. &eperti urut akupunktur juga% shiatsu mera*at sakit dan penyakit'penyakit bagi memberi kelegaan kepada pesakit menggunakan teknik urut untuk merangsang #hi. imulus dan Ro#k rose.

Te$eterapi )alam sistem ra*atan ini% penyakit'penyakit yang dikenalpasti dira*at dari jarak jauh. Pengamal dan pesakit boleh berada di dalam jarak yang jauh. Pengamalnya hanya memerlukan barang milik pesakit seperti gambar% kad pengenalan% beg tangan dan sebagainya untuk membolehkannya menyusulkan ra*atan. Terapi .em/Permata Penemuan baru dalam perubatan alternatif di mana pesakit boleh dibantu untuk mengembalikan kesihatan emosi dan spiritual. )alam ra*atan ini% getaran daripada batu permata tertentu boleh digunakan untuk mera*at masalah indi$idu. :ontohnya emerald dikatakan dapat menguatkan ingatan. Terapi Ma!net Ini adalah seni kesembuhan yang menggunakan magnet 5sama ada yang asli atau tiruan6 ke atas tubuh manusia bagi mera*at penyakit'penyakit yang dihidapi. Terapi Urut .erapi urut merupakan satu amalan mengurut yang biasa terdapat dalam masyarakat. )alam sesetengah masyarakat ianya menjadi begitu sistematik sehingga kaedahnya begitu terperin#i. Ia diamalkan sejak 3aman Greek kuno dan ada disebutkan oleh Hippo#rates. Terapi vitamin .erapi menggunakan $itamin diamalkan oleh ramai pengamal perubatan alternatif. .eknik ini merupakan komplemen kepada sistem ra*atan lain. memper#epatkan proses kesembuhan. elalui saranan tambahan pengambilan $itamin tertentu% ia membantu sistem pertahanan badan dan

Terapi 0arna .erapi ini merupakan seni menyembuhkan penyakit dengan #ara menggunakan #ahaya ber*arna% di mana pengamalnya per#aya sesetengah penyakit tertentu boleh disembuhkan dengan mengatur atau menginput *arna tertentu terhadap tubuh. !aedah lama ini mulai diperbaharui dengan menggunakan pelbagai teknik terbaru yang lebih moden. Unani Amalan ini menggunakan pokok'pokok dan herba sebagai remedi untuk menyembuhkan penyakit'penyakit tertentu seperti sinusitis% leukoderma% reumatisme% dan jaundis. Yo!a )ari bahasa sanskrit 7yoke7% yoga bermakna 7kesatuan 5union67. 1oga merupakan sistem latihan fi3ikal% mental dan spiritual yang berasal dari India yang berguna untuk mera*at masalah mental dan fi3ikal di samping usaha menyatukan tubuh dan minda.

P-.EN&I PER2BA.AN A(.ERNA.I0 )I A(A1&IA


12 MEMPUNYAI %EPA%ARAN DAN %EPELBA.AIAN TE%N+L+.I )engan adanya kepakaran dan kepelbagaian teknologi yang terdapat di alaysia% ini akan mendorong negara untuk menjadi pengeluar produk perubatan yang bermutu tinggi. !e*ujudan dan kepelbagaian teknologi yang tinggi di ka*asan hutan hujan tropika memberi peluang kepada penemuan baru tumbuhan herba untuk kegunaan tertentu dalam perubatan herba. :ontohnya herba utama negara kita iaitu tongkat ali dan ka#ip fatimah% mampu dilonjak menembusi pasaran global seperti ginseng dengan penggunaan teknologi moden. lebih "99 buah I!& di itu. 32 MEMPUNYAI PELBA.AI SUMBER ALAM SEMULA4ADI enurut Pengerusi 4a*atankuasa Pembangunan d.&alikon &arpin mengatakan Industri% 2saha*an% I!&% &ains dan .eknologi 4ohor%

alaysia akan mendapat manfaat hasil pemindahan teknologi

5BI+DI6ERSITI7 Biodi$ersiti merupakan keanekaan spesies hidupan yang merangkumi semua organisma hidup terutama fauna tanpa mengira keseragaman spesies dalam sesebuah ekosistem. -leh sebab kekayaan hasil alam semulajadi daripada hutan% negara kita berpotensi menghasilkan ubat herba. &ebagai #ontoh% kajian a*al menunjukkan tumbuhan bernama pokok Bintangan di &ara*ak berkesan untuk mera*at penyakit AI)&. .umbuhan herba di hutan perlu dilindungi kerana ada juga kajian menunjukkan hutan hujan tropika tumbuhan manusia. 82 MEMPUNYAI BADAN ATAU PUSAT YAN. DI4ADI%AN SUMBER UNTU% MENDAPAT%AN BE%ALAN BENI# DAN P+%+% .erdapat badan atau pusat yang ditubuhkan bagi mendapatkan bekalan benih dan pokok bagi perubatan herba juga menyebabkan alaysia begitu berpotensi untuk dimajukan. &ebagai #ontoh% &yarikat Global Herba #ontohnya mempunyai ladang seluas "99 hektar terletak di &ungai Perak. .erdapat juga persatuan perubatan alaysia mempunyai lebih "9%999 spesies berfungsi sebagai anti'kanser. Hal ini membuktikan kekayaan spesies

biodi$ersiti mampu memperbaiki tahap kesihatan dan meningkatkan jangka hayat

tradisional% 0RI

5Institut Penyelidikan Hutan

alaysia6% perubatan Herba

alaysia

boleh bekerjasama dengan ahli bioteknologi% ahli farmakologi% ahli farmasi dan sebagainya dalam merangka% menyelaraskan dan mentadbirkan kegiatan penyelidikan saintifik dapat mendokumentasikan maklumat bersama'sama. Perbadanan ini ditubuhkan bagi memastikan *arisan herba tradisional terus terpelihara sehingga men#apai tahap kemajuan yang lebih tinggi. 92 %ESEDARAN MASYARA%AT !esedaran dalam diri masyarakat pada hari ini juga merupakan satu unsur menyebabkan alaysia sangat berpotensi bagi memajukan industri perubatan herba. !eberkesanan sesuatu produk perubatan herba telah mengubah persepsi mereka terhadap ubat'ubatan herba yang dianggap kolot. Hal ini adalah selaras dengan )asar Pertanian Negara ?AA<'"9?9 yang mengenal pasti industri herba sebagai salah satu industri yang amat berpotensi dimajukan pada abad ke'"? ini.

(ANG!AH E A42!AN PER2BA.AN A(.ERNA.I0 )I A(A1&IA


)alam usaha merealisasikan /a*asan "9"9% perubatan alternatif perlulah dimajukan segera supaya imej negara di mata dunia semakin meningkat. Antaranya ialah ?. PENANAMAN TANAMAN #ERBA SE,ARA LEBI# MELUAS Bagi perubatan alternatif yang melibatkan perubatan herba% tanaman herba tersebut perlu ditanam se#ara lebih meluas. !ebiasaannya pada 3aman dahulu% tanaman herba ditanam se#ara ke#il'ke#ilan seperti di belakang rumah ataupun di hutan rimba untuk industri kampung sahaja. /alau bagaimanapun% apabila ledakan maklumat serta bahang industrialisasi yang menyelebungi negara kita menunjukkan petanda baik ke arah pembangunan dan kemajuan yang boleh dibanggakan% #ara penanaman tanaman herba mula berubah. !ini% penanaman tanaman herba ditanam se#ara meluas di ka*asan bandar seperti tumbuhan landskap yang membolehkan hasilnya dimakan se#ara terus di samping dapat mengelakkan masalah kepupusan dan mengatasi masalah kekurangan bekalan sumber bahan mentah untuk tujuan aromaterapi% refleksi dan kesihatan. &edikit sebanyak% penanaman tanaman herba se#ara meluas membolehkan anak pokok dihasilkan se#ara berkualiti dan mengalami pertumbuhan yang #epat. (angkah ini adalah selaras dengan )asar Pertanian Negara ?AA<'"9?9 yang mengenal pasti baha*a industri herba merupakan salah satu industri yang amat berpotensi untuk dimajukan pada masa akan datang. 32 MEMASTI%AN PR+DU% YAN. DI#ASIL%AN BER%UALITI DAN SE#IN..A PEN..UNA (angkah memastikan produk yang dihasilkan berkualiti dan selamat digunakan perlu dilakukan kerana sebelum memasarkan sesuatu produk perubatan alternatif% keberkesanan sesuatu ubat perlu dikaji melalui kajian saintifik terlebih dahulu oleh ahli farmakologi dan ahli botani. Preskripsi sesuatu ubat perlu dianalisis dan hasil kajian tersebut boleh dikumpulkan dan disebarkan. Perkara sedemikian amat penting kerana pada 3aman era globalisasi ini% pelbagai produk perubatan banyak mengandungi bahan kimia yang boleh membahayakan kesihatan *alaupun produk aslinya berasal daripada tumbuh'tumbuhan. -leh sebab itu% bagi mengelakkan berlakunya sebarang komplikasi kepada pengguna% kajian saintifik akan diadakan DISA#%AN SELAMAT UNTU% DI.UNA%AN +LE#

terlebih dahulu dalam meningkatkan keberkesanan dan keselamatan agar sesuatu produk perubatan dijamin berkualiti seterusnya membolehkannya memasuki pasaran anatarbangsa se#ara besar'besaran. 82 MEN..ABUN.%AN %EPA%ARAN TENA.A TEMPATAN DAN LUAR NE.ARA &elanjutnya% langkah kain yang boleh diadakan dalam memajukan perubatan alternatif ialah menggabungkan kepakaran tenaga tempatan dan luar negara. &ebelum men#ipta pakar perubatan di negara kita% pendidikan se#ara formal perlu di*ujudkan di peringkat uni$ersiti kerana membantu para pelajar mengetahui komposisi sesuatu bahan perubatan yang digunakan sebagai ubat bagi sesuatu penyakit. elalui #ara ini% pakar perubatan dapat dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan penghasilan sesuatu ubat. &eterusnya% kepakaran tenaga tempatan dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan kepakaran tenaga luar negar supaya bahan mentah herba tempatan dapat dimajukan untuk pasaran luar. .erdapat juga perkongsian pintar antara pengusaha industri ke#il dan sederhana 5I!&6 sesuatu bahan perubatan alaysia akan membolehkan produk dipasarkan se#ara agresif. !epakaran tenaga tempatan bekerjasama dengan tenaga pakar luar negara seperti Indonesia% :hina dan India adalah sangat berkesan. Hal ini demikian kerana ketiga'tiga buah negara tersebut diakui sudah mengusahakan perubatan alternatif sejak beribu'ribu tahun dahulu lamanya. 92 MEN.ADA%AN PAMERAN PERDA.AN.AN Akhir sekali% langkah yang boleh digunakan untuk memajukan perubatan alternatif adalah dengan mengadakan pameran perdagangan. )alam pameran perdagangan terdiri daripada pengusaha tempatan dan pengusaha luar negara. Pihak pengusaha dapat memasarkan produk perubataan #iptaan mereka kepada pengusaha yang lain. ereka juga boleh menerangkan tentang kebaikan perubatan yang dijalankan seperti perubatan herba. elalui akti$iti pameran sebegini% pengusaha herba tempatan dapat menimba pengetahuan dan pengalaman serta membolehkan mereka memasarkan jenama produk mereka menerusi pengusaha'pengusaha yang hadir. Bukan sahaja pengusaha luar negara sahaja memperoleh manfaat% malah pengusaha tempatan turut mendapat faedah apabila produk #iptaan mereka sendiri yang merupakan tunjang produk negara dapat menembusi arena pasaran domestik dan antarabangsa.

GA(ERI GA BAR
2rutan akupressure .eknik akupuntur

Bahan'bahan aromaterapi

.eknik ayur$eda

.eknik hidroterapi

Amalan feng shui

.eknik do*sing

.eknik osteopati

.eknik psikoterapi

!aedah radionik

.eknik radiestesia

Ra*atan refleksologi

.eknik hipnoterapi

Perubatan homeopati

)iagnosis iridologi

.eknik kiropraktik

Perubatan naturopati

!aedah shiatsu

.eknik teleterapi

.eknik terapi gem;permata

Penggunaan terapi magnet

Amalan terapi urut

Penggunaan terapi $itamin

.eknik terapi *arna

Penggunaan herba dalam perubatan unani

Amalan yoga

!epentingan beberapa jenis herba dalam badan manusia

&2 BER
2ni$ersiti'.enaga'Nasional

A!(2 A.

?. httpB;;***.s#ribd.#om;do#;"<9C8CD?; -RB"?"'(aporan'!hidmat'&osial' ". httpB;;gegepla#e.blogspot.#om;"9?9;9<;perubatan'herbaE"?.html @. httpB;;pkukm*eb.ukm.my F. httpB;;***.nlb.go$.sg 8. httpB;;infosihatperubatanalternatif.blogspot.#om;"99A;9@;pelbagai'ra*atan' alternatif'komplemen.html D. httpB;;google.#om.my;sear#himages

!E&I P2(AN
!umpulan kami yang terdiri daripada empat orang iaitu 4ela 4anela binti Nulisan% Nor &ha3ri Effendi bin Nor Gamri% Nur Rifah &yahirah binti &harum dan Rahimah binti Gainuddin telah menyempurnakan projek folio buku skrap dengan berjaya dan sempurna. /alaupun kumpulan kami menghadapi pelbagai rintangan dan dugaan untuk menyiapkan projek folio ini% dengan hati yang tabah dan berani% kami dapat membuat persediaan yang #ukup mantap kerana menerima banyak bantuan daripada pelbagai pihak. Antara pihak yang terlibat ialah guru matapelajaran Bahasa !ertas " kami iaitu Puan elayu asnita binti Abdul Ghani% ibu bapa% rakan seperjuangan

yang terdiri daripada ahli kumpulan kami. &etiap di antara kami telah menyumbangkan idea dan #adangan untuk menghasilkan projek folio buku skrap ini berkualiti dan menarik perhatian. )engan menyiapkan projek folio buku skrap ini% kumpulan kami telah mempelajari banyak perkara yang telah meluaskan pengetahuan dan pemikiran kami mengenai baha*a perubatan alternatif yang kiat dijalankan di negara kita kini ialah perubatan herba dan terdapat beberapa perubatan alternatif yang dijalankan di negara lain seperti perubatan ayu$erda di India% perubatan akupuntur di :hina dan sebagainya. )i samping itu% kami juga dapat mengenal pasti sebab'sebab negara alaysia berpotensi dalam bidang perubatan alternatif dan langkah'langkah dalam memajukannya.

&e#ara kesimpulannya% *alaupun setiap ahli dalam kumpulan kami terdiri daripada jantina% kami telah berkerjasama dan bertolak'ansur serta telah memberikan peluang kepada ahli untuk memberikan #adangan serta pendapat mereka dalam menjayakan projek folio buku skrap PERUBATAN ALTERNATIF DI MALAYSIA . !umpulan kami berharap agar akti$iti membuat folio buku skrap ini diadakan pada masa akan datang kerana bukan sahaja dapat menimba pengetahuan malah nilai moral seperti bekerjasama% bertanggungja*ab dan bertolak'ansur dapat di*ujudkan dan dipupuk dalam sesebuah kerja kumpulan.