SULIT 23/1 Geografi Ogos

23/1

2011

1 Y4jam

MAKTABRENDAHSArnSMARA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

GEOGRAFI Satujam lima bel as minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua so alan. Tiap-tiap so a/an diikuti oleh empat pilihanjawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitarnkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Sekiranya anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan Kamudian hitamkan pilihan jawapan anda yang baru. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator geometri. tanda yang dibuat.

4.

5.

sa intifik yang tidak boleh diprogram

dan alat

Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak

23/1

© 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

[Lihat halaman sebeIah SULIT

SULIT

2

23/1

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta tapa di bawah.

Laut

Kg. Sel sa

84

r---~--~-------r.~.~~~~~~--r-------4-~~---r~~--~

•• ••
'" •

·. ·.
·


Pekan

BaN
~~-J

83

L-~

~

~

__

.=-__

-L

Hoop.

~

~~

__

~

41

42

43

44

45

46

47

48

PETUNJUK

IZ IJalan raya
W:ISungai

~

"---J

I Jambatan IKeJapa sawit I KeJapa

I •• IPetempatan

t=~=~=l

:if

~ I Masjid

Padi

f
IA

IStesen Trigonometri

Et::tJ Paya Nipab I I I B.P. IBalai polis I Hospital I
Sek.

Sekolah

Hosp.

Skala:

1 em mewakili 1 km

t
SULIT

U

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT 1 Sungai Binjai mengalir ke arah A B C D 2 barat selatan timur Iaut baratdaya

3

2311

Berapakah bearing sudutan stesen trigonometri (RG 476864) dari simpang tiga Kg Selesa (RG 435843)? A 27° B C D 63° 118° 2410

3

Apakah pola petempatan dalam segi empat grid di bawah?

89

88 41 A B C D Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok 42

2311 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 4

4

23/1

Berapakah luas kawasan sawah padi di barat laut peta? A B C D 3 Ian persegi 6 km persegi 10 km persegi 20 km persegi

5

Apakah ciri fizikal yang terdapat di barat daya peta? A
B

Tombolo Permatang Tebing tinggi Pantai berpasir

C
D

6

Antara berikut, pemyataan manakah benar tentang peta? A
B

Pembalakan dijalankan di bahagian timur peta Perikanan adalah kegiatan ekonomi utama Ke1apa sawit diusahakan secara ladang Padi ditanam dua kali setahun

C D

7

Senarai berikut merujuk kepada kawasan tanah tinggi di Malaysia.

• • •

Dikenali sebagai Banjaran Besar Merupakan kawasan tadahan sungai Mempunyai pusat peranginan terkenal

Apakah kemuncak tertinggi di kawasan tanah tinggi tersebut? A
B

Gunung Kinabalu Gunung Bintang Gunung Korbu Gunung Murud

C D

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 8

5

23/1

Rajah berikut menerangkan kepentingan Sungai X.

Jalan air pedalaman
SungaiX Menghanyutkan kayu balak Stesen janakuasa hidroelektrik X ialah

I

A
B C D 9

Sungai Perak Sungai Rajang Sungai Terengganu Sungai Kinabatangan

Antara berikut, yang manakah bentuk mukabumi di peringkat hilir sungai?

A B

I dan II I dan IV

C
D
23/1 © 2011

II dan III
III dan IV
Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

6

23/1

10

Kombinasi manakah yang benar tentang halangan bentuk muka bumi dan langkah

mengatasinya?
Halangan Bentuk Muka Bumi Langkah Mengatasi

A
B

Ceruncuram Hakisan ombak Kawasan berpaya Aliran sungai deras

Membina terowong Membina empangan Membina benteng Membina jambatan

C

D

11

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 1 merujuk kepada maklumat berikut?


Pus at pelancongan
Pertanian hawa sederhana

Peta 1 : MALAYSIA

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

7

23/1

12 Kawasan manakah dalam Peta 2 merujuk kepada maklumat beriku:t? • • Tanih aluvium Rancangan Pengairan KADA

Peta 2 : MALAYSIA

13

Jadual berikut menunjukkan kawasan dan halangan bentuk muka bumi.

Kawasan
Pulau J awa, Indonesia

Halangan Bentuk Muka Bumi
Tanah pamah terhad

Apakah langkah untuk mengatasi halangan tersebut? A Tanaman bergilir

B Tebus guna tanah C Tanarnan berteres

D Tanaman tutup bumi

23/1 © 2011

Hak:Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 14

8

23/1

Rajah berikut merujuk kepada waktu tempatan.

BandarX

Greenwich

BandarY 10.00 pagi

Apakah waktu tempatan di bandar X? A 3.00 pagi 6.00 pagi 2.00 petang 5.00 petang

B
C

D

15 Maklumat berikut dapat dikaitkan dengan rajah yang bertanda • • Berlaku pada 21 Jun Matahari tegak di Garisan Sartan

.~

t
B~
KS
4- __ Mzt_t_:ahari_. _._

I\

------.~

D

1
~

KU

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

9

23/1

16

Antara berikut yang manakah kesan peredaran bumi? A B Kejadian pasang surut Pembiasan angin lazim Kejadian siang dan malam Perbezaan ketinggian matahari

C
D

17

Apakah fenomena yang dapat dikaitkan dengan rajah berikut?

c......_,-...J

.~.:

I

i
I I

Laut Bukit

A B C D

Kejadian bayu laut Kejadian bayu darat Pembentukan hujan bukit Pembentukan hujan perolakan

23/1 © 2011

Hak Cipta Behagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

10

23/1

18

Apakah faktor perbezaan suhu di lokasi berikut?

Bandar
Tanah Rata, Pahang Johor Bharu, Johor

Min Suhu Tahunan
19°C 27°C

A B C D

Ketinggian
Jarak dari laut

Tiupan angin monsun Kedudukan garisan lintang

19

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 3 merujuk kepada ciri iklim berikut?

• •

Jumlah kerpasan 500 mm Julat suhu tahunan besar

Peta 3 : Dunia

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT
20

11

23/1

Maklumat berikut merupakan cara hidup di suatu kawasan.

• •

Mentemak biri-biri Berpindah randah

Di manakah kawasan tersebut? A Siberia Greenland Gurun Thar Monsun Tropika

B
C D

21

Apakah fenomena yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut? • • A B C D Kemarau 'Hujan asid Pulau haba bandar Penipisan lapis an ozon Kegiatan perindustrian Pelepasan asap kenderaan

22

Kombinasi manakah yang benar tentang jenis tumbuhan semula jadi dan cirinya? Jenis Tumbuhan Semula Jadi

Ciri
Lantai hutan padat Mempunyai akar ceracak Berbeza mengikut ketinggian Tumbuh eli kawasan pantai berpasir

A B

Rutan hujan tropika Rutan pantai Rutan gunung Rutan paya air masin

c
D

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

12

23/1

23 Kawasan bertanda rnanakab dalam Peta 4 rnerujuk kepada maklumat berikut? • Suhu rendah

Tanih laterit

, ,
,'"" it
I.

.....

l~:;"·f'''''~:' \A
.",I
~

~

I

.

Peta 4 : MALAYSIA

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 24

13

23/1

Spesies hidupan liar berikut terdapat di kawasan Peta 5 yang bertanda

Peta 5 : DUNIA

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 25

14

23/1

Kraftangan berikut merupakan produk sejenis tumbuhan semula jadi.

Dimanakah kawasan tumbuhan semula jadi tersebut? A B C D 26 Muara sungai Rajang Pedalaman Sabah Larut Matang Tasik Chini Apakah persamaan ciri hutan hujan tropika dan hutan pokok tirus? A B C D Malar hijau Dirian tulen Daun berkilat Lapisan kanopi

27

Antara berikut yang manakah kepentingan hutan paya bakau? I II
III

Kawasan tadahan air Sumber kayu cerucuk Penahan hakisan ornbak Surnber perubatan tradisional I dan II I dan IV II dan III III dan IV

IV
A B C D

23/1 © 2011 Rak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

15

23/1

28

Kombinasi manakah yang benar tentang pusat perlirrdungan dan hidupan liar herikut?

Pusat Perlindungan
A B Endau - Rompin KualaGula Sepilok Kuala Gandah Gajah

Hidupan. Liar

Burung
Seladang Badaksumbu

C D

29

Kawasan berlorek manakah dalam Peta 6 merujuk kepada maklumat berikut?


Lavender
Rusamerah

Peta 6:DUNIA

2311 © 2011

Hale Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 30

16

23/1

Taburan penduduk padat dalam peta 7 merujuk kepada kawasan yang bertanda

Peta 7 : MALAYSIA

31

Apakah persamaan fungsi petempatan di lokasi berikut? • • A B C D Perlombongan Perindustrian Pelancongan Pendidikan Sintok, Kedah Skudai, Johor

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT
32

17 hayat penduduk di sebuah negara.

23/1

Jadual berikut menunjukkan perubahanjangka Jantina Lelaki Perempuan Apakah kesan perubahan terse but? A B C
D

Tahun
1990 68.9 tahun 73.5 tahun 2000 70.2 tahun 75.0 tahun

Kos rawatan bertambah Tenaga kerja berlebihan Kadar pengangguran meningkat Sumber makanan tidak mencukupi

33

Apakah pola migrasi yang dapat dikaitkan dengan pernyataan berikut?

Seorang pengurus kilang di Shah Alam telah diarahkan berpindah ke cawangan baharu di Kota Kinabalu, Sabah

".

..:'

A

Bandar ke bandar Bandar ke luar bandar Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar

B
C D 34

Maklumat berikut merujuk kepada program yang dilaksanakan di Malaysia. • • Suntikan BeG Kempen anti merokok

Apakah kesan pelaksanaan program tersebut? A B Kadar kemiskinan berkurang Kadar kelahiran bertambah Kadar kematian berkurang Kadar migrasi bertambah
Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

C
D 23/1 © 2011

SULIT

SULIT

18

23/1

35

Apakah kesan kependudukan di kawasan berlorek dalam Peta 8?

Peta 8 : Dunia I Tenaga kerja berlebihan

II Kemasukan pekerj a asing III Bekalan makanan mencukupi Kadar pertambahan penduduk tinggi I dan II I dan IV II dan III

IV
A

B C
D

III dan IV

23/1 © 2011

Hale Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

19

23/1

36

Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan tamadun awal berikut?

• •
A Keselamatan

Hwang He Mesopotamia

B
C D

Sumber mineral

Kesuburan tanih Bebas bencana alarn

37

Apakah pol a petempatan di kawasan berikut?


Muara sungai
Perkampungan nelayan

A B C
D

Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok
"""

38

Apakah faktor yang mempengaruhi kawasan petempatan berikut?

• Mersing,lohor • Beserah, Pahang
A

Pertanian Perikanan Perindustrian Perlombongan

B
C D

23/1 © 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

20

23/1

39

Antara berikut, bandar manakah terletak dalam zan perdagangan bebas? A B Likas Bintulu GongBadak Bayan Lepas

C
D 40

Bandar raya berikut sering menghadapi masalah banjir kilat.
• • Bangkok, Thailand Kuala Lumpur, Malaysia

Bagaimanakah masalah tersebut di atasi? A B Membina benteng Mengadakan jejantas Membersihkan longkang Meningkatkan aras jalan raya

C
D

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 41

21 Kombinasi manakah benar tentang lebuh raya yang menghubungkan dalam Peta 9? X dan Y

2311

Peta 9 : SEMENANJUNG MALA YSIA

x
A B C D Bukit Kayu Hitam Padang Besar Alor Setar Gerik KualaKrai Tumpat GuaMusang Jeli

Y

42

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan awal jalan pengangkutan dari Taiping ke Port Weld? A B C D Dasar kerajaan Pemasaran hasil hutan Penanaman kelapa sawit Perlombongan bij ih timah

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT
43

22

23/1

Senarai berikut merupakan pelabuhan yang dilengkapi kemudahan kontena. • • • Pelabuhan Klang Pelabuhan Bintulu Pelabuhan Pulau Pinang

•X

X ialah Pelabuhan A B Tawau Sandakan

C
D

Pasir Gudang
Tanjung Pelepas

44

Apakah jenis sistem perkhidmatan berikut? • • A B C D Internet Komputer Telefon selular Pembelajaran elektronik Streamyx Jaring

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 45

23
Foto berikut menunjukkan sejenis pengangkutan di Lembah Klang.

23/1

Apakah kepentingan pengangkutan tersebut? I Mengangkut barangan pukal

II Memajukan kawasan perindustrian
III IV A Mengurangkan pencemaran udara Mengurangkan kesesakan lalu lintas I dan II IdanIV II dan III III dan IV

B
C D 46

Di manakah lokasi stesen satelit bumi dalam Peta 10?

I"

l I

.

)'

.

.,I

.i:

I

Peta 10 : MALAYSIA 23/1 © 2011 Hak Cipta
Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

24

23/1

47

Apakah sumber semulajadi yang boleh diperbaharui? A B C
D

Tanih Gas asli Kuprum Batu granit

48

Apakah sumber mineral bagi menghasilkan barangan berikut? • • A B
C

Plastik Baja kimia

Kaolin Kuprum Petroleum Bijih timah

D

49

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 11 merujuk kepada perlombongan emas?

Peta 11: MALAYSIA

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 50

25 Pilih kombinasi yang benar tentang negara dan penggunaan sumber tenaga. Negara A B C D Jepun Perancis Belanda Iceland Ombak Pasang surut Suria Geoterma Sumber Tenaga

23/1

51

Sumber mineral bagi menghasilkan produk berikut terdapat dalam kawasan Peta 12 yang bertanda

..
c
Peta 12: MALAYSIA

.r:
l
1"
~~.

I

•1

23/1 © 2011 Hak Cipta Sahagian

Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 52

26

23/1

Kombinasi yang manakah benar tentang jenis mineral dan kepentingannya? Jenis Mineral A
B

Kepentingan Pasu Piuter Dawai elektrik Bahanbakar

Pasir Bauksit Kuprum Batukapur

C D

53

Rajah berikut berkaitan aktiviti manusia terhadap alam sekitar.

Apakah kesan aktiviti tersebut? I Hakisan tanih Peningkatan suhu Pertambahan nutrien tanih Peningkatan kelembapan udara I dan II I dan IV II dan III III dan IV

II
III IV A B C
D

23/1 © 2011

Hale Cipta Sahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 54

27

23/1

Senarai berikut merujuk kepada aktiviti pelancongan di Malaysia.

• • •

LIMA, Langkawi Formula One, Sepang Pesta Layang-Iayang, Johor

Apakah jenis pelancongan tersebut?
A B C D Pelancongan bertema Pelancongan budaya Pelancongan ekologi Pelancongan sukan

55

Kawasan bertanda manakah dalam Peta 13 merujuk kepada maklumat berikut?

Tanih gambut Tanaman nanas

J f./- ;;.

I"

i

t

Peta 13 : MALAYSIA

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT 56

28

23/1

Apakah kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi berikut? • Echo Sounder • Global Positioning System

A B C D

Pertanian Perikanan Perindustrian Perlombongan

57

Apakah sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan berlorek dalam Peta 14?

Peta 14: SEMENANJUNGMALAYSIA A B C D Memajukan industri berat Memajukan teknologi maklumat Meningkatkan industri pelancongan Meningkatkan eksport hasil pertanian

23/1 © 2011

Hale Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT
58

29

23/1

Apakah kesan pembinaan ernpangan hidroelektrik terhadap alam sekitar? A Banjir kilat Pencemaran air Kawasan tadahan terjejas Kemusnahan flora dan fauna

.B C
D

59

Rajah berikut merujuk kepada program kitar semula di sebuah negara.

..

Peranan masyarakat Pihak berkuasa bandar

I xl I

~

Syarikat kitar semula Badan sukarela

Di negara manakah program X dilaksanakan? A
B

Jerman Taiwan Denmark Singapura

C
D 60

Antara berikut, pertubuhan manakah dapat dikaitkan dengan kerjasama ekonomi sedunia? A B WTO ASEAN APEC IMT·GT

C
D

KERTASSOALANTAMAT

23/1 © 2011

Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful