Anda di halaman 1dari 4

DOA DAN MUNAJAT

(Pengaduan Kepada Allah)


.

.

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha


Pemurah lagi Maha Pengasih
Segala puji hanya milik Tuhan Penguasa
Semesta Alam. Sejahtera dan damai
senantiasa tercurah kepada Nabi kami,
Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya
semua.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan
(perantaraan) Namamu yang Agung, denganNya permohonan kepada-Mu dikabulkan dan
permintaan kepada-Mu dipenuhi: Aku
memohon kepada-Mu dengan (perantaraan)
kesaksianku bahwa Engkaulah Allah, tiada
sesembahan selain-Mu, yang Maha Esa, Tidak
berputra dan tidak diputrakan dan tiada
sesiapa pun yang menyamai-Nya, (Aku mohon)
Engkau mengampuni dosa-dosaku, sungguh
Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha
Mengasihani (hamba-hamba-Mu)
Ya Allah, berikanlalah pengampunan-Mu
kepadaku, kepada kedua orang tuaku dan
kepada siapa saja yang memasuki rumahku
sebagai orang beriman, dan seluruh kaum
mukminin dan mukminat.
Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari
(memiliki) anak-anak yang durhaka, dari
memutus hubungan kekerabatan, dari dibenci
oleh orang-orang yang hidup, perubahan sikap
teman-teman dan serangan dari musuhmusuh.
Ya Allah, jadikanlah setiap urusan kami
berakhir dengan baik, lindungilah kami dari
kehinaan dunia dan azab akhirat.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (diberikan)
sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa,
sebaik-baik keberhasilan, sebaik-baik
perbuatan, sebaik-baik balasan, sebaik-baik
kehidupan dan sebaik-baik kematian.
Kokohkanlah (pendirianku)-ku, beratkanlah
timbanganku, nyatakanlah keimanannku,

angkatlah derajatku, terimalah sholatku,


ampunilah kesalahnku dan aku memohon
kepadamu kedudukan tertinggi di surga.

Ya Allah, puaskanlah hatiku dengan apa yang


engkau berikan kepadaku, beri keberkatan
padanya dan berikanlah kepadaku ganti yang
terbaik dari-Mu segala yang hilang.
Ya Allah, berikanlah kepadaku rizqi yang bisa
membuatku bertambah syukur kepada-Mu,
hanya kepada-Mu aku mengadukan
kebutuhan dan keperluanku dan hanya
dengan-Mu, aku tidak membutuhkan selainMu. Ya Allah, berikanlah rizqi-Mu seluasluasnya kepadaku saat masa tuaku dan
terputusnya umurku.
Ya Allah, aku memohon apa yang terbaik yang
pernah dimohon kepada-Mu oleh hamba-Mu
dan Nabi-Mu, Muhammad. Dan, aku
memohon dilindungi dari apa yang hamba-Mu,
Nabi-Mu, Muhammad memhon-Mu untuk
melindunginya dari perkara itu.
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu
(dimasukkan ke dalam) Surga dan apa saja
yang bisa mendekatkan-(ku) kepadanya, baik
berupa perkataan, perbuatan, niat mau pun
iktikad. Dan, aku berlindung kepada-Mu dari
api neraka dan dari segala sesuatu yang bisa
mendekatkanku kepadanya, baik berupa
perkataan, perbuatan, niat mau pun iktikad.
Dan, aku memohon kepada-Mu agar segala
keputusan-Mu kepadaku adalah yang terbaik
bagiku.
Ya Allah, bagikanlah kepadaku rasa takut
kepada-Mu yang bisa menghalangiku dari
berbuat maksiat terhadap-Mu, ketaatan yang
bisa menghantarkanku ke Surga-Mu,
keyakinan yang bisa membuatku merasa
ringan memikul musibah dunia. Ya Allah
berikanlah kepadaku rasa senang menikmati
pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami
selama hayat di dunia dan jadikanlah itu
sebagai tinggalan kebaikan buat kami.
Berikanlah balasan untuk kami terhadap orang

yang menzhalimi kami, tolonglah kami atas


orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau
jadikan musibah yang kami alami berakibat
buruk terhadap (keyakinan) agama kami,
janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai
pusat pikiran kami dan puncak pengetahuan
kami. Dan, janganlah Engkau kuasakan atas
kami orang yang tidak punya belas kasihan
kepada kami.
Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu
segala perkara yang menjadi penyebab
datangnya Rahmat, segala perkara yang
menjadi penguat pengampunan-Mu,
pembebasan dari segala dosa, pendapatan
dari segala kebaikan, kemengan dengan surga
dan penyelamatan dari neraka.
Ya Allah, tiada Engkau tinggalkan buat kami
dosa tanpa pengampunan-Mu, kegundahan
tanpa pelipur-Mu, hutang tanpa pelunasanMu, sakit tanpa pengobatan-Mu, ujian tanpa
penyelesaian-Mu, tersesat tanpa petunjuk-Mu,
hilang tanpa pengembalian-Mu, terzholimi
tanpa pembelaan-Mu, menjadi tawanan tanpa
pembebasan-Mu, mati tanpa rahmat-Mu dan
tiada perkara yang kubutuhkan sedangkan itu
adalah baik bagiku dan Engkau ridhai
melainkan Engku akan penuhi dan
permudahkan dengan karunia-Mu, Wahai
Tuhan yang Maha Pemurah!

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu


kemudahan yang tidak disudahi dengan
kesulitan, kekayaan yang tidak disudahi
dengan kepapaan, keamanan yang tidak
disudahi dengan ketakutan dan kebahagiaan
yang tidak disudahi dengan kesusahan.
Ya Allah, pertautakalah ikatan di antara hatihati kami, perbaikilah hubungan di antara
kami, tunjukilah kami jalan keselamatan,
bebaskanlah kami dari kegelapan-kegelapan
menuju cahaya, jauhkanlah kami dari segala
keburukan baik yang tampak mau pun yang
tersembunyi, berkatilah pendengaran kami,
penglihatan kami, hati kami, pasangan hidup

.
.


..
..

kami dan anak keturunan kami. Terimalah


taubat kami, Engkaulah yang Maha menerima
taubat dan Pengasih, Dan, jadikanlah kami
orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu,
selalu memuji-Mu, senang menerima nikmatMu dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada
kami.
Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati
dan pandangan, kokohkanlah hati kami untuk
mentaatimu, janganlah Engkau bengkokkan
hati kami setelah Engkau beri petunjuk,
janganlah Engkau uji kami dalam agama kami,
jadikalah hari kami ini lebih baik dari hari
kemarinnya, jadikanlah hari esok kami lebih
baik dari hari kami ini, jadikanlah umur kami
yang terbaik di akhir-akhirnya, amal kami yang
terbaik di penutupnya dan hari-hari kami yang
terbaik pada hari kami berjumpa dengan-Mu
dengan keadaan Engkau ridha kepada Kami.
Ya Allah peliharalah diriku dengan Islam
sewaktu berdiri, peliharalah diriku dengan
Islam sewaktu duduk, peliharalah diriku
dengan Islam sewaktu tidur dan janganlah
biarkan musuh dan pendengki menyerangku.
Ya Allah hidupkanlah kami sebagai muslim,
wafatkan kami sebagai muslim dan
perjumpakanlah kami dengan orang-orang
sholih.
Ya Allah, curahkanlah sejahtera dan damai
untuk Nebi-mu, Rasul-Mu, Muhammad dan
keluarga serta seluruh sahabat-nya.
Segala puji hanya milik Tuhan Semesta Alam.