Anda di halaman 1dari 21

NOR BAHIIYAH BT MD.

RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Setelah tamat menjalani latihan keguruan selama tiga tahun di Institut Perguruan, anda
telah dihantar ke suatu kawasan pedalaman untuk memulakan profesion keguruan
anda. Di tempat berkenaan bangunan sekolah kurang sempurna, bekalan elektrik yang
terhad dan kelengkapan untuk pengajaran tidak mencukupi. Anda diminta mengajar
kelas bercantum yang terdiri daripada 14 murid tahun satu dan tahun dua.

SENARIO
“ I am the chosen one!”. Begitulah perasaan ketika ditempatkan ke suatu kawasan
pendalaman untuk memulakan profesion perguruan. Keadaan jalan untuk keluar masuk
sangat sukar. Dengan motor “scrambler” pun akan mengambil masa 2 jam untuk keluar, itu
pun jika jalan kering. Kalau jalan basah dengan motorsikal akan mengambil masa 4 hingga
5 jam. Terbabas, tayar bocor, terjatuh dari motorsikal dan luka-luka kecil sudah menjadi
perkara biasa. Berbelanja besar untuk membaiki motorsikal? Sudah tentu. Kadangkala
memcecah RM 600.
Sekolah ini dibina sekitar RM 5 juta kerana semua bahan dibawa masuk dengan
menggunakan helikopter. Sekolah mempunyai 2 bilik darjah, 1 pejabat yang juga bilik
guru, kantin, dua buah kuaters guru dan sebuah rumah penjana kuasa elektrik Sekolah ini
mempunyai tiga orang guru termasuk Guru Besar. Jumlah murid, 24 orang. 7 orang di
tahun 1 , 7 orang di tahun 2 dan 10 orang di tahun 3. Buat masa sekarang, murid-murid
tahun 4, 5 dan 6 ditempatkan di sekolah yang dilengkapi dengan asrama dan lebih dekat
dengan pekan. Pihak sekolah dibekalkan dengan 5 unit komputer untuk tujuan Pengajaran
dan Pembelajaran
“Apabila sudah biasa dan lama dengan kesukaran dan keperitan seperti ini, pahit
bertukar menjadi manis pula” kata guru di sini . Guru-guru di sekolah ini menyatakan
bahawa mereka insaf dan sedar bahawa di sinilah kerjaya mereka, di sinilah tempat untuk
berkhidmat bakti, dan di sinilah punca rezeki mereka dan anak-anak . Sifat sentiasa redha,
ikhlas,bersyukur, dan menerima ketentuan Allah senantiasa tersemat di sanubari..

( diubah suai dari Majalah Ehwal Pendidikan


Februari 2007- Cabaran Guru Pendalaman)

1
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan

Kelas bercantum atau kelas campuran dibuat disebabkan oleh bilangan murid dalam
sebuah kelas tidak mencukupi untuk dijadikan kelas biasa. Murid-murid yang digabungkan
terdiri dari murid yang mempunyai tahun pembelajaran yang berbeza. Sebagai contoh
Tahun 1 bergabung dengan tahun 2. Ianya tidak terhad kepada sekolah kurang bilangan
murid sahaja . Terdapat juga setengah sekolah yang mana bilangan murid yang bukan
beragama Islam atau sebaliknya tidak mencukupi untuk dibuat kelas. Oleh itu terjadi juga
keadaan kelas Pendidikan Agama Islam dicantumkan bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
atau Tamil.Ini memandang bilangan murid yang beragama isIam kurang.

1.2 Latar Belakang

Kelas bercantum wujud oleh kerana mengikut dasar Kerajaan bahawa setiap murid di
Negara ini perlu diberi tempat belajar di sekolah rendah. Oleh sebab banyak kawasan di
negara ini yang bilangan penduduknya tidak ramai dan murid-murid tidak mencukupi
untuk menjadikan sebuah kelas tunggal maka kelas bercantum harus diadakan.

1.3 Definasi Kelas Bercantum


Mengikut Ee Ah Meng kelas bercantum ialah sebuah kelas sekolah rendah di mana
terdapat murid-murid lebih daripada satu darjah dan diajar serentak oleh seorang guru.
Percantuman dibuat disebabkan oleh bilangan murid dalam sebuah kelas tidak mencukupi
untuk dijadikan kelas biasa. Ia boleh juga diadakan kerana peruntukan guru di sekolah itu
tidak mencukupi untuk mengajar setiap darjah secara berasingan.

2
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
1.4 Ciri-Ciri Kelas Bercantum

Merujuk kepada Buku Panduan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia (1982) terdapat tiga
ciri kelas bercantum:
i) Murid-murid didalam kelas bercantum adalahberbeza peringkatumurmereka
ii) Bilangan muridnya kurang daripada 15 orang dan tidak megizinkan untuk
dijadikan satu kelas tunggal
iii) Guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru
adalah mengikut bilangan kelas.

Catatan : Kelas dalam konteks kelas bercantum meliputi murid-muridyang berada dalam
satu bilik darjah dan mereka terdiri daripada 2 atau 3 tahun persekolahan , contohnya tahun
1, 2 dan 3. Pada kebiasaannya perkataan “darjah” dalam konteks kelas bercantum samalah
dengan “tahun persekolahan” dalam konteks KBSR, contohnya darjah 1 sama dengan
tahun 1.

1.5 Masalah-Masalah Kelas Bercantum


Berdasarkan Buku Panduan Khas Kelas Bercantum (1982) masalah kelas bercatum
tebahagi kepada dua:
a) Masalah Pembelajaran
i) Dalam satu-satu kelas bercantum ada kalanya salah satu kumpulan
murid ditinggalkan, iaitu semasa gurunya menyampaikan pelajaran
kepada kumpulan murid lain dalam kelas tersebut.
ii) Murid-murid sesuatu kumpulan mengalami berbagai-bagai gangguan
apabila guru mengajar kumpulan lain dalam kelas yang sama.
iii) Pengawasan dan bimbingan guru terhadap satu-satu kumpulan dan
individu terutamanya dalam kerja-kerja amali boleh dikatakan tidak
dapat dilakukan.

b) Masalah Guru

3
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
i) Guru tidak diberi latihan khas untuk mengelola , mengendalikan dan
mengawasi kerja kumpulan dalam kelas bercantum.
ii) Guru perlu menydiakan bahan untuk memenuhi keperluan murid yang
lebih beraneka peringkat dan kebolehannya.
iii) Guru terpaksa membuat rancangan pelajaran yang sesuai untuk dua atau
lebih kumpulan murid dalam satu waktu.
iv) Kekurangan panduan untuk guru menyedia dan meggunakan bahan-
bahan pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan
kumpulan,individu dan aktiviti pembelajaran sendiri.

a) Huraikan bagaimana anda hendak mengendalikan kelas bercantum.

2.0 PENGENDALIAN KELAS BERCANTUM


2.1 Klasifikasi Murid
2.1.1 Bilangan
Bilangan murid seramai 14 orang . 8 orang di tahun1 dan 6 orang di tahun 2
2.1.2 Jantina
4 orang lelaki dan 10 orang perempuan
2.1.4 Tahap pencapaian
Tahun Lemah Sederhana Cerdas Jumlah
1 1 orang 4 orang 2 orang 7 orang
2 1 orang 4 orang 2 orang 7 orang
Jumlah 2 orang 8 orang 4 orang 14 orang

2.1.3 Latar Belakang Keluarga


Ibubapa kebanyakkannya bertani tetapi amat mengambil berat tentang pelajaran
amat. Walaupun kawasan pendalaman tetapi kebanyakkannya celik
komputer. Murid berkemahiran secara asas menggunakan komputer.

2.2 Penggunaan Pelbagai Media

4
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Memandangkan untuk pengajaran kurang mencukupi guru banyak menggunakan
bahan persekitaran sebagai alat bantu mengajar. Alat Bantu Mengajar yang menggunakan
bahan persekitaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P ) yang dipilih ialah
i) Tempurung bertangga 10
ii) Tempurung bertangga 2
iii) Congkak
iv) Batu seremban.
Penerangan perinci akan diberikan dalam unit 4.0 . Selain dari itu guru juga menggunakan
soalan lembaran kerja MS Word untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran dan
penggunaan LCD untuk menayang senikata lagu untuk set induksi.

2.3 Komunikasi Guru


Semasa guru memgendalikan kelas , bukan sahaja kaedah, teknik dan alatan
membantu menjayakan sesuatu P & P. Komunikasi guru memasa mengajar juga amat
penting. Barbetta(2005) menyenaraikan beberapa kesilapan yang dilakukan oleh guru
dalam mengendalikan tingkahlaku pelajar. Beliau menegaskan bahawa pujian merupakan
salah satu cara yang paling berharga dan berkesan untuk membantu pelajar mengubah
tingkah laku mereka seterusnya meningkatkan proses pembelajaran did lam bilik darjah.
Menurut Model(2005) pula, pelajar yang tidak pernah diuji tentang tingkah laku
positif yang dilakukannya tidak akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengukir
kejayaan dalam pelajarannya.
2.4 Peranan Guru
Semasa mengendalikan Kelas Bercantum guru perlu
i) Melatih murid dengan tugasan harian
ii) Melatih murid bertanggungjawab mengendali tugas secara bergilir-gilir
iii) Membahagi masa yang seimbang antara dua kelas dalam pengajaran dan pembelajaran
iv) Mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahun1 dan tahun 2
Mengikut Laporan Program Innovation,Excellence And Research(PIER) untuk Sub-
Program2 : Sekolah Rendah (Kursus Dalam Perkhidmatan untuk guru-guru yang mengajar
kelas bercantum)(1996) guru perlulah memperluaskan konsep “peer tutoring”. Di dalam

5
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
kelas bercantum terdapat murid daripada dua atau lebih kelas tahun persekolahannya yang
boleh dikendali secara ‘peer-tutoring’ atau pembimbing rakan sebaya. Guru perlu
menyediakan jadual dan panduan terancang dan banyak membantu sahsiah murid dari segi
sifat-sifat kepimpinan, toleransi dan tolong menolong. Di samping itu ianya dapat
menggalakkan interaksi sesama murid, dan seterusnya secara tidak langsung menyuburkan
proses pembelajaran.
Selain dari itu guru perlu memastikan murid-murid
i) mengelola kelas tanpa arahan guru
ii) mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing
iv) Mengawal disiplin
v) melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti kumpulan
Mengikut Laporan Program Innovation,Excellence And Research(PIER) untuk Sub-
Program2 : Sekolah Rendah (Kursus Dalam Perkhidmatan untuk guru-guru yang mengajar
kelas bercantum)(1996) murid-murid harus memberi penekanan kepada konsep rutin.
Penghayatan rutin oleh murid memainkan peranan yang sangat pening dalam usaha guru
mengoptimumkan masa pengajaran dan pembelajarannya. Sebagai gambaran sewaktu guru
menumpukan pengajaran kepada murid tahun 2, dengan sendirinya murid tahun 1 akan
menyudahkan latihan yang diberi. Jika latihan tersebut telah siap , murid tersebut bolehlah
membuat kerja rutinnya seperti belajar kendiri dengan penuh tertib tanpa menganggu guru
yang sedang mengajar.

2.5 Penyusunan Bilik Darjah

6
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Penyusunan kelas bercantum hampir sama dengan kelas biasa tetapi yang membezakan
ialah jenis murid yang menganggotai kelas tersebut.
Berikut ialah susunan kelas bercantum untuk kelas yang diajar.

P Skrin LCD P

Q R Pintu

LCD
S T
C C B B
C
A A B B
A
B B A A

B B
U U
B B
V Z

W X Y
Petunjuk (Perabot) W-Sudut Pembelajaran Akses Kendiri
P - Papan Tulis Tahun 1
Q - Almari X – Papan Kenyataan & Sudut Mata pelajaran
R – Meja Guru Y – Sudut Pembelajaran Akses Kendiri
S – Komputer Tahun 1 Tahun 2
T – Komputer Tahun 2 Z - Rak Buku Bacaan Aras 2
U – Tikar Petunjuk Murid
V – Rak Buku Bacaan Aras 1 Tahun 1 A-Kumpulan Cerdas
W-Sudut Pembelajaran Akses Kendiri Tahun 2 B-Kumpulan Sederhana
Kerusi Murid C-Kumpulan Lemah

7
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
(b) Senaraikan jenis alat bantu mengajar yang boleh diperoleh daripada
persekitaran dan yang dapat digunakan untuk setiap kumpulan.
Justifikasikan penggunaan alat, objek atau benda tersebut dan
terangkan bagaimana anda hendak mengaplikasikannya di dalam kelas.

3.0 SENARAI ALAT BANTU MENGAJAR DARIPADA PERSEKITARAN


a) Tempurung Bertangga 10
b) Tempurung Bertangga 2
c) Congkak
d) Batu Seremban

4.0 JUSTIFIKASI ALAT


4.1 Tempurung Bertangga 10
4.1.1 Ilustrasi

batu kecil

tempurung

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
buluh buluh

4.1.2 Rasional Penggunaan

8
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Tempurung Bertangga 10 telah dipilih sebagai alat bantu mengajar kerana ia
menggunakan bahan persekitaran yang seringkali dijumpai di kawasan pendalaman.
Bahan tersebut ialah tempurung, buluh dan batu kecil
4.1.3 Cara aplikasi
i) guru menunjuk cara penggunaan alat tersebut.
ii) guru mengedarkan kertas berpetak. seperti berikut

1 2 3

4 5 3

7 8 3

10

iii) Murid mengecam nombor yang hendak dicari


Contoh : 5
iv) Murid mula meletakkan batu ke dalam 1
9 0
8
6 7
5
4
2 3
9 1
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
tempurung. Sebiji setiap tempurung.
5
v) Setelah itu, murid kumpulkan semula batu
di dalam setiap tempurung dan meletakkan
batu tadi di dalam petak nombor “5”
di atas kertas petak yang diberi.

4.2 Tempurung Bertangga 2


4.2.1 Ilustrasi

143 134

Tempurung
more
Contoh Kad nombor
less
Buluh

4.2.2 Rasional Penggunaan


Tempurung Bertangga 2 telah dipilih sebagai alat bantu mengajar kerana ia
menggunakan bahan persekitaran yang seringkali dijumpai di kawasan pendalaman.
Bahan tersebut ialah tempurung, buluh . Kad nombor dijadikan sebagai pelengkap.

4.2.3 Cara aplikasi


i) guru memberi penerangan cara penggunaan “Tempurung Bertangga 2”

10
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
ii) setiap murid perlu 2 kad nombor dan pastikan murid memberi perhatian kepada
warna( place of value)
Contoh:

326 731
- Rumah ungu menunjukkan rumah - ratus, rumah hijau – puluh daan rumah
merah – sa. Ini adalah pengetahuan sedia ada murid. Bandingkan angka yang
berwarna ungu ( 3 dan 7 ) mana lebih besar. Jika besar letakkan di dalam
tempurung bertangga 2 . Jika nombor warna ungu sama, banding pula nombor
warna hijau. Jika warna tersebut juga sana bandingkan angka berwarna merah.
Setelah murid tersebut meletakkan kad di tempurung bertangga, rakannya
diminta menyemak jawapan. Setelah pasti jawapan tersebut betul, murid
bolehlah meletakkan objek kecil (contoh, pemadam, kapur, batu dan
ssebaginya) untuk diletakkan di kad jawapan( satu sahaja)
- Contoh kad jawapan:

326 731 143 134

235 247 578 576

987 984 735 738

4.3 Congkak
4.3.1 Ilustrasi
arah menabur guli lubang kecil

11
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________

Lubang rumah
4.3.2 Rasional Penggunaan
 Permainan congkak sengaja dipilih sebagai mengaitkan konsep “more” dan “less”.
 Permainan ini dipilih sebagai set induksi untuk murid Tahun 2 sesuai dengan isi
kandungan(content) pengajaran iaitu “compare which is more or less”

4.3.3 Cara aplikasi


 Setiap lubang kecil diletakkan sebanyak 7 biji guli.
 2 orang murid diperlukan untuk bermain permainan ini.
 Permainan untuk menabur setiap biji guli dalam setiap lubang mengikut arah yang
ditunjukkan dalam ilistrasi. Jika sampai ke lubang rumah masing-masing mereka
juga akan menabur sebiji guli di dalamnya.
 Walaubagaimanapun tidak perlu menabur guli di rumah pihak lawan.
 Permainan diteruskan secara bergilir-gilir sehingga tamat biji guli di lubang kecil
atau sehingga guru meminta memberhentikan perlawanan.
 Setelah tamat bermain guru menekankan konsep “more” kepada pemenang dan
“less” kepada yang kalah.

4.4 Batu Seremban


4.4.1 Ilustrasi batu kecil
(semua berjumlah 7 biji)

12
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________

4.4.2 Rasional Penggunaan


 Murid mengaitkan permainan batu seremban dengan pengetahuan yang
baru sahaja dipelajari iaitu konsep nombor 1 – 10
 Memandangkan permainan ini agak “familiar” di kalangan kanak-kanak ,
aktiviti ini secara tidak langsung merupakan aktiviti pengukuhan kepada
yang cerdas dan pemulihan bagi yang lemah dalam kumpulan masing-
masing.
4.4.3 Cara aplikasi
 Murid dalam kumpulan berlima akan diberikan satu set batu seremban
sebanyak 7 biji.
 Setiap murid diberi peluang bermain mengikut giliran.Sementara murid lain
dalam kumpulan tersebut memerhatikan yang sedang bermain untuk
mengelakkan penipuan.
 Peringkat 1-Murid yang bermain perlu melambung sebiji batu kecil sambil
mengutip sebiji batu di bawah tanpa menggerakkan batu yang lain.
 Peringkat 2 - Setelah habis mengutip satu persatu batu tersebut, murid
tersebut bolehlah menimbang batu tersebut untuk mengetahui jumlah yang
diperolehi seperti illustrasi di bawah.

13
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Murid perlu melambung batu kecil kemudian menerbalikkan tangannya
dengan segera untuk proses “menimbang”. Rajah di atas menunjukkan murid tersebut
mendapat 3 markah kerana berjaya menimbang 3 biji batu kecil.

c) Terangkan apakah kaedah yang paling baik untuk menyampaikan satu isi
pengajaran (pilihan anda sendiri) kepada semua pelajar di dalam kelas
campuran ini.

5.0 KAEDAH PENYAMPAIAN ISI PELAJARAN


5.1 Kaedah kelas
5.1.1 Definasi :
Kaedah guru menyampaikan pengajaran kepada semua murid (Tahun 1 dan 2) secara
serentak. Lazimnya kaedah ini dilakukan apabila guru hendak menyampaikan maklumat-
maklumat am kepada semua murid supaya mereka mendapat pengetahuan dan kemahiran
yang sama.
5.1.2 Aktiviti pelajaran
Kaedah Kelas ini dipilih semasa memulakan pengajaran iaitu
i) set induksi - Semasa set induksi nyanyian lagu “Sayang Semuanya” sebagai
menarik perhatian murid untuk memulakan pembelajaran. Selain dari itu guru
juga menerapkan nilai kasih sayang
ii) penutup. - Semasa penutup pula guru memberikan ganjaraan berbentuk pensel
sebagai motivasi kepada murid.
5.2 Kaedah darjah
5.2.1 Definasi
Kaedah guru mengajar murid-murid mengikut darjah dalam kelas bercantum. Guru
mengajar satu kelas dahulu , sementara murid darjah satu lagi membuat kerja sendiri.
Kaedah ini digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid mengikut darjah sangat
berbeza dari segi kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tertentu.
5.2.1 Aktiviti pelajaran

14
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Kaedah Darjah memang banyak diaplikasikan dalan P & P yang dipilih. Guru
menggunakan kaedah darjah semasa:
i) Guru memberi penerangan tentang Tempurung Bertangga 10 dan Tempurung Bertangga
2.
ii) Murid melakukan aktiviti yang berkaitan dengan Tempurung Bertangga 10 dan
Tempurung Bertangga 2.
iii) Guru bersama murid menyemak jawapan dari aktiviti yang dijalankan.

5.3 Kaedah kumpulan


5.3.1 Definasi
Guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan dan mereka menjalankan aktiviti
secara kumpulan. Kumpulan boleh dibahagi kepada Kumpulan mengikut kebolehan dan
kumpulan pelbagai kebolehan.
5.3.2 Aktiviti pelajaran
Dalam kelas yang diajar, berikut adalah jadual pembahagian murid mengikut kebolehan.
Tahun Lemah Sederhana Cerdas Jumlah
1 1 orang 4 orang 2 orang 7 orang
2 1 orang 4 orang 2 orang 7 orang
Jumlah 2 orang 8 orang 4 orang 14 orang

Aktiviti yang menggunakan kaedah kumpulan semasa P & P :


i) Congkak (tahun 2) – kumpulan cerdas(2 orang) bermain congkak
kumpulan sederhana (4 orang)mengira guli yang masuk ke lubang
rumah.
kumpulan lemah(1 orang) menyertai kelas tahun 1
ii) Permainan batu seremban - Kumpulan pelbagai kebolehan. Walaubagaimanpun, murid
cerdas membantu murid lemah dan sederhana untuk
mengira jumlah markah.(tahun satu dan seorang murid
lemah dari tahun 2)
5.4 Kaedah individu

15
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
5.4.1 Definasi
Pada dasarnya pengajaran guru ditumpukan kepada murid tertentu untuk mengadakan
aktiviti pemulihan atau pengkayaan. Semasa murid lain melakukan kerja sendiri, guru
bolehlah membimbing murid secara individu. Walaubagaimana kaedah individu juga boleh
diterima pakai semasa murid menerima bimbingan individu dengan pertolongan rakan
sebaya (murid-murid yang cerdas semasa aktiviti berkumpulan.)
5.4.2 Aktiviti pelajaran
i) Murid menjawab lembaran kerja secara individu.
ii) Aktiviti pemulihan
Seperti dalam pelan penyusunan bilik darjah di unit 2.5 telah diletakkan seorang murid dari
Tahun 2 murid di dalam kelas Tahun 1.Ini secara tidak langsung memberi bimbingan
pemulihan secara individu. Bimbingan dari rakan sebaya (peer group)semasa aktiviti
bermain batu seremban secara tidak langsung membantu murid pemulihan memahami
konsep secara konkrit.
iii) Aktiviti pengkayaan
Murid yang telah siap boleh membuat latihan sendiri dengan menggunakan sudut
Pembelajarab Akses Kendiri (PAK) di belakang kelas.

(d) Tulis satu rancangan pengajaran harian ringkas yang menunjukkan


penyampaian anda kepada kedua-dua tahap murid berkenaan.

16
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Tahun: 1 Bestari + 1 orang murid lemah 2 Bestari
dari tahun 2
Bilangan Pelajar : 7 orang + 1 orang dari tahun 2 6 orang
Mata Pelajaran: Matematik Matematik
Tajuk Pengajaran: Whole Number Whole number
Pengetahuan Sedia Murid telah mempelajari cara Murid telah mempelajari ara
Ada: mengira dari 1 hingga 9 membandingkan 2 nombor
1.1.1. ii semasa tahun 1
Count a group of object 1.1.5 ii
1to 9 Compare two numbers and
(merujuk kepada sukatan) say which is more or less
(merujuk kepada sukatan)

Objektif Pengajaran: Pada akhir P & P : Pada akhir P & P :


i) Kumpulan cerdas boleh i) Kumpulan cerdas boleh
menjawab 9/10 soalan dengan menjawab 9/10 soalan dengan
betul dalam lembaran kerja yang betul dalam lembaran kerja
diberi yang mengira objek 1 – 10 yang diberi yang
ii) Kumpulan sederhana boleh membandingkan 2 nombor yang
menjawab 7/10 soalan dengan mana lebih atau kurang dalam
betul dalam lembaran kerja yang lingkungan 1000.
diberi yang mengira objek 1- 10. ii) Kumpulan sederhana boleh
iii) Kumpulan lemah boleh menjawab 7 /10 soalan dengan
menjawab5 /10 soalan dengan betul dalam lembaran kerja
betul dalam lembaran kerja yang yang diberi yang
diberi yang mengira objek 1 – 10 membandingkan 2 nombor yang
. mana lebih atau kurang dalam
lingkungan 1000.
1.1 Number 1 to 10 iii) Kumpulan lemah – tiada
Isi Pelajaran: 1.1.4 ii ( dimasukkan ke tahun 1)

17
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Recognise 1 – 10 in counting. 1.1.Number to 1000
1.1.4 ii
Compare two numbers and say
which is more or less.
Nilai-nilai murni i)Bekerjasama semasa aktiviti i)Bekerjasama semasa aktiviti
dijalankan dijalankan
ii)Prihatin dengan rakan yang ii)Prihatin dengan rakan yang
masih kurang faham masih kurang faham
iii) kasih sayang diserapkan iii) kasih sayang diserapkan
semasa lagu untuk set induksi semasa lagu untuk set induksi
dinyanyikan. dinyanyikan.

Alat Bantu 1) Tempurung bertangga 10 1) Tempurung bertangga 2


Mengajar: 2) Batu seremban 2) Congkak
3) Lembaran kerja MS Word 3) Lembaran kerja MS Word

Bahan Rujukan: Buku sukatan Pelajaran Tahun 1 Buku sukatan Pelajaran Tahun 2
Buku Aktiviti Tahun 1 Buku Aktiviti Tahun 2
Buku Teks Tahun 1 Buku Teks Tahun 2
Langkah i) Dilarang bermain-main semasa i) Dilarang bermain-main
Keselamatan: dalam kelas semasa dalam kelas
ii)Segala kemalangan perlu ii)Segala kemalangan perlu
dilaporkan kepada guru. dilaporkan kepada guru.

18
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Set Induksi: ( 5 minit)
Guru memainkan lagu “ Sayang Semuanya” dengan menggunakan LCD dan komputer riba
melalui perisian Power Point.
Satu-satu saya sayang ibu,
Dua-dua saya sayang ayah,
Tiga-tiga sayang adik, kakak,
Satu dua tida sayang semuanya.
Guru meminta murid menyanyi bersama sambil menerapkan nilai murni.
Langkah Tahun 1 Tahun 2 Catatan
Langkah (Guru mengajar) (Kerja sendiri)
1 Guru memperkenalkan Murid bermain congkak Tahun 1 –rujuk 4.1
“Tempurung Bertangga 10 sebagai mengaitkan Tahun 2- 4.3
dan menerangkan cara konsep “more” dan
penggunaannya “less”.dalam kumpulan 2
kumpulan
Langkah (Kerja sendiri) (Guru mengajar)
2 Murid mula mengira .Guru memperkenalkan Tahun 1- rujuk
dengan mengumpulkan batu “Tempurung Bertangga 2 4.1.3 )
dengan menggunakan dan menerangkan konsep Tahun 2- rujuk
“Tempurung Bertangga 10” “more” dan “less” 4.2)
Langkah (Guru mengajar) (Kerja sendiri)
3 Guru menyemak kerja Murid mula menjalankan Kemahiran
murid untuk memastikan aktiviti dengan berfikir:
kefahaman murid menggunakan “Interpreting
berdasarkan aktiviti tadi. “Tempurung Bertangga 2”. information”
Langkah (Kerja sendiri) (Guru mengajar)
4 Murid menjawab lembaran Guru menyemak jawapan Tahun 1- rujuk
kerja yang diberikan. murid untuk memastikan lampiran lembaran
murid memahami konsep kerja
berdasarkan aktiviti tadi.

Langkah (Kerja sendiri) (Kerja sendiri)


5 Permainan batu seremban Murid menjawab lembaran Tahun 2- rujuk
dalam 2 kumpulan. Murid kerja. Murid yang telah lampiran lembaran

19
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
lemah dalam tahun 1 dan 2 siap boleh menjawab kerja
dibantu oleh rakan yang soalan Pembelajaran
cerdas. Akses Kemdiri (PAK)
yang disediakan di
belakang kelas.
Penutup Guru memberi ganjaran kepada murid yang menang
(5 minit) dalam permainan congkak dan batu seremban sebagai
motivasi kepada murid.Guru meminta murid menjawab
latihan dalam buku aktiviti sebagai kerja rumah.

Kesimpulan: 1) kurikulum ini memberi kefahaman murid dengan lebih mendalam


tentang konsep nombor.

Penilaian: Murid diuji dengan soalan lembaran kerja MS Word.


Murid melakukan aktiviti dengan berkesan.

Tugasan: Guru meminta murid menjawab latihan dalam buku aktiviti sebagai
kerja rumah.

Refleksi: i) Adakah P & P yang dibuat mencapai objektif ?


ii) Adakah murid berinteraksi sesama mereka untuk lebih
memahami konsep?

Lampiran Lembaran Kerja untuk kelas Tahun 1

Name:____________________________________

20
NOR BAHIIYAH BT MD. RAFIDI (710403-08-5982)
NORHAYATI BT NAJRI (720418-08-5888)
HAMIDAH BT ABDUL AZIZ(740401-11-5524)
OUMH1103
___________________________________________________________________
Year: ______

Count. Match the correct answer

10

21