Anda di halaman 1dari 2

INDUKSI PERSALINAN Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Obstetri Operatif

Disusun oleh : Kelas : V A 1. Mila N (130103090024) 2. Evita G (130103090026) 3. Ferstia F (130103090027) 4. Odelia L (130103090028) 5. Husnul K (130103090030) 6. Maulidya R (130103090031) 7. Laila Putri S (130103090032) 8. Resha R (130103090033) 9. Wida Nurul I (130103090034) 10. Sartika Dwi Y (130103090035) 11. Dea A (130103090037) 12. Ratna Frima J (130103090038) 13. Melinda A (130103090040) 14. Rani Y (130103090041) 15. Iis K (130103090042) 16. Santi S (130103090045) 17. Ayu Nabila (130103090046) 18. Ima Y (130103090049) 19. Ridzkia Nur N (130103090050) 20. Febri Annisa N(130103090051) 21. Fiqih K M (130103090048)

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik.

Makalah ini di susun oleh kami dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri kami maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT dan teman-teman serta keluarga yang sudah membantu kami baik secara moral maupun materiil akhirnya makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini memuat tentang Induksi Persalinan. Materi ini merupakan salah satu materi yang dipelajari dan harus dikuasai oleh mahasiswi di semester empat pada mata kuliah Obstetri Operatif.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah banyak membantu penyusun agar dapat menyelesaikan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon agar dapat memaklumi.

Bandung,

April 2011

Penyusun

Beri Nilai