Anda di halaman 1dari 2

PENGHARGAAN

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana telah dianugerahkan pengetahuan dan merestui perjalanan saya untuk menyempurnakan tugasan ini. Dengan izin dan keberkatan-Nya dapat saya menyempurnakan tugasan yang diberikan ini dalam masa yang telah ditetapkan.

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutama sekali kepada pensyarah kami iaitu Encik Mohd Sidek Bin Mohamad yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan panduan dalam menyempurnakan tugasan ini. Beliau telah banyak menyumbangkan idea, pengetahuan serta pengalaman yang dapat saya gunakan sebagai panduan dan pengajaran.

Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih ini kepada semua yang terlibat iaitu orang ramai, pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah, dan rakan-rakan yang lain kerana telah membantu dan memberi panduan kepada saya dalam memudahkan saya menyempurnakan tugasan ini. Terima kasih untuk masa dan tenaga yang telah diluangkan oleh kalian semua. Hanya Allah yang dapat membalas budi kalian.

Akhir sekali, kepada keluarga saya terutama suami yang tidak pernah jemu memberi dorongan dan semangat untuk saya meneruskan pengajian ini dan berusaha hingga berjaya. Terima kasih yang tidak terhingga dan tanpa kalian tiada makna hidup ini.

WASSALAM

ISI KANDUNGAN

Tajuk

Muka Surat

TOPIK 1 : Pengenalan TOPIK 2 : Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa TOPIK 3 : Strategi, Kaedah, Teknik dan Pendekatan TOPIK 4 : Teori, Pendekatan, Kaedah dan Teknik Yang Digunakan TOPIK 5 : Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran TOPIK 6 : Kesimpulan TOPIK 7 : Penulisan Refleksi

1 3 9 11 18 24 25

LAMPIRAN

29

ii