Anda di halaman 1dari 7

NO.

Kod: EDU 3107

PMM

BAHAGIAN A (20 markah)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B D D D B D B B D C

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C B A B D C A A A A

NO. Kod: EDU 3107

PMM

BAHAGIAN B 40 markah 1 (a) Nyatakan tiga prinsip Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang menjadi panduan pelaksanaan perkhidmatan di sekolah Bimbingan dan kaunseling adalah proses pendidikan yang terancang dan berterusan. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua pelajar. Semua pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan memerlukannya. apabila mereka

(i) (ii) (iii) (iv)


(v)

Bimbingan dan kaunseling adalah untuk menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam, menjelajah tujuan hidupnya, dan menolong memilih serta merancang hidupnya dengan berkesan. Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa sekarang dan masa depan. Bimbingan dan kaunseling menolong individu menyedari kelemahannya dan memberi fokus kepada kekuatannya Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama. Bimbingan dan kaunseling memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. Senaraikan empat bidang bimbingan/perkhidmatan akademik yang perlu dilaksanakan oleh Guru Bimbingan sekolah rendah Kemahiran membaca Kemahiran mencatat nota Kemahiran mendengar Kemahiran pengurusan masa Kemahiran menghadapi peperiksaan Kemahiran mengurus tekanan

(vi) (vii) (viii)

(b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

(vii) Kemahiran mengingat

(viii)
2. a)

Penempatan pelajar

Memandangkan bilangan murid di sekolah rendah semakin bertambah ramai, maka semakin banyak kes atau masalah yang dihadapi murid perlu diberikan perhatian. Oleh itu, setiap guru sama ada guru biasa atau guru bimbingan perlu memainkan peranan dalam meningkatkan kebajikan murid-muridnya. Jelaskan empat daripada peranan guru biasa di sekolah rendah .

(i) (ii)

Mengenal pasti murid-murid yang mengalami masalah dan merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling jika perlu. Mendapatkan maklumat dan menyimpan rekod latar belakang

NO. Kod: EDU 3107


murid. (iii) Menolong murid membuat penyesuaian peribadi. (iv) Memotivasikan murid dalam pelajaran mereka dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik. (v) Bekerja sama dengan ibu bapa (vi) Membantu murid membentuk tabiat kerja yang baik. (vii) Jawapan lain yang munasabah.

PMM

b) M adalah seorang pelajar tahun 5. Dia seorang pelajar yang pendiam, kerap ponteng dan sering tidak menyiapkan kerja sekolah. Sebagai seorang guru biasa yang mengajar M, huraikan tiga langkah yang perlu anda lakukan bagi membantu M.

Memanggil M dan berbincang tentang masalah yang sedang dihadapinya. (ii) Mengenalpasti masalah yang sedang dihadapi oleh M. (iii) Merujuk M kepada guru bimbingan dan kaunseling. (iv) Berbincang dengan ibu bapa tentang masalah yang dihadapi oleh M (v) Memberikan bimbingan mata pelajaran. (vi) Membantu M membentuk tabiat kerja yang baik.

(i)

(a)

Terdapat beberapa jenis bermain yang boleh digunakan dalam Intervensi kaunseling kanak-kanak. Namakan empat jenis main yang boleh digunakan dalam Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak. (i) (ii) (iii) (iv) Main Diri sendiri ( solitary play) Main Selari - ( paralled play ) Main asosiatif ( associative play) Main koperatif ( cooperatif play )

(b) Senaraikan tiga manafaat Terapi Bermain untuk kanak-kanak yang menghadapi gangguan mental.

(i)
(ii) (iii) (iv) (v) (vi) 4. (a)

Ia menolong kanak-kanak menjadi lebih bertanggungjawab Membantu kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif Memupuk rasa hormat dan penerimaan kendiri dan orang lain Membantu kanak-kanak belajar mengalami dan melahirkan emosi Belajar kemahiran sosial baru dan kemahiran relasional dengan keluarga Membentuk keberkesanan ( effiancy) kendiri dan meningkatkan keyakinan terhadap kebolehan diri.

John L. Holland menekankan padanan individu dengan pekerjaan.

NO. Kod: EDU 3107


Terdapat enam jenis model persekitaran yang berhubung rapat dengan enam jenis personaliti seseorang. Nyatakan enam jenis personality tersebut mengikut susunan yang betul (i) Realistik (ii) Investigetif

PMM

(iii)
(iv) Sosial

Artistik

(v) Enterprising (vi) Konvensional (b) Nyatakan empat ciri-ciri sosial yang sesuai kepada individu yang berpersonaliti sosial menurut pandangan John L. Holland. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) berpengaruh bekerjasama sabar peramah pemurah suka menolong idealistik empati Baik hati pemujuk bertanggungjawab sosial bijaksana memahami Mesra

NO. Kod: EDU 3107


BAHAGIAN C (40 Markah) 1. Teori behaviourisme merupakan salah satu teori kaunseling digunakan oleh ramai guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Role play atau main peranan merupakan satu teknik teori Behaviourisme yang dapat membantu klien mengubah tingkah laku. HURAIKAN kebaikan teknik ini dan bagaimana teknik ini boleh digunakan ka atas murid pemalu dengan jayanya. (i)

PMM

Teknik main peranan ini merupakan satu teknik yang baik untuk meluaskan kesedaran klien dan menunjukkan bahawa ada banyak alternatif untuk melakukan tingkah laku lain yang terdapat dalam diri klien. Kaunselor memainkan peranan seorang pemalu. Klien akan meluahkan perasaan atau menyatakan sesuatu Klien dan kaunselor sebenarnya berlakon seolah-olah berada di keadaan atau situasi sebenar. Untuk menjayakan kaedah main peranan ini, ia amat bergantung kepada kesungguhan kaunselor dan juga kesedian klien itu sendiri.

(ii) (iii) (iv) (v)

2.

Dalam proses sesi kaunseling individu, Guru Bimbingan harus menguasai pelbagai kemahiran asas bagi membantu klien memahami dirinya sendiri. Huraikan lima kemahiran asas dan tujuan kemahiran itu digunakan dalam sesi kaunseling individu. (i) Soalan Terbuka: Tujuan : Untuk mendapat maklumat lanjut Merangsang jawab dengan lebih perinci Galakkan klien kongsi maklumat dengan kaunselor Contoh : (ii) Pernyataan Semula/ parafrasa Tujuan Memberi tahu klien kaunselor cuba memahaminya Meringkaskan dengan lebih jelas apa yang dicakapkan klien Menyemak apa yang dipersepsi kaunselor sama dengan maksud klien

NO. Kod: EDU 3107


Contoh: (iii) Merefleksi Perasaan

PMM

Tujuan Mencadangkan satu perasaan yang telah dialami oleh klien bila membuat satu kenyataan Menyemak ketepatan perasaan yang dialami Komunikasi yang bersifat penerimaannya terhadap klien yang merasai dia diberi perhatian dan didengari serta difahami kaunselor Contoh:.. (iv) Rumusan

Tujuan Meringkas perkara yang penting yang telah dibincangkan untuk menyemak kedua-dua setuju tentang yang yang dibincangkan. Memberi keyakinan kepada klien bahawa masalahnya diberi sepenuh perhatian oleh kaunselor. Contoh:.

(v) Dorongan minima Tujuan Mengatakan yang kita sedang mendengar dan sedang mengikuti apa yang sedang dicakapkan Contoh: 3. Seorang pelajar ingin mengetahui tentang perbezaan antara Kaunseling Kelompok dan Kaunseling Individu. Dengan menggunakan Pengurusan Grafik Banding Beza, Huraikan lima aspek perbezaan antara Kaunseling Kelompok dan Kaunseling Individu. Perbezaan antara Kaunseling Individu dengan Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu 1.Proses terapeutik di antara Seorang kaunselor dengan seorang individu sahaja 2.Hanya satu hala,daripada kaunselor sahaja.walaupun bentuk komunikasi adalah dua hala. 3.Fungsi kaunselor tidak berubah Aspek Proses Bimbingan Kaunseling Kelompok 1.Proses terapeutik berlaku antara kaunselor dengan beberapa orang individu dalam kelo mpok. 2.Peserta berpeluang memberi dan menerima bimbingan.Komunikasi pelbagai hala. 3.Fungsi kaunselor sebagai pemimpin

Fungsi

NO. Kod: EDU 3107

PMM
kumpulan boleh berubahdiambil alih oleh peserta Lain. Sukar bina suasana selesa dan percaya kerana pesertanya ramai. 5.Peserta dapat beri tumpuan dan memerhati tingkah laku peserta lain 6. Perhatian kaunselor terpaksa ramai peserta. Peserta akan rasa kurang selamat.

4.Lebih mudah bina kepercayaan. Intrraksi dengan dua orang sahaja 5.klien hanya beri tumpuan pada masalahnya sahaja 6. Kaunselor dapat beri perhatian sepenuhnya kepada kliennya

Kepercayaan Tumpuan/ Fokus Perhatian