Anda di halaman 1dari 11

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM


Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu. Konsep the personhood of teachers dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti, berdaya fikir, kreatif, inovatif, berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1:

Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental


REKA BENTUK KURIKULUM

Holistik

Praktikal & Kontekstual

Koheren

i. Berasaskan Hasil Pembelajaran Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework- MQF). ii. Koheren Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. iii. Spiral and Developmenta Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan, lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman, tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus, dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.

iv. Holistik Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai/disposisi. Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA), Education for International Understanding (EIU), Education for Sustainable Development (ESD) Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum, aktiviti kokurikulum, dan Bina Insan Guru. v. Praktikal dan Kontekstual Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester). Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Melaksanakan amalan terbaik.

Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponen-komponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. b. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. c. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum, kerja kursus, dan tugasan. d. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. e. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner, penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (selfaccessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. f. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat, hasil pembelajaran, dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai, struktur program dan juga syarat-syarat kemasukan pelajar.

Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika, Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan, Ujian Akhir Kursus, peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework - MQF). Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.

PENGENALAN, MATLAMAT, DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan peringkat ijazah bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan; ii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal; iii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; iv. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar; v. Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat;

vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat; dan viii. Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian.

SISTEM AKADEMIK, STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS


SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. 1. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%)

Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG


2. KURSUS TERAS Pengajian Profesional Major Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 86 (65%)

3.

24 (18%)

133 (100%)

Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional, major dan elektif. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. KursusMUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. KURSUS MAJOR 1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah 2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah 3 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah 4 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah 5 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah 6 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah 8 Matematik Pendidikan Rendah 9 Sains Pendidikan Rendah 10 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah 11 Pendidikan Prasekolah 12 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 13 Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah 14 Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah 15 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah 16 Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah

KOD BMM BCN BTM MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER


AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

Semester 1
KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I **Bahasa Melayu Komunikatif I KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0)

2(2+0) *KT 3(x+x) 3(x+x) Jumlah 12 ** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 .

WAJ3105 WAJ3114 XXX3101 XXX3102

Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Major Major

Semester 2
KURSUS KREDIT English Language Proficiency II 1(1+0) **Bahasa Melayu Komunikatif II 1(1+0) Literasi Bahasa 2(0+2) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT Murid dan Alam Belajar 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Jumlah 12 ** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3103. KOD WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104

Semester 3
KOD WAJ3106 WAJ3107 WAJ3114 XXX3105 XXX3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Major Major Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(2+1) *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) TK 14 KREDIT *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 1(0+1) TK 13

Semester 4
KOD WAJ3114 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX WAJ3109 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Major Major Elektif 1 Elektif 2 Kokurikulum Permainan English Language Enrichment II Jumlah

Semester 5
KOD WAJ3114 XXX3109 XXX3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Major Major Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 6
KOD WAJ3114 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI KREDIT *3(0+3)

XXX3111 XXX3112 XXX31XX XXX31XX

Major Major Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl

3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 15

Semester 7
KOD EDU3106 EDU3105 XXX3113 XXX31XX KURSUS Budaya dan Pembelajaran Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major (Penyelidikan Tindakan I) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 8
KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2(4M) 14

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB
KOD KURSUS KREDIT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 *WAJ3108 WAJ3109 *WAJ3110 *WAJ3111 *WAJ3112 *WAJ3113 WAJ 3114

Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I ***Bahasa Melayu Komunikatif I English Language Proficiency II ***Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Literasi Nombor Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum Permainan Kokurikulum - Unit Beruniform I Kokurikulum - Unit Beruniform II Kokurikulum Olahraga Kokurikulum Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah

2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) **KT **KT **KT **KT **KT 3(0+3) 23

X X X X X X X X X

X X X X X 6 3 5 1 X 3

* Kursus pengecualian kredit secara pukal. **KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. *** Kursus Wajib ini hanya untuk major Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103

KURSUS TERAS Pengajian Profesional


KOD KURSUS KREDIT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia *EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak EDU3103 Murid dan Alam Belajar *EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU3106 Budaya dan Pembelajaran *EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa Jumlah * Kursus pengecualian kredit secara pukal. Amalan Profesional
KOD KURSUS

*EDU3101

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27

X X

X 6

KREDIT

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

*PRK3101 *PRK3102 *PRK3103 INT3101

Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah

2 4 6 2 14

X 2

* Kursus pengecualian kredit secara pukal.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER


AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH


KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Hidupan dan Proses Kehidupan Kanak-kanak dalm Pembelajaran Sains Penerokaan Bahan Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedogogi Fizik dalam Konteks Pemikiran dan Kerja Bersaintifik Ekosistem dan Biodiversiti Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah Tenaga Kimia Bumi dan Angkasa Pentaksiran dalam Pangajaran Sains Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Penyelidikan Tindakan I Sains Pendidikan Rendah (Kaedah) Sains, Teknologi dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 6 3 S1 X X X X X X X X X X X X X X X 6 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

2.

PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH


KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I - Methodology Curriculum Studies Action Research II Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) X 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 6 6 6 6 6 X X X X X X X X X 6 3 6 S1 X X X X X S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115

KURSUS- KURSUS PAKEJ ELEKTIF


Bil. Elektif Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

1.

Pendidikan Jasmani

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

Pendidikan Islam 2.

3.

Bahasa Arab

4.

Pendidikan Kesihatan

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1)

Bahasa Melayu 5.

Bil.

Elektif

Kursus BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi SCE3106 Pemikiran dan Kerja Bersaintifik SCE3111 Pentaksiran dalam Pengajaran Sains SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Bahan

Kredit 3(2+1) 3(2+1)

6.

Bahasa Cina

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

7.

Bahasa Tamil

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

8.

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pendidikan Moral

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

10.

Sains

11.

Matematik

MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik MTE3107 Perancangan dan Pengajaran Matematik MTE3109 Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0)

12 .

Pendidikan Seni Visual

13.

Pendidikan Muzik

Bil.

Elektif

Kursus MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah

Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2)

14 .

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja)

PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak

15 .

Muzik Prasekolah

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners LGA3101 Children s Literature LGA3102 Songs and Poetry for Young Learners LGA3103 Stories for Young Learners LGA3104 Plays and Drama for Young Learners

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1)

16 .

Pendidikan Al-Quran

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

17 .

English Language

18.

Language Arts

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

Anda mungkin juga menyukai