Anda di halaman 1dari 56

பாக -2

அ நா பா க இ ப ெஜா ந ச திர கைள ப றி.

ந ச திர க .

இ ைறய தின பிரப ச தி ஓ ெட நட தினா ெப பா ைம ந ச திர க


தா இ . ந ைம ேபா கிரக க எ லா சி பா ைமயின தா .

பிரப ச ைத வியாபி தி பைவ ந ச திர க . மனிதைன ேபாலேவ பிற , வள


ம ேபாகி றன. அவ வா ைக உ . எனேவ தா ேனா க அதிக
தவ ெச தவ க ந ச திர களாக மாறி வி டதாக க பைன ெச தா க .

ந ைடய ஒேர ந ச திரமான ாிய ஒ சாதாரண மி கிளா ந ச திர .


ந ச திர கைள அத வய , ெபா ைம (Mass?), பிரகாச , ஈ த ைம, அைத றி
வ ேகா க , அ றி வ ந ச திர ட இவ ைற ெகா தர
பிாி கிறா க .

உ ைமயி ந ச திர எ ப எ ன? அத ப வ நிைலக எ ன? அ எ வா


மா றமைடகிற ?

மனித எ வா க வி 10 மாத க இ உ வாகிறாேனா, அைத ேபா


ந ச திர க ஒ மி லாத நிைலயி ந ச திரமாக (Binary Stars) தவ வத
கா தி க ேவ . அ த கால அள 10000 ஆ க தா .

ந ச திர எ ப எ வா பிற கிற ?

இ த பிரப ச தி ெவ ெவ றிட ம இ ைல. வா களா களா


நிர ப ப ள . இ த ெபா கைள Interstellar Gas and Dust எ கிறா க . இதி
வா க 99% மீதி 1 % ெபா க இ கி றன. இ த 1% சியி தா
அைன தா ெபா க இ கி றன. மீதியி 99 சத த தி 75%
ைஹ ரஜ அ வாகேவா (Atoms), ல றாகேவா (Molecule) இ கிற . மீதி இட ைத
ஹூ ய ஆ கிரமி ெகா கிற . இ த வா ெபா க (அ ேவா, ல ேறா) பல
சமய களி எ த மி ேன ற (neutral) இ லாததாக இ தா , சில
அ க / ல க மி ேன ற ட , எல ரானாகேவா, அயனாகேவா
இ கி றன. இ இவ றி ெசறி அ ல திர சி (density) மிக ைறவாகேவ
இ கிற . அதாவ 1 கன ெச மீ டாி ஒேர ஒ அ இ அள தா
இ கிற எ றா பா ெகா க . நா உ ளி கா றி ஏற ைறய
30,000,000,000,000,000,000 ல க இ கி றன எ பைத உ க ெதாிவி
ெகா கிேற . அ ப யானா கண ேபா ெகா க அ த ைத.

இ வாறான வா சி ேமக டமா இ இட ைத ெந லா க எ


அைழ கிறா க .

இேதா ஓாிய ெந லாவி பட . இனி ந ச திர கைள ப றி ெதாட ேவா .

இேதா இ ஈகி ெந லா.


இ ரயா ல ெந லா. மியி ஜ 2.7 மி ய ஒளியா க ர தி தா
இ கிற .

ெந லா க மிக அழகானைவ. (ந ச திர ழ ைதக அ லவா!)

இ சில பட கைள பா க . ெசா கி வி க .

ைன க ெந லா
ேகா வ வ ெந லா

கிரா (Crab) ெந லா
இேதா இ ைட ெந லா

இ எ கிேமா ெந லா
இேதா இ கட ளி க எ ெசா ல ப ஹீ ெந லா.
இ திைர தைல ெந லா
இ மணி ைவ ெந லா
இ ேகாளக ெந லா. பல சமய களி எ ெந லா எ அைழ க ெப கிற .

இ ேபா ெந லா கைள ம ேம நம வா நா ரா பா ெகா ேட


இ கலா . அ த அ த கைள பி எ ப பா ப ? எனேவ இ ட
ெந லா கைள நி திவி ந ச திர கைள ப றி ெதாட ேவா .

ந ச திர களி ெந க எ வா இ கிற ? 100 ஒளி ஆ க ர ள வி ட ைத


எ தா அதி 5,00,000 ந ச திர க இ கிற .
இனி ந ச திர களி வள ைப பா ேபா .

இ த ைஹ ரஜ + ஹூ ய + தா க (அ க & ல க ) ெகா ட ேமக தி


ஒ ெகா சி ஈ விைச , விலக ஏ ப கிற . இ த விைசகளினா இ த
ல க ழல ஆர பி கிற . இதனா அ க ெந கி றன. ற ற
ெவ ப , அ த அதிகாி கிற . இதனா வா க (நிைற ைற தைவ) உ ,
தா க (நிைற அதிக உைடயைவ) ெவளியி ெகா ேவகமாக ழ கிற . இதி
இ த உ ேள வா க ந ச திர களாக , தா க பாைறகளாகி
கிரக களாக , நிலா களாக உ மா கி றன. இ த சமய தி அ த
ந ச திர/கிரக/நிலா ம டல தி வய 10,00,000 ஆ க ஆ .

எனேவ இ நட பத 10,000 ஆ களி 10,00,000 ஆ க ஆகி ற .

எ ப நம இ , பக இ கிறேதா, அேத ேபா ந ச திர கைள வாழ ைவ ப


இ ச திக தா . இர எதி எதி த ைம உைடயைவ. அ த இ ச திக
ஈ ச தி ,அ த தா .

இ த ஈ ச திைய மீறி அ த உயி வாழ ேவ மாயி , ந ச திர ஒ ைற


இழ க ேவ . அ தா ச தி. அ ழ வத ேதைவயான ச திைய விட, அ அதிக
ச திைய ெவளியிட ேவ . அ த ச தி இ கி ற ெந லா க தா ந ச திரமாக
ெஜா க . அ த ச தி எ கி வ கிற ? அ தா அ பிைண (Nuclear
Fusion). நிைற ைற த ெபா க (Light Elements) நிைற அதிக ள (Heavy Elements)
ெபா க ட ேமாதி பிைண ச தி, ஒளி, ெவ ப அைன வ கிற . அ த
ந ச திர பல பி ய ஆ க ெஜா கிற .

இ த ைஹ ரஜ ஹூ ய ட நட அ பிைண தா ந ச திர தி கிய


வா ைக ைற.

எ நிர தரமி ைல எ பத ேக ப, ந ச திர களி ைமயமான (core) ப தியி இ


ைவ தி ைஹ ரஜ தீ ெகா . அ தீ ேபான ந ச திர க
ஆர பி கிற . ெவளி ப க உ ள ைஹ ரஜ அதிக ேவக தி எாிய ஆர பி கிற .
இதனா ச தி ேம அதிகாி கிற . இதனா ெவளி ற சிதற ஆர பி கிற . இ வா
விாிவைட த ந ச திர கைள ெச த எ அைழ கி றன .
எ கா டாக ெப ட (betelguese) எ இ த ெச த ைத எ
ெகா ேவா .

இ மியி 427 ஒளி ஆ க ர தி இ கிற . இ த பட திேலேய இத


அள , மியி பாைதயி அள , வியாழனி பாைதயி அள
கா ட ப ளன. மியி பாைதைய விட இ வள ெபாியதாக ெச த
இ ேமயானா , ந ாிய ெச தமாக மா ைகயி ?

இ வா ெச தமாக மாறிய ந ச திர களி , ாியைன ேபா 5 மட (5 Solar Birth


Masses) பிற நிைற ெகா டைவ வைர வய வி , றி இ தா
ெபா க ேகாளக ெந லாவாக

(ஏ கனேவ பா த தா !) உ ப தி ெவ ளனாக (White Dwarf) மாறி வி .


எதி பிற தேதா அ ேபாலேவ மாறி வி கிற ந ச திர க . ெந லாவி ஆர பி
ெந லாவிேலேய அத வா ைக கிற . இ த 5 ாிய நிைற ேம ள
ந ச திர க அதி பய கர பிரகாச ட , விைச ட , ெவ ப ட எாிெபா
வி விலா க தி அைழ ெச ப ேநாவாவாக
ேநாவா உ மா கி ற .
அ தா பி னாளி நி ரா ந ச திரமாகேவா க ைளயாகேவா உ வாகிற .

இேதா இ ெவயி (Veil) ப ேநாவா:

மியி ர : 1900 ஒளி ஆ க

ெவ ஏ ப ட கால : 5000 த 8000 ஆ க .

ெவ பி அகல /பாதி : 100 ஒளிஆ க வி ட .

இனி, நம ாிய ப ைத பா தாயி , ந ச திர கைள பா தாயி . அ


நா பா க இ ப பிரப ச .

பிரப ச ைத ப றி அழ தமிழி விள கியி கைல கதிாி இ த க ைரைய


உ க பா ைவ கா ைவ கிேற . ேநர கிைட ைகயி ெம வா ப க .

உதிாி களா வான க பள தி வி விட ப ட ேபா ேதா றமளி


ந ச திர க உ ைமயி ஒ ெபா ேதா ற தா . இ த வி வ தி வி மீ க
தி தி டாக வியலாக உ ள .
கா மாலாஜி எ ப பிரப ச ைத ப றி ப அறி ெகா இய . இதி
க பைன சிறி கல தா உ ள எ பதி ஐயமி ைல. ஏ கனேவ நா ெசா ன நம
ஆ தா இத காரண . இ த பிரப ச சாியாக 14.3 பி ய ஆ க
நட த ஒ ெவ (ெப ெவ - Big Bang) ல ற ப ட எ கிற அறிவிய . அ த
ஒ ெநா எ ப இ த எ பைத ஆ மீக தி ம ேம ேதட ேவ .

நாலாப க சாி சமமாக ைக மாதிாி விாி த பிரப ச நாளாவ ட தி க த யாகி


ஆ கா ேக ைக ட திர உ ம டல களி (Galaxies) விய களாக மாறி
இ ைறய நிைலைய எ தி கிற . ஒ ப தாக எ திைச சாிசமானமாக பட தி த
ெபா ளான எத காரணமாக தி திர ட எ பைத இ ேபா பா ேபாமா?

நாத :

மாெப ெவ ட இ த பிரப ச ஒ நா உதி த . (14.3 பி ய ஆ க


). ஒேர ஒ ளியி உதி த அ , ஒ சில விநா களிேலேய இ ைறய அளவி ப தி
ஒ ப காக (!) விாி வி ட . எ ேன அ த !

ஜுவா ய ட ஒளி ஒ மாெப ேகாளமாக அ விாி ெகா ேட இ த .


அ ேகாள தி அ வி ல களாகிய எெல ரா , ேரா டா , நி ரா
ம இ ன பிற அ பைட க க யா மிக பிரகாச டனான ஒளி ெவ ள ட
கல நீ கமற நிைற கிட தன. ைக ய ாியைன ேபா அ ஒளி பிழ
ேகாளமாக இ த .

ெபா ளி அைவ ஒ றாக ெதாி தா , ஒளி எ ெபா எ ேவ ப த


யைவ அதி இ த . ெபா க ேட சிைறப கிட த ஒளியி ேபா டா
க க ளஅ க களி மீ இ ேமாதி எதிெரா உ ேள றியப
கிட தன.

அ ழ ைத பிரப ச . ேதா றி 38000 ஆ கேள ஆன ேபா அ ப மட காக


விாிவைட தி த . விாிவைட ததா பிரப ச ளி வைட த . எெல ரா ,
ேரா டா , நி ரா ஆகியன இதனா ஒ அ களாக மாறின. இதனா
ெவ றிட மி த . (ஐ த களி ஒ றான ஆகாய உ வான ). ஒளி த திரமாக பரவ
ஆர பி த .

ஒ வழியாக ஒளி ேவ அ ேவறாக பிாி தன. அ ேதா றிய ஒளி விாிவைட தி


பிரப ச தி ேட தன இய பான ஒளிேவக திேலேய நாலா ப க பரவிய ப ேய
இ த , இ கிற . அேத ஒளி இ ந ைம ேநா கி வ த ப உ ள . அ த ஆதி
ஒளிைய 14 பி ய ஆ க பிற ந மா க விக ல இ காண
கிற . அ ெவாளிைய வி வ ணைல அ பல (Cosmic Microwave Background - CMB)
எ அைழ கிறா க .

நாத தி ெதாட சி:

வியி இர ேசன க இைடேய ஏ ப இைர ச 1 சத த இ த


ணைலயாேலேய ஏ ப கிற . ெதாைலேநா கியி ல வானி இைத அள
ேபா எ லா திைசகளி இ ஒேர சீராக ஒேர மாதிாியாக CMB அைல பரவியி ப
ெதாிய வ கிற . அகில ஒேர சீராக, ஒேர மாதிாியாக நீ கமற பரவியி அத
இய ேப இ மிக பழைமயான , ஒ ெமா த ல ெபா ளி உ வான ஒ
எ பைத ெசா லாம ெசா கிற .

1965 ேலேய ஆ ேனா ெப சியா, ராப வி இ வ ேர ேயா ஆ ெடனா களி


இ த CMB ப சதா ெகா .. எ ற சீ ற ஒளிைய ஏ ப கிற எ க ளா க .

அ த ஒளி பிற த காலேமா 14 பி ய ஆ க ன . அட தியான


பிளா மாவி ஒ ப தியாக அ ேபா அ இ த . அைத ெவளியி ட பிளா மாவி
அ ேபாைதய ெவ பேமா 3000 ெக வி ! இ அ ளி ேபா 2.7 ெக வினாக
ஆகிவி ட .

கா மி ேப ர எ ேளார எ ற ெசய ைக ேகா 1990 இ த ஆரா சி காக


ம ேம ஏவ ப ட . எதி பா தப ேய இ த வி கல CMB அகில சம சீராக
நீ கமற நிரவியி தைத நி பி த .

ேம இட இட இ ணைலயி ஆ ற 1,00,000 தி ஒ ப (!)


ஏ ற தா இ த ெதாிய வ ள . 14 பி ய ஆ க பி இ த
ஏ ற தா க ச மாறாம நிைல பட ேபா வி ெவளியி உைற கிட கிற .
அ ஆதியி ழ ைத பிரப ச தி ஏ ப ட ஆ ற ஏ ற தா கைள இ
கா பைழய ைக படமாக இ இ கி ற .

நாத தி ெதாட சி:

2001 இ வி கி ஸ ைம ேராேவ ராபி ேரா எ ற வி கல , ாியைன 1.5


மி ய ைம ெதாைலவி வல வ த ப CMB ணைலைய பட பி த .
CMB யி காண ப ளி த, ளிராத ஏ ற தா தி க யா கணி ப ேய
அைம தி த அறிஞ க ச ேதாசமளி த .

பிரப ச தி த காரணமாக விள ஆதி பிழ பி ஒ நாத பிற த .


ேகாவி மணிேயாைச நாலா ற பர வ ேபால, அ பிழ பி நாத ஒ பரவிய . ஒேர
சமய தி பல ேகா ேப ச ெக ஊதி ழ கிய ேபா அ இ த .

பிாி ட ப கைல கழக தின 1960 ஆதி பிரப ச தி பிழ பாக இ த


ேகாள தி ஓைச ஏ ப க ேவ எ க தினா க .

அ , ஒளி கல ஒ ெபா ளாக விாி ெகா த ஆதி பிரப ச தி , கா றி


சி சலன களினா எ வா ஒ பிற கிறேதா, அ வா அத ஒ ேதா றி
பரவியி க ேவ . ஒ பர ேபா அ த கா ைற ந கி , தள தி
(அைலைய உ வா க) பர வ ேபாலேவ பிளா மா , ந க ப , தள த ப
சலன ப ட . ந கிய இட களி பிளா மா ேம டைட த . தள த ப தியி
ச ேற ளி ஆறிய . இத காரணமாக தா ஆர ப ழ ைத நிைல பிரப ச தி
தி தி டாக ெவ ப மா ற க ஆ கா ேக ஏ ப டன. பிரப ச விாிவைடைகயி
அ விாிவைட த .

இ வா விாிவைடைகயி தா அ க உ வாயின, ெவ றிட உ வான . ஒளி


ட ேமாத இ லாம த திரமாக ெகா ச ர பரவிய . அட தி அதிகமான ப தி
டாக , ைற த ப தி ைறவாக இ ததா அ விட களி இ ற ப ட
ஒளி ச ஏ ற தா ட இ கிற . இத ெக லா ல காரண நாத ஓைசேய.

இ இ ப யி க, ஆர ப பிரப ச தி ஒளியி தா த வி ப ட ஆர ப
பிரப ச தி ஒளியி தா த இ வி ப ட அ க எ ெக லா நாத ஒ யா
ெப க ப அட வாகினேவா, அ ெக லா அைவ ஒ திர டன. திர சி
ஏ ப டதா ஈ விைச ஏ ப ட . அ த நிைற ஈ பினா ேம பல ெபா கைள
த பா ேச க ெதாட கின. நாத தா தள அைட த ெபா க ஈ மி தியான
இட ேத வ தன. இ ப யாக உ ம டல க கான வி க அ நட ப டன.
நாத த ேதா றிய . வி ( ) அத ல உ ப தியாகி இ கிற .

எ ேகா ேக ட ேபா இ கிறதா? இைத தா பிரப ச தி ஆதிைய அ ணகிாிநாத ,


"நாத வி கலாதி நேமா நம!" எ பா யி கிறா . நாத தி வி பிற ததாக
ைசவ சி தா த கிற . ஒ ேய பிரணவ எ அ ேவ அைன ைண
காரண எ சி தா த கிற . ஆதி பிரப ச ைத மாைய எ , த காரண
எ , அைத பிரணவ கல கி பிரப ச ைத சி த எ சி கிரம ைத
கீதா உபேதச பக கிற . இ ேபா அைன சமய களி ஏேதா ஒ வழியி இைத
ெசா இ பா க . இைத ஆதி மனித க எ வா அறி தா க எ ப ெவ
ஆ சாியமாக இ கிற . எ த க வி இ றி ெம ேய க வியா கி, தன ேளேய
ெச இைத க க ேவ . இனி பிரப ச தி கைதைய ெதாட
பா ேபா .

பிரப ச தி ஆர ப த த ேபா வைர.


இ ேபா என சில ேக விக ேதா றியி கி றன. உ க ெதாி தா
ெசா க . அ ேக விகளி பதிைல ேத ேபா பல வாரசியமான தகவ க
கிைட தன. அைத உ க ட பகி ெகா பிரப ச மீ வ கி ேற .

ேக விக :

1. பிரப ச தி வயைத 14.3 பி ய ஆ க எ சாியாக எ வா கண கிட


த ?

2. இ த பிரப ச ணைல அ பல (CMB) எ பெத லா இ க . ஈ விைச


ஏ ப டா க தாேன ெச ய ேவ . ஏ விாிவைட ெகா ேட ெச கிற
பிரப ச ?

3. பிரப ச விாிவைடகி ற எ றா அ விாிவைடய ய இட ஏ கனேவ


இ கிறதா? அ ப இ தா அ எ ன?

4. பிரப ச விாிவைட ெகா ேட ேபானா இத தா எ ன?

இனி ேக விகைள பா ேபா .

1. பிரப ச தி கால அளைவ எ வா அறிகி றன ?

ெதாைல ேநா கி ல ந மா கட த கால ைத பா க ! ாியனி ஒளி


ற ப ந ைம அைடய 8 நிமிட க எ ெகா கிற . அ ப யானா நா இ ேபா
பா ெகா ப 8 நிமிட தி ைதய ாியைன. 4 ஒளியா அ பா
உ ள ஒ ந ச திர ைத நா பா கிேறா எ றா அ 4 ஆ க இ த
நிைலைய தா இ ேபா பா கிேறா எ ெபா . இ அ எ ப இ கிற
எ பைத இ 4 ஆ க கழி தா ந மாேலேய அறி ெகா ள இய .
ந மிட ஒ ச தி மி க ெதாைலேநா கி இ 5 பி ய ஒளியா க ர தி ள
ஒ ேகல சிைய பா தா அ 5 பி ய ஆ பி பைத இ ேபா
பா கிறீ க எ அ த . எனேவ கட த கால எ ஓ விட வி ைல. அைத ந மா
பா க எ அறியலா . ஆனா 14.3 பி ய ஒளியா அ பா ளைத
காண ந மிட ெதாைல ேநா கி இ ைல எ ப றி பட த த .

ஆனா வி வ தி ஆர ப கால நிைலைய ெதாைலேநா கி ல பா க . ெதாைல


ர தி இ ஒ வி மீனி விலகி ஓ ேவக ைத க பி பத ல அ த
கால தி வி வ எ தைன ேவக தி விாிவைட த எ பைத அறியலா .

ச தி வா த ெதாைலேநா கியான ஹ ெதாைலேநா கியி கா ேபா பல


உ ம டல க எ வா ெதாிகி றன எ பா க . அாிய பட .
வாச க தா ந மா ெவ ெவ ெவ ெதாைலவி காண கிற தனி நி
ெபா . அவ றி பிரகாச தா ந மா ெதாைலேநா கி ெகா பிரப ச தி 10 ஒ
ப ன காண கிற . அதாவ 1.3 பி ய ஒளியா க .
வாச களி பிரகாச எ ப ப ட ெதாி மா? நம ாிய ப அளேவ இ
அ நம ாியைன ேபால ப லாயிர கண கான ாிய( ப கைள)ைன ெகா ட
உ ம டலமான பா ெவளி திைய விட பிரகாசமான ! ந பா ெவளி தி ,
ப க உ ம டலமான ஆ ேராமிடா உ ம டல ேம 2.5 மி ய
ஒளியா க ர ! நா இ ேபா ஆ ேராமிடா உ ம டல ைத நம ேனா க
ர கா இ ேபா நிக தைத பா கிேறா . வாச கால தி மிேய கிைடயா !

ஆனா இ த வாச க ைதய அ பைட ெபா க இ க எ ேற


அறிவியலாள க க கி றன . இ த வாச க க ைளகளாக மாறி
ெகா கலா எ க கி றன . இ வள சிறிய இட பல ாிய களி
நிைறைய ெகா பதா ப க உ ம டல களி உ ள ந ச திர கைள
வாஹா ெச , அ த ந ச திர களி ஈ விைசையேய ஒளியாக மா ற
ெச வதாேலேய இ தைன பிரகாசமாக இ கி றன.

இ த வாச க நம ந ல ெச கி றன. அதாவ அத ஒளி ந ைம ேநா கி வ


வழியி ப க தி ள ெபா கைள எ லா கா ெகா கிற . (ேகமிராவி
பிளாைஷ ேபால). இத ல அ த ெபா கைள ந மா காண கிற .

இ த ேபாதி அ ட தி உ ள அைன ைஹ ரஜ அ ல ம ற வா கைள


அயனா வ இ த வாச களா யாத காாியமா .

இ ஒ வாசாி பட .
பிரப ச ழ ைதயி பட ைத பா கிறீ களா? அைத காண 2001 ஏவ ப ட WMAP
எ வி கல எ த ைக பட ைத பா க . ேனா க ஏ பிரப ச ைத
அ ட ( ைட) எ ெசா னா க எ விள . இதி சிவ நிற ெவ ப
ப திைய , ஊதா நிற ளி ப திைய கா கி றன. ெவ ைள நிற ேகா க
ஒளியி வ பாைதைய (Polarisation) கா கிற . அைத எ வா அ த வி கல பட
எ த எ ப ட ெமா த பட ைத இர டாவ பட தி கா க .
பிரப ச தி ெமா த பட கைள காண வி வ க இ த ெச க .
இதி இனி நா காண இ ேலா ெப வைர காணலா . பட உ க
கணினிைய வ ேசர சில/பல நிமிட க ஆ .

இ ஒ 639 X 4212 அள ள ஒ பட - 2.91 MB அள ள . -


http://www.astro.princeton.edu/~mjuric/universe/all100.gif
அேத பட ைத 1917 X 12637 ( மட ) அள ெபாிதா கி உ ள க பாக காண
ேவ ய பட - 26.20 MB அள ள . -
http://www.astro.princeton.edu/~mjuric/universe/all300.gif

இனி அ த ேக வியான ஈ விைச ஏ ப டா க தாேன ெச ய ேவ . ஏ


விாிவைட ெகா ேட ெச கிற பிரப ச ? எ ற ேக விைய ப றி பா ேபாமா?

ேம க ட பிரப ச தி வைரபட ைத பா தா வி வ தி ந ச திர க ,


உ ம டல க எ திைச சம சீராக வ படாம , ெநா ைர மாக ஒ
வைல பி ன ேபா ேபா ளன. வைலயிைழகளி இைடேய மாெப கா
ெவ றிட க நிர பி ளன.

இதி கா சி த இ ெனா கிய உ வ ெப வ (Great Wall) எ அைம .


கி ட த ட 700 மி ய ஒளியா க நீளமாக நீ ேகா வாிைசயி
உ ம டல க நிர பி ளன. இ த வாி ைன எ ேமா ெதாியவி ைல.

ஈ விைசைய தா வி வ விாிவைடகி ற எ றா , வில விைச எ ற ஒ


விைச எதி விைசயாக இ க ேவ ெம ெதளிவாகிற .

எ வி ஹ 75 ஆ க ேப நம வி வ விாிவைடகி ற எ பைத
க டறி தா . உ ம டல க ந மிட இ த ளி இ இைடெவளி , அைவ
ந ைம வி விலகி ெச ேவக ஒ ெதாட இ பைத க டறி தா .
இ த ர /ேவக ஆகியவ றி விகித ைத ஹ மாறி (Hubble Constant) எ
அைழ கிேறா . அைன ந ைம வி விலகி ெச வ ேபாலேவ உண வதா நா
ஒ பிரப ச தி ந ளி இ ைல. அைன ந ச திர க ேம விலகி ஓ
ெகா கி றன. நா விலகி ஓ கிேறா . நம ஓ ந ச திர இ
ேவக தி விலகி ஓ கிற ! ேவக . ேவக . ேவக .

அ த மாறி மிக சாியாக அளவிட யவி ைல. அ (40-110


கி.மீ/விநா )/ெமகாபா ெசக (Megaparsec). அ எ ன பா ெசக எ கிறீ களா? அ
மி ாிய இைடயிலான ர ைத (1 A.U) ஒ ேகாண தி ெசக டாக
ைவ ெகா ர (Second of Arc). அதாவ 206265 AU ர . இ 1 பா ெசக .
இ ேபா ெமகா! (10^6)

ஹ மாறி ைய உ ேதசமாக 50 எ ைவ ெகா ேடாேமயானா இ த


பிரப ச தி ெமா த வி ட 200 பி ய ஒளியா களாக இ க !

ஏ இ வா விலகி ஓ ேவக , ர தி ேக ப மா ப கிற எ றா இ த வி வ


சம சீராக ெப ேகாளமாக எ திைசயி விாிகிற எ தா ெசா ல ேவ .

நம ெதாி த வைர ெபா , ச தி இர ஈ ச தி ெபா வான . பா க


ேபானா அ ட கியாகேவ . அ த ேவக அ ட தி ள ெமா த
நிைற, ச தி ஆகியவ றி ெதாைகயா ஏ ப ஈ ச தி ஏ ப இ க
ேவ .

ஆனா அ டேமா ெதாட விாிவைடகிற . எனேவ வில கி த விைச அகில


நிரவி இ க ேவ . எனேவ வி தியாசமான வில விைச ஏ ப
வி தியாசமான ெபா க , ச தி இ பதாக ந ப ேவ யி கிற . அ த ஆ றைல
இ ச தி (Dark Energy) எ , ெபா ைள இ ெபா (Dark Matter) எ
அைழ கிறா க .

இ த பட ைத பா க . நா , நம உ ம டல க , ந ச திர க அைன
ேச எ தைன சத த இ கிேறா எ !

இைழ ெகா ைக (String Theory):

இ ெபா கள , இ ச தி ந ன இய பிய த வ கைளேய ேக வி


றியா வதா இ ெகா ைக வ த .

ஒ ெவா இைழ ர ப ேப ேபால வைளவாக இைண சி ஆ ற


ெபா டல . அ ேவ ஈ ச தியி மிக சிறிய ப தி. கிராவி டா எ அத ெபய .
கிராவி டா எ ப நிைற ஏ மி லாத ஈ விைச ெகா ஒ க .அ ஒ
ேபாசா ஆ . இைவ ெல டா ம வா க ட விைன ாிகிற எ கிறா க .
எ ன இ கிராவி டாைன ப றி ெசா வி , ேபாசா , ெல டா , வா க எ
கைத வி கிறீ கேள எ கிறீ களா. இ த பட ைத பா க . அைன உ ள
ெதாட ைப விள கிற .
கிராவி டா ஒ இைழக ய வைளய . ம ற அ உ க திற த இைழகளா
ஆனைவ. இ விைழகளி இ ைனக ேதா ேபா ற நம பிரப ச தி
ஒ ட ப பதா க கிற . அதனா அவ றா பிரப ச ைத வி அகல
யவி ைல. ஆனா கிராவி ட க அ வித ஒ ட படாம த னி ைசயாக
வைளயமாக உ ளதா அ பிரப ச ேதா பர ைப வி ம ற பாிமாண களி (?!)
தைடயி றி பிரேவசி க கிற . அதனா அத ச தி பல ன அைடகிற . இதனா
நம பாிமாண ெதாட விாிவைடகிற . அதாவ ெவளி அ த ைற த ேபா ஊதிய
ப ேம விாிவைடவைத ேபா விாிவைடகிற . இத ஒ உதாரண எ னா
ெசா ல . விழா களி வா கிய ப க உைட த பி , விரைல உ ேள
ைழ , வாயி ைவ அ த ட உறி தா (உ ளி ஊதாமேலேய) சி ப
ேபா அ விாிவைட அைத சி வ களி தைலயி உைட விைளயா ய அ பவ
உ ளவ க நா ெசா வ விள !

இைத ப றி ஆரா சி ெச ஜா வா எ பவ ஏ பாிமாண கைள ப றி


விள க ப கிறா .

ைணயி நீ ட த தி ஒ பாிமாண ைடய எனலா . ஏெனனி அத நீள ம


உ . (நீள ேதா ெதாட ப தி பா ைகயி அகல மிக சிறிய எ ைவ
ெகா க .)
விாி ேபா ட பாைய இர பாிமாண உைடயதாக ெகா ளலா . (நீள, அகல ேதா
ெதாட ப தி பா ைகயி உயர மிக சிறியதா !)

ெச க ேலா, நீள , அகல , உயர ஆகிய பாிமாண உைடயதாக ெகா ளலா .

இனி நா கா பாிமாண இ தா எ வா இ ?

நாமறி ததி நா கா பாிமாண ைடயதாக எ இ ைல. ஆனா இைழ ெகா ைகைய


நிைல நா ட ேவ மானா 4,5,6 எ ஏ பாிமாண க உைடய பர ெவளிைய க பைன
ெச ெகா ள ேவ உ ள . இ வா ேபாகிற ேபா கி வி ஞானிக ஏேத
ெசா வி கிறா க எ நிைன காதீ க .

இ ந மவ க ஏ கனேவ ெசா ன தா . நம ாிய ம டல , ந ச திர க


ேபா ற க ெதாி அைன ேலாக , அத க பா வ , ெசா க,
க மக ,
மேனா,
மேனா தி,
தி ஆன த ேபா ஏ நிைலக இ பதாக சி தா த ேவதா த க மிக
விள கமாக கி றன. நாரத ேபா ற உயி க இ தைகய ஏ தள களி ெச
வர யவ க எ ெசா வ . (இ த ப திைய எ ேபா ஏ ர 2004
ேததியி ட கைல கதி சாியாக ப க ேந த ஒ ஆ சாிய தா !)

4, 5, 6, 7 ஆகிய பாிமாண க ெத படாம இ பத நம பிரப ச ெபா க


அைன பாிமாண திேலேய சி கி கிட கி றன எ பதா . ஒேர ஒ ச தி ம
இ த பாிமாண கைள தா ெச கிற . அ தா நிைற ஈ விைச. பிற
பாிமாண க ஊ பா கிய இத உ எ கிறா க .

இ த வ வி ஞானிக எ ென ன கைதகைள எ லா ைகயா டா க


ெதாி மா? ஐ னி கா மாலாஜி க கா ட , இ ேள டா க ,
வி ெடஷ சிய ேபா நிைறய கைதக ெசா ன பி னேர இைழ ெகா ைக ,
ப பாிமாண க வ ளா க !

அ கிறதா? ெதாட ேவாமா?


446..
பைட ைட யா ப லக க ஏ
பைட ைட யா பல ேதவைர ேன
பைட ைட யா பல சீவைர ேன
பைட ைட யா பர மாகிநி றாேன

221
ஒ ட ராைன உல பி நாதைன
ஒ ட ராகிஎ உ ள இ கி ற
க ட ேரா உல ஏ கட த அ
த ட ஓம தைலவ மாேம.
448.
அக றா அக ட ஏ ெமா றாகி
இவ றா ெனனநி ெறளிய அ ல
சிவ றா பலபல சீவ ஆகி
நவி றா உல ந ப மாேம

639
காாிய மான உபாதிைய தா கட
தாாிய காரண ஏ த பா ற
ஆாிய காரண மாய தவ திைட
தாாிய த பர ேச த சமாதிேய

659
ஓ கிய அ கி கீ ஒ ைன ெச ல
வா கி இரவி மதிவழி ஓ ட
தா கி உலக க ஏ தாி திட
ஆ க ெசா ேனா அ வழி ேயா ேக

1252.
தனிநா யக த ேனா எ ெந ச நா
இனியா இ பிட ஏ ல எ ப
பனியா மல தைப ேபா ைக ஏ தி
கனியா நிைனவெத காரண அ ைமேய.

1353.
நி றி ஏ வன ஒ றாக
க உ ள கல ெத தானாக
ெகா ைவய ண பல த ைன
வி வ விைன ெம ெபா ளா ேம.

1637
மன ைர மாகட ஏ ைகநீ தி
தவ திைட யாள த சா வ வ தா
பவ திைட யாள அவ பணி ேக கி
க திைட ந திைய த மாேம.

1871
அ ட க ஏ அக டஆவி
ெகா ட சராசர ண க
ப ைட மைற பைட பளி ஆதி
க டசிவ எ க ண றி இ ைலேய.

1888
பர ல ஏ பைட த பிராைன
இர ணி எ ப க எ இர
நிர தக மாக நிைன அ யா
இர த கழ எ ட ெச தாேன.
1976
பகலவ மாலவ ப யி எ லா
கலவ னா நி ற ணிய நாத
இகலற ஏ ல உற ேவா
பகலவ ப யி ஆதி ஆேம.

2388
அ ட க ஏ கட அக அ பா
உ ெட ற ேபெராளி ளா உளஒளி
ப நி ற பராச தி எ னேவ
ெகா டவ அ றிநி றா த க ேகாேவ.

2507
காாிய ஏ கர தி மாைய
காரண ஏ கர க ெவளி
காாிய காரண வாதைன ப றற
பாரண உப சா த பாிசிேத.

2518
ணறி வா உல கா உல ஏ
எ ணறி வா நி ற எ ைத பிரா த ைன
ப அறி வாளைன பாவி த மா தைர
வி அறி வாள வி கி றாேர. (வி ஞானிக !)

2520
ஒ றா உல ட ஏ பர தவ
பி தா அ ெச த ேபர ஆளவ
க றா மன தா த க வி ந லவ
ெபா றாத ேபா ைன க ழாேன.

2532
ஏ சகள இய கட ெத
வா பரெம ற கட ெதா பதி
ஊழி பராபர ஓ கிய ப தினி
தா வ வான தனி த ைம தாேன.

2663
மன தா உல ஏ மகிழ
நில தா ெந வானில தா கி
சின தா திைச எ ந க
வன தா ஊ வட ெக ப ஆேம.
2733
ெகா க பா ர ேகா ச கார
நட எ ேடா ஐ ஆ நா நா
திட உ ஏ ேதவ தா தி ைல
வட உ ற மாவன ம னவ தாேன.

2738
ேமக க ஏ விாிகட தீேவ
ேதக க சிவபா கர ஏ
தாக க ஏ சா திக ஏ
ஆகி ற ந தி அ கீ அட ேம.

2771
அ ட க த வ மாகி சதாசிவ
த னி சா தவி சா பவி ஆதன
ெத னி ஏ சிவாசன மாகேவ
ெகா பர ேசாதி க தாேன.

2874
ப ப க இ ப நா ள
ப கேளா ஏ ஐ ள
ப க ட பா ெசாாியி
ப ப ேவ பனவ வா தேத.

2905
ஆ பறைவக ஐ த உ ளன
பறைவ னி ெகா பி ேமலன
ஏ ெப பதி ஏ கட தபி
மா த இ றி மைன க லாேம.

3034
ெச சைட ய ெச ெபா ேனெயா ேமனி
ஒழி தன னா ஒ ட
கழி தில எ பிற பில ஈச
ஒழி தில ஏ ல ஒ நி றாேன.

எ இ தைன பாட களி ஏழி மக வ ைத தி ல ெசா காரண எ னேவா?

அதி வி ஞானிகைள ப றி பா ளைத பா க .

2136
வி ஞான ேதா ஆ ணவேம மி த
எ ஞான ேதா த மாைய தா எ ப
அ ஞான ேதா க ம த வா
ெம ஞான ேதா சிவத ேம ேம.
சாி. மீ நிைற விைச ேக வ ேவா . நி ட ெசா ன ப அ ல
ஜ னி சா பிய ப ர அதிகாி க அதிகாி க நிைற விைச . இர
ேகா க பர பர ஈ கி றன. அவ றி கிைடேயயான ர அதிகாி க அதிகாி க
ர தி இ மட ைகயி ஈ விைச . ஏ ? ஈ விைசைய அத வ ைமைய
அத ல வாிகளி ெந க ைத ைவ றி பி கிேறா . அ வாிக ஒ
ெபா ளி ெவளி ப வி வாிக ேபா இ . ெபா ளி த ளி ேபாக
ேபாக வாிக கிைடேயயான இைடெவளி அதிகமாகி ெகா ேட இ . வாியி
ெந க ஈ ச தியி வ ைவ கா .

கிராவி டானி எ ைல பர ப மட அதிகாி பதா வாிகளி இைடெவளி ேம


அதிகாி வ ைம . ஆக, ஈ ச தியி எ ைல அ ல வர நீள, அகல
எ இ பாிமாண பர ேபா அைமகிற . அதாவ அத வர த ைடயாக
இ கிற .

பாிமாணமாக இ பதாக இ தா ம ேம இர பாிமாண களி வர இ .


(அதாவ ஒ பாிமாண ைறவாக) பாிமாண நா காக இ மானா வர
பாிமாணமாக இ . அத காரணமாக அத (பிரப ச தி ) பர றி
மட ைகயி அதிகாி . ஈ ச தியி வ மட ைகயி ைற . பிரப ச
அளவி பா ேபா ஈ விைசயி அதீத பல ன தா அ ட விாிவைடகிற .
வதி ைல. ஆனா ப பாிமாண ( ைற தப ச 7) எ பைத ம நீ க
க பைன ெச ெகா ள ேவ !

சாி. இ த ஈ ச திைய பல ன ப ம ற பாிமாண க எ ேக இ கி றன?


இ ேகேய அைவ சி இைழ (String) வ வி ெநளி த வ ண உ ளன. அவ றி மிக
சிறிய நீள 10^(-35) மீ ட . (இைத பிளா நீள எ ப ). இ 0.2 மி.மீ. வைர ெபாிதாகலா .
இ தைன சிறிய பாிமாண தி ைழவதா ஈ விைச பல னமைட மா எ ன?

நா க களா க உண ப தி வி வ தி ெம ய பர தா ! ஒ ப னி
கா நிர பினா விாிவைடகிறத லவா! அத பர பி ப தி தா நா உண
பிரப ச ! அத இ ற (உ ெவளி ) நம அறிய யா வ ண இய ைக
அைம ள . அைவ ம ற பாிமாண க எ ைவ ெகா ளலா . நாமி
பிரப ச ைத ேதா எ அைழ கிறா க . (Membrane அ ல ெவ Brane).

ெம ய ேதா ேபா ற பர ைபேய நா அகிலா டமாக உண கிேறா . இதனி சகல


சராசர க சி கி கிட கி றன. ேதா சி கிய ப ட களி ேதா
வர ைப மீறி ம ற ற பாிமாண களி ஈ விைச பிரேவசி கிற . இ ப கசிவதா
ஏ ப பல னேம நம பாிமாண களி க காரணமா அைமகிற .

நம உட பிரப ச தி ேதா நடமா கிற . மன ? ம ற பாிமாண களி


ச சாி ேமா?

108 மக வ :

ேவத களி ப 108 எ மக வ இ கிற . ம திர ெசா னா 108 ைற


ெசா ல ேவ எ . அ எ ன 108? ஆ மீக ெச லேவ ய அ ட தி
அ த க ஏ வ த எ கிறீ களா? காரண இ கிற .
இ த 108 ஒ ம திர எ . உ ைமயிேலேய ம திர எ தா . காைத ெகா ப க தி
வா க. ஒ ரகசிய ெசா ல ேபாேற .

நிலா , மி உ ள ெதாைல - நிலாவி வி ட ேபா 108 ப .

ாிய , மி உ ள ெதாைல - மியி வி ட ேபா 108 ப !

இ இ த இர கிரக க ம மி ைல. பல கிரக க , ந ச திர க ,


உ ம டல க அைன இ த க பா தா இ கிற எ கா சக
(Carl Sagan) எ அறிஞ விய கிறா .

ந மவ க இைத அ ட உபேயாக ப வத காக எ தவி ைல! அ ட தி


உ ள பி ட தி . நம ேள, நா மியாக ைவ ெகா டா , ாியைன
(நம ேள இ கட ைள) அைடய 108 மட ர இ பதாக , அ த 108 ஐ
ச கி யாக இைண தா அதி 107 இைண க இ ெம , அ ேவ ந மிட
உ ள பல ன க எ ஆ ேவத ெசா கிற . ஒ ெவா றாக உைட ெதறி நா
ாியைன அைடய ேவ மா ! ஹு !

ராண களி பிரப ச :

ஹி ராண களி ப , ஹிர ய கி ப (த க க வைற எ அ த )


எ றைழ க ப பிர மாவா இ த பிரப ச பல ைற உ வா க ெச ய ப
அழிய ெச கிற . இத ப ஒ பிரப ச தி ஆர ப தி அத அழி வைர
4,320,000,000 ஆ க . அதாவ ஒ க ப . அதாவ பிர மா ஒ பக . இ த
பிரப ச இ த ஆ க பி அழி மீ அேத கால அள (இர )
ய தி மமாக இ கிற . அ ேவ பிரளய ஆ . இ 100 பிர ம ஆ வைர
நட . அதாவ 311 ாி ய மனித ஆ க . அேதா பிர மாவி ஆ
வி . நா இ ேபா இ ப பிர மாவி 51 வ ஆ அதாவ 155 ாி ய
ஆ . அவ பி மீ பிர ம ஆ க 100 வைர னிய திேலேய இ
மீ அ த பிர மா 100 ஆ க வைர இ பதாக இ ச கர ேபா றி றி
வ வதாக ற ப ள .

ெமா த பிர மாவி ஆ ைள 1000 ஆக பிாி தா வ வ ஒ மகா க . ஒ ெவா மகா


க தி அைன இன க பிற அழிப கி றன. ஒ ெவா மகா க நா காக
பிாி க ப கிற . அதி க க கைடசி கமா . சாியாக ெசா ல ேபானா இ த
க க ேதா றிய 3102 கி. . பி ரவாி 18 அதிகாைல 12.00 மணி எ கிறா க .

பிரப ச ப றிய பல ேக விக பதிேல கிைட பதி ைல. இனி க ைளக ப றி


சிறி பா ேபா .

க ைள:

க ைளைய ப றி பா ஈ விைசைய ப றி மீ பா க
ேவ யி கிற . ஒ ெபா ளி நிைற அதிகாி க அதிகாி க அத ஈ விைச
அதிகாி . (இைத எ தைன தடைவ தா ெசா வா ? எ ேக கிறீ களா?) ஆ . ஈ
விைச எ ப ஒ ெபா ளி நிைறைய ெபா த . உதாரணமாக ஒ க ைல வான ைத
ேநா கி வி ெடறி தா அ மீ உ க தைலயி மீ விழ ெகா ச ேநர எ
ெகா கிற . இ விைசயாக சினா இ ெகா ச அதிக ேநர எ
ெகா கிற . அேத க ைல, நீ க மியி இ 11.2 கி.மீ/விநா ேவக தி சி வி டா ,
அ மியி ஈ விைசைய மீறி ெவளியி பயண ெச ய ஆர பி வி . இ த
ேவக ைத மியி த பி ேவக (Escape Velocity) எ கிேறா . நிைற ைறவாக உ ள
ெபா களி இ த ேவக ைறவாக இ . நிலாவி 2.4 கி.மீ/விநா தா . நீ க
ஒ ெபா தா . உ க நிைற ஈ விைச, த பி விைச அைன உ .
நம நிைற மிக ைறவாக இ பதா , காத ைய ஈ பேதா நி தி ெகா கிேறா .

கவனமாக ப க . இ த ேவகமான , அ த ெபா ளி ைமய தி மிக அதிகமாக ,


ைமய ைத வி விலக விலக ைறவாக இ . உதாரணமாக, மியி ேம பர ைப
விட, அத ைமய தி நிைற ஈ விைச மிக அதிக . அதனா த பி ேவக அதிக .

இ ேபா ஒ ெபா ைள க பைன ெச ெகா க . மிக மிக சிறிய இட தி மிக மிக


அதிக நிைற. அ ேபா நிைற அதிகமி பதா ஈ விைச அதிகமாக இ . த பி
ேவக அதிகமாக இ . ெபா சிறியதாக இ பதா , அைன அத ைமய தி
அ கிேலேய இ பதா ஈ விைச , த பி ேவக அதிகமாக இ .இ த
த பி ேவகமான எ ேபா ஒளியி ேவக ைத மி கிறேதா, அ ேபா அ த
ெபா ைள க ைள எ கிேறா . அ த இட தி இ , நீ க ஒ டா ைல ைட
ைவ வான ைத ேநா கி அ தா , அ த ஒளி டா ைல இ கிள பி வ ,
ஈ ச தி அதிகமி பதா , த பி ேவக ைத விட ஒளியி ேவக ைறவாக
இ பதா , ஒளியா அதிக ர ெச ல இயலாம மீ தி பி க எ வா
தைலயி வி தேதா அேத ேபா மீ தி பி வி . இ தா க ைள.

1930 களி இைத க டறி தன . மிக அதிக நிைற ள ந ச திர எாிெபா தீ த


நிைலயி இ வா ஆகிற . ேப பா தி கிேறா . 5 ாிய ேம நிைற ள
ந ச திர க க ைளயாக மா ெம .

ெவளியி இ பா பத எ த ஒ அைச இ லாம இ ப ேபா ெதாி


க ைள, அத விைள அ வான ைத (Event Horizon) ெதா ட ட விபாீத ைத
அ பவி க ைவ . அெத ன விைள அ வான ? அ ேவெறா மி ைல.
க ைளயி எ த எ ைலயி த பி ேவக ஒளியி ேவக தி சமமாக
இ கிறேதா அ ேவ விைள அ வான . அ த இட உ ேள ெச வி டா
ஒளி மீள யா . அ த இட தி ெவளியி நீ க ெச வரலா அழகாக (ஒளியி
ேவக தி !). எ த ெநா யி விைள அ வான பர ெச வி ேடாேமா பி ன
நா க ைளயாக மாறி விட ேவ ய தா . நா அத ஒ அ க எ ெசா ல
வ ேத ! இ த விைள அ வான , ஒளியி ேவக தி விாிவைட ெகா ேட
இ கிற !

ஒ ெபா எ வள ெபாிய எ ெசா ேபா , அ எ வள இட ைத


ஆ ரமி ெகா கிற எ பைத , அத நிைற எ ன எ பைத ைவ ெதாி
ெகா ளலா .

ாியனி வி ட 700000 கி.மீ. ஆ . அேத ாியைன 3 கி.மீ. வி ட கினா


(அேத நிைறைய) அ ஒ க ைளயாகி வி . ாியைன ேபா 10 மட அதிக
நிைற ள ஒ க ைளயி நிைற எ வள ெதாி மா? 10^31 கி.கிரா . ஆனா
இ வள நிைறைய ெவ 30 கி.மீ. ர கினா பி ஏ அ
க ைளயாகா ?

க ைள 6 மி ய கி.மீ. வி ட ெகா ட எ ைவ ெகா க . அதாவ


எ வள நிைற இ ?! அத விைள அ வான ெச ற 7 வ விநா
அத ைமய ைத அைட வி க ! ஒேர வாஹா!

க ைளகைள அழி ப எ ப கால ைத பி ேனா கி ெச வத சம . க ைள


எ ற ஒ இ கிறெத றா , ெவ ைள எ ற ஒ இ அ லவா? அைத
ப றி அ பா ேபா .

க ைள எ ப இ ? பா க ேவ மா? இேதா க பைன பட ! என அச


ைக பட ேவ எ ேக விடாதீ க . ஹி ஹி.

க ைளக எ ஒ இ தா ெவ ைளக எ ஒ இ க ேவ
எ ந கி றன வி ஞானிக . அெத ன ெவ ைள? எ த ஒ ச தி எதி ச தி,
எ த ஒ ெபா ஒ எதி ெபா இ ப இய ைகயி நியதி. அைத இ
ைவ கி றன .

ெவ ைளைய ெபா தவைர த ேபா வைர க பைன தா எ றா .க ைளயி


எதி ெபா ெவ ைள. க ைள ைழ தவ எ ப ெவளிேயற யாேதா,
அேத ேபா ெவ ைள உ ேள ைழயேவ யா . அ ஒளி த ெகா
அைன ைத சிய ெகா ேட இ . ெவளியி நீ க டா ைல
அ பா தா அ த ஒளி உ கைள ேநா கிேய உமிழ ப . ஒளியி ேவக ைத விட
அதிகமான ேவக தி அதி ெபா க ெவளிேய ச ப வதா அத அ ேக ட
ந மா ேபாக இயலா .

ஒளியி ேவக ம ேம இர ைட (க ைள/ெவ ைள) நி ணயி கிற . ஒளி


மி சிய ேவக உ ள ஒ ெபா ைளேயா, கைளேயா, அ ைவேயா, ல ைறேயா நா
க டறிய மா? அ ல ஒளிேய எ ைல ேகாடா?

எ தாள ஜாதா அவ க ஒ க ைரயி இைத ப றி எ தியி தா . எ ப நம


ஒளி அதிக ப ச ேவக எ ைலேயா, அேத ேபா சில அய கிரக உயிாின க ஒளிேய
ைற த ப ச எ ைல ேகாடாக இ கலா . அைவ எ ேபா ேம ஒளிைய விட அதிக
ேவக தி ெச ெகா கலா . ேவக ைற பேத அைவக பாக
இ கலா . இ வா இ பதாக ெகா டா , ெவ ைள எ ப சா தியேம.

300 ேம ப ட க ைளகைள ஆரா த ச திரா ெதாைலேநா கி, க ைளகளி


அதிக நிைற காரண இ ெபா க அதிக இ பேத எ
வ தி கிற . ேம க ட பட தி ந வி நீல நிற தி இ பேத இ .

இனி உ ம டல கைள ப றி பா ேபா .

உ ம டல க :

வி ெவளியி விரவி இ ந ச திர களி ெதா ேப உ ம டல க அ ல


ேகல க . ந ச திர க எ றா , ஒ ற ல இர ட ல, மி ய
ந ச திர களி ாி ய ந ச திர க வைர ெகா ட ெதா ேப
உ ம டல க . நம உ ம டல ஆகாய க ைக அ ல பா ெவளி தி எ
அைழ க ப கிற .

இவ றி பர சில ஆயிர களி சில ல ச ஒளி ஆ க வைர இ கலா .


இவ றி நிைற பல மி ய /பல ாி ய ாிய களி / ாிய ப களி நிைற
அள இ ! ஒ உ ம டல அ த உ ம டல இைடயி பல
மி ய ஒளியா க ர இ ! இ லாவி டா அ ஒேர உ ம டல ஆகி
வி அ லவா!

நா இ ப ஒ மாெப உ ம டல தி (Spiral Galaxy). இத வி ட ஒ


ல ச ஒளியா க இ க . ஆனா ந ம ேக உ ள அ ேராமிடா
உ ம டல 2/3 மி ய ஒளியா க வி ட ெகா ட .

உ ம டல கைள அத அைம ைப ெபா நா வைககளாக பிாி கி றன :

1. வ வஉ ம டல க (Spiral Galaxies)

இ M51 என ப Whirlpool உ ம டல . வ வ எதனா உ டாகிற


ெதாி மா? ப க தி இ அ த உ ம டல இைத ஈ பதா தா . அ வா
ஈ காவி கீேழ ெசா ெல ல உ ம டலமாக மாறி வி !

2. ெல ல உ ம டல க (Lenticular Galaxies) இ உ ம டல தா .
ஆனா ைள உ வா ந ப தி ேவகமிழ எாிெபா தீ வி டதா இ ப
அைழ கிறா க . இைவ கால தா பைழயைவ. ேம இவ றி அ கி ஈ ச தி
அதிக ைடய ம ெறா உ ம டல இ லாதி க .
3. நீ வ வ உ ம டல க ( Elliptical) இ ம டல க த ைன தாேன றி
ெகா ளாததா இ வா அைழ க ப கி றன. இ த ேபா இவ றி உ ள
ேகா க /ந ச திர க றி ெகா தா இ . ெமா த உ ம டல
ழ வதி ைல.
4. வ வ ற உ ம டல க (Irregular Galaxies) எ த வ வ இ லாதைவ. விேநாதமான
வ வ ெகா டைவ.

ஆயிர கண கான விேநாத வ வ ெகா டஉ ம டல க இ கி றன.

இேதா இர உ ம டல க இைடேயயான ச ைடைய க களி க .இ


M81 ம M82 ஆகிய இர உ ம டல க கிைடேயயான ச ைட. 100 மி ய
ஆ க ஒ ைற யாேரா ஒ வ ெவ றியைடகிறாரா ! M82 ஐ M81 இ க, M81 ஐ
M82 இ க நம பா க அழகான கா சி கிைட பதாக க கிறா க வி ஞானிக .
இட ற இ ப M81 வல ற இ ப M82.

ச ைட ம தா ேபா வா க எ நிைன க ேவ டா . ைகேகா திாி


உ ம டல க உ ளன. நீ க பா இ த உ ம டல க இைண இ
சில பி ய ஆ களி ஒ உ ம டலமாக மாறி வி . NGC 2207 எ றைழ க ப
இட ற இ ெபாிய உ ம டல IC 2163 என ப வல றமி சிறிய
உ ம டல ைத ஐ கிய ப தி ெகா .
இ தைன உ ம டல கைள பா வி பி ன நம பா ெவளி திைய
பா காம ேபானா எ ப ? இேதா நம ஆகாய க ைக எ றைழ க ப நம
பா ெவளி தி.

நம ாிய இ இட ைத றி தி கிறா க . கவைல படாதீ க ! நீ க


நா இ த ளியி , ளியி , ளியி , ளியி , ளியா இ கிேறா .

பா ெவளி தியி இய ப ச கைள பா ேபாமா?


வி ட : 90000 ஒளியா க .

ந ச திர களி எ ணி ைக: 200 பி ய (இ கலா . இ . நா எ ணி


பா கவி ைல!)

ெமா த நிைற: 1 ாி ய ாிய நிைற

ந வி இ க பி அகல : 25000 ஒளியா க .

நம ாிய ைமய உ ள ர : 26000 ஒளியா க .

ாிய அ கி உ ம டல தி அட தி: 2000 ஒளியா க .

ாிய உ ம டல ைத றி வ ேவக : அதிகமி ைல கணவா கேள! 220


கி.மீ/விநா . (அேட க பா!)

ாியனி ஒ ஆ : (அதாவ ஒ ைற உ ம டல ைத ற எ ெகா


கால அள ) 225 மி ய ஆ க .

எ ன பா இ ? ப க தி இ பா த ேபா ெசா கி றீ கேள, இைத ஒ வ எ ப


அறிய ? இ த பட ைத எ க ேவ மானா ட பா ெவளி திைய வி
எ வளேவா ர விலகி ெச ற பி ன தாேன எ க எ ேக கிறீ களா?
என இ த ச ேதக இ த . அத தா வி ஞானிக கீ க ட பட ைத
கா கிறா க .
இைவ நா ேம கி ட த ட நம பா ெவளி தி ேபாலேவ இ சில
உ ம டல க .

இட ேம ற இ ப NGC 3953. 55 மி ய ஒளியா க ர தி இ கிற .


இ கி ட த ட நம உ ம டல ேபாலேவ 95000 ஒளியா வி ட உைடய .
வல ேம ற உ ள NGC 5970 எ உ ம டல அ 105 மி ய ஒளியா
ர தி உ ள . இத வி ட 85000 ஒ.ஆ. NGC 7329 எ றைழ க ப இட கீ ற
உ ள உ ம டல 140 மி ய ஒ.ஆ. ர தி இ கிற , வி ட 140000 ஒ.ஆ. NGC
7723 எ றைழ க ப வல கீ ற இ இ த உ ம டலேமா, 80 மி ய
ஒளியா க ர தி இ தா சாியாக ந ைம ேபா 90000 ஒளியா க வி ட
ெகா டதாக இ கிற . இைவயைன ைத பா ேபா நம பா ெவளி தி
இ வா தா இ க ேவ எ க ர அைண காத ைறயாக ச திய
ெச கி றன வி ஞானிக .
இேதா நம ெவ அ கி உ ள , பா ெவளி திைய ேபா பல மட ெபாிய
M31 எ ெச லமாக அைழ க ப வ மான ஆ ரெமடா உ ம டல . ஆ
ெபௗ ணமி தின களி கா தி , 20 பட களா எ க ப பி ன இைண க ப ட
பட . ந வி சிவ த ஆர நிற தி இ ப அைன ஓ ெப ற பழ
ந ச திர க . றி ஊதா நிற தி வைளய வ பைவ த ேபா தா வள
ெகா இள ந ச திர க .

இதி சி ளிகளா காண ப பல ந ச திர க , உ ைமயி நம


உ ம டல ைத ேச தைவ. ஆ ரெமடாவி ஒளிெவ ள தா அைவ பி ற
இ ப ேபா ற மாய ேதா ற ைத உ வா கி றன.

சீன ெப வ ப றி தா ேக வி ப க . பிரப ச ெப வ ? அைத


ப றி ஏ கனேவ ஒ ைற ெசா யி கிேற . அைத ெகா ச விாிவாக பா கலாமா?

1977 CFA Red Shift Survey எ ெபயாி உ ம டல களி விலக ேவக ைத


ம ெமா த வான தி வைரபட ைத (நம உலக வைரபட ைத ேபால) உ வா க
Marc Davis, John Huchra, Dave Latham ம John Tonry ஆகிய நா வ ெகா ட
ஆர பி 1982 த த அறி ைகைய சம பி த . இவ க கி ட த ட 11000
உ ம டல கைள (!) பாிமாண தி அ த வைரபட தி ெபயாி பதி ளன .
இத ல இவ க ெமா த பிரப ச தி ல ச தி ஒ ப (1/100000) ப திைய
அள ளன .

இ த ல ச தி ஒ ப ப ைதைய அள தேத மிக ெபாிய சாதைன ஆ . ஆனா , அ த


அறி ைகயி வி , இ த வி ஞானிக விய ேபா வ எ ெதாி மா?

பிரப ச ெப வ . (The Great Wall)

உ ம டல க ஒேர ெதா பாக இராம , அ ெகா இ ெகா மாக எ த ஒ


க பா இ லா , எ த ஒ விதி ைற கீ வராம சிதறி தா இ எ
நிைன ெகா ைகயி , அ வா இ லாம அதி ஒ ேந தி இ பைத இ த
வி ஞானிக க டன .

ெமா த உ ம டல க , ல மண ேபா ட ேகா ைட தா டாத ேபா ஒ


ேகா அ த ப க இ கி றன. இ த ப க ெவ ெவ ட ெவளியாக
இ கிற . இைத தா ெப வ எ அைழ கி றன வி ஞானிக . இ த வ
க ெக ர வைர ேபா ெகா ேட இ கிற . இ ேபா பா தவைர
ைற த 500 மி ய ஒளியா க ர தி காவ இ க ேவ எ
க கி றன .

பாிமாண தி ெசா வதானா , இ த வாி நீள 500 மி ய ஒளியா க .


அகல 200 மி ய ஒளியா க . த ம 15 மி ய ஒளியா க .இ தஇ
ப தியி இ ெபா க இ ச திக ம ேம இ கலா எ க ேவா
உ .
இ த பட ைத பா க . இதி இ ஒ ெவா ளி ஒ உ ம டல ஆ .
ேம கீ உ ளஇ ப திைய பா க .எ னஒ ேந தி? இ பாிமாண
வைரபட ைத இ பாிமாண வைரபடமாக மா றிய ஆ .

இ ஒ வைரபட தா . இதி சிவ ளிக அ கி இ


உ ம டல ைத , பி ன ஊதா, ெமெஜ டா, சியா ம ப ைச நிற தி
இ பைவ மிக ர தி உ ள உ ம டல கைள றி .

இதி சிவ உ ம டல க 3000 கி.மீ./விநா ேமலாக ,


ஊதா 6000 கி.மீ./விநா உ ளாக ,
ெமெஜ டா 9000 கி.மீ./ விநா உ ளாக ,
சியா 12000 கி.மீ./விநா உ ளாக ,
ப ைச நிற ளிக 12000 கி.மீ./விநா ேவக ேமலாக விலகி ெச கி றன.

இைடயி இ ெவ ப தி தா ெப வ .
இ த பட தி ேம கீ ேகா கா ட ப ப தா ெப வ . நம மி
ந வி இ கிற . ெமா த ேகாளமாக எ ெகா டா கீ இ அைர வ ட
வட ப தியாக , ேம இ அைர வ ட ெத ப தியாக ெகா ளலா .
வைரபட தி வைரய படாத ப திைய ந மா அள க யவி ைல. அைத த ப
ேவ யா மி ல சா சா ந ம பா ெவளி தி தா .

ஹ ெதாைலேநா கி எ த சமீப திய பட ஒ .இ எ ன ெதாிகிறதா?

இ நம இ வைர க எ ய ர எ ெசா வ ேபா , ஹ


க எ ய ர தி கா ஒ உ ம டல . இத ெபய NGC 5866. 44
மி ய ஒளியா க ர தி இ கிற . 60000 ஒளியா க அளேவ வி ட
ெகா தா , நம பா ெவளி திைய விட நிைற இத மிக அதிக எ கிறா க .
இத ப திையேய இ ேபா பா க கிற . பிேள ேபா எ வள
ெம யதாக இ கிற பா க !

ஒ க ட தி அைன பிரப சவிய வி ஞானிக அய ேபா வி கி றன .


அதாவ எ தைன ந ன ெதாைலேநா கி ெகா பா தா அ ட கா
அ த க யா கட த கால ைத பிரதிப பைவேய. பல மி ய ஆ க
நட தவ ைறேய இ ேபா பா கிேறா . இ ேபா எ ன நட கிற எ பைத
ந மா கி க தா கிறேத அ றி ேநர யாக காண இயலவி ைல.

ஒளியி ேவக தா எ ைல எ அறி த ஒளியி ேம ெவ ேப வ வி டதா


பல .

இனி பிரப ச தி எ ைல ப றி பிரப சவிய எ ன ெசா கிற ? பா ேபாமா?

பிரப ச தி எ ைல தா எ ன?

இ த ஆகாய வி லாம விாி ததா? எ ஒ றி தா அத க பா எ ன


இ கிற . இ ேபா பல பிரப ச க இ ேமா?

எ லாவ றி ஒ எ ைல, வர , அள , உ வ எ அறி ேத பழ க ப வி ட


நம எ ைலேய இ லாத பிரப ச ைத அ மானி க வதி ைல.

டாவி (ேகா அ ல!) நம பிரப ச 20 தனி பர கைள ெகா ட


ேகாளவ வ ைடய எ அறிவி தி கிறா . ேள ேடா ம ெக ள ட
இ ப தா க தினா க . தனி தனி கைள இைண ேகாள வ வமாக
கா ப தி ெவளி ேதா ஆ க ப ப ேபால பிரப ச இ கிற எ கிறா க
இவ க .

நா ஏ கனேவ க ட பிரப ச பி ல ணைல, பிரப ச ச தியி எ ச ைத ஆரா த


WMAP ெசய ைக ேகா பிரப சமான வைள 20 களா இைண த ேகாள
எ பைத உ தி ப கிற .

எனேவ பிரப ச தி ஒ வ ெச ெகா ேட இ தா அவ ற ப ட இட ேக


வ வி வா .

இ த 20 பர ேகாள ைத ேடாெட க ெஹ ரா எ ெசா ல ேவ . ேடாெட கா


எ றா 20 எ அ த . இைத ேடாெட காவி சி எ டாவி சியி ெபய
விள ப அைழ க ப கி றன .

2007 வா கி ளா வி கல ஒ இைத க டறிவத காகேவ மீ


ஏவ ப கிற . அ ேபா இ உ தி ெச ய படலா .

ேகாள ைத தா எ னஇ ?எ ம ேக விடாதீ க . ஹி ஹி.

ெபா கா சியி க ணா அர க ெச றி க . ந ப யாத அள


நம பி ப ைதேய க ணா யி க த ேகாலமாக மா றி கா வைத ரசி
சிாி தி க . ஓம சி க யாணமாக , க யாண ஓம சியாக
மா வா க அ லவா.

ஆகாய தி , நீல க பள தி மி இர வி மீ க நா நிஜமாக பா கிறப


இ ைல. க ணா அர கி க னா பி னா கா சிக தா அைவ. நிஜ தி அைவ எ ப
இ ? யா ெதாியா .

சிதறி கிட வி மீ க இைடயி வான வைள ெநளி இ பதா சிறிய


ெபாியதாக , ெபாிய சிறியதாக ஒ பலவாக , பல ெபா க ஒ றாக
நம ெதாிகி றன.

ஒ வி மீனி ற ப வ ஒளி, வழ க ேபா ேந ேகா தா நம


ெதாைலேநா கியி வழிேய ைழய ேவ . ஆனா இைடயி ேவ ஒ வி மீ
இ தா ஒளி பாைதயி தி ப ஏ ப கிற . இ ஒ க ணா ெல சி விைளைவ
ஏ ப தி க மாய ேதா ற ைத ஏ ப தி கா கிற . கி ட வி மீனி
நிைற விைச தா றி ள ஆகாய ைத வைள ெல சாக மா றியி பதா
அைத நிைற ெல (Gravitational Lense) எ கிேறா . அைத ப றி சிறி விள கமாக
பா ேபாமா?

ஆகாய எ ப ெவ ெவ ட ெவளி அ ல. அ ஒ இட . இடமான நிைற விைச


மி தியான இட களி வைள ெகா . வைள த இட தி ேட பயண ெச
ஒளி வைள ேத ெச .

ஆகாய தி ல ேசாப ல ச வி மீ க , உ ம டல க ,க ைளக விரவி


கிட பதா நி சய ஆகாய ெதளிவான க ணா யாக இ லாம ெபா கா சி
க ணா ேபா இ ப எ ப க .

இைத ஆ ப ஐ தா த ஆரா சி வி அறிவி தா . 1801 வா கி


ேசா ன எ அறிஞ ாியனி நிைற விைசயா அத பி ற இ
வ ந ச திர ஒளி ாிய அ ேக வைள தா ெச எ அறிவி தா . இைத
எ ப நி பி ப ?

ாிய பி னா இ வ ந ச திர ஒளிைய எ ப பா ப ? கிரகண அ


ாிய ைமயாக மைற ேபா வான இர இர கைள ச தி ேபா ாிய
அ ேக ெதாி வி மீ கைள கவனி தா இ த உ ைம நி பி க . ாிய
வான தி ேவ இட தி இ ேபா அ த வி மீ இ இட ைத , ாிய
அத ேக நி ேபா அ இ பதாக ேதா மிட ைத ஒ பி பா தா
இ த நிைற ெல ப றி அறிய .

1919 அைத நி பி தன . அேதா விடவி ைல. ஒ வி மீ , நி ஒ ெபா ளா


ஆகாய விய தா உ ெப க ெச ய ப ெபாியதாக ந க க ெதாி
எ நி பி ளன . 1979 இ நி பி க ப ட .

இேதா இ த பட ைத பா க .ெதாைலவி உ ள உ ம டல தி வ
ஒளியான இைடயி உ ள உ ம டல தினா மியி பாக வி க ப கிற .
இதனா மியி பா பத ெதாைலவி ள உ ம டல வ ட வ வி
ெபாியதாக ெத ப .
ந றி: கைல கதி அறிவிய மாத இத

இனி பிரப ச எ ைலைய ப றி ேம ெதாட ேவா .

ெப ெவ ெகா ைகைய ப றி ெசா அறிவியலாள க ெப ெவ எ ப


ஒ ளியி ஏ ப ட ெவ எ க த இயலா எ ெசா கிறா க . ஒ
ெவ தா அத ைமய தி இ சிதறி நாலாதிைசயி பர வ ேபா அ ட
பரவவி ைல.

அ ட விாிவைட ேபா இட விாிவைட ேவக ெபா க


விாிவைடயவி ைல.

ெப ெவ ன , இட ெபா ளியி ளியா ஆனா அ ேபா


இேத நிைற ட இ தி . உதாரணமாக ெமா த ெச ைனைய அ ணா
சாைலயி ெஜமினி பால தி கி ைவ தா எ ப இ ேமா அ ேபால. ெப
ெவ ன இட , ெபா இைண க பைன ெச ய வியலா வ ண
இ தன. ெப ெவ பி ேபா இட ேவகமாக , ெபா ெம வாக
விாிவைடகிற .

ெபா ைள ெகா கி ற இட ஒளியி ேவக ைத மீறி விாிவைடகிற எ கிறா க .


அெத ப ஒளியி ேவக ைத மி ச ? எ கிறீ களா? உ க த வ எ லா
ெபா க தா . இட எ ப ெபா அ ல.

இட எ ப விாிவைட ? உதாரணமாக, உ க பா கைட 20 அ ர


எ ைவ ெகா க . ம நா ெச கிறீ க 25 அ ெச ல ேவ யி கிற .
அத ம நாேளா 30 அ ெச ல ேவ யி கிற எ ைவ ெகா க .
அ ேபா எ ன நிைன க ? உ க நீள அகலேமா, பா கைடயி நீள
அகலேமா மாறேவ இ ைல! உ க கிைடேய ர ம அதிகாி கிற . அதாவ
விலகி ெச கிற . ெபா களி நிைற மாறவி ைல, நீள அகல உயர க மாற வி ைல!
ஆனா ெபா ம நக ெகா ேட இ கிற . அைத ெகா இட
விாிவைட ெகா ேட ேபாகிற . ஒ ச காள தி ெமா த அ ட ைத ைவ தா ,
ச காள விாிவைட ெகா ேட இ கிற , ெபா களிைடேய ர விாிவைடகிற
ஆனா ெபா க விாிவைடயவி ைல.

இ ப ேய ேபானா எ ன ஆ ?ஒ றி பி ட ர தி (நம ெதாி பிரப ச


எ ைல அ ல பிரப ச வான அ ல அ வான அ ல ெதா வான ) பி ன
ெச ந ச திர களி /உ ம டல களி ஒளி ந க படேவ யாத
ர ெச வி . அதாவ எ ேபா இட ஒளியி ேவக ைத கட த இட
இ த உ ம டல க ெச றனேவா அத பி ன அதி கிள ஒளி ந ைம
வ அைடயேவ யா . அ ப ஒ ெதா வான ைத தா இ ேபா ேத
ெகா கி றன வி ஞானிக .

ந ப கேள இ கா அ ட தி அ த களி ெப ெவ கைதைய(?!) ப றி


விாிவாக பா வி ேடா . இனி அதி ள ஓ ைட உைடச க எ ென ன? இ வைர
ந இய பிய அறி தைவ அைன ைத (ேவத களி இ இ இய பிய ப
மாணவ வைர) ஒ திர இ த ெப ெவ கைதைய ம ேம பி ெதா கி
ெகா ராம , அைத தா அ எ ன எ ஆரா சி இய பியலாள க
வ வி டன .

அதி கி ட த ட ஒ வ வி டன . அ , இ வைர க டறி த


அைன தி ெபா த ெச கிற . நி பி க வசதியாக இ கிற .

அ எ னஎ ஆ வமாக இ கிறதா?

நா உ க ட ேச ெதாி ெகா வதி ஆ வமாக இ கிேற . நா ெச வ


ெமாழிெபய ேப!

அேட க பா! இைணய தி எ தைன விஷய க ெபாதி கிட கி றன?

சாி இனி நம திய (அ த கால )த வ ைழேவா .

இ த பட ைத பா க . பிரப ச தி வ வ இ த றி ஏேதா ஒ றாக தா


இ க எ க கி றன . ெபா களி ம ச தியி ெந க இவ ைற
பா ேபா அ த ைடயாக இ வா ேப அதிக எ கி றன . ஏெனனி ஒ
ெபா ளி ெவளி ப ஒளி க ைற எ த ஒ ஈ ச தி பாதி காத வைர
ேநராகேவ ெச வதா இ வா கி க ேவ யி கிற .
இ த பட ட ஆர பி ேபா !

அ க அைலயா
அைல இ கிறதா அ ல களா இ கிறதா எ பதி ெப ச ைச
ஏ ப , இர சாி தா எ ேவ வழியி றி ஒ ெகா நிைல
த ள ப கி றன இய பியலாள க . இதி ெபா ளி அைலவ வ த வ ைத
(Wave Structure of Matter கமாக WSM) ஆதாரமாக ெகா பிரப சவிய அ
எ வா ெபா கிற எ இ ேபா பா க இ கிேறா .

இ த பிரப ச தி ெபா (அதாவ Matter) இ வைக ப மா . பி ட (our Matter


(the Many Finite Things)) & அ ட (our Universe (the One Finite Thing)). அதாவ ந மிட
உ ள ெபா பிரப ச தி இ ம ற ெபா க அைன . அைத ெகா
இட (Space (the One Infinite Thing)) எ ற ஒ ேவ மா . இதி அ ட
பி ட ஒ ெகா ெதாட ைடயதா . ஆர ப உைடயதா . இடேமா
எ ைலயி லாததா . ஆதி அ த இ லாததா .

ேதைவயி லாம ெப ெவ ெகா ைக எ க கைதைய அறிவியலாள க


அள வி டதாக WSM அறிவியலாள க வ த ப கி றன . அவ களி வா ைதகளி
பிரப ச எ ப கீ க டவா வைரய க ப கிற .

பிரப ச : நா க உண ெபா க ம இடமான விலா


இட ட ெதாட ெகா கிற . ம ற ெபா களி இ ெவளியா அைலகேள
ந மிட இ ேதா அைலக காரணமாக அைமகிற (அ அ ட தி உ ள
பி ட தி , பி ட தி உ ள அ ட தி ). எனேவ நம ெபா ளி நிைற ம ம ற
ப க அைன ம ற ெபா களினாேலேய தீ மானி க ப கிற !.

Universe: The Finite Spherical region of Matter and Space that we can see and interact with
(within an Infinite Space). Only this other matter's Out-Waves contribute to the formation of our
Matter's in-Waves. i.e. Huygens' Principle - and this is the cause of Mach's Principle, that the
mass of our matter is determined by all the other matter in our finite spherical universe (because
it is created by it!).

ெப ெவ ெகா ைகேயா மாறாக ெபா அைத ெகா இட


ைடயதாக , எ ைல ளதாக , ஆதி அ த உைடயதாக அ த ெகா கிற .

எ னஇ ஒேர ழ பமாக இ கிறேத எ கிறீ களா?

அ எ னஉ அைல, ெவளி அைல எ ெதாி ெகா ள ேவ மா?

இ த பட ைத பா க .

+ =
அதாவ ந மிட தி உ ள உ அைலக (In Waves) ெவளி ெபா களி
ெவளிஅைலக (Out Waves) நம ெபா ளி நிைற ம இட ைத நி ணயி கிற .

த கால அறிவிய ெபா , ச தி,


தி இட , கால எ நா ைக தனி தனியாக
ேபா ழ பி ெகா கிற . இத கிைடேய உ ள ெதாட ைச அவி க
ெதாியாம திண கிற .

WSM ப இ த நா கி உ ள ெதாட ைப அறிய ைனேவா . இட எ ப எ


உ ள . அத அைல ப எ ேபா உ ள . இ த விலா இட , ள ஒ
இட தி அைல ட ெதாட ெகா வதா ெபா எ விைள ஏ ப கிற . கால
எ ப விலா இட தி அைல நக (Wave motion) ஆ . ச தி எ ப விலா
இட தி அைலக இட தி அைலக இைடேய ஏ ப
ைககல பா ஏ ப வ ஆ . இதனா அ த இட களி அைல ைமய (Wave
Centre) மா ப கிற . இைதேய அ த த ெபா ளி க எ உண கிேறா .
இனி இைத கவனமாக ப க .

ெச ெபய சி, ஐ னி பிரப ச மாறி , ஹ ெதாைலேநா கி கா ப அைன


ெபா யா? ெப ெவ ெகா ைக எ வா தவறாக இ க இய ?

ஐ னி பிரப ச மாறி சாி தா . ஆனா அ ந அ ட தி ேளேய இ


எதி ஈ விைசயா (Anti gravity) ஏ ப வத ல. அ எ ைல ள நம ெபா க
(அதாவ எ ைல ள இட தன அைலகளா ) எ ைலயி லா இட டனான
அைலக ட ெதாட ெகா வதா ஏ ப கிற .

ந ச திர களி ெச ெபய சி டா ள விைளவா ஏ படவி ைல. ேஹ க


த வ தா (Huygens Principle) ஏ ப கிற . ெபா க உ வா எ ண ற
அைலகைள ெபா த . ம ற ெபா களி ெவளி அைலகேள நம உ அைலகைள
ஏ ப த காரணமாக இ கிற . நா இ த பிரப ச தி ஒ அ க எ பதி
எ ளள ஐயமி ைல. எ ேம தனி தனி ெபா க அ ல.

ள ெபா (Finite) வி (Infinite) உ ள ெதாட ைப ெப ெவ


ெகா ைக விள க வதி ைல. WSM ஐ த த ெவளியி டவ மிேலா ெவா ஃ
எ அறிவியலாள (Milo Wolff).
1. இட எ ப ஒ வி . (எ இ கிறேதா அ வி லாததாக தா இ க
ேவ !) (one thing existing must be infinite)
2. ெபா எ ப ஒ ள எ ைல ள ெபா
3. இ த இட ைத ெபா ைள இைண ப ம ற ள ெபா களி
அைலகளா ஏ ப வ .
4. இ த அைல பாிமா ற தினா ஒ ள எ ணி ைக உ ள ப வ வ
(Spherical) அைலகேள (அதாவ 10 ^ 80) வலய தி இ தாக ேவ . இத
ல வி லா எ ணி ைகயி ள ப வ வ பிரப ச க இ த
விலா இட தி இ க ேவ எ பேத !

இ த பட ைத பா க . இ த பட ப னிர ேட ப னிர வ ட கைள அத


ைமய க ஒ வ ட தி இ மா ைவ ெகா வைர ததி கிைட த . இதி
ந ட ந வி ஏ ப வ ட வைர தேத இ ைல. அ வாக ேதா றிய . இ ப தா
ம ற ள இட தி ெவளி அைலக நம உ அைலகைள , ைமய ைத
உ வா கி றன.
ேஹ க ஸ எ ன ெசா கிறா எ றா , இ த பட தி ப , ஒ ர தி இ
ெபா ளி ெவளி அைலைய தனிேய பா கேவ இயலா . அ ஏ கனேவ உ களி உ
அைல எ எ ணி ெகா ள ப டதா !

ய பா ! இ த பட த தி விள க ைத அ ப ேய ஆ கில தி உ க
த கி ேற .

A Finite Spherical Standing Wave within an Infinite Space. The Out-Waves of the Spherical
Standing Wave on the right (in red) must travel through (and have become part of) a closer
Wave-Center and thus their Out-Waves have already been counted once and cannot be counted
again as directly contributing to the In-Waves of the central SSW.

ேம எ ைன ேபா ற இய பிய அ லாத பாட க பயி றவ க ாியாத


ெமாழியி பல த வ கைள இ விள கி ளா க . அைத தய ெச யாேர
தமி ப தி இ ேக ெவளியி டா மி த மகி சியைடேவ .

http://www.spaceandmotion.com/Cosmology.htm

சாியாக இைத ப றி எ தி ெகா ேபா தானா ல ெத ற சி


ப றிய ஒ க ைரைய நா ப த ண வரேவ ?

'சி ' யி இ வா கிறா ம . சிவச தி பால -

பல ேப ஒ விஷய ாியேவ மா ேட எ கிற .

கட ேள இ அைன மா கா சியளி கிறா எ றா சிாி கிறா க . அவ கைள


ெபா தம பைட தவ ேவ , பைட க ப டைவக ேவ . பைட தவ மிக
ெபாியவ , பைட க ப டைவக மிக மிக சிறிய பாவிக . பி எ ப இர ஒ றாக
?

அ தா மாைய.

மாைய எ ற ட மாய ேதா ற , ம திர எ ேவ பல அ த ெகா கி றன .


மாைய எ ப மாய இ ைல. ம திர இ ைல.

எ ைலயி லாத கட எ ைலக உ ப ட பைட களா (WSM எ வள ர


ஒ ேபாகிற பா க !) த ைன ெவளி ப தி ெகா வ மாைய என ப . சி
க தாேவ சி யா த ைன ெவளி ப தி ெகா ப மாைய என ப .

இ இ த அ ட தி நிைற தி ப ஒேர ஒ உயி தா . ஆனா எ லா


உயிாின க தன தனி தனி உயி க இ பதா எ ணி ெகா அள இ
ஒ இய க - ஒ கிைண த இய க - ஒேர ஒ இய க நைடெப ெகா கிற .
அ தா மாைய.

ஒ உயி எ லா உயி க இ கி றன. ஒ உயி பி ய பி ய


உயி களா ஆக ய ச தி ைடயதா இ கிற . அ தா மாைய.
கட தா இ கா சியளி கி ற அைன அ க மா இ கி றா . ஒ ெவா
அ வி கட ளி அைன அ ச க அட கி ளன. அ தா மாைய.

ெதாட சிைய ப க . லாி .

இ தஅ ட தி மிக மிக ெபாிய எ ? மிக மிக சிறிய எ ?

இ தா மிக ெபாிய . இ தா மிக சிறிய எ எைத ேம கா ட இயலா .


எ ெபாிய எ ெசா கிேறாேமா அைத விட ெபாிய நி சய இ . எைத சிறிய
எ கிேறாேமா அைத விட சிறிய நி சய இ .

அ தா மாைய.

இ ப ஒ ேற ஒ தா . அ த ஒ தா இ ப பலவா கா சியளி
ெகா கிற .

மனித த நிைலயி த ைன தனி த ைம ெகா டவனா தன ெசய ைறக


ம ேம சிற ததா எ தள நிைன ெகா கிறாேனா அ த அள ஒ எ த ைன
நிைன ெகா .

அ தா மாைய.

நம உட இர த ஓ ஒழி ச இ லாம றி ெகா கிற . இ த ழ சிைய -


ஓ ட ைத இர த தி உ ள அ த அ க உணர எ நிைன கிறீ களா?
நி சயமா இ ைல. இர த தி உ ள சிக ப , ெவ ைளய , பிளா ெல க
ேபா றைவக தா அேத இட தி இ பதா தா எ ணி ெகா . ஆணி
அ தா ேபா அேத இட தி நி பதா தா நிைன ெகா .

ந ப கிறதா?

நம மி மணி 2000 கி.மீ. ேவக தி றி வ கிற . இைத ந மா உணர வதி ைல.


ப ளி ட தி ெசா ெகா ததினா அைத ெதாி ைவ தி கிேறா . ஆனா
மியி ழ சி நம உண க அ பா ப ட விஷய . The Theory of Relativity ப
நம எைட, உயர , நீள , அகல எ லா மி ட ஒ பி ேபா ெவ சி அளேவ.
எனேவ தா ந மா மி வைத உணர யவி ைல.

ஒ மி ட இர த தி 5 மி ய இர த சிவ ப க இ கி றன.
அ ப ெய றா ஒ சிக ப எ வள சிறிய எ ாி ெகா க .

அ த சிக ப வி நீள, அகல, உயர எைட ட ஒ பி ேபா இர த தி ழ சி ேவக


மிகமிக பிர மா டமான . பி எ ப அ ஓ ட ைத உணர ?

இைத இ ஆழமா ேயாசி தா -

கி னி வழியா இர த ெச ேபா இர த அ க அ மைழ கால .


ைர ர வழியா இர த ெச ேபா இர த அ க அ வா கால .

க ர வழியா ேபா ேபா அ ளி கால .

ைள வழியா ேபா ேபா அ ேகாைட கால

இர த அ கேளா தா அ ப ேய இ இட தி இ பதா ேம க ட
ப வகால க வ ெச வதா எ ணி ெகா .

அ தா மாைய.

ஒ ெவா நிைலயி எ ைலக உ . றி பி ட கால வா ைக உ . சாதைனக


உ .ச க உ . ேநா . பிற . இற . ெகா ைக உ .

இ தைன இர த அ கைள உ ளட கிய நா ந ைம ஒேர ஒ உயி எ எ ணி


ெகா கிேறா . ஆனா இ த இர த அ க பிற , இற , றி பி ட
கால வா ைக உ , எ ைலக உ , சாதைனக உ , ச க உ ,
தனி த ைமக உ .

ஒேர ஒ கட (One infinite Thing - Space) த ைம ப ேவ நிைலகளி - எ ணிலா


எ ைலகளி (Infinite finite things - matters) ேவ ேவ உயி களா - க ட களி ,
ந ட களி , இ ப களி , ப களி சி கி தவி ப ேபா கா சியளி
ெகா பேத மாைய என ப .

-------------------

இைத ப த ந ப கேள! ெம ஞான , வி ஞான ஒேர திைசைய ேநா கி ஒேர


திைரைய வில கி றன எ ாி ஏ ப கிற .

கால எ ப எ ன?

அ ஒேர பாைதயி தா ெச மா? அதாவ ேந , இ , நாைள எ தா


ெச மா? நாைள, இ , ேந எ ெச ல டாதா, யாதா?

ஐ னி ப கால எ ப ஒ நா கா பாிமாணேம. கால ைத


தி வதா விதிக ஒ மாறி விடா . அ ேபா வி ஈ உ பட அைன
இய பிய விதிக அ ப ேய தா இ . எனேவ கால எ பத இட , வல
ேபா தா ேந , நாைளேய தவிர ேவெறா மி ைல. ஆனா நா கா நிஜ தி
கால எ ப அ வா இ ைல. கால எ ப ேந றி , இ வ , பி ன
நாைள ெச வதாகேவ இ கிற . ஒ வழி பாைதயாகேவ இ கிற . அைத ந மா
தி ப வதி ைல.

இத வி ஞானிக த விள கேம ெப ெவ ெகா ைக. ெப ெவ பி ன


ேந அ ல நாைள எ பேத இ லாதி த . ெப ெவ பிேலேய கால எ ப
த ைன வி வி ெகா ட எ பேத அவ களி ெகா ைக.

ஆனா இ த WSM ெகா ைக ப , அ பைட அைலகேளயா . விலா இட ட


ைடய ப வ வ அைலகளி ெதாட பா ஏ ப ெபா களி ைமய திைன உ
அைலக அைடவதா , அ வா அைட உ அைலக எதி கால எ ,
அ வைலக சாியாக ைமய தி ேமா வேத நிக கால என , அ வைலக ேமாதியபி
ெவளியைலகளாக மாறிவி வதா அ த ைமய ைத ெபா த வைர அ தா இற த கால
எ ெகா ளலா . ஒ ெபா ளி இற தகால ம ெறா ெபா ளி நிக காலமாக ,
எதி காலமாக மா கி ற ! அ தைன மாயமாக இ த கால பி ன இ கிற . நம
இற தகாலேம, நம எதி கால ைத நி ணயி கிற எ கால தி வைரயைற
த கிற WSM சி தா த .

ஈ ச தி ெல ைச ப றி ஏ கனேவ பா தி கிேறா அ லவா? அதாவ ஒ ஒளி


வ பாைதயி மிக அதிக ஈ ச தி ைடய ெபா இ தா அ ேவ ஒ ெல சாக
மாறி வ ஒளிைய ேவ மாதிாி மா றி அ . அ ேவ ஈ ச தி ெல ஆ .
அ தைகய விைளைவ விள அழகான பட இ . இதி ஐ இட களி ெவ ைள
நிற தி ெதாிவ ஒேர ெவ ைள நிற வாச த தா . இைடயி இ ஈ ச தி
ெல விைளவா ஐ தாக ெதாிகிற . ஏ பி ய ஒளியா க ர தி இ
அ த ெபாிய ெல சாக மாறி இ உ ம டல தி SDSS J1004+4112 எ
ெபயாி ளன . அ த ஐ ளிக ம ேம மீ மீ ெதாியவி ைல. பல
உ ம டல க அ வாேற பல ைற ெதாிகி றன. எ ன வி ைத பா தீ களா?