Anda di halaman 1dari 37

1|Analisa soalan sejarah SPM 2011 ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 7.

( BAB 1 BAB 3) BAB 1


Bil Tajuk 04 05 06
5a) Jelaskan konsep tamadun drp. Pandangan:(i)Islam (2m) (ii)Barat (2m) 5(b)Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun (8m) 5(c ) Tamadun Mesopotamia memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun awal manusia. Terangkan pernyataan di atas berdasarkan bidang ilmu, dan ciptaan. (8m) 1 Peta berikut menunjukkan lokasi tamadun awal dunia. (a) Berdasarkan peta namakan tamadun bertanda. (2m) (b) Aapakah nama sungai yang terdapat dalam tamadun bertanda. (2m) (c) Pada pandangan anda, mengapakah kawasan sekitar lembah sungai X dan Y menjadi tumpuan tamadun awal manusia (3m) (d) Sejarah telah membuktikan betapa pentingnya sungai dalam kehidupan manusia. Bagaimanakah kita seharusnya memelihara sungai supaya keselesaan hidup manusia terjamin. (3m) 5. Pada sekitar tahun 3 500 SM , Tamadun Mesir purba berkembang menjadi pusat tamadun awal dunia.

07

08

09

10

11

Makna tamadun

Ciri-ciri tamadun

Tamadun Mesopotamia

Tamadun Mesir

2|Analisa soalan sejarah SPM 2011


5a) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir purba yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia. (8m) 5(b) Terangkan sumbangan tamadun Mesir purba kepada masyarakat dunia yang kekal hingga kehari ini.(6m) 5(c ) Kegemilangan sesuatu Negara itu tidak dapat dinikmati oleh generasi akan datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk dikagumi. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia kini yang boleh menjadi kebanggaan generasi akan datang. (6m) 5 6 Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho

3|Analisa soalan sejarah SPM 2011

BAB 2
Bil Tajuk
Pengenalan

04
1(a) Nyatakan tiga aspek kemajuan sesebuah tamadun awal manusia (3m) (b) Aapakah bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan tamadun Yunani (3m) (c ) Nyatakan sumbangan tokoh di bawah dalam bidang ilmu pengetahuan (2m) (i) Ptolemy (ii) Archimedes (d) Apakah tujuan pembinaan Acropolis di Yunani (2m)

05

06

07

08

09

10

11

Tamadun Yunani

1.Sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens lebih kurang 3 000 tahun dahulu telah diwarisi oleh amper semua Negara pada hari ini. 1(a) Apakah maksud demokrasi (1m) 1(b)Nyatakan tiga cirri sis. Pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Athens(3m) 1(c )Senaraikan dua buah Negara yang mengamalkan system demokrasi hari ini (2m) 1(d) Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin sesebuah Negara yang amalkan sis. Pemerintahan demokrasi, apakah ciri2 kepimpinan yang akan diamalkan (2m) 1(e) Pada pandangan anda apakah kebaikan system pemerintahan demokrasi kepada sesebuah Negara (2m)

Tamadun Rom

1(a) Apakah cara memudahkan rakyat merujuk kepada Undang2 Rom : (2m) (i)Hukum Kanun 12 (ii)Undang-undang Justinian 1(b) Nyatakan satu daripada bahagian Undang2 Rom (1m)

4|Analisa soalan sejarah SPM 2011


1(c ) Berikan tiga prinsip dalam Undang2 Rom (3m) 1(d)Berikan pendapat anda tentang kepentingan undang2 kepada sesebuah Negara (4m) 5(a) Huraikan sumbangan tamadun Rom kepada kehidupan hari ini (10m) 9 Tamadun India 5(b) Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam dalam tamadun Cina (10m)

10

Tamadun China

11

Agama dan ajaran utama Dunia

5|Analisa soalan sejarah SPM 2011 BAB 3


Bil
12

Tajuk
Kerajaan Agraria

04

05

06

07

08

09
5(a) Terangkan factor perkembangan (i) Kerajaan agrarian (6m) (ii) Kerajaan maritime (6m)

10

11

13

Kerajaan maritime Bentuk kerajaan Kerajaan maritim Lokasi

- Dilembah sungai - Di kawasan pesisir pantai 1.Jadual di atas menjelaskan tentang kerajaan maritime 1(a)kegiatan ekonomi kerajaan maritim berasaskan ---------------------------- (1m) 1(b)Namakan dua buah kerajaan maritim yang terdapat diT.Melayu (2m) 1(c )Nyatakan peranan pelabuhan2 berikut Kepada kerajaan maritim:(i)pelabuhan pembekal (1m) (ii)pelabuhan kerajaan (1m) (iii)pelabuhan entrepot (1m) 1(d)Nyatakan peranan B.Melayu dalam kegiatan ekonomi kerajaan maritim (1m) 1(e)Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini daripada masyarakat kerajaan maritim (3m) 14 Pengaruh agama Hindu dan Buddha -Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha -Pengaruh dalam system pemerintahan -Pengaruh dalam kesenian dan

(b) Buktikan bahawa keduadua kerajaan tersebut saling melengkapi atau bergantungan antara satu sama lain (4m) (c ) berdasarkan pengkajian anda terhadap kedua-dua kerajaan tersebut, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan Negara dan bangsa malaysia (4m)

6|Analisa soalan sejarah SPM 2011


kesusasteraan

ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 8.


(BAB 4 BAB 8)

BAB 4
Bil
1

Tajuk
Masyarakat Arab jahiliah dan cirricirinya

04

05

06

07

08
6.Dari tahun 300 M hingga 610 M, masyarakat Arab hidup pada zaman yang dikenali sebagai Zaman jahiliyah. 6(a) Mengapakah masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab jahiliyah (4m) 6(b) Terangkan cirriciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah (10m) 6(c ) Bagaimanakah pengamalan cirri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah menghalang pembentukan masyarakat bermoral (6m)

09

10

11

Kehidupan Nabi Muhamad s.a.w sebelum menjadi rasul Keperibadian Nabi Muhamad s.a.w

5 a Ceritakan riwayat hidup Nabi Muhamad SAW sebelum baginda dilantik menjadi rasul (8m) b Terangkan keperibadian Nabi

7|Analisa soalan sejarah SPM 2011


Muhamad SAW sebagai peminpin yang wajar dicontohi oleh semua pihak (6m) c Bagaimanakah pengamalan sifat keperibadian Nabi Muhamad SAW boleh membantu pebentukan masyarakat Malaysia yg gemilang. (6m) 4 5 Kerasulan Nabi Muhamad s.a.w Penyebaran Islam di Makkah

Penyebaran Islam di Mekah Secara rahsia Secara terbuka 1.Rajah di atas menunjukkan penyebaran Islam di Mekah. 1(a)Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara rahsia (2m) 1(b)Mengapakah nabi Muhamad s.a.w berdakwah secara rahsia (3m) 1(c )Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan nabi Muhamad s.a.w (2m)

6 7

Reaksi masyarakat Arab- Penerimaan Reaksi masyarakat Arab- Penentangan Nabi Muhamad s.a.w menyelesaikan masalah

1(d)Mengapakah orang Arab Quraish Makkah menentang dakwah Islamiah oleh nabi Muhamad s.a.w (3m)

8|Analisa soalan sejarah SPM 2011 BAB 5


Bil
9 10

Tajuk
Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua Hijrah- maksud, sebab dan kepentingan

04

05

06

07

08

09

10

11

2.Peristiwa hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam 2(a)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan dua konsep hijrah (2m) 2(b)Jelaskan sebab berlakunya hijrah (2m) 2( c)Nyatakan dua kepentingan hijrah kepada penduduk Mekah (2m) 2(d)Huraikan dengan ringkas pembaharuan yang dilaksanakan oleh nabi Muhamad s.a.w setelah berhijrah ke Madinah (4m)

11

Piagam Madinahkandungan dan kepentingan

2. Nabi Muhamad telah merangka perlembagaan bertulis berpandukan wahyu Allah s.w.t pada tahun 622 M yang dikenali sebagai Piagam Madinah. 2(a)Apakah perkara asas yang terkandung dalam perlembagaan tersebut (2m) 2(b)Jelaskan dengan ringkas satu daripada perkara asas dalam (a) di atas (4m) 2(c )Nyatakan kedudukan orang yahudi seperti yang terkandung dalam perlembagaan tersebut (2m) 2(d)Nyatakan kepentingan Piagam Madinah dari segi ekonomi (2m)

12

Penyebaran Islam

13

Perjanjian Hudaibiyyah dan kepentingannya

2.Jadual berikut menerangkan tentang Perjanjian Hudaibiyah. Tahun Peristiwa 628 Masehi Perjanjian bersamaan Hudaibiyah 6 Hijrah dimeterai 2(a) Senaraikan dua pihak yang menandatangani Perjanjian tersebut (2m) 2(b) Nyatakan dua peristiwa kearah termeterainya perjanjian itu (2m) 2(c ) Berdasarkan pengetahuan anda , apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada perkembangan Islam. (3m)

9|Analisa soalan sejarah SPM 2011


2(d) Jelaskan iktibar yang diambil daripada Perjanjian Hudaibiyah demi memperkukuhkan perpaduan dan keamanan Negara kita Malaysia (3m) 14 Pembukaan semula kota Makkah dan kepentingannya

10 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
BAB 6

Bil
15

Tajuk
Kerajaan Khulafa al Rasyidinmaksud, syarat dan cara pemilihan

04
5(a)Jelaskan syarat untuk menjadi calon khalifah pada zaman khulafa al-Rasyidin (6m)

05

06

07
2.Seorang khalifah yang dilantik bertanggungjawab memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunnah. 2(a)Berikan dua kaedah pemilihan khalifah dalam Islam (2m) 2(b)Jelaskan tanggungjawab seorang khalifah dalam aspek berikut :(i)politik (1m) (ii)social (1m) (iii)ekonomi (1m) 2(c )Berikan dua kejayaan khalifah Abu Bakar as-Siddiq (2m) 2(d)sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda mengamalkan ciri2 kepimpinan Islam dalam pentadbiran anda (3m)

08

09

10

11

16

Khalifah Abu Bakar

17

Khalifah Umar

5(b)Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh khalifah Umarbin alKhattab r.a (14m)

18 19 20 21 22

Khalifah Uthman Khalifah Ali Kerajaan bani Umaiyahpembentukan dan sumbangan Kerajaan bani Abbasiyahpembentukan dan sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyahpembentukan dan sumbangan dan factor penyebaran Islam di Eropah

6) Kerajaan Turki Uthmaniah telah bermula pada sekitar abad ke-14 dan berakhir pada awal abad ke-20 (a) Jelaskan sejarah pembentukan kerajaan turki uthmaniah (5m) (b) terangkan faktor kejayaan turki Uthmaniah menyebarkan islam ke benua eropah (10m) (c ) Jelaskan iktibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan kerajaan turki

11 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
uthmaniah untuk kegemilangan negara dan bangsa malaysia (5m) 23 Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di duniacara dan kesan 6(a)Bagaimanakah tamadun Islam berkembang ke seluruh dunia (12m)

12 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 7
Bil
24

Tajuk
Kedatangan Islam ke Asia TengaraTeori kedatangan Islam dari Arab, China dan India

04

05

06

07

08

09

10
2 Rajah berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam di A Tenggara. a. Nyatakan bukti kedatang islam dari Arab, China ,& India.( 2m x3= 6m) b. Bagaimanakah golongan pemerintah membantu penyebaran Islam di A T (2m) c. Berdasarkan pengetahuan anda. Mengapakah agama Isam mudah dterima oleh masyarat (2m)

11

25

Penyebaran Islam di Asia Tenggara

5.Islam adalah agama yang cintakan keamanan. Di Asia Tenggara, pendakwah Islam telah menyebarkan ajaran Islam dengan aman tanpa pertumpahan darah. 5(a)Terangkan empat cara penyebaran ajaran Islam di Asia Tenggara (8m)

26

Pengaruh Islam di Asia Tenggara -Pemerintahan dan Pentadbiran -Sistem pendidikan -Bahasa dan Kesusasteraan -Cara hidup -Kesenian -Ekonomi

6(a)Bagaimanakah kedatangan Islam memantapkan bahasa Melayu dari segi pertuturan dan penulisan (6m) 6(b)Kesenian Islam telah meresap dalam kehidupan masyarakat Asia tenggara khususnya dalam seni khat,seni bina dan seni ukir. Jelaskan lapan pengaruh kesenian islam dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara (6m) 6(c )Bagaimanakah nilai2 Islam mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat Melayu tradisional (8m)

5(b)Penerimaan Islam oleh masyarakat Asia Tenggara telah mengubah kehidupan mereka. Huraikan tiga perubahan tersebut dari segi politik dan ekonomi (9m) 5(c )Ajaran Islam menanam sikap mementingkan ilmu dalam jiwa semua golongan masyarakat . Jelaskan tiga bukti untuk menyokong pernyataan di atas dengan merujuk kepada perkembangan pendidikan di Asia Tenggara (3m)

13 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 8
Bil
27

Tajuk
Kesan Kedatangan Islam terhadap politik dan pentadbiran - Perundangan

04

05

06

07

08

09
1(a) Rajah berikut berkaitan dengan system perundangan kerajaan melayu di tanah melayu sebelum kedatangan penjajah barat Kerajaan - Undang-undang Melayu bertulis - Undang-undang tidak bertulis Nyatakan dua undang-undang tidak bertulis (2m) (b) Senaraikan dua undang-undang bertulis (2m) (c ) Beri dua bukti pengaruh islam dalam system perundangan melayu(2m) (d) apakah perkara yang terkandung dalam undangundang kerajaan melayu (2m) (e) pada pandangan anda, apakah kepentingan undang-undang dalam kehidupan manusia (2m)

10

11

28

Kesan kedatangan Islam terhadap sosiobudaya -Pendidikan -Bahasa dan Kesusasteraan -Kesenian -Gaya hidup Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi Perdagangan Mata wang Percukaian

6(b)Berdasarkan pengetahuan anda,jelaskan kesan perkembangan tamadun Islam dalam bidang kesenian (8m)

29

14 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1

ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 9. (BAB 9 - BAB10) BAB 9 Bil


1 2

Tajuk
Zaman Gelap di Eropah dan ciri-cirinya Zaman Renaissance dan kesannya

04

05

06

07

08

09
2(a) Jadual berikut berkaitan dengan zaman renassaice Kurun Peristiwa Sejarah Ke-14 Zaman Renaissance bermula di Itali Apakah maksud Renaissance (1m) (b) Mengapakah zaman renaissance bermula diitali (2m) (c ) Senaraikan dua orang tokoh renaissance di itali (2m) (d) Apakah kesan zaman renaissance (3m) (e) Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada zaman renaissance untuk kemajuan Negara dan bangsa Malaysia (2m)

10

11

3 4

Gerakan Reformation Penjelajahan dan Penerokaan sebab dan kesannya tehahap masyarakat setempat

6 Pada abad ke-16, pelaut Eropah telah mula aktif menjelajah ke beberapa buah kawasan di luar benua Eropah. a Terangkan sebab yg mendorong pelaut Eropah melakukan kegiatan tersebut. (6m) b jelaskan kesan

15 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
pejelajahan tersebut terhadap penduduk tempatan di luar benua Eropah (8m) c Usaha penjelajahan yang dimulakan oleh orang Eropah sejak abad ke-16 telah menjadikan mereka gemilang hingga kini. Buktikan kebenaran pernaytaan tersebut. (6m) 5 Revolusi Pertanian dan Perkembangan dalam Bidang Pertanian Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian Imperialisme

6(a)Jelaskan lima perkaitan antara revolusi Pertanian dengan Revolusi Perindustrian kepada masyarakat Eropah. (5m)

6 7

Perkembangan Bidang Perindustrian Kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian

6(b)Terangkan lima kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian kepada masyarakat Eropah (10m)

Imperialisme Barat di Asia -Faktor imperialisme barat -Kesan imperialisme terhadap Asia Tenggara

6(c )Mengapakah Revolusi Perindustrian membawa kepada imperialism Barat di negara2 Asia dan afrika. (5m)

16 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 10
Bil
9

Tajuk
Ekonomi tradisional

04

05

06
Ekonomi sara diri ialah aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan pemasaran atau kegiatan ekonomi yang diusahakan untuk keperluan sendiri dan keluarga 2(a)Berikan tiga aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional (3m) 2(b)Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan pengeluaran aktiviti ekonomi sara diri (3m) 2(c )Mengapakah masyarakat Melayu tradisional lebih tertumpu kepada aktiviti ekonomi sara diri (4m)

07

08

09

10

11

10 11

Ekonomi dagangan Sistem Pertanian Komersial -Perusahaan getah

6(a)Jelaskan faktor2 perkembangan perusahaan getah di T.Melayu sehingga pertengahan abad ke-20 (12m) 6(b) Huraikan kesan perkembangan perusahaan getah ke atas ekonomi orang Melayu (8m)

Tanaman komersial diusahakan secara meluas oleh pemodal Eropah dan Cina semasa penjajahan British di T.Melayu 3(a)Senaraikan dua jenis tanaman komersial yang diusahakan oleh pemodal tersebut (2m) 3(b)Apakah factor yang menggalakkan tanaman tersebut diusahakan secara meluas (2m) 3(c )Berikan dua sebab masyarakat Melayu kurang terlibat dengan tanaman komersial (2m) (d0Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,mengapakah

17 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai Barat semasa penjajahan British (4m) 12 Industri Perlombongan 8. Sebelum campurtangan British di Tanah Melayu, orang Melayu merupakan pengusaha perlombongan bijih timah sejak zaman berzaman. 8(a) Jelaskan peranan pembesar Melayu dalam perusahaan perlombongan bijih timah pada abad ke19 (4m) 8(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pembesar Melayu tidak dapat meneruskan penguasaan mereka terhadap perusahaan perlombongan bijih timah (8m) 8(c ) Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh pembesar Melayu untuk memastikan mereka terus menguasai perusahaan perlombongan bijih timah pada masa itu (8m) 13 Penggunaan tenaga buruh luar -kemasukkan buruh dari China -kemasukkan buruh dari India Institusi Kewangan dan Insurans

14

18 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
15 Dasar British terhadap pertanian -Undang2 berhubung tanah -Dasar British terhadap pekebun kecil Kesan-kesan dasar ekonomi -Pembandaran -Pembentukan masyarakat berbilang kaum -Sistem pendidikan Vernakular -Sektor Perkilangan -Ssitem pengangkutan dan perhubungan -Perkhidmatan kesihatan

16

19 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 10 (BAB 1 - BAB 2) BAB 1 Bil
1

Tajuk
Imperialisme barat maksud dan faktor imperialisme Imperialisme Barat British Peranchis

04
Negara Asia Tenggara T.Melayu dan Burma IndoChina

05
7(a)Mengapakah imperialisme Barat menjajah negara2 Asia Tenggara antara abad ke-15 hingga awal abad ke-20 (10m)

06
Faktor2 imperialism e Barat di asia Tenggara

07
Persaingan kuasa2 Eropah Revolusi Industri Sistem pengangkutan X Y

08

09
3(a) rajah berikut berkaitan dengan kemunculan semangat nasionalisme di asia tenggara Faktor -Karya kemuncula kesusas n teraan nasionalis -sistem me di asia pendidik tenggara an pengaru h luar - X - Y Apakah X dan Y (2m) (b) bagaimanakah sistem pendidikan dapat membangkitkan semangat nasionalisme (2m) (c ) senaraikan dua buah karya kesusasteraan yang membangkitkan semangat nasionalisme di asia tenggara (2m) (d) nyatakan dua pengaruh luar yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di asia tenggara (2m) (e) andaikan anda seorang pengerusi persatuan sejarah di sekolah, cadangkan dua aktiviti persatuan yang boleh memperkukuh semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan warga sekolahg anda (2m)

10

11

3.Jadual di atas berkaitan dengan penguasaan kuasa Barat ke atas negara di Asia Tenggara 3(a)Terangkan dua faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara (4m) 3(b)Apakah slogan Peranchis menjajah IndoChina (2m)

3.Rajah di atas menjelaskan tentang faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. 3(a)apakah maksud imperialisme (1m) 3(b)Apakah faktor X dan Y (2m) 3(c )Berikan dua cara kemajuan sistem pengangkutan membantu peluasan imperialisme barat (2m) 3(d)Mengapa kuasa2 Barat bersaing untuk meluaskan pengaruh di Timur (2m) 3(e)Slogan beban orang putih digunakan oleh kuasa British dan Belanda atas alasan untuk memimpin masyarakat Timur ke arah kesejahteraan. Adakah anda setuju dengan alasan tersebut. Berikan pandangan anda. (3m)

Perubahan system politik- pengenalan system birokrasi Barat Nasionalisme di Asia Tenggara maksud dan factor kemunculan nasionalisme

3(d)Berikan ciri-ciri sistem birokrasi barat di Asia Tenggara yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional semasa penjajahannya (2m) T.Melayu/ Filipina/ Indonesia 7(a)Berdasarkan negara2 di atas, berikan tujuan dan contoh media cetak dikalangan intelektual pada zaman penjajahan (8m) 7(b)Mengapakah gerakan nasionalisme pada tahap awal bersifat sederhana (12m) 3(c ) Apakah isu yang digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Burma (2m)

7(b)Terangkan kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara (10m)

Perkembangan nasionaliisme Filipina Indonesia Indochina Burma Thailand

20 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 2
Bil
5

Tajuk
Perjuangan pemimpin tempatan menentang British -Sebab- sebab penentangan

04

05
Penentangan pemimpin tempatan di T.Melayu , Sabah dan Sarawak terhadap penjajahan British antara tahun 1831-1923 boleh dianggap sebagai asas perjuangan nasionalisme 4(a)Berikan dua factor penentangan tersebut (2m) 4(b)Apakah akibat penentangan terhadap pemimpin tempatan tersebut (2m) 4(c )Apakah sikap pemimpin tempatan tersebut yang boleh dijadikan iktibar (2m)

06

07

08
7 . Penentangan masyarakat tempatan terhadap campurtangan British bertujuan untuk mempertahankan hak mereka daripada diceroboh kuasa luar. 7(a) Huraikan tindakan penjajah British yang membawa kepada penentangan tersebut (6m)

09

10

11

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan -Dol Said -Rentap -Mat Salleh -Dato Maharaja Lela -Dato Bahaman -Tok Janggut -Abdul Rahman Limbong

4(d)Terangkan tentang perjuangan Mat salleh menentang Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah (4m)

7(b) Ceritakan tentang perjuangan tokoh-tokoh berikut menentang British (a) Dol Said (Naning) (5m) (b) Mat Salleh (Sabah) (5m) 7(c ) Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan Negara (4m)

7 Penentangan terhadap British berlaku di negerinegeri Melayu pada abad ke-19 ( a) Mengapakah penenentagan terhadap British berlaku di negerinegeri berikut i Perak (4m) ii Pahang (4m) (b) Ceritakan peristiwa penentangan di kedua-dua negeri di 7(a) (8m) (c) Mengapakah semangat perjuangan menentang British di kedua-dua negeria di 7(a) wajar dicontohi generasi muda pada masa kini, (4m)

8 9

Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu Gerakan Islah Peranan akhbar, majallah dan

21 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
novel dalam pengerak nasionalisme Perjuangan nasionalisme oleh persatuanpersatuan Melayu Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun

10

11

22 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 11 (BAB 3 - BAB 8) BAB 3

Bil
1

Tajuk
Latar belakang pembinaan Negara bangsa

04

05

06
Ciri-ciri Negara dan bangsa

07
Negara Bangsa Kerajaan Perlembagaan

08

09

10

11

7(a)Berdasarkan rajah di atas, terangkan keempat2 ciri negara dan bangsa. (8m) 2 Pembinaan Negara dan bangsa 7(b)Jelaskan pembentukan Negara bangsa oleh tokoh2 di bawah:(i)Count Camillo Benso di Cavour (Itali) (4m) (ii)Otto Eduard von Bismarck (Jerman) (4m) 7(c )Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. (4m) 3 4 Ciri-ciri Negara dan bangsa Ciri-ciri Negara dan bangsa KMM 3 Rajah berikut berkaitan ciri KMM a. Apakah ciri X dan Y (2m) b. Nyatakan maksud i. Wilayah pengaruh (1m) ii. Kedaulata n (1m) c. Senaraikan dua lambang kebesaran KMM ( 2m) d. Berdasarkan pengkajian anda, apakah warisan KMM dalam sistem pemerintahan Malaysia yang masih kekal hingga ke hari ini (2m) e. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada sejarah

Warisan Negeri-negeri Melayu

23 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
kegemilangan KMM untuk kegemilangan bangsa dan negara Malaysia (2m) 6 Undang-undang Tubuh negeri Johor Undang-undang tubuh kerajaan johor atau perlembagaan negeri johor telah diperkenalkan pada tahun 1895 (a) Siapakah yang memperkenalkan undang-undang tubuh tersebut (1m) (b) apakah tujuan undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan (2m) (c ) Berdasarkan undang-undang tubuh tersebut, nyatakan dua syarat penabalan seorang sultan (2m) (d) nyatakan bidang kuasa majlis mesyuarat kerajaan berikut berdasarkan undang-undang tubuh tersebut (i) Majlis Negeri (1m) (ii) Jemah Menteri (1m) (e) berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada negara kita (2m)

7 8 9

Kelantan Sistem jemaan Menteri Undang-undang Tubuh Negeri Terengganu Negeri Sembilan- Prinsip demokrasi dan pesekutuan

24 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
BAB 4 Bil
10

Tajuk
Sebab-sebab Pengenalan Malayan Union

04

05

06
7. Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 oleh penjajah British 7(a)Jelaskan enam sebab British mengisytiharkan Malayan union (6m) 7(b)Mengapakah kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Malayan Union (6m) 7(c )Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan diT.Melayu (8m)

0 7

08

09

10

11

11 12 13 14

Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union Reaksi terhadap Malayan Union Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union Faktor-faktor pementukan PTM

7) Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan politik di Negara kita sebelum merdeka. Tarikh Peristiwa 1 Feb. British membentuk 1948 persekutuan tanah melayu a) Terangkan factor British mengambil tindakan di atas (10m) b) Jelaskan tuntutan orang melayu semasa proses pembentukan persekutuan tersebut (4m) c) berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan persekutuan tanah melayu 1948 dalam pembentukan Negara dan bangsa Malaysia (6m)

15 16 17 18

Langkah-langkah pembentukan PTM Perjanjian PTM 1948 Tokoh-tokoh pengerak PTM Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

3.Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British. Pengisytiharan ini menimbulkan bantahan penduduk tempatan di Sarawak. 3(a) Mengapakah Vyner Brooke bertindak demikian (1m) 3(b) Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan

25 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
Sarawak kepada British. (2m) 3(c ) Mengapakah penduduk tempatan Sarawak menentang penyerahan itu. (2m) 3(d) Bagaimanakah masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut .(3m) 3(e) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan tersebut gagal (2m)

26 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 5
Bil
19

Tajuk/Bab
Sistem Ahli

04

05
Tarikh Julai 1950

06
Tempat Kings House Peristiwa Perundingan antara British dengan wakil penduduk T.Melayu membawa kepada pembentuka n Sistem Ahli

07

08

09

10

11

3(a)Namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dalam peristiwa di atas (1m) 3(b)Mengapakan Majlis Raja2 Melayu dan wakil penduduk bersetuju menerima Sistem Ahli (1m) 3(c )Mengapakah British bersetuju memperkenalkan Sistem Ahli (3m)

20 21

Ciri-ciri Sistem Ahli Proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli Pakatan Murni Pra Perikataan

3(d)Berikan tiga cirri Sistem Ahli (3m) 3(e)Apakah kepentingan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu (3m) 8a) Apakah maksud pakatan murni (2m) b) Terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan pakatan murni sehingga tanah melayu mencapai kemerdekaan (10m) c) Semangat kerjasama dan toleransi dalam pakatan murni perlu dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia (i) pada pendapat anda, mengapakah semangat tersebut perlu dihayati dan

22

27 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
diamalkan (4m) (ii) cadangkan empat cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat tersebut oleh warganegara Malaysia (4m) 23 24 Perikatan serta Pilihanraya Perikatan dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan Suruhanjaya Reid Isi-isi Perjanjian PTM 1957 Kepentingan perjanjian PTM 1957 Peranan tokoh-tokoh kemerdekaan

25 26 27 28

28 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 6
Bil
29

Tajuk/Bab
Cadangan kearah pembentukan Malaysia Faktor pembentukan Malaysia

04

05

06

07

08

09

10

11

30

16 September 1963 31 Ogos 1957

Pengisytiharan Malaysia Pengisytiharan kemerdekaan PTM

4. Garis masa di atas menunjukkan perubahan yang dialami oleh masyarakat Negara kita dalam tempoh enam tahun. 4(a)Jelaskan factor yang membawa kepada perubahan tersebut dari aspek berikut : (i)politik (1m) (ii)Ekonomi (1m) (iii)Sosial (1m) 31 Reaksi dalam negeri 8.Penubuhan Malaysia pada tahun 1963 telah menimbulkan reaksi beberapa Negara di Asia Tenggara 8(a)Jelaskan reaksi dinegeri2 berikut terhadap pembentukan Malaysia (14m) (i)Singapura (ii)Sabah (iii)Sarawak (iv)Brunei

32

Reaksi luar negeri

8(b)Huraikan cara penentangan Indonesia terhadap penubuhan Malaysia (6m)

4(b)Apakah tindakan Malaysia untuk menghadapi tentangan dari Indonesia (2m)

33

34

Langkahlangkah pembentukan Malaysia Perjanjian Malaysia 1963

4(c )Jelaskan peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) dalam pembentukan Malaysia (1m) 4(d)Berikan dua bukti Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambilkira kepentingan rakyat dan semua negeri anggota (2m)

29 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
4(e)Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia memberi kebaikan kepada rakyat Negara kita sehingga hari ini. Berikan dua bukti untuk menyokong pernyataan di atas (2m)

30 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1 BAB 7
Bil
35 36

Tajuk
Ciri-ciri demokrasi berpalimen Perlembagaan keluhuran, kepentingan dan pindaan

04

05

06

07
8.Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara. 8(a)Terangkan lima kepentingan perlembagaan di atas kepada negara kita. (10m) 8(b)Jelaskan lima maksud keluhuran perlembagaan , prinsip Rukun Negara yang ketiga. (5m) 8(c )Berikan lima sebab perlembagaan negara perlu dipinda dari semasa ke semasa. (5m)

08

09

10

11

37

Raja Berperlembagaan

8. Sistem Raja Berpelembagaan merupakan tunggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka hingga kini. (a) Jelaskan maksud Raja Berpelembagaan (4m) (b) Terangkan bidang kuasa YDPA mengikut perlembagaan Malaysia (12m) (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sebab system pemerintahan beraja perlu dipertahankan di Negara kita. (4m)

38 39 40 41

Badan Perundangan Badan Pelaksana Badan kehakiman Pilihanraya 8(a)Terangkan system pilihanraya di Malaysia (10m)

31 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
8(b)Jelaskan syarat2 yang perlu dipatuhi untuk menjadi calon dalam pilihanraya (10m) 42 43 44 45 46 Parti-parti politik Negara Persekutuan Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Lambang-lambang Negara

32 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
BAB 8

Bil
47

Tajuk
Rancangan Pembangunan Lima tahun

04

05

06
8(a)Nyatakan empat matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) (4m) 8(b)Terangkan lima langkah kerajaan untuk mencapai matlamat DEB (10m) 8(c )Terangkan tiga pencapaian DEB (6m)

07

08

09

10
4 Rancangan Malaya Pertama telah dilaksanakan dari tahun 1956 hingga tahun 1960. a. Apakah matlamat rancangan tersebut. (2m) b. Nyatakan tumpuan yg diberikan oleh kerajaan dalam rancangan tersebut. (2m) c. Jelaskan peranan RIDA dalam rancangan tersebut. (2m) d. Mengapakah rancangan tersebut kurang memberangsangkan. (2m) e. Sebagai warganegara Malaysia yang patriotic, apakah peranan andan unutk menjamnin pembangunan negara kita supaya berterusan. (2m)

11

48

Dasar Pembangunan ekonomi

9. Dasar pembangunan ekonomi Negara diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan perindustrian. 9(a) Jelaskan dasar-dasar pembangunan ekonomi berikut:(i) Dasar Pertanian Negara (DPN) (4m) (ii) Dasar Persyarikatan Malaysia (4m) (iii) Dasar Penswastaan (4m) 9(b) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan melalui dasar-dasar tersebut (4m) 9(c ) Jelaskan peranan generasi muda Malaysia dalam memajukan ekonomi Negara (4m)

49

Rukun Negara

Prinsip Rukun Negara 1.kepercayaan kpd. Tuhan 2.Kesetiaan kpd. Raja & Negara 3.keluhuran perlembagaan

33 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
4.kedaulatan undang2 5.kesopanan & kesusilaan 4(a)Mengapakah kepercayaan kepada tuhan diberi keutamaan dalam prinsip rukun Negara (2m) 4(b)apakah yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan (2m) 4(c )Terangkan kepentingan menghayati prinsip rukun Negara yang kelima (2m) 4(d)Huraikan secara ringkas peristiwa yang membawa kepada pengenalan rukun Negara (4m) 49 50 51 52 53 Dasar Pendidikan kebangsaan Akta bahasa Kebangsaan Dasar kebudayaaan kebangsaan Sukan untuk perpaduan Wawasan 2020

34 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1

ANALISIS SOALAN SPM BERDASARKAN TEMA 12. BAB 9


Bil
1 2

Tajuk
Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua

04

05

06
9(a)Ceritakan satu peristiwa yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Kedua (PD2) (8m) 9(b)Jelaskan enam kesan PD2 (6m) 9(c )Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah Negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan (6m)

07

08

09

10

11

Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin

Blok dunia Komuni s Kapitalis

9(a)merujuk rajah di atas, mengapakah terbentuknya dua blok kuasa tersebut (12m) 9(b)Berdasarkan pengetahuan anda,bagaimanakah kedua-dua blok kuasa tersebut mengukuhkan pengaruh masing2 (8m) 4 Dasar Luar Malaysia- Asas Pengubalan Dasar luar Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Ketiga Malaysia ProBarat Berkec uali Kepenti ngan ekon. 9) Rajah berikut berkaitan dengan tahap perkembangan dasar luar malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 2003 tahun tahap Dasar 1957 1970 1981-2003 Pro berkecuali Berkecuali barat dan kepenting an ekonomi a) jelaskan tentang dasar luar malaysia pada tahap pertama (8m) b) berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah malaysia mengamalkan dasar berkecuali mulai tahun 1970 (6m)

9(a)Berdasarkan jadual di atas , terangkan faktor2 penggubalan dasar luar Malaysia (12m)

35 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
c) bagaimanakah malaysia melaksanakan dasar luar tahap ketiga (6m)

Perkembangan dasar luar

9(c )Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia telah member kebaikan kepada Negara kita,. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda (6m) 4.Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 apabila Liga Bangsa dibubarkan. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai PBB pada tahun 1957. 4(a) Apakah matlamat piagam PBB (2m) 4(b) Bagaimanakah Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik antarabangsa (3m) 4(c ) Jelaskan manfaat keahlian Malaysia dalam PBB (3m) 4(d) Pada pandangan anda , adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawab

6 7

Komanwel PBB

36 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
sebagai badan pengaman dunia . Berikan alasan anda (2m) 8 9 10 11 NAM Negara-negara Selatan OIC ASA 9(b)Terangkan penubuhan Persekutuan Negara2 Asia Tenggara (ASA) (8m)

12 13

MAPHILINDO ASEAN 9. Pada 8 Ogos 1967, Persatuan Negara2 Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan berikutan termeterainya Deklarasi Bangkok. 9(a)Nyatakan lima matlamat penubuhan persatuan tersebut. (5m) 9(b)Jelaskan Sembilan kejayaan yang dicapai oleh ASEAN. (9m)

14

Cabaran masa depan - Globalisasi - ICT - Koridor Raya Multimedia - K-ekonomi - KMasyarakat

4.k-ekonomi mampu menjadikan Malaysia bersaing dalam era globalisasi 4(a)Berikan maksud k-ekonomi (2m) 4(b)Nyatakan kepentingan teknologi dan industry dalam era k-ekonomi (2m) 4(c )Berikan tiga factor untuk menentukan

9 (a) Terangkan maksud globalisasi (2m (c) Jelaskan usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menghada pi cabaran globalisasi (12m) (d) Sebagai murid, bagaimana kah anda dapat menjayaka

37 | A n a l i s a s o a l a n s e j a r a h S P M 2 0 1 1
kejayaan kekonomi (3m) 4(d)Bagaimanakah anda boleh merealisasikan kejayaan kekonomi (3m) n usaha kerajaan unutk menghada pi cabaran globalisasi (6m)