Anda di halaman 1dari 3

Sylvester Jonny 911007-13-5205 7082 PISMP SAINS 2011

IMPLIKASI MODEL PERSONAL & MODEL SOSIAL KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Model Personal merupakan model yang merujuk kepada kendiri dari individu. Ia berupaya membuatkan seseorang itu memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggungjawab dan lebih kreatif untuk mencapai kualiti hidup yang baik. Implikasi daripada pandangan Model Personal ini lahir model pembelajaran seperti iaitu Modelpengajaran tanpa arahan (Non directive teaching), Model Sinektik (Synectics Model), Model Latihan Latihan Kesedaran (Awareness Training), dan Model Perkumpulan/Perbincangan Kelas (Classroom Meeting). Model pengajaran tanpa arahan menekankan pembentukan kemampuan untuk perkembangan kendiri dalam erti kesedaran diri, pemahaman diri, kemandirian dan konsep diri. Guru memberi satu topik untuk dibincangkan oleh pelajar, guru menjadi fasilitator dan menerima segala idea dan fahaman pelajar. Kemudian akhir sekali membuat kesimpulan hasil daripada perbincangan tersebut. Manakala model kesedaran beertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelajar untuk menilai perbuatan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, model lainnyaPerkumpulan/Perbincangan Kelas (classroom Meeting) Sinektik mengembangkan kreativiti peribadi pelajar dan boleh menyelesaikan masalah secara kreatif. Menurut William J.J. Gordon (1980:168), sinektik berarti strategi

mempertemukan berbagai macam unsur, dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan baru. Selanjutnya Model Sinektik yang ditemukan dan dirancang oleh William JJ Gordon ini berorientasi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, ekspresi kreatif, empati dan wawasan dalam hubungan sosial. Contoh, guru member tajuk tentang Perasaan.Kemudian guru member perkataan seperti suka, cinta, gembira, bahagia. Seterusnya pelajar dikehendaki mengaitkan tumbuhan yang berkaitan dengan ayat tersebut, seperti Bunga mawar mengingatkan aku tentang cinta. Kemudian guru menanya apakah perasaannya kepada objek tumbuhan yang dipilih tersebut seperti Apakah perasaan untuk menjadi bunga mawar?. Kemudian pelajar lain dikehendaki mencari perkataan lain yang bertentangan ataupun sama dengan ayat tersebut.Guru menanya kategori lain untuk 1

Sylvester Jonny 911007-13-5205 7082 PISMP SAINS 2011 menerangkan tentang anologi yang sama, seperti menanya pelajar tentang nama-nama haiwan yang mengaitkan tentang perasaan. Kemudian, kelas dan guru berbincang mengaitkan anologi tersebut daripada kategori yang baru dan lama dan membuat kesimpulan seperti Feelings are like lions. They are alive but, sometimes appear to be dead. Feelings are like Roses and Lilies. Sometimes they make you happy and some times they make you sad. Manakala Model interaksi sosial merupakan kaedah dimana ia menekankan hubungan kendiri dan sosial masyarakat diantara pelajar. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelajar berhubung dengan orang lain untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi dan bekerja secara produktif dan efektif dalam masyarakat. Implikasi model interaksi sosial adalah lahirnya pengalaman insight. Ia adalah proses pembelajaran dimana pelajar mempunyai kemampuan untuk mengenal hubungan unsure-unsur dalam satu objek. Dengan ini guru bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan pelajar untuk memecah masalah yang berkaitan dengan insight. Hasilnya ia melahirkan Model Penyiasatn (pemecahan masalah) berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. Contohnya adalah, sekumpulan murid dibahagikan untuk menyiasat bahan-bahan asas yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat fotosintesis. Model laboratorium (dalam sudut sains dipanggil sebagai kaedah Eksperimen) bertujuan mengembangkan kesedaran peribadian dan kebolehan bekerja dalam kelompok disamping membahagikan langkah-langkah membuat eksperimen dengan ahli kumpulan. Kaedah ini lebih kurang sama dengan kaedah penyiasaan, namun ianya lebih kompleks kerana melalui langkahlangkah saintifik dan mempunyai hipotesis untuk diuji keberkesanannya. Model jurisprudensial digunakan di kelas untuk pelajar memahami tanggungjawab diri dan orang lain dalam masyarakat. Contoh, pelajar dibahagikan kepada kumpulan untuk membincangkan masalah tentang penyumbang utama kepada pencemaran alam sekitar, kemudian bentangkan jawapan anda untuk diperdebatkan oleh kumpulan pelajar lain. Kesimpulannya, implikasi model personal lebih kepada pengajaran dan pembelajaran kendiri yang lebih tradisional seperti latihan atau aktiviti yang boleh dicapai dengan sendiri, manakala implikasi model sosial adalah pembentukkan, perbincangan kumpulan dan hanya dapat dicapai sesuatu objektif tersebut hanya dengan melalui usaha berkumpulan. 2

Sylvester Jonny 911007-13-5205 7082 PISMP SAINS 2011

Bibliography
Bahasa, P. (2008, December 15). Penerapan Model Sinektik Dalam Meningkatkan Kreativitas Menulis. Retrieved August 28, 2011, from Wordpress Web Site: http://pondokbahasa.wordpress.com/2008/12/15/penerapan-model-sinektik-dalam-meningkatkankreativitas-menulis/ Flowerday, F. G. (1999). Retrieved August 28, 2011, from http://vismath5.tripod.com/flowerday/fl1.htm Knapp, J. (n.d.). Models of Teaching: Eighth Edition. Retrieved August 29, 2011, from Teacher Tech Net Wordpress Website: http://teachers-tech.net/modelsofteaching/partners-in-learning/ Org, I. N. (2011). Karakteristik Model Pembelajaran. Retrieved August 30, 2011, from Intermedia Network Web Site: http://infointermedia.com/karakteristik-model-pembelajaran