Anda di halaman 1dari 90

°°ZÝ°ZvZp

2Z ÁZÍ!‚g

•Z'Z0·)YZ ÷E-GoÒÉ
I
vZ¶g #Zw M

2Z ÁZÍG
îÈ‚g bÑ
àZ£ZÝ°Z†0^ËZe E÷-GoÒÉ
I
vZ î•E©E8
{gëÜæ;gE- ðsZeY~ e ÝZ8

vZ î•E & œ·0·#Z îGÏG5{E¢E


©E8 :ÀF

c Z™†
yÎ 0  R
ƒz~· :ÑÜZ
website: http://www.muwahideen.tk

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


°°ZÝ°ZvZp
Wán²
l^òn‰ àÚ æ ^ߊËÞ] …憕 àÚ ²^e ƒçÃÞ æ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞ æ å‚Û³v³Þ ² ‚³Û³v³Ö] á]
Ÿ å‚uæ ²] Ÿ] äÖ] Ÿ á] ‚ã•] æ äÖ p•^â ¡Ê Ø×–m àÚæ äÖ Ø–Ú ¡Ê ²] å‚ãm àÚ ^ßÖ^ÛÂ]
Ÿøæø ä́iô ^Ïøiö Ð$ uø ² ø ] ]çû Ïöi$] ]çßöÚø ]ø àømû „ôÖ$] ^ãø m%«³Fþmø äü Ö牅 æ å‚f ]‚Û³v³Ú á] ‚³ã•]æ ä³Ö Ôm†³•
Ðø×øìøæø é‚øuô]æ$ ‹õËûÞø àûÚô ÜûÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] ÜöÓöe$…ø ]çû Ïöi$] Œö^ß$ Ö] ^ãø m%«³Fmøþ 0 áøçû Ûö×ô ŠûÚö ÜûjöÞû]øæø Ÿ$ ]ô à$ iöçû Ûö iø
á$ ]ô Ýø^uø…û Ÿø ]û æø äô eô áøçû Öö ðø ^Šøiø pû„ôÖ$] ²ø ] ]çÏöi$]æø ð÷ «ŠøÞô æ$ ]†÷ nû %ô Òø Ÿ÷^qø…ô ^Ûø ãö ßûÚô &$ eøæø ^³ãø qøæû ‡ø ^³ãø ßû³Úô
ÜûÓöÖø xû×ô ’ûmö ]‚÷mû ‚ô‰ø Ÿ÷çû Îø ]çû Ööçû Îöæø ² ø ] ]çû Ïö³i$] ]ç³ßö³Úø ]ø àø³mû „ô³Ö$] ^³ãø m%«³³F³þmø 0 ^f÷ nû Îô …ø ÜûÓönû ×ø³Âø áø^³Òø ²
ø ]
0 ^Û÷nû ¿ôÂø ]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø ‚ûÏøÊø äö Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø ÜûÓöeø çû Þöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmø æø ÜûÓöÖø^ÛøÂû ]ø
! ‚Ãeø ^Ú$ ]ø
EE
Í!‚g bÑL LbÑÅvZî•E
©E8à Z£ZÝ°Z†0^ËZe #Z G 5{¢2ZÁZÍ!‚g^Ât
îÏG
Û ãZzÆ\¬vZ~ u 0
}Z• Û Xì 7’qeÐ ËÌZ Å qçñXìÀF
y MŒ » ó ó2Z ÁZ
:};•
ø òô ³þ³5 þÖøæ^öÊø ²
áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ô ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
Û »vß „,Z :}™: ( ¬z)ê ._Æ( 2Z¸) {Š™wi*
X•• ÆvZ ðÃŽgzZ
ÓZ)
X ( 44 :>Z
kZ ävZî•E©E8à Z£ZÝ°Z†0^ËZe Ô¶ÅyÒŽ ävZ¶g•Z'
Z0·•,ÅyZ
HyÒ ÃVzq VâzŠèa ~ÀF
Å àZ£Z^ËZegzZì Š Xì c Û y ÒB‚Æ s
Š â•  Ÿz åÃ
}cŒ ZpX •Cƒ kCå*
]Zg „Å[ ÂÝZ]‡zZ ‰n kZÔì ~ i Z0
Z ~k
½bÑ
ó óà Z£Z^ËZe L Là bÑgzZì Š Æó ó#Z L LÃp ÖZÆ[ÂÝZ~ kZX •ˆƒ å{z~
–Ð x *
–Ðx *
Xì Š Æ
gzZì Ð x™z ¯Æ \¬vZ {zì 9¼Ž ~ kZ Ôì lz» ðZ’Z Å {Èt :ÐáZjÆÀF
X ÏñY ÅÒÃÅä™9ÃkZ6
„0¶
ÅDIZgzZXì³»l»gzZ„ @
ÄÅ{ÈY æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û s çÃVƒ æ~g ø {zž•Í ¬ŠÐ \¬vZ
Åä™wdZÆ~qŸg KZ…gzZ ñâ •
Û «=Â
X ( } M ) ñâ •
j™ Zz™® Z+4ÅkZäVrQž•Š ·g IœëÑ+Ñ *
 S~i Z0 Æ[ ÂkZ
vZXì i W»äZz™TÃkZíèr
 ™ÌðÞì ~Š ~Š Zi M åÌtQgzZì Hx ÈZ »ä™„
qÅyZZÔ[g ‡Zzm
~ª Û wJÃVØz»ÅyZ \¬
³Ô+-Zz}g øÔn}g øgzZX ( } M ) ñâ •
䙿6 ‚ ZÔg ZŠ¸gyÇ”] ¯
oèyZÃ] §•gzZ ñ¯tg Y‘œnÆÁZ0gzZx Z™{E
Û «=ÂÅ
X } M ñâ •

& œ·0·•Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


°°ZÝ°ZvZp

×Z’Z
l^òn‰ àÚ æ ^ߊËÞ] …憕 àÚ ²^e ƒçÃÞ æ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞ æ å‚Û³v³Þ ² ‚³Û³v³Ö] á]
Ÿ å‚uæ ²] Ÿ] äÖ] Ÿ á] ‚ã•] æ äÖ p•^â ¡Ê Ø×–m àÚæ äÖ Ø–Ú ¡Ê ²] å‚ãm àÚ ^ßÖ^ÛÂ]
Ÿøæø ä́iô ^Ïøiö Ð$ uø ²ø ] ]çû Ïöi$] ]çßöÚø ]ø àømû „ôÖ$] ^ãø m%«³Fþmø äü Ö牅 æ å‚f ]‚Û³v³Ú á] ‚³ã•]æ ä³Ö Ôm†³•
Ðø×øìøæø é‚øuô]æ$ ‹õËûÞø àûÚô ÜûÓöÏø×øìø pû„ô$Ö] ÜöÓöe$…ø ]çû Ïöi$] Œö^$ßÖ] ^ãø m%«³Fmøþ 0 áøçû Ûö×ô ŠûÚö ÜûjöÞû]øæø Ÿ$ ]ô à$ iöçû Ûö iø
á$ ]ô Ýø^uø…û Ÿø û]æø äô eô áøçû Öö ðø ^Šøiø pû„ô$Ö] ²ø ] ]çÏöi$]æø ð÷ «ŠøÞô æ$ ]†÷ nû %ô Òø ÷Ÿ^qø…ô ^Ûø ãö ßûÚô &$ eøæø ^³ãø qøæû ‡ø ^³ãø ßû³Úô
ø ] ]çû Ïö³i$] ]ç³ßö³Úø ]ø àø³mû „ô³Ö$] ^³ãø m%«³³F³þmø 0 ^f÷ nû Îô …ø ÜûÓönû ×ø³Âø áø^³Òø ²
ÜûÓöÖø xû×ô ’ûmö ]‚÷mû ‚ô‰ø Ÿ÷çû Îø ]çû Ööçû Îöæø ² ø ]
0 ^Û÷nû ¿ôÂø ]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø ‚ûÏøÊø äö Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø ÜûÓöeø çû Þöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmø æø ÜûÓöÖø^ÛøÂû ]ø
=‚Ãeø ^Ú$ ]ø

: Áq CZÐZ~ b)ZÆÏ0igzZ *
™bZiÃ<ÑÅ\¬vZž7— ðÃ~ kZ
Ù bãZzÆs ZžZ~VzÑç›gzZu *
„ä¯ÁqÃ2Z¸szÏZgzZX •C ç{Š c  *
iЃ ¯
zÕÔ]ZŠ YÆnZ~´ ˜›Ž •ò}Æ
1
ZuÇ'
X •_™e "gzZª
fÔe
'
'

X·0m
+Z†g ÆåÓÉ394myZÑZ´Zâ X1
E
E
rgŠ¾´ ˜›žì YNŠ ÑZzÚ Š ]¸ çLŽ3E
ÔxÑ M z T "Ã] ÑqÆ Vâ ›[Z :

ãnÆ qZâZ Z~ ´ ˜òsZgzZX •`ƒg D » ~†g ¸z OgzZ]zZ°gzZ ~i !


‘¸Å: M

kZXì _¤ 
~ñ¥Æ„ nª Ù ª4ÙzLgŠ¾ŠŽ z!
q ~Š OZ ÅyZgzZXì _ƒC Æ]{f
Û Šæ ~g ø \¬vZXì *
X ñâ• ¯ Áq CZÃ]¨¤gzZ s ZžZÐ <ÑÅ\¬vZ :
 Z(Ð ƒ
»
){Š c
i¹ÆkZs§~uzŠgzZÃ7Æäƒu * ZX } M
çgzZÌZ Å XkZ Âs§q
2 1

~ yZÔ• ñƒ9gŠÆkZÔì ÅpÅzÂKZ+ Y kZ ä DI ZÐ ¹6¯ Åäƒ` cãZz


GE4hIÅ
á £Z)´ #ZyŠg Qs M =rw V§•P Ð

[²~Š:gzZÚ¦Wz6Ô öŠG Z·)´Ô™ •
6 Æó ó2Z ÁZÍL!L ‚gt»™¯Zy
y Z\¬vZXìÐx * Z0·?.‚Æ
í!X •t#Zw M •Z'

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


kZ ä àZ£Z Ý°Z†0^g Æ-Z #ZgzZX ( } M ) ñ¯ #»yZ ¼ Û 3g
 !²z Wz KZgzZ ñâ •
à©ÐZÐ Vç4ZgzZXì ÆgzZ +4žŽì Å~ Vçg e bÑÅ ó ó2ZÁZÍL ! L ‚g
SqgzZXì ˆÅÜbÑt ÔñYƒ y‚ M {Š .ZgzZ qŽgs§ÅkZ cäZ G0ÒƒžB÷s¥
îE
X •‰ G™f ÌU Z%ÉgzZƼB‚Æ!‚gkZnÆh
'× ·_6qçñÆ
Û y‚ Mnç » ð>c Vâ ›\¬vZž• Í ¬ŠÐ Vz³vZ ë
IZ~ T} Š â•
E
f Åy G
Xƒª é5š‹ÅZIZgzZ]³ÅyZZ
!ànÃÛq] äfv‘ æ äÖ• o×Â æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× Ü×‰æ ²] oבæ
X 310™gÃè!Zj X1
á¯ÉgzZ©zÑCZÃkZgzZÇggÃè6 Ù
XÆSqm{g•zÂKZžì~gz¢nÆD̈¤C X2
Æ©Â{oŽ Ì»]ÃZžZ yZgzZ}™x ÈZ Ì»·_Æ©Âq Zâ Z {zžì ~gz¢Éƒsz^‰ Ü z!~ T
:EE
-X! I
Æ ÷ ÆG™x~ Ýzg Å<  z [ ·_ Zg ‚t gzZ • ‰ ñVZŠ¤ -dyZgzZ • s Ü
ÆkZŽ Ì»] é£E
¶Š =„vZgzZX ñY| ( Zž õJ/G
:ÐuUq ™yÒÐ b§kZt ‚ÆVÍßÐZQgzZ õJ/G
4X3 e * ƒ ._
43X e *
XìÑZz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


°°ZÝ°ZvZp

)l
à Z£ZÝ°Z†0^ËZe #Zi Z
!ànÃÛq] äfv‘ æ äÖ] o×Â æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ² ‚Ûv³Ö]
=‚Ãe ^Ú]
:e  M kZ qçñ»!‚gkZ
ø òô ³þ³5 þÖøæ^öÊø ²
D44 Vé‚ñ^ÛÖ]E áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ô ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
Û » vß „,Z :}™: ( ¬z)ê ._Æ ( 2Z ¸) {Š™wi *
• ÆvZ ðÃŽ gzZ :ª
X•
Ø Ð x © Z {Š™wi *
t ?™? õJ/G
ÆvZ c ƒ ._Æ <Ñ{Š™wi *
43X e * ÅvZ ¬žìt 6Š ã
Å
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Úø †ø nû ÆøgzZ0Æ‚Å] c
qZâZÅ¬Æ ² M yZŽ •‘ólzŠ äë6kZ Ôì qçñ
ö ] Ùøˆø Þû]ø «³Úø %¬ ªX •0ÐW-6
º Z¬ªÑZzä™ `g {ÐIÐ~q ZâZÅ ²
X ?ì HûZ¬ª@
™7`g {ÐIŽgzZì H
&Ôì Z(¹Ðp ÒÆœgzZ {Z
ÃpN Z~KkZ
g ÂÐp ÒÆwžŽ!‚gËq
$szcgzZÝ ¬} (¹Ô¸ ?.‚Æi²~Š:•žŽ å Hk
’ä •Z'Z0·#Z îG<•
yZÄÆó ó2Z ÁZÍ!
L ‚gt Xì 7—Ð Ë~ðsZ›š vŠgzZ~ •kZazD»yZÔ¸
X슎ñÌh
]T~kZgzZ åZƒT~| 1380 iŠ «Žì Ð
•
® á Zz íÅb‚g ËÆ nkZžVƒ Le * ™GgzZ¸!Ð ] !kZÃVǸ LZ~
ÌÐ kZ c 4X3 eãƒ7{Š c
Ô õJ/G iÐ9zgkŠ õ0
7{ŠgpÅy ZgzZX õJ/G
4X3 e ãƒgz¢®
 ,Zø

LZ™hy._Æ ® Ù Ð ~ ë¤
 , Z KZ ¿C ZgzZXƒ'
Z'Æ kZ 7 ÅuðÁÐ Á c Á
t Xì ]! }Š}Šj§ •ÃVǸ ›á Zz + Y
Å ð>gzZí¹t ÂVƒnÐ kZ {zž @

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÆXkZ Ì~gzŠ {ŠŽñXì ]gz¢Å+ YX
Zt²• ZwZ ¸Zz Y Zg M ~}g !
, Zq
kZIÐkZ „¸Žì ,+Z~ kZgzZXì q )Z »ƒ
 6Ø NgzZd¦ÆTì x¯ »Ý¬
>
.~kZävZ¶g •èYX ð M 76
X •Åì‡w8zq Zâ ZËgzZ-e x ¬©6
qçñ

àZ£Z àÛFu†Ö] ‚f àe †Ë‰ËZe

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


°°ZÝ°ZvZp

2Z ÁZÍ!‚gbÑ

}ÑZ bzg& ´g6x £Æ yâ ‡kZÃyâ ‡sz y²:• ëvZ¶g •Z'Z 0· #Z
\ Mž @
ì cÛ wi *
â• i ! ²ãZz6wŠÆÅzmvZ -vZwÎg·*
~ y! ¦ä ( x?ZmLƒ)
Ù ªgzZ ãZzÔº Z¬tÔN YƒÐ~Vß ZzäZg eÅzmvZ-
Xì ¬C

¶
„0 Ås%ZkZ „Y Z’Z Å]g„KZ ävZ¶g #Z :•D™y ÒvZ î•E©E8à Z£Z^ËZ e
wßÑZÝZ ävZ¶g •ª7c
ǃ `g {ÐðsZI{zžì ~ {g !
ÆÍXŽì ÅÐ
}g !  ¦ZŠžì ?Š Åw¾Æ Õz}~ yZyÆ]úŠt gzZì Å Z’ZÐ
Æ ¬, Z ËZ
™f »x ©Z mºÐ ~ kZQÔ}™Ðç{°‡gzZx ¬ÝZ Z’Z ƒ,~ Tì @
™] !
~
X VƒD M: •Æ{°‡kZ c
VƒIÐç{°‡ÝZkZŽ}™
+Zq
Æy›Ëžì |¸$ ZtÔìº Z¬gzZ ãZztžì Å] !
Ž ävZ¶g •
Û ÅkZ~KÏZgzZì 7öRÅä™—~kZn
Y ZðZ KZy̈Z&yâ ‡{zX •C M ]¬z•
}Š(Åyâ ‡kZÐZžì eùÔ ñ¯ ñƒ _0
!
Y ZíS zy c6\¬vZ ._Æ]÷Zpz
ðÃX ?• ñƒ wi * ¦x?ZmLƒ }ÑZ bzg& ñY ~Š
™á 6ÅzmvZ -vZ wÎg·*
X Y™7ILÃ]!
kZðñ

·ZŠ {h Ü zÆq i ÚËž• ëvZ¶g •


Š Åw¸kZÆ \¬vZ Rßs§Åyâ ‡sz ‰ :#Z
:ì ÞZÈâ • Û Xì ¿#
ø Öô ]ƒø †ôìôŸø û] Ýôçû nø Öû]æø ²
Ô ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû ‰ö†$ Ö]æø ²
ô ] oÖø]ô åö æ•% †ö Êø ðõ oû•ø oûÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßø³iø áû^ô ³Êø
D59 Vð^ŠßÖ]E ÷¡mû æôªûiø àöŠøuû]ø æ$ †ºnû ìø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZÔs§ÅwÎggzZs§Å\¬vZÔ ƒ N
6\¬vZ »¤ ZQ
ßÐQ Âz™s %Z~q ˤ
Xì YZ¹Æx •Z§±!
gzZì 4¹tXì y ZZ6 Ö ªgzZ
yŠÆ#
Š¼Æ Ôä \¬vZ ÅyZZÆ VßZz ä¯ : Áq CZÃÅzmvZ -x™ Z Ñ ~ ]Ã%Z LZgzZ
:ì ÞZyâ • Û Xì ÅÔB‚ÆngzZVb
^q÷†ø uø Üû`ôŠôËöÞû]ø oûÊô ]æû ‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûø nû Êô Õøçû ÛöÓùô vømö oj#uø áøçû ßöÚô ©û³mö Ÿø Ô
ø eôù…ø æø ¡øÊø
D65 Vð«ŠßÖ]E ^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù Šømö æø kønû –øÎø ^Û$ Úôù
Z
-) \ M ~ s%ZÆ : M x ÓžJ  ƒ 7ðñt ! Å[g }¾ì nÎ
 ÔM
wŠ LZÐ yZ ,Š™~y Z ( ÅzmvZ -) \ M ŸŽQX Byâ : Áqà ( ÅzmvZ
Û gzZN 0
X B™wJB‚Æ~g ZŠÎâ• : Ùp *
c
;Å b§Ë~

: ÁqÃÅzmvZ -x™ ZÑ~]Ã%Z LZŽ Åy ZZÆVÍßyZ ä\¬vZ : à Z£Z^ËZ e


ó ó ŸL L~ qzÑÆžg Ie
 MžŽì g ZƒÅÔ½wžtq ZÔì ÅÔñƒ D™N @ ÐgñQzŠ 3â
¢žtZuzŠgzZX 7ðñvß{zû áøçû ßöÚô ©ûmö ŸøüQX 7nÅ[g}¾žû Ôø eôù…ø æø ¡øÊøü¬Xì
Xì ( nÅ[g}¾) û Ôø eùô …ø æø üžŽ Å]!

7rZ „6äƒbâ s§ÅäZ™êÐÅzmvZ-x™ZwÎgsÜä\¬zug nvZ :#Z


:y â • Û kZ LZÉ H
D65 Vð«ŠßÖ]E kønû –øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†ø uø Üû`ôŠôËöÞû]ø oûÊô ]æû ‚örômø Ÿø Ü$ $ö
Ùp *;Å b§Ë~wŠ LZÐyZÔ,Š™~yZ ( ÅzmvZ -)\ MŸŽQ :ª
c
X N 0
:
ä™tB‚ÆwŠAÉgzY Ÿ'
 Š¬»ä™: kCÌ;ÅnË~wŠ LZB‚Æ
ÐZÉX c
Š¬»
X c
ƒpôÐ[ZCZzì"gzZ~gz¢¯ÝzÉXì ;Š Z%Ð`žZ
Xì ~gz¢Ì*

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á^ÓÚL gLzZ(ߪ ó ó èq†u š…]L L:ì @
Y¹n ÏZXì ;Š Z%Ðó ó`wL L :àZ£Z^ËZ e
X ykߪó ó t†u

X ,™kClpÆ™tìÆ\¬vZgzZ N Y ÁJ Û wŠÆyZÐê kZÉ :#Z


gzZ c Z•
ì"ÅnË~yZПÆÅzmvZ-x™ ZwÎgžì Š Z%ÐäƒpôÐ[ ZCZz£gzZ
Xƒ: [ZCZgzZ

CZÃÅzmvZ -x™Z wÎg {zž H7rZ „6gñZzŠ yZ VŒ ä \¬vZgzZ :à Z£Z^ËZ e


X 7Ô,™: kC;ÅnËПÆÅzmvZ-\ MgzZN ¯Áq

ZÉ :#Z
åÅ¬Æ \¬vZt gzZ Xì ó ójL L{zgzZ Å yÒ B‚Æ VâzŠ yZ Ìq ~Šq
n ÏZX * ™tåÔB™tìÆhgzZ, Š hgÌÃ<• á Ð ÌŠ ZÆéZpzÑžì ~g Zˆ@
gzZ ) û ^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù Šømö æø ü w¸»\¬vZgzZXì ÅN @
З í!g]mZ~žg Ie  M ä\¬vZ
à »äÑ— í!g]gzZì — í!g] ó ójL L~ ( B™wJB‚Æ~g ZŠÎâ •
™tsÜžìt {Z Û
Xì ~gz¢* 
™tÇÉ 7°»„¢
:ì ÞZÈ â• Û žŽ ,™g¨6 žg Ie  M «Zg f
ø Öô ]ƒø †ôìôŸø û] Ýôçû nø Öû]æø ²
Ô ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû ‰ö†$ Ö]æø ²
ô ] oÖø]ô åö æ•% †ö Êø ðõ oû•ø oûÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßø³iø áû^ô ³Êø
D59 Vð^ŠßÖ]E ÷¡mû æôªûiø àöŠøuû]ø æ$ †ºnû ìø
ZÔs§ÅwÎggzZs§Å\¬vZÔ ƒ N
6\¬vZ »¤ ZQ
ßÐQ Âz™s %Z~q ˤ
Xì YZ¹Æx •Z§±!
gzZì 4¹tXì y ZZ6 Ö ªgzZ
yŠÆ#

Z%&Æ+Šžg Ie
A ó —Z `g ZæL LävZ¶g³0Zx âZ :à Z£Z^ËZ e
 Mtžì –~ó 9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 Mtž•ëvZ¶g²Z0Z)´Xì ZƒyÒ~LZƒg
e Z%&Æ+ŠgzZì Œ6
u »A
Z@ ÅÅzmvZ -\ MgzZ äZz™êÐ ÅzmvZ -\ Mžg I
Å ~zcgzZ q nZ Å<ÑgzZ e
Z%&Æ+ŠÐÚ
Z%&{zgzZì C™yÒÃA
Ý^³Ï³ÚgzZ Ý¡‰Ÿ] Ý^³³Ï³ÚÔ Ý¡‰Ÿ] èfi†³³ÚA
Z :zgŠ ZuzŠXì 7ðñz›{zÔì } â 7Áq CZÃÅzmvZ-x™ ZwÎgŽX • ܳnÓ³³v³³jÖ]
{z¤
åÐZgzZ}™kC;~ wŠÐ ŸÆÅzmvZ -\ M pá yâ ÂÁqÃÅzmvZ -\ M
Z
( »yZZ ) ~ kZ J YƒgzŠ J
 ì @ Ü z kZ yZZÐ kZXì 7ðñÌ{z Â}™: t
‰
Û »™yâ ÁqÃÅzmvZ -\ M {zp¤
$ÂР䃕
ÌZpì Š
J Zžt {zgzZÔñY M:zgŠ ZuzŠ
ÆkZ
7g Ñ~}%iÆÝñ{zn kZÔðƒ7»;ПÆÅzmvZ -x™Z ÑÐJ
X ǃ
 Ð VÍß4ZgzZì Åp°ÅVÍß4Z~ u 0
H{°z » ¼ Û ä \¬z ug nvZ
yMŒ
Û »\¬vZ‰VƒéÐyZZÚ
:ì y â• è Žì
D1VáçßÚ©ÛÖ]E áøçû ßöÚô ©ûÛö Öû] xø×øÊû]ø ‚ûÎø
X à ™Ýq b #äVß Zzy ZZG
]çû eö ^iø†û mø ÜûÖø Ü$ $ö ä́Öôçû ‰ö…ø æø ²
ô ^eô ]çû ßöÚø ! àømû „ô$Ö] áøçû ßöÚô ©ûÛö Öû] ^Ûø $Þ]ô
X ( 15 :] ZÆZ )X ,™:µz—QNÑyZZ( å)6 wÎgÆkZgzZ6 vZŽ •{zÂðñ
æø Ðùô vøÖû^eô ]çû ‘ø ]çø iøæø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] Ÿ$ ]ô 0 †õŠûìö oûËô Öø áø^ŠøÞûŸô û] á$ ]ô 0 †ô’ûÃø Öû]æø gzZ
D1-3V†’ÃÖ]E †ôfû ’$ Ö^eô ]çû ‘ø ]çø iø

gzZ ñÑyZZŽÆVÍßyZ ñZÎXì ~y vu @ uy̈Z ( èEG4¨G3 ! )GX nÅäâ i
X ÅÃÅñÃ}uzŠq
ZgzZŤzÅh~: M ( äVM)gzZG¿(
mvZ -\ M y̈Z ðä Ö ´ÅäƒyZZÔ*
Z ( zgŠ ZŠ)gzZXì # ƒ: ;ÅnË:
Ù „) Ì;~ wŠÐ ŸÆ\ MgzZá yâ ÌÁqÃÅz
ÌZÃ •Z ÅtpÔƒ: (C
Xƒ à: J
û%ÆyˆZ ÌZÐZpÔì ÂðñgzZ›¿(Z Âì h»ä™t‰}™:tb§kZª

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


%ž » û ^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö³×ôù ³Šømö æø üì Ÿ»¸gzZXì x £gzZzgŠ +F 
—žŽì ]gz¢ÅîJ
Û ðûÅzmvZ -wÎgÆvZ c
hи ÂñY M yâ•  žX}™wJÆnZ ‹Z Ë
\¬vZZ
ÔñZgÔ=žì Ht:gzZ @  gŠ Ç!
™7q i ÚgzZ s%Z ðà »nË~ TXì [ZßgzZ„ gzZ
XƒtåɃ—gzZŠŠ F Ø èc
~ kZ:ƒ¿#ÅwΰZw ¸gzZvZw¸Â: Xì HV- < •V#
ÅzmvZ-vZwÎgòŠ MŽžìtk‚Z ÅkZgzZ)ì ŒÃA
Z%&yZÆ+ Šžg Ie
 Mt:
Xì 7›{z}™òúŠŠpø)
 ZòŠ M {z} â7ÁqÃ

:ì yâ • Û »\¬vZžŽ z™g¨6 x|Æe  M «:#Z


ðõ oû•ø oûÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßøiø áû^ô Êø ÜûÓößûÚô †ôÚû Ÿø û] oÖôæ]öæø Ùøçû ‰ö†$ Ö] ]çÃö nû ›ô]ø æ ² ø ] ]çÃö nû ›ô]ø ]çßöÚø ]ø àømû„ô$Ö] ^ãø m%^ø³³³þ³5 ³þmø
o ÷¡mûæôªûiø àöŠøuû]ø æ$ †ºnû ìø Ô ø Öô]ƒø †ôìôŸø û] Ýôçû nø Öû]æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû ‰ö†$ Ö]æø ²ô ] oÖø]ô åö æû •% †ö Êø
Û gzZ Å\¬vZz™~g ZŠÎ â•
~?gzZ Å ( ÅzmvZ-) wÎgz™~g ZŠÎâ • Û !ß ZzyZZ} Z
Ôs§ÅwÎggzZs§Å\¬vZ ƒ N ZQX ÅVß Zzg (ZÐ
ßÐQ Âz™s %Z~q ˤ
YZ ¹Æ x •Z§±! Ö ªgzZ6\¬vZ »¤
gzZì 4¹t Xì yZZ6yŠÆ # Z
X ( 59 :Y ûZ)Xì
kZqC Ù ªì @ ƒx ¬{ð )ì HwEZÂ{ðà ó ó ðõ oû³³•øL L Âùä\¬vZžz™g¨
ó ó ÜûjöÂû ‡ø ^ßø³iø áû^ô ³ÊøL Ž
L ì ó ó ðõ oû•øL LÂ~žg Ie ƒm{†c²ì CY M~KÆ
 M {ðtgzZ( ì @
gzZƒ Ì~qTÔƒ ÌV˜Zת Xì îŠ {Z
ûxÀžŽì ~KÆoÑà Zz äY ð0
~
ƒ~q Kgªƒ~g ZlgzZ½ÌË
ÆvZgzZvZ sÜgzZsÜnÆêÔƒ~q ~(c
yZZ6]y Û g¨QX ǃ*
M Ä- gzZ \¬vZ b§¾ÐZž• â• ™qŽg „s§ÅÅzmvZ-wÎg
Xì Š c Û oÑÅ
Šg Z Œ
D59 Vð^ŠßÖ]E †ôìôŸø û] Ýôçû nø Öû]æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô
Xì yZZ6 yŠÆ# Ö ªgzZ \¬vZ»¤ Z
Ù èYì @
åtgzZXì et :Z»kZ6qC Yc xÀ{Š c
0 i¹q Š 4 ƹY f~ ó ó ðõ oû³³•øL LÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


vZt :Z » ó ó ðõ oû³³³³³•øL 6 M {ð~( t ()KÆoÑtèYì êŠ {Z
L gîÆw VXì c ûxÀ6gî
:ì \¬~g ! yâ •Û ž 6ì eÌ6 \¬zug n
ÜûÓößønû eø æø oûßô nû eø ‚ºnû ãô•ø ²
ö ] ØôÎö é÷•ø ^ãø •ø †ö fø Òû]ø ðõ oû•ø p% ]ø ØûÎö
}÷ží\ M ?ì yÃnƶŠ „ZÍq~(
Ѓží ! ( ÅzmvZ-)\ M
( 19 :x ÅÑZ )ì { ZÍvZyxgŠ}g vgzZ
t{zpì YYHt :Z » ó ó ðõ oû³³•øL LÌ6\¬zug nvZž ZƒC
Ù ªÐžg Ie
 M kZ Â
Ù Ôì ] Zf F
:ìÄž 6Xì ] Zf ~(ÐqC '
zvg) {z?ì q
]•çßq Üâ†%Ò]æ èÖæ^vÚ ®• ØÒ †fÒ] ²] kmœ…
X ñYHt : Z» ó ó ðõ oû•øLž HgzZ㊠ZÐ㊠Zb§ÏZgzZ
L ì eÌ6q+F
EG
Za q i Ú c Æ•~(¹ Ë»m¾ZzŠ¤
Z×~}g ! Zžìt ~ kZ ò«Z G0 {¢ Â
îG
~9zg ðåa c Z~m¾ZzŠ¤
9zgq Z b§ÏZgzZXì ~qkZêžÐ}¸ë ÂñYƒ
X ;e*
Z™êc Z×~qkZäVâzŠyZžÐ}¸ëÌQ ÂñYƒq i Ú
H q i Ú c
gzZÔƒ qZ 4Zg vÌ~q Tž ˆƒ ãZzqt VŒÂ
qi Útì e Ôƒ: VY Ì÷ q Z4
Ô~gñQÆ{oc
ƒ~}g !
Æk
¼Ô~}g!
ÆyZZ c
ƒ~}g !
Æ] ÌzY • ZÆ\¬vZ
Ù ÂXƒ~ {)z wZñZgzZe
Æq âgzZ½C Šz mŸÔt £c
ƒ~}g !
ƬËÐ ~x © Z¨
Û *
ì n• N
ßs§ÅÅzmvZ-wÎgÆvZgzZvZÃqBq i p Ð gzZX •4ZŠ~[Ž zÆÁ ŽŸ
ÏZXì ~ó ó ðõ oû•ø oûÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßøiø áû^ô ³ÊøL L yâ •
Û ÆvZŽX •D M~KÆ ó ó ðõ oû•øLÝ  tèY
L ƒ
:ì c â•Û Š•á g ZV- ~žg Ie  M ~uzŠ6 x £gzZq Zä\¬vZn
gönû Þô ]ö äô nû Öø]ôæø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø oûeùô …ø ²
ö ] ÜûÓöÖô]ƒø ²
ô ] oÖø]ô äü ³Ûö³Óû³vö³Êø ðõ oû³•ø àû³Úô äô ³nû Êô Üû³jöËû³×ø³jøìû] ^³Úø æø
D10 Vp…çŽÖ]E
6Tì [g Z÷vZ¸Ôì s§Å„ \¬vZê »kZƒs%Z Zg v~q TTgzZ
X VƒC~s§ÅTgzZì 3g™•z½ä~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


^³³³³³³³³³Úø æø L L {zgzZì CYð0  M «gzZXƒs %Z Ì~Tª
oÑÌ~kZ b§Åe
ÑŠ6
C™ª Å CŠ c
N @ Z~kZgzZXìºÑó ó é$ML L~ó ó ÜûjöËû×ø³jøìû]
i~xÀžŽì Ìq°ŸZgzZq
Å\¬vZÃq Z 4 Ù ¬»oÑkZ:Xì *
ÆnC ™™f¬ÐkZ» ó ó ®³•L L» ó ó à³ÚL gL Y½w{zgzZì
vZÃ]¬i ÚLZ ª)ÐZXì 7`g {Ð kZ Ìq ðÃèYÔì * Z™êÐ ÏZgzZ *
N
ßs§
 MX ì Š
áû^ô ³³ÊøL L:žg Ie c Û oÑnÆyZZ6]y
Šg Z Œ M Ä- gzZvZ ( ÃäN
ßs§ÅwÎgÆvZgzZ
æ$ †ºnû ìø Ô ø Öô]ƒø †ôìôŸø û] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô áøçû ßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû ‰ö†$ ³Ö]æø ²
ô ] o³Öø]ô åö æ•% †ö ³Êø ðõ oû³•ø oû³Êô Üû³jöÂû ‡ø ^³ßø³iø
ž c Šg Z ŒÛ ozæB‚ÆoÑkZÃyZZ6 ]y M Ä- gzZ \¬vZçOX ( 59 :Y óh4E ÉZ) ó ó ÷¡mû æôªû³iø àö³Šøuû]ø
á g Z~ e
Š•  M ‹Z ä \¬vZ6¯ ÏZ ÔñY c
N
ßs§ÅÅzmvZ -x™ ZwÎggzZvZÃ] ¬i ÚLZ
:c Û
â•
áû]ø áøæû ‚ömû†ômö Ôø ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûøeô ]çû ßöÚø ! Üû`ö Þ$]ø áøçû ÛöÂö ˆû mø àø³mû„ô³Ö$] o³Öø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø
]‚÷nû Ãô eø ÷Ÿ¡ø•ø Üûãö ×$ –ômö áû]ø áö^_ønû Ž$ Ö] ‚ömû †ômöæø äô eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçû Æö^_$ Ö] oÖø]ô ]çû Ûö Òø^vø³jøm$
D60Vð«ŠßÖ]E

Z¬Ð \ M¼ŽgzZ6\ M¼Žžìt ÂòúŠ »X¬Š77Z ä\ M H


Zg @
Ôì Š
žì Š Š¬7ZèÑq•T e*
c Yás§ÅvZ)ŸLZ{zpÔì yZZ ïZ6
kZ
X}Šw ZegzŠ™ •7Zžì LetÂy-,™g ïZ»y-
á g Zt ä\¬vZn ÏZÔ•7ðí!{z~|Xì J
Š• uÅyásÜòúŠ »yZZÂ
cÛ
â•
D43Vå‚ñ^ÛÖ]E àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô Ô
ø òô ÖFæ] ^Úø æø
X •7ðñvßtgzZ :ÀF
:c â•Û 6 x £}uzŠgzZ
D41 Vé‚ñ^ÛÖ]E Üû`ö eö çû ×öÎö àûÚô ©ûiö ÜûÖøæø Üû`ôâô ]çø Êû^øeô ^ß$Úø ! ]çû Öö^Îø àømû „ô$Ö] àøÚô
yZZwŠÆyZ wp•D™òúŠ »yZZ Âã!
iŽ ( •Ì)vß ( ,Z)Ð~VÍß
X •7áZz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X Ïñ M~KÆÁ Ž] c â ïgÎ6
M Å{Z gî-‚zbÑÅkZ

qT:X ( ì 4¸ ) ó ó †º³³³³³³nû ìø Ô
»íä\¬vZ6 Û »\¬vZˆÆkZ :#Z
L yâ •
ø Öô ]ƒøL ì
àö³Šøuû]øæø L L:cÛ QXìí„íÌ~]y
â• Ë V7ÑÌLÃkZÔì Ht :Z
MgzZ*Š sÜ{zÉ Ô$
Xì 4ÌÐp ÒÆg »x •ZgzZó ó ¡
÷ mû æôªûiø

MgzZ *Š ª:à Z£Z^ËZ e


wÎgÆvZgzZvZÃnçªXì 4¸ ÌÐp ÒÆx •Z~]y
~ wgzZ Ì~gzŠ {ŠŽñXì 4Ð p ÒÆx •Z~ ]y
MgzZ *Š Ô*
N
ßs§ÅÅzmvZ -
wÎggzZvZ »kZÐp ÒÆg »Ä•ZÔñ M 7Ì~àTgzZgzŠTÔƒXÌ»nTnºZX Ì
X N;'! ~æE •gë ÌŽ ÔŠÆvZì eÔì 4„ *
%Nc N
ßs§ÅÅzmvZ-vZ

tÐ kZ :#Z
Ü zÆq i Úžì CYƒ ãZz Ì]!
ÅgzZ Ë{z´ÆÅzmvZ -x™ ZwÎgÐZ‰
$ MgzZ *ŠÐp ÒÆx •ZgzZì ðZ'
~]y
Xì +F sÜ*
N
ßs§

kZ ÌgzŠ Zƒ Zg ¦
\¬vZžì {ZÍ »]! gzZgzŠ » ` M Xì |µZß Z °qtgzZ : à Z£Z^ËZ e
»yZ[ Z±Ž~]y
MgzZì À
„ ZæE Ø Ð<Ñ{Š™wi *
%NÌ~*Š³»ä¯Áq CZÃË™? Å
Û »\¬vZž 6ì J¹gzZZ (
:ì yâ• ¹{zÔì³
!D33 VÜ×ÏÖ]E †ö fø Òû]ø éô †ø ìôŸø û] hö]„øÃø Öøæø
X Cƒ™7Zl»Ôì Z(„¹Â[ Z±»]y
M%ZgzZ


Xì @'Æw ¸ÆooÔì F

$ Mz*Š :#Z
x •Z~]y


žŽì @' gzZì HyÒä\¬vZŽt ª : à Z£Z^ËZ e
U
Æw Z¸ZÆootì H"

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•ëtB‚gzZ•T e* Zz™ŸÐ]¨¤
D60Vð«ŠßÖ]E ^Ï÷nû Êô çû iø æ$ ^Þ÷^Šøuû]ô ?Ÿ$]ô «Þø•û …ø ]ø áû]ô
廄\ 5égzZð>sÜÂ{ŠZg ZZg øž ( •D39 )
Æ\¬vZžì |Ìt gzZX • Ì~gzŠ {ŠŽñgzZ¸ Ì~gzŠ *Š Â} úŠt gzZ
{zˆÅ Y7ÅXì
GE N ‚Xì @
"ž ™„™á Zg –»µc & {zì @
sz òG ™] N̀Åä™]!
ÌŽ s Ü
Ô7Ì´ âÆyvz œ{z Ô• … YWž 6ßfÍ}¾X ‰ Z7 „B‚Æsz òG

ó ótÉL LÔó _
ó ”L LÔó óq ZÎ L L óŠó zL ß
L tž ¹ä VrZž n kZ ??VY ! ! ˆÅ]Š „ÅyZ™hgÃvZ
n kZ Ô åx £ Z(V; Æ vZ » yZ Ô¸ vg ) 6VªÅ ó ë
(} (tgzZ X • ‰ ÚZ F ó L LgzZ
QX ,™]Š „ÅvZ b§Å„yZÆ™Š c
Ã]Š „ÅyZ™ ¯V»gñÅy Zëžì ~gz¢n}g ø
X ˆƒqzÑY7ÅßC Ù × M× MQgzZ ˆƒqzÑ Y7„ÅVzßyZ
D™WÅkZgzZ D M s§Å G  vßžì ŠŽñ~V1ÂÅ]§ž 6
0š±x ZžZvZš
îE
ÃVzàLZÐl vß¼QXì ·ŠÎ Zv~ kZgzZì y »vZtž¸ D™Wn kZX¸
Ö wÆ\¬vZt Ôìß»~tÔìß»ltžÑìtgzZ‰ƒqzÑ *
áZz# YáßB‚LZ
„yZž c Ü zq
M (Z ‰ ZQgzZÑ ä™Ýq•
'
Ðy ZX ‰ µä™WÅyZvß ÂÔì Ðà
X Ðäƒ]Š „ÅyZgzZÎäYH{>ÃVzß
Y 1 Zg – » ó ósz òG
Ô• DZ™ŸÐ 2Z ¸szŽ vß{z „,ZXì @ Ù ž c
& L L~qC Í
4gzZ YZ¬»u 0 Û ž•ët ë:gzZì 7¿#Åx ©ZÆ+ŠÑZg øž•ë Ì{z
yMŒ
-x™Z Ñ ä ooŽ ì ]!
„z Ç! g {Š Zg Z »kZñgzZ yˆ Z sÜ ÂëXì 7
tX•n
X •ìgÈ[ZtÔ¶½~ÏŠŽñÅÅzmvZ

:åI »y Z :#Z
D11 Vé†ÏfÖ]E áøçû vö×ô ’ûÚö àövûÞø ^Ûø Þ$]ô

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •áZzä™ b &ZsÜÂëGž ( •ë )

ën ÏZX •T ekZñ~ Vç»ÆgzŠh


]gzZxsZ Âëž•ët gzZ :à Z£Z^ËZ e
ì e¹gzZX •n
g›Ð < Û X •›ëŠŽ z!
 zy M Œ ÆkZÔ•D Z™ŸÐ2Z ¸sz
ÌÆi úÔVƒ D™Ì]Zíz‘œÔVƒD™ZŠ Z Ì{/zevßtž
ë[ Zž•ëpVƒÈ0
ëžÆ kZ ñO ÂÔ• ‰ w$
] 5çz ]ÑqÆ äâ igzZ: âigzZ • ì g ¦
Ð ~œ,å Z
yâ ‡gzZ ~i ‚^ëX •ìg™kZñ~xsZgzZ]]_ÆgzŠh
]Ô,Š™g ïZ „ »+Š}g7
Æ kZgzZ • I ¹F 
0Æ Ï0i ( CÑç) ¦½ZgzZ 0Æ ]gúX • ïŠ ]i YZ Å ~i ‚
X •›ëŠŽz!
žì ¸ ÂÅVñ¸gzZVâ ZŽ â…¸gzZX z™¬B‚ÆvZ ?žë 7Lt vß{z :
{z ¾ » 䙬B‚ÆvZ ðÃ7Zž• Tg ~g OZ kZ {z Ô• Tg D 3žðŠ ] Zg yŠ {z
 t{zÔ•uÑe{Š c
èY ?}VY¼ƒ i¹ÐkZÔŠÆvZgzZÔVƒGÐÅ *
çÅA ç
Ù â ~x » L Z { z
7tÌL+ZgzZì +ZŠ *Z Z (»yZžn kZÔ••ZzÐ[|ZÆkZgzZC
Û Æ\¬vZÉ å ¹7t ÌÐ x?ZmxŠ M *
¹ä kZ ._Æy â• ¦\!
}g ø ä kZX H

D21 VÍ]†ÂŸ]E àønû vô‘ô^ß$Ö] àøÛô Öø ^ÛøÓöÖø oûÞôù]ô «Ûø ãö Ûø ‰ø^Îøæø
4E
Vƒ{Zpí»VâzŠ ?~ õJ/G& Y¢žà 3nz'  z¥ÆVâzŠ ( x?Z @Y ZjzxŠ M )gzZ
o×Ffû mø Ÿ$ Ô ø Ö%•ö ]ø Øûâø Ýö•ø ^ø³þ³5 þmø
õ ×ûÚö æø ‚ô×ûíöÖû] éô †ø rø•ø o×FÂø Ô
?ƒ: ãZ6 Ø •
LŽžVƒ e> á Š !  gŠ »Ï0
gzZ| iEZŠN~H ! xŠ M} Z ( Îì y-)
X ( 120 :©)
:å¹gzZ
àømû ‚ôÖô^íøÖû] àøÚô ^Þøçû Óöiø æû ]ø àônû Óø×øÚø ^³Þøçû ³Óö³iø áû]ø Ÿ$ ]ô éô ³†ø ³rø³Ž$ Ö] åô „ô³âF àû³Âø ^³Ûø³Óö³e%…ø ^³Ûø³Òö^³ãø Þø ^³Úø
D20 VÍ]†ÂŸ]E

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


}g v(ž ¹c äZz™{Š6" t ‚Æ}uzŠ q
Z •TÑÅY Zjz xŠ M ä y-)
}VâzŠ ?žÐzz kZ¡1ÔcÛ 7IÐ :
â•  gŠ kZÃVâzŠ ?ä [g
 ËgzZÐ |
X ƒ YƒÐ~Vß Zz•g {0
iå}c Û
ƒ Yƒº•
ÏŠ ‚tgzZX •Dƒi Z0
ZÆäÖ Ã|gzZd
•Û z(„ ._ÆgzŠ kZ~gzŠC
Ù gzZ
{Š™wi *
ÅvZ X zŠ ™g ïZ »x © ZÆvZž Ç ñY ¹t gz¢…ž •gÆÆ™g¦t ëžì „
,™7ÌL(Z {zXÐ,™7¬B‚ÆvZ Âë ! nÅvZX 7žÐ}ë Âz™¬Ð<Ñ
{Š Zg Z » b &ZgzZy ˆZ ÂëX •T e *  x »Ð.{zÉ ÔÐ
™kZñÂëž•ët }X •f
Û » \¬vZ‰ì „,Z Ât gzZ M
Èâ• ƒ 7{ZpígzZ žÌLvßt ! nÅvZgzZ X • n
g
:ì yÁ¬
D13 Vé†ÏfÖ]E áøçû Ûö×øÃû mø Ÿ$ àûÓô³þÖFæø áøæû ‚öŠôËûÛö Öû] Üöâö Üûãö Þ$]ô Ÿ? ø]
X 7… Yp•áZzä;Š Yv߸G! ƒ YƒgZŠ¸( ! â ›)
Ô+®! fÔ•n Ù žìt Â]!
 0Æä™ *Ã<ÑÅvZŽ òŠ M {zC ÅÀgzZ
ðŸÆ b &Z gzZ • D B ó óÖL LI b &Z {z ~ b ˜Z Å VF Æ yZ gzZ :à
£Z žÔ~â åZsÑZ ž) Ô ãjZ +-Z w) žÔ=ZÈZ Ý°Z† ž‰X • DB ( g Za)
!
î@Ñ} ÔpÑi Zâ žÔy{ rZ žÔ/Z Y M w¾ žÔÝ°Z ažÔ£Z @è‡ žÔ~w 'Ÿg
} (Æ Ö{zž • ë ~ }g !
Æ uF @
Z w ¾ž ‚X ( {)z sæmz6w¾ žÔï
’k&Z ó óG
Xì q 08&ÑZ˜žZ L L„x *
îG ’ÅkZgzZìÐ~Vzg ZŠu
»q

{g e ðÃ%Æ kZ Ô• ]gz¢Å *Š 2Z¸•‚Špž• ëŽ yZŠ yâ ‡z i ‚yâ ‡t gzZ :#Z


Xì ã ZŠ¤
 ¡B‚ÆÅzmvZ-t·<ÑgzZì @'
zggzZãá$ Æ|tÔì 7

( sz) c ™~i ‚yâ ‡ž¾ t ¿Žžìt p» kZ :à Z£Z^ËZ e


ì ~gz¢n }g ø *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


N Z™ŸÐ Zwz Y Zb
yâ ‡Ÿ{z c yâ ‡ëªVƒ~nçÌË{z Ôì e *
Z™ŸÐ 2Z ¸
•ëtÌŽ ÔƒÐyâ ‡ÆgñQ à â gzZ Cg ˆgzZ Cg ˆm»y Z c
ƒ0Ð] 5ç~àªãæ
kZÆyZèYX •D™ÃÅ ( <Ñ) ðƒðÑÅÅzmvZ -x™ZwÎggzZÔ•n
góYÎ{z
gzŠž å: „D( v!
]ÑqgzZÇñYw$ fÍ) »qkZ Âc
Ã\¬zug nvZžìt)i ÑgzZp»x¯
¹täTgzZXì F
X H¬ GäkZÔ3g{otc —¹ÐkZ \¬vZÔÐN Yƒsp
ÂVƒƒ Û 7wi *
 oÆ]ÑqyZŽ ñâ • x ©Z,Z äkZpåÂDÃ\¬vZžtQ c
Û )[ÂkZgzZ c
yMŒ Š hg·…Ô¸` ZëÆX~gñQ} (} (
¹ä\¬vZ( v!
fÍ)
Ù ~( ˆ
Xì 7ŠŽñ,ÅqC
Ù gzZN Z™Ð ÅzmvZ -wÎggzZvZŸÆqC
Ã]¬i ÚÆnC Ù ëžnçt b§kZ
Ù … ÂäkZèYì @
¬»ä™qŽgs§KZ~]5çÆnC Yƒ½Ç!
ÔN N
ßs§ÅvZ
Û 7„wi *
Å7y QÌÐy̈ZWË ÂÅŠ §kZX ñâ • Š
x © ZÆgñQx Ón}g ø²ì c
ÑZzÕgzZ ÑZz+ Y {zgzZì ]Z f u 0
gzZ F Ë Y
z—¹ {z² ?ì eùÐ \¬z: 4vZ Â$
'
Xì c Û wi *
â• ×Ã( ˆy M Œ Û )[ÂkZäkZgzZì
D89 VØvßÖ]E ðõ oû•ø Øùô ÓöÖùô ^Þ÷^nø fûiô hø^jøÓôÖû] Ôø nû ×øÂø ^ßøÖû $̂ Þøæø
Ù Žì Åwi *
Xì à Zzä™yÒÃqC [ Â+Z6
( ÅzmvZ-)\ M äëgzZ :ÀF
Ãi9Æ™Š ¿ZgzZì c
0
h Š¬»ä™npzg¨gzZŠ ¿Z~]5ç…ävZ ÏZgzZ
Z ÌnÆáZz t~Š ¿ZgzZ̀ZzŠ nÆ$áZz
[ÂkZëžì n kZtgzZì 3g̀Zq
~vZ[ ™f »Tn M7§Zz(Z ðÞì 7etgzZÙo ^Z»x © ZÐ
 c
-vZwÎg<
X Çñ MÐ M™f -»kZXƒ:~ÅzmvZ

nÆiÆ]¬i ÚÆVÍßtž *
kZgzZvZ¡Ô• °» * Æ<ÑÅvZ :#Z
ά~}g !

Xì îgzZòi Ñ$ Mz*Š nÆVÍß,ZgzZÔì ÃÅyÒÆÅzmvZ-wÎgÆ
Ä•Z»]y

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gzZN Yƒ .nƬÆvZ {z c %N~ wqkZ ª : à Z£Z^ËZ e
ì xi ÑnÆyZx •Z ZæE
X N M^ßs§Å ó ó ²] ÙˆÞ] ^ÚLgLzZ<ÑÅvZÆ™/Â

:•tp ÖZÆTz™g¨Ì6 p ÖZÆe  M ~uzŠ :#Z


^q÷†ø uø Üû`ôŠôËöÞû]ø oûÊô ]æû ‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûø nû Êô Õøçû ÛöÓùô vømö oj#uø áøçû ßöÚô ©û³mö Ÿø Ô ø eôù…ø æø ¡øÊø
^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù Šømö æø kønû –øÎø ^Û$ Úôù
Z
-) \ M ~ s%ZÆ : M x ÓžJ  ƒ 7ðñt ! Å[g }¾ì nÎ
 ÔM
wŠ LZÐ yZ ,Š™~ yZ ( ÅzmvZ -) \ M ŸŽQ ÔB yâ : Áqà ( ÅzmvZ
Û gzZN 0
4ÉZ )X B™wJB‚Æ~g ZŠÎâ•
X ( 65 :Y óhE : Ùp *
c
;Å b§Ë~
Æ xÀq Æ ( wßZY f) (ßZB‚Æ, LZ wßñÌZèY Ôì @
Š 4 Y c
0
xÀgŠ¾Ì~
Xì ÌÐp ÒÆg ZlgzZì ÌÐg ±ZÆq âgzZ½wËzxÀtgzZìÐ~Vb

 M kZ :à Z£Z^ËZ e
LZwßñÌZgzZì ó ó ^Úø L Lsw~ ó ó Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^³Ûø ³nû Êô L LwßñÌZ~e
z ]³Ô »wâ c á Ã q âC
ƒ »Onç {zì eì ï• Ù xÀt gzZXì Ð ~ VbÆxÀB‚Æ,
Vo) zŠ Xƒ 0Њ• Û gzZ #
Ö ÓËc
ƒ ò Z¸ÑZ Îm»kZì e Ôƒ ÌŽ Ô»t £c ƒ » kñ*
Xì êŠ {ZûxÀtèYì 4ZŠ~¬Æó ó Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûønû Êô L Lq Ù ÔЊ Z•
ZC Û ZzŠ cgmÐ
ƒ‚

Û ðà »] Òz ºž 6ì 7t•
\¬vZgzZXì 7t• Z ª :#Z
Û ðÃÌÐ ~uzŠ » q âq
* Ø Ð <Ñðƒ ðÑÅÅzmvZ -x™ZwÎgŽì ~Š™ÔÅyZZÆV¦oyZä
Zz™ê™?
:ì yÁ¬Èâ• Û »\¬vZž 6¸T e
áû]ø áøæû ‚ömû†ômö Ô
ø ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûøeô ]çû ßöÚø ! Üû`ö $Þ]ø áøçû ÛöÂö ˆû mø àø³mû„ô³Ö$] o³Öø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø
Ý÷ ø ø
Ÿ¡• Üûãö ×$ –ômö áû]ø áö^_ønû Ž$ Ö] ‚ömû †ômöæø äô eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçû Æö^_$ ³Ö] o³Öø]ô ]çû ³Ûö³Òø^³vø³jøm$
D60 Vð«ŠßÖ]E ]‚÷nû Ãô eø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Z¬Ð \ M¼ŽgzZ6\ M¼ŽžìtÂòúŠ »X¬Š77Z ä\ M H
Zg @
kZì Š
žì Š Š ¬7ZèÑq • T e *
c Yá s§ÅvZ)Ÿ LZ {zpÔì yZZ » yZ6
X}ŠwZegzŠ™ •7Zžì LetÂy-Ô,™g ïZ»y-

Û »\¬vZèYì CƒC
Üû³³³³Öø]ø L Lyâ • Ù ªw Ñ+ Z‰ Ø NÅvZ¶g •VŒ :à Z£Z^ËZ e
Üè ŠgzZ>
•¥#} ZÔ™g¨ÔNŠ !¥#} Zžì ;g Y¹ž c ™zás§kZÂfŽì [|Z(Zó ó †ø ³iø
Íì @
[|Zt ~Te Ù „,ZgzZì Ð ÅzmvZ -x™ZÑ [æ ¹Z~ ÏZp¤
 M {zC ZXì À6
:ì y â• Û »\¬vž Z 6Xì êŠ {Z ûqÏZƒ
D1VØnËÖ]E Øônû Ëô Öû] hô^vø‘û^øeô Ôø e%…ø ØøÃø Êø Ìønû Òø †ø iø ÜûÖø]ø
?H HB‚ÆVß Zz¶;ä[g}¾ž ¬Š7äÂH
:yâ • Û »\¬vZgzZ
D6V†rËÖ]E •õ ^Ãø eô Ôø e%…ø ØøÃø Êø Ìønû Òø †ø iø ÜûÖø]ø
?H HB‚ÆŠ¬( Ä ¸) ä[gÆ\ Mž ¬Š7ä\ M H
7ðñvßt~|ªó ó áøçû ÛöÂö ˆû mø àømû „ô³Ö$] o³Öø]ô †ø ³iø Üû³Öø]øL ì Û t»\¬vZb§ÏZ
L yâ •
 y̈ZgzZ Xì ó½wŽ ì N
Z ZZ LZ 7Z p•
Ñyázø®t gzZì y ázø® » äƒg Z0
pì H{zªXì ‚ ƒyázø®t ÂÇgŠ NZs Ü'
gø®tV#(žì é)gzZì @ Æ|
 gŠ {zì H{zŽgzZì 7|ðÃÅkZ
Xì 7„

†Å} úŠÆy ZZÆyZÔ•D™ø®t{z ó ó áøçû ÛöÂö ˆû møLž


èYì d Û »\¬vZG:#Z
L yâ •
Ø Ð <ÑðƒðÑÅÅzmvZ -x™Z ÑgzZy ZZ
ƒN Z~wŠÆy̈Z ËÁŽ™?
™ÔÅ}uzŠq
Xì @ Ù Ð~yZÉ M
ZC 7„

Û »Vz³vZ Â : à Z£Z^ËZ e
:yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


áû]ø áøæû ‚ömû†ômö Ô
ø ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûøeô ]çû ßöÚø ! Üû`ö Þ$]ø áøçû ÛöÂö ˆû mø àø³mû„ô³Ö$] o³Öø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø
Ý÷ ø ø
Ÿ¡• Üûãö ×$ –ômö áû]ø áö^_ønû Ž$ Ö] ‚ömû †ômöæø äô eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçû Æö^_$ ³Ö] o³Öø]ô ]çû ³Ûö³Òø^³vø³jøm$
]‚÷nû Ãô eø
Z¬Ð \ M¼ŽgzZ6\ M¼Žžìt ÂòúŠ »X¬Š77Z ä \ M H
Zg @
ìŠ
ìŠ Š¬7ZèÑq•T e *
c Yá s§ÅvZ)ŸLZ {zpÔì yZZ »yZ6kZ
4ÉZ)X}Šw ZegzŠ™ •7Zžì LetÂy-Ô,™g ïZ »y-ž
X ( 60 :Y óhE
o³Öø]ô ]çû ³Ûö³Òø^³³³vø³³jøm$ áû]ø áøæû ‚ö³³mû†ô³³möL LcÛ ä\¬vZˆÆkZQX •n
â• g òúŠt{zª
Yás§ÅvZ)ŸLZ {z( ª) ó ó lôçû Æö^_$ ³Ö]
¹7tä\¬vZ(ž,™g¨Zg f )X •T e *
¯+Š CZÃÏZgzZ•D™~zcÅÏZX •‰ƒ~Š ¬ÆkZgzZì 1¯Áq CZÃ]¨¤äVrZž
Š™g66
ž ¹É Xì c Ü ¤z]¸gzZì c
kZÃVÍß)g fƉ Š™xi ÑÃkZ ÌnÆVÍßXì 1
gzZÔ•D™{Š Zg ZgzZwì»äZ™Ð]¨¤ŸLZ {zž ó ó lôçû Æö^_$ Ö] oÖø]ô ]çû ÛöÒø^vøjøm$ áû]ø áøæû ‚ömû †ô³möL L
V\¬vZŠŽz!
Æ kZ Ô• 6RðZ’Z ÅkZ ÌZ {zž c YÃkZ
ÍÔ7`wðÃ~ kZž• B^
ê) Á ŽÐ ]¨¤ {zž c
Î6¯ kZ sÜì c á
Î ÍŽ 6yZgzZ ~Š™ÔÅyZZÆ yZ ä: •
g {Š Zg Z » ( äZz™
X •n
Í ÂXì Ð {Š Zg Zm»nçž ˆƒ ãZz Ì] !
Ì~ w q kZ[Åy̈Z Lc t VŒ
ÏñY Å[ÅkZ6kZ Âá™{Š Zg Z »¬Z ƒ7[ ‚g Z »÷t¬äkZ²ì Cƒ
 y̈ZèY @
ƒ » ZJðûkZ: Ôì ¨z d
:gzZì . Z6gîÆw VX 1™w'ÃkZäkZ²
¾y̈Zq
™q Ê » ~g îgzZ ~gpŠÎ{z¤
»kZž ÇñY¹7tÂì @ Zpì ~kZ…Bzg&g bŠzëgŠ ðÃ
gzZX Ç}Š™4ZŠ~¬ÆyZ „ *
™q Ê »yQÐZÉ Ôì c
3ŠÎäkZ:gzZ7.
ƒ » ZJðà Â
37ŠÎäkZp¤
X c Z ÏñYÅ[ÅkZ Âì } Yw 'ÃkZ{z¤
Z

™izˆÐužŽì ÃÐy?]¨¤:#Z
Ù :Xì *
ÅÅzmvZ-vZwÎgäT¿{zC
tgzZ; e*
Z™êÐ]¨¤gzZ HêÐ]¨¤äkZ Â;e*
Zz™ c Ø Ð<ÑðƒðÑ
Hê™?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com@' Û t »y̈ZC
n ZX}™ê„ ._Æ<Ñðƒ ðÑÅÅzmvZ -wÎg·{zžì n• Ùž
X7

ðÑÅÅzmvZ -*™Ñ {zž (7ht ÃËc Yt nÆ˪


Ô7^ : àZ£Z^ËZ e
X ñZz™ c Ø Ð<Ñðƒ
}™ê™?

¿T ÂñZ™ê „ ._ÆÅzmvZ -~·<Ñ{zžì á Û »y̈ZC


n•  Â:#Z
Ù žZ
ä™êgzZ ÅÉugzZy?äkZ Âc
ÐuÐ p ÒÆäZ™ c Z™ê c
Hês Ü'
ÆkZ ä
0]¨¤6
XŠ Y ¯Åä™izˆÐu{zÂHizˆ

!
ž ¹gzZ J0 0]¨¤{z :
^Ñ6vZgzZ HizˆÐuä kZžn kZ Š : àZ£Z^ËZ e
D™] N̀6vZv߉ž 6Ôì ÅÅyZ~TVƒ @
¯ yâ ‡gzZ<ÑnÆVÍß~
vZÐ „ZegzZ¬kZÆyZë )X ó ì
ó : Xz ÂZwÅWg ?ì YY HWgùÃ ãZi Lž
L •ë ñƒ
Š w$
C¯ ]¨¤ÐZŽ ì q {z ¸ X ñY c Ð{ c
íz°ÃkZž• T e ëX ( • _â {C Å
ä T c
Ôc Û w 'Ã[ZÑä TÔc
Šg Z Œ Û w 'ÊÎä TÔÅÒÃÅä¯ <Ñä TXì
Šg Z Œ
u {zèYì ]¨¤ {z}™[‚g Z Ì»q ËŽkZŽì ]¨¤ {z ÂHx » Ìðà » b§kZ
™izˆÐ
Xì Š
Š ¿Z$x â Z ðÃ‰Ô @
™7izˆÐuŠp{zpì CY™izˆ Âu Åq Ë] ‡zZ ‰
kZgzZ N MáZz ä™~zc Å j§n Z6gîÆwVvßQX ñά~ kZ ñƒ f
 x »Ð
*
N Ù gzZÔ,Š™xlÐ yâ •
ßs§Åx¯ÆÏZÃqB ZC Û Æ ÅzmvZ -wÎggzZvZÃw ¸Æ
ž¶tÂuÅkZX HizˆÐuÅkZäVrZèY c
Š ¯]¨¤ÐZäVrZÐkZ Â,Š™qzÑ
Û [HÆ\¬vZž ‚Xìg$x â ZÂì {z¤
vZ {zžìtuÅx?ZmLƒº • Z c
{È( »vZ
ÛÆ
ÅkZgzZ • wÎgÆ kZgzZ}È ÆvZ \ Mžìt uÅÅzmvZ -vZ wÎggzZ •g º•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZŠŽz!
vZ¤ ÆkZpX • ñZrÆ \ M ä \¬vZ s ™zZ ÌŽ gzZ • 4Ð ƒ
 ~ ] ‡‘
yZ c
ñY Zg å ÃgzZ Ë{z´Æy Z c
ÅzmvZ -vZ wÎg·c ñY Å Y7 {z´Æ
x?ZmLƒ c
Ð~ yZ ÌäTÔñY ÅyÒ~ yZÚðÃÅš ñY H ( ÔŠæ)X 8ZÐ VâzŠ
 1g c
Š ¯]¨¤ÃkZgzZ HizˆÐuäkZÔHx » ðÃ
Z c
Xì 7(Z{zp¤

x ¸KZ ä VrZ X • wÎggzZ}È ÆvZ Â{zÉ • 7]¨¤ ¦Ù x?Zm}:
C
á ~f yâ •
:ì y • Û ž‰åc Š¬ÃyZä\¬vZ »T c Š¬»qÏZÃ( VÇ|)
ÜûÓöe$…ø æø oûeùô …ø ²
ø ] ]æ‚öfö Âû ] áô]ø ä́eô oûßô iø†û Úø ]ø «Úø Ÿ$]ô Üûãö Öø kö×ûÎö ^Úø
z™]Š „Å„vZ ?ž åcÛ ÃìÐíäÂŽ „z sÜ1¹7¼gzZÐ yZ Âä ~
â•
X ( 117 :>Z ÓZ)Xì [g ÌZg vgzZì [gÌZ÷Ž
D36 VÜm†ÚE ܺnû Ïô jøŠûÚ% ½º]†ø ‘ô ]„øâF åö æû ‚öfö Âû ^Êø ÜûÓöe%…ø æø oùeô…ø ²
ø ] á$ ]ô æø
Xì { Zg S¦¸Ôz™]Š „ÅÏZƒ
 ?Ôì „ \¬vZsÜ[g »ƒ
 ?gzZZ÷
X ‰ ™izˆÐugzZ H0~}g !
ÆyZäVÇ|p
]¨¤ÆkZŠŽz!
Æäƒ: ]¨¤ÆkZgzZ äƒ]¨¤~VsÇÆqËZ®
X ‰™izˆÐŠzu¦Ñvß}uzŠ~}g ! Û ~äYØŠ ¯
ÆkZèYì t•

:z™g¨6 yâ • Û kZÆ\¬vZ :#Z


!D60Vð«ŠßÖ]E ä́eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø
X , ™g ïZ »Vñ»ƒ
 yZ ( Æy -)žì Š Š¬7ZïgzZ
c

)ŸLZ{zp ) ó ó lôçû Æö^_$ Ö] oÖø]ô ]çû ÛöÒø^vø³jøm$ áû]ø áøæû ‚ö³mû†ô³möL Lä\¬vZ: : à Z£Z^ËZ e
¬7Z ïgzZ) ó ó äè eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö ³Úô ]ö ‚û³Îøæø L gL ‡z~ f Èâ •
Û ˆÆì ( •T e*
Yás§ÅvZ
Û y Ò N @
kZtgzZX ~Š â•  M kZX ( ,™g ïZ » Vñ»ƒ
ÅkZÐ e  yZ ( Æ y-)žì Š Š
c
*
Zz™ŸÐ yâ ‡ ( sz)gzZXì ¬ * Ø Ð qÑžì Ð ~ bÑŠ +FãZzÆ]!
Zz™Ÿ™?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì ¬

Æyâ ‡gzZVzi ‚yâ ‡)Vâ ZŠyâ ‡Ã\ MÐä™g¨~ ó ó ä́eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚û³Îøæø L L :#Z
èYX ÇñYƒx¥Ã\ M {Š Zg Zg ïZs ÜÆ}Š Zg ZÆ\¬vZ~{g !
kZgzZŠ Áz •» ( Vzg *6
]¨¤ž:ì ¬B‚Æ]¨¤{z ••ÆäB}ÈÆvZ {z6T[£Ð yZ6gî¦Ñ
X 'â ßgzZ Áq CZÐZgzZÍÐ
D59 Vé†ÏfÖ]E Üûãö Öø Øønû Îô pû„ôÖ$] †ø nû Æø ÷Ÿçû Îø ]çû Ûö ×ø¾ø àømû„ôÖ$] Ùø‚$ fø Êø
X ¶ˆ½Ðy QžŽ c
Šw$
„Ã]!
kZäVÍßݪyZ:

:cÛ ä\¬vZ : à Z£Z^ËZ e


â•
D60Vð«ŠßÖ]E äô eô ]æû †ö ËöÓûm$ áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø
X ,™g ïZ »Vñ»ƒ
 yZ ( gzZ2Z¸x ÓÆy -)žì Š Š¬7ZïgzZ
c
:gzZ
ö ]æø ^ãø Öø Ýø^’øËô Þû]Ÿø oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
² ø ŠøÛû jø‰û]‚ôÏøÊø ²^eô àûÚô ©ûmö æø lôçû Æö^_ø³Ö^³eô †û ³Ëö³Óû³m$ àû³Ûø³Êø
D256Vé†ÏeE ܺnû ×ô Âø ĺnû Ûô‰ø
o¢ä kZ ñÑyZZ6\¬vZÆ™g ï Z »VzŠq}uzŠ ZÎÆ\¬vZ ¿Ž n kZ
\¬vZgzZÇL I: LŽ Ô 1x åÃ} š
Xì ÑZz+ YÑZzG 
ó ó ²] Ÿ] äÖF] ŸL gLzZXì bŠ „ZÍÅ䃊qÆ\¬vZsÜŠ Z%Ðó ó oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö ³Ö]LgLzZ
: ¬B‚Æ ]¨¤¿Ž :X yZZB‚ÆvZgzZ¬B‚Æ ]¨¤ ªXì x *
»]m ZgzZ Ô
䃊q! ZÆ\¬vZ c Íä kZ Â}™:¬ì @ Z™êÐ X{)z 2Z ¸( sz) c
Y c }™
Š¬»ä™¬Ð]¨¤ä\¬vZZ
L c
äô ³³eô ]æû †ö ³Ëö³Óû³³m$ áû]ø ]æ?†ö ³³Úô ]ö ‚û³³Îøæø L ì  :X ~Š 7„ ZÍÅ
{zgzZ ( ,™g ïZ »Vñ»ƒ  yZ ( gzZ2Z ¸x ÓÆy-)žì Š Š¬7Z ïgzZ ) ó ó( 60 :Y óhE
c 4ÉZ)
Ð kZ Ô¹ävZ¶g •ž 6Ô}™g¨6kZ y̈Z Z Zz™êÐ kZŠŽ z!
 X • T e * ÆkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Æ]¨¤Âä\¬vZ:Xì Y™x¥{Š Zg Z »Š ÁgzZ¿#ÅŠ Z%Å\¬vZ ÅVzg *6Æyâ ‡
z Q ÔyZŠ yâ ‡z i ‚yâ ‡)t gzZXì c
Š ¬» äZ™ŸÐ <Ñ{Š™wi *
ÅvZgzZ 䙬B‚
ÛZ
VÍßgzZ•ïŠg Z Œ ZzäZz™ŸÐ~i ‚y â‡6VÍß ( g *6Æyâ ‡gzZðOZ:7ÔVz
X •D UgzZÈ zgÐäZz™ŸÐ+ŠgzZ<ÑÅvZÃ

:yâ • Û kZÆ\¬vZQ :#Z


Ý
D6Vð«ŠßÖ]E ]‚÷nû Ãô eø Ÿ÷¡ø•ø Üûãö ×$ –ôm% áû]ø áö^_ønû Ž$ Ö] ‚ömû†ômö æø
X}ŠwZ egzŠ™ •7Zžì LetÂy -gzZ
™e ÑŠ6]!
Z@ÐZg *6Æyâ ‡²ì „ Zetžì ;g™ª kZ b§¾žz™g¨6
X •ì g

•D Zz™ŸÐ ]¨¤Žì c
»äZz™ c Û yÒw q »VÍßyZ ä \¬vZ
â• : à Z£Z^ËZ e
Í ÂXì Le bŠ w Ze~„ ZeÅgzŠÃyZy-ž•n
ä\¬vZ „, ZXì „Ze%Zt c g {Š Zg Z
e Û vZ¶g •~}g !
Z@ÐZ {zž• D â• Šx *
ÆX( ~g ùÆ) yâ ‡pXì c » „ ZeÃkZ
]! •t Ôì qhZ¹t•ë {zªX •D™g¦
kZ {zÂLÉì ~p5ÂtÔì yÕzd
Š OZw‚V#gzZ Häzyâ ‡V#gzZx ÂV#w‚V#äVrZž•D™õ6
ÐáZjÆ]c
D™õ6kZ X H äz yâ ‡~ઠãæ yâ ‡w‚ V#gzZ G äz 2Z¸~ }g !
Æ ~g î gzZ
X•
gzZ (Back ward) Ï0 Ö Zž • BgzZ • D™wì e
? IÐ kZ # Z@ ÃÏZgzZ
ÑŠ6
Xì C™ª  M ëž 6ì @'
kZe  Û Æ\¬vZ6
Æyâ• gîåtgzZ ¶~„ Ze

Ø eÅy-tžì C™ª
Xì >  Mž 6:#Z
ÑŠ e

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ø eÅy -*
ÃyZ Â{z:Xì > Zz™gzZ *
™ŸÐ2Z¸( sz)gzZ4Zî :à Z£Z^ËZ e
X N Zz™ŸÐkZ{zžì Le *
™{ Ze

ÆkZt ( |gŠ ) :#Z


g¦Ðzz ÅäƒmB‚Æy-g *6Æyzâ ‡ »Tžì @'
Ø e Åy -._Æyázø®ÆyZXì ÅÅy̈Z~ kZžt {zgzZ• n
Åy̈Z~ > g
~Š Z]
ZÆ \ M y* Ø e ÅvZgzZXì Å
°-z¦B‚Æ TgzZ >
°ÔÅzmvZ -·) y*
X ( v! á gzZ•zkZ{zÔ•‰ Ç( •Ð
fÍ)Xì à {Ð( ÅÅy ̈Z )y•

gzZØg ÔÕÃV Re Åy-ñƒ D™ ( bŠ w$ Í Â : à Z£Z^ËZ e


) [!S ä VrZ c
Ø eÅÅzmvZ-x™ ZwÎg¼ŽgzZì Hwi *
ÆyZ~kZì > Š ¯Å
äÝgvZ¼ŽgzZ c
}Š:B‚~hzŠ Å ¹F
 &gzZo zZ( Z
Xì ¶Å¢ Y{gú._Æøi
) *

yÒtgzZ ñƒ D™Šg•á Zz ä™lˆqY Ä©ZžŽ »VÍßÆnkZ ä \¬vZ² :#Z


:câ• Û ÔYƒ7»Ë¬6kZÔì 4¬»ÏZžñƒD™
áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖôù ^Û÷ Óûuö ²
ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æ áøçû Çöfû mø èô n$×ô âô ^røÖû] ÜøÓûvöÊø]ø
¬gzZŸ4Ð\¬vZ cVÍßáZzp
g¢Ô•T eê»qYÐQvßtH
ÓZ )ì YƒyÃÑZE™
( 50 :>Z
¬»qY ª)X •9zŠ Ŭžì „g™ª
ÑŠ ãZz b§¾žz™g¨6  M kZ
žg Ie
X ( ¬»vZgzZ

7nðÃ~Š• x lZzŠ ¸ Ŭªì 7`g {Ð VâzŠ y Z¬~ *Š : àZ£Z^ËZ e


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Æyâ ‡žì ãZzt gzZì @ ¬»qY sÜˆÆ¬Æ \¬vZžìt | :#Z
Y {g ¹!
 q ~'
~ª ÌÐ yZ ÂtÉì @ 0ÒX3ÎZ IZ Ìg Ñ »yZÔ,™g ïZ c
ƒ~}%iÆ îG
G Û Zg *6
,™g Z Œ
Š §ðà ÂV; ÆqYIZ~KkZèYÔ•{è »^Ñ'!
X å7´Ú c  ÅyZgzZ•
ƒ

ƒÅÅzmvZ-x™ZÑŽƒ\zÑZqYÇ{zì eì „qY ÂqY : à Z£Z^ËZ e


Ûq
Š•Zƒ0Ð qYžŽ ¬q
Z ÔJ
àÐàq
ZXì ÈžŽƒqYh
] ˆƒ »B‚Æ
c
B‚Æ x © Z LZ ª
˜ ! fV ; }g ø [Z :X b§ÏZgzZƒ Le » 6qYžŽ J ÛÐ
Š•
g{Š Zg Zc
X •n Ö QkZV;}g øgzZ슎ñ
ø® »äZz™ŸÐ]¨¤Ž •Ìvß,Z~#
-x™Z wÎg: gzZ¸ n Ð ~ ] !
g 7„ yZZ Â{zž¸ 7´p KZá Zz qY «
Ÿs ÜÆ< Û Â{z n kZÔåø® »p
 zy M Œ Û 7Z:gzZ¸ n
gyZZ6y M Œ g¢6ÅzmvZ
t Ôì Le * ™ÌòúŠgzZø® »yZZ¿ŽpX¸ D Zz™
Zz™ŸÐ x ©ZÆdY yZQÔì @
Ð
X Å~zcŬÆqYäkZèYì ´p

Ð Ð wkZ yâ ‡ÈZg*6p :#Z


6<Ñðƒ ðÑ ÅÅzmvZ -x™Z wÎg {zž• ´p
è Ñ ) {zgzZ•n
X •T eÜï{ Zg ãxgŠ ( ~2Z ¸szgzZðsZ< gø® »p
gyZZ

gzZgzŠ „}g ø Ô6zZ}g ø ] c á ÅvZ)


Mtžì 4 (Z !vZ y4 ( ì y • : àZ£Z^ËZ e
X Bwï{Zg ãxgŠ ðÞ•n
g {Š Zg Z»]!
kZ{zž•ðƒwi *
0Æ}Ñ ç

:žì c â•Û Š•
á g Zä\¬vZ~}g ! ÆVÍßÆnkZ :#Z
ø òô ³þ³5 þÖøæû ]ö
^ß÷nû ãôÚ% ^e÷ ]„øÂø àømû†ôÊô ^Óø×ûÖô ^Þø‚ûjøÂû ]ø æø ^Ï& uø áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] Üöâö Ô
3g ™g» [ Z±ö M - Û »gzZ • •
;Z ä ë n Æ Vz• Û » -Z vß ƒ
 tž â â ¢
X ( 151 :ûZ)Xì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÆVÍßyZª:à Z£Z^ËZ e
ëž•ëgzZ•D™& ¸yxgŠÆwÎggzZvZŽ ~}g !
ä \¬vZX • T e Üï{ Zg ãxgŠ b§kZgzZ • D™¬B‚ƉgzZ• D Ñ yZZ6‰
:ì c Û Š•
â• á gZ
àønû –ôÂô áø!†û ÏöÖû] ]ç×öÃø qø àømû„ôÖ$]ø 0 àønû Ûô ŠôjøÏûÛö Öû] o×øÂø ^ßøÖûˆø Þû]ø ^ÛøÒø
Û ª) ÞZ[ÂkZ äVMX Zg @
} •} •Æ( y M Œ Z6VßZz 䙄y Zä랉
X ( 91 X 90 :ÆZ)XØŠ™
•Ù ŠÃVÍßy Zë ÂX •ï Š hgügzZ•f áüž cŠ ¯{gzZY Z b
ZZª
ÄA
x™ZwÎgžtgzZì ó xó éZ ö Z L gLzZŠŽñ{zÔì h\¬vZ :},q´Ðp gyZZ6 \¬vZž
E
45 Å
]Zíz ‘œÔi úÔe …ä kZžt gzZ • wÎg n Æ Vâ ˜ x ÓgzZ èEG 45E
G Z ?{ ÅzmvZ -
Þ ‡Â,qƒ
•ÐnkZtgzZ•wJ. Š¬»p
 tÔ {)z {)zì c g} izgÆypggzZ ( > 2i )
gy ZZ6
X •n T
]
Åb) ( Üç)h Æb§kZ c Ô• D M s§ÅŠÎXëZ
x £Æ]gúc p
Yƒ ZgzZŠŠáx¯gzZì @
Z Xì @
ëžì HÑZzì q Ù ªs %Z VŒ • D M s§
YƒC
´ â 6RÅ ~' Ù Ã#
Z'»qC Ö ÓgzZx ZúgzZXì ÂzgÐ w¡ZgzZŠÎtèY• T ex  ŠZ· Z
g Ì} izgÔì k7Ìi ú{zŠŽz!
ì‚ ÆkZì LeÃx  ŠZ· Z {zÐ p ÒÙç:Xì @
¯
X •g ¤Æs¬ÅkZÐà¬vZëƒÌÐcìzY fm»kZžì egzZ
Ô õJ/G Ù èY T e 7K Z· Z ë7žì H ZuzŠ q
43X e ム~Š Zi M ~Š OZ~ ]gßC Z
V|žìi§{ztÔì w't Ôì x ZwtžVƒ:Š¶ÅnËÔ~T~Š Zi MÐx © ZÆvZ
gZi !
ŠΪÔ,™ ZŠÎ »}Z
à ._ÆÔz‡g Åyâ‚gzZ N ¾ œ•e‰._Æ ]gz¢Å
X •Dƒ._Æx Â~g ZŠtâuŠ Zi M ]5çb§kZ
Ù gzZ >Ãi ( i ú) > &ë:• iZ „ yc
]gúp• … â ÃqC Š Zx Óžì H ZŠgzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


´ ˜‰Xì ]gúWZk
iz c g ZØŠnâ»
•gœ~ ´ ˜Ð¹žìtw q Â[ZXì` c

X ( •kiz'gúϹÅyÎ 0 
ž ‚)ìkiz]gú~
n}g ø b)0Ðg ñä \¬z ug nvZXìX » 4zŠB‚Ægñw VgzZq
Z
x Ó~uzŠgzZ~}g !
Æòg »zŠ·ëžì c Û yÒ~u 0
Š™yÒn}g øgzZ•ØŠ â• Û
y MŒ
X •'!
Åäâ i *Štžì HÑZzìÐ~VÍß,ZpX Og {oH~}g! Û»
Æx Z¸Z•
 Šu[ Z²•'!
ƒ»k  Šuzx¤
Åäâ iÆk gzZX •'! ]
ŬÐx Âò Z¸ÑZÎh t
ZgzZy Z0
Îq Zë[ZX •‰ ƒ ( }Q)Šg !
{ò Z ¸ÑZÎq b§Å‰Ìƒ
 ëgzZXì ˆ
Û žì 9t X Ï›ß7'zZ°[ ZX •` ™g (ZwÅ}Ñ çò Z¸ÑZ
Xì V- ~ˆy M Œ
ÔY7ÂwïÐu 0 Û 7Z c
yMŒ Y™7Âg ï Z»]c
M yZ {zèYXì @
YƒqzÑ*
™sz òG
&QgzZ
 ëgzZ•~wŽgß„q
ƒ  ë Â[Z7žì HgzZì LebŠ™à {Ðx|zpÃyZp
Zƒ
Û »ÃyZ\ M Ôì q
Xì ÂÂt?м• Zx ÂÔì q
Zs@»
yn gÆ xsZ Ý ¬ }g7 ` M n ÏZ
 -i
z 8Æ xsZ ݬgzZ ÄôÅxsZ ݬ ÔM
Û »tž}~}g !
tž•ët sÜ{zÉ • ´ ˜• Û »yZž Ù Š 7t ë6Vf
Æ´ ˜•
X •´ ˜òsZ)
gï Z »‰gzZ•D Zz™ÌŸÐkZ~kZgzZ•n
gyZZ Â6{¼Æ[ Â{z:
6kZgzZg ïZ »kZ äÅvZègfv ¦ž 6gzZX åwq »V- Š·‰„,zÇ!
* •ïŠ™
:ì yâ• Û »\¬vZX ó ónÆyZ Zzš Zzš  gzZì n}g øÂÛÛLž L å¹ñƒD™g ÖZ»À
æø hô^jøÓôÖû] ˜ôÃû fø eô áøçû ßöÚô ©ûjöÊø]ø Üûãö qö]†ø ìû]ô ÜûÓönû ×øÂø ݺ†$ vøÚö çø âö æø Üûâö æû •ö ^³Ëø³iö p†F³‰F]ö Üû³Òöçû ³iöª³m$ áû]ô æø
D85 Vb†ÏfÖ]E ˜õÃû fø eô áøæû †ö ËöÓûiø
åx Zw6?Ž Üï » yZpØŠbÆÆ yZ ä ? Âñ M k0  gzZ
}g v™ƒ ~{ {z Z
?ƒD™¬B‚ƉgzZƒn
gyZZ6x ©Z‰?H ( H: w ì¼ »kZ)
ZŠ ZtÆ »V- {gzZ å c Û x Zw*
Šg ZŒ ·yp~] Zg Â6V-Š· ä \¬vZž¶t ÝZ ÅkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ´gzZ¸™Æ`g • Û n•
Û *
G
™ÆkzR´Ôî•E

G  34¢´Ô¸{z¤
Ôy´gzZ q é¨GE
G zŠÆŠ·X åc
Šg ZŒ ™
B‚ÆVöLZ {z¤
VǸ„LZgzZ å À Ù »V- Š·Â¶Cƒ ðZ±~`g•
C   QX¸
zkzZZ
gzZ ¶k0
ÆyZ] Zg ²¸ D ·Ìyp »}uzŠ q ™Šæ ÅyZs ÜÆ
Z~ : M {zž ‚Ôå @
Û z t £ÆyZŽ ~kZ
t ~ +ŠÆyZÐ zg Å[Âùž¸ … YgzZ¸ •ZzÐ yZÔ¸ øZ•
ÃV-{ LZ LZ ñƒ D™& ¤Å¬Æ ]Zg   CYƒ »ðZ±Z · yp )
 gzZXì x Zw ( *
áøæû †ö ËöÓûiø æø hô^jøÓôÖû] ˜ôÃû ³fø eô áøçû ³ßö³Úô ©û³jöÊø]øL LcÛ tä\¬vZ~}g !
â• ÆyZ ÂX¸D Zr™}ŠtÆ
?._ƬÆ]Zg ž ( ?ƒD™¬B‚ƉgzZƒn
gyZZ6x ©Z‰?H :ª) ó ó ˜õÃû ³fø eô
Y ~uzŠ )gzZƒ n
ƬkZÆ]Zg Â( + Y kZ ƒ D Zr™}ŠtÆ »yZ
g yZZ6kZ ?Ð +
Y kZ ÂÔƒ D™OÃyZ ?Ô,™:Šæ s ÜÆyZgzZBïÐ VzyÃyZÔ,™: O{zžŠŽz!
Ð+
Xì Zƒ–~] Zg ÂÌtèÑqƒD™¬ ?

Æyâ ‡gzZ :#Z


Ð y ZŠyâ ‡gzZg *6
X •g D»´ÚÔ´p

~x ©ZÆÅzmvZ -x™ ZwÎggzZ• D™& ¸~x © ZÆvZ {zèY : à Z£Z^ËZ e


ŠgÃkZƒs ÜÆ]÷ZpÅyQŽgzZ•f
™wJÐZƒ ¬ZñÆwìÆy QŽX •D™& ¸
b§ÏZ Ì~ Vñ»y%ž ‚ÃVÍ߉ëgzZXì ( x ¬) {Š c
X •D 0 i¹tgzZ•ïŠ™
ë Ât {z ÂXì Š Z%ðÉg ÅÅzmvZ -x™ Z ÑÉ •7x »[zqsÜŠ Z%Ðì y%gzZ
c 0ÆSh ZŠ¤
, ™]! Z6  tèY ƒ 3¬Ði úÅY (*
gîÆwVpÔì < á ž•
3 »x •
ðÃV˜gzZì e {zÃTì „z Â<
 :X 7ž•ë ÂñY Å]!
~}g !
Æpg· '
X N Yƒ~g7Ì]½gÅkZž @
á™g(ZÃkZƒÝzc
3 Zg
 ž•D™~]Ã%Z¨{zb§ÏZ
•ë •T e ´g îÃ}nÆ]gú{zZ
Le 7{zgzZƒ0Æ~çÅkZ] !
 pXì ( Ýz)¼ ~}nžì ¹äY f‰ž
Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y( ´g ^) ÜÅÃ}nžì H ÂAŠ ðÃÐZž
Xì 7^
Û ä VrZžn kZXì 3g t Îä \¬vZx *
 gzZÃy M Œ
-~t< »Tì q {z ¸
ÅyS Ž gzZƒ ._Æ éZpÅyS Ž • f Š ™} •} •ÃÅzmvZ
 „z sÜ~ kZgzZì c
X •T e{CÅvZÐ( t Î )kZëX •ï Š hgÃkZƒs ÜÆ]÷Zp

:žg Ie M kZQ :#Z


D50 Vé‚ñ«ÛÖ]E áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖôù ^Û÷ Óûuö ²] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø
g¢
X ?ì YƒyÃÑZz䙬gzZŸ4Ð\¬vZnÆVÍßáZzp
yázø®Æg °Z {æ ZF
ÆV~f {n Z6Æyâ ‡ÈZg *6~žg Ie
 M kZ ä\¬vZžz™g¨~
Xì cÛ Šg b§¾»
â•

Æ\¬vZÔì g ZžŽì³»g °Z {æZ F gzZV~f {n Z6x¯§zi Zg ‚ »yZ : à Z£Z^ËZ e


tHª) ó ó( 50 :>Z
ó)ÅZ) áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖùô ^Û÷ Óûuö ²] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø áøçû Çöfû mø èô n$×ô âô ^røÖû] ÜøÓûvöÊø]øL Lx¯kZ
g¢•T eê»qYÐQvß
yÃÑZz䙬gzZŸ4Ð\¬vZnÆVÍßáZzp
Xì Yƒ4ПÆvZê»Ë„:gzZX Sg7wðÃÅkZˆÆ( ?ì Yƒ

ÆkZŽì ;g™g ïZ »¿kZ \¬vZLž  M kZ ävZ¶gM0Zƒq


L ì ¹~‚Åe :#Z
Ø Ð kZgzZ ñY òЬá Zzp
]÷ZpzY Zg M™? Ù gzZŒ6
ggzŠÐÑÆnC Ù Ôœ
íÅnC
ðÃ~ <ÑÅ \¬vZ ÅXÔñYQ s§Å]q ˜Z ( Kz¯ Ôðƒ ~{ ) {Š™ äz ÅVÍßgzZ
 ˜ {Š™ äz Ð ]÷ZpgzZ Y Zg M KZ qY IZž‰Xì 7•z ?Š
D™ŸÆ „ZegzZ ª
X ó¸
ó

0B&EVzg Zi !
îE
Ÿ~i ÎZ ~fgzZp ?Ô G g•ÆV1²qY I Zžì w V«t : à Z£Z^ËZ e
‚»nÆäZ™ê{zX¸D Z™ÐV~»gzZ ( ¦Å]¨¤)4ZîŸLZ {zgzZ¸D Zz™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X¸D™Ñï¾ÆëgzZ¸D Yk0
Æ( g ZŠuÆF) îÏG4¨GÅZ•c
5E

HŸÐ [ Â{Š™äzq  ( ±~g @


Z KZ~„ ž‰L Lì ~gYx¯ »vZ¶gM0Zx â Z :#Z
@
Š·x ©Z¼ ~T¶·ù»x © Z‰ nÐV kÑZ{zgzZ¸ D™
 Z¾¼ ÔÐ e
Ð+
X¸‰ n._ÆéZpgzZwìLZsÜx ©ZйgzZÐðsZI¼

Ø NÅvZ¶gM0Zƒqt : à Z£Z^ËZ e
¶gM0Zƒq ) »T[Â{zgzZXì .nçgzZ>
X ¶[ÂÅyâ ‡tgzZ¶ó óÉ1Z L Lyâ ‡[Â{Š™A ä {zì H™f ä( vZ
%Åy{5
gzgŠ »[ÂÅyâ ‡žŽ ¶ó óÉ1Z L L[Â{Š™äz Åy{5
~kZy⠇̎gzZ¶B ä
 X¸ ‰ G™f ÌgŠ r~y
ðÃ~y â‡kZZ MÆkZgzZX ¶ˆÅyÒ ÌÝZ ÅkZ Š
–
s§Å ( Vƒ U ðZ’Z ª) ]c
Š IŪ
Z°Q c Y H qŽg s§Å AÈ â‡ Â¶Q7q
å @
Šx *
c »g]ïôZÃðsZ<Ѫå@
YH qŽgs§ÅðsZ<ÑLLgzZX å@
YH qŽg
X å~ZgŠ¸ac
}ŠÉ å7U{zÌ~gŠ rïôZgzZX åŠ

sç•NÂCƒ: ( ðÉg )~}g !
ÆqË~ kZ¤ ZX¸ D Y nÐx ÂkZx ©Z :
ZX å @
V Œ¤ Y H qŽgs§Åy ⇠( Natural) TÂ@
ƒ: Ìsç•N¤
ZX å@
Y H qŽgs§Å
1™ ŠÃVßßZ rZ°gzZ 8yâ ‡LgzZ @
Y ¬Š s§ÅVßßZÆ ª
Z° ÂCƒ: ðÉg ðÃÌ
ðsZ<ÑÌQX å @
Y H qŽgs§ÅVßßZÆðsZ<ÑQ ÂQ: qðÃÌQ¤
ZX @
Y
X¸D™qŽgs§ÅVßßZsÜɸf
7Ãx ©ZÆ
Š·‰ ùZÑZx ©ZÆó óÉ1ZL L[ ÂKZ ä y{5
 Z¾Ôe
ðsZIgzZ+ ä gzZ
¹ ~ ó óÉ1Z L L ÂX¸ G äz 2Z¸ä kZ •Æ ÑéZpKZ {Š c
i ÌÐ kZgzZ¸ n Ð
ä žìtp»TX •fp â ÐðsZ<Ñx ©ZÐ
wÅ-Z§]ÃðsZ<Ñäy{5
Š™4ZŠ~ÝZÐZ äkZ LLgzZ)XÐwÅïôZ§]ž: å1Ð
kZž•ëX ( ì c
Xž•+Z, qϹgzZì Š
Hê~ Ýzg Å<Ñ~X•+Z ,q Ϲ ~[Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7ê •Æ <Ñ~
Ž σ ª H ÅVÍß yZ ÂX • ‰ G lˆg± n Æ kZp Š
1NŠÃ<Ñ ÂA :^g c  ž )•ïŠ wÅïôZ§]sÜÃ<Ñ
ðÉgÐgzZ}Z
Ð kZ …ž•Í ¬ŠÐ \¬vZ ëXì ª
q Å2Z¸sz ñƒ“~xs Zݬž 6 ( ñY
Û pô
X } MXÇg~s¬KZgzZñâ•

ž¶B
gzgŠ »<Ñq nZ. ä Â ( ì ~g Yx¯ »vZ¶gM0Z) :#Z
Þ ‡[ Ât~Š ÑzZÅy{5
Û » {z}™ (Z ÌŽ :X¸ D™xlÐZ ÌÐ ÅzmvZ -vZ wÎg<
ì•  gzZx ©ZÆvZ {z
Û ðZ±B‚Æy ZÔñ M <: s§Åx ©ZÆwÎggzZvZ{zžJ
~qMz¾ËXì n• Z
 gzZ
Û »\¬vZX YYH7êðÃZÎÆkZ
:ì y â •
XXáøçû Çöfû mø èô n$×ô âô ^røÖû] ÜøÓûvöÊø]øZZ
X •D™nZ²ZЬÆvZgzZ•T egzZD™lˆ¬»qY{zª
ó ó áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖôù ^Û÷ Óûuö ²] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø L L:p
g¢gzZ
?ì YƒyÃÑZz䙬gzZŸ4ÐvZnÆVß Zzp
s »Z z w° {Š c Û g »gzZ yZx4ÐvZ c Vß Zzp
iÐ \¬vZ ?ǃ yÃy â• g ¢
3g ZgzZ · ÒZ¬Z ÏZž• … â gzZ … Y ! láZz ﻢgzZg Z0
ZZ ?Ð VƒÆ ¾x ©ZáZz
6 ƒ7ÌÆË*Zçz°Z¸gzZ b)zx © Z {•gzZ ™Ôs ™ÔiZ {Š c
t‘KZ {zX M iÐ ¡Z°Z
]gŠy •ZxgzZï»ÔÑZzD¢gzZ}g7{zXì Cƒ6Š ÑzZ KZVâžÎì y !
${Š c
i ÌÐkZ
Xì ÑZzs »Zzw°gzZÑZz

Ù D»\¬zug nvZG : à Z£Z^ËZ e


Yƒ„z•»ä¯yâ ‡gzZì ñƒG©q Z »qC
Ù gzZgŠ ‡6qC
¬gzZì ÑZzä™w°~qC
gz$gzZ b Ù „q Ù D»Tì
ÑÑ{uzvZgzZƒ”ÃqC
 gŠgzZ9nÆä¯yâ ‡òŠ M
X Yƒ7„
ä \¬vZgzZì ÑZz ä™3gÐ t‘KZ™| (ÌÐ d
 LZÆ {-Zz \¬vZžtQ
:c Û tÌ~}g !
Šâ• ÆÅzmvZ-vZwÎg·}ÈLZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


D107 Vð«nfÞŸ]E !ànû Ûô Öø^Ãø ×ûÖôù è÷Ûøuû…ø Ÿ$]ô Õø^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø
Xì 5™ ¯„ØgnÆVß Zzy ˜x ÓÃ( ÅzmvZ-)\ M äëgzZ
B‚Æ Vâ ›sÜØg Å \¬vZ~ ^ÅÅzmvZ -x™Z Ñžì yát »VÍßÐ ¹
-\ Mž ‚ì H3g6Vâ ˜ x Ó)g fÆ ÅzmvZ -\ M ä \¬vZ~ |²ì m{
wâ zyYÆVÍßòfž 6Xì ZƒÝqz ‚¹»ØgÅ\¬vZ ÌÃg ñÐ ƒÅÅzmvZ
ðZ±ÅxsZ I ZgzZxs Z ÌnÆ yZ Ôì ~g Y ðZ±ÅV⠛РXž ÌÎg õgzZ ‰ ƒ pô
]gúÔñh1Ôa ËÔ7]i Y ZÅä™? »Ë~ kZX Q7w VðÃ~õg @
ÅTžì +Z
c
yZ ÅÅzmvZ -\ Mt gzZ Š Ø Zgá Zz•gÖ ~ ä{]Š „LZgzZ
Š uzgÐ ä™OÃ<
X¸D™ c
ŠÃevZègx Z™/ôÅzmvZ-\ MŽì Ð] x
~g7 )g f Æ kZžì ̄ !
» Øg 6gî ãZz n Æ Vz) ðZ±Å Vâ ›ž ‚
Ö Z wßZÆ kZ Z
z tæ~ *Š ‰ ƒ tZg ~ðsZ #  èY Ô‰ ƒx ¬ígzZ w°~ +
 ̈Z
X ‰ ’~x Z¸ZÅ *ŠgzZ‰ ’~[f
s »Zz w°gzZ t £nÆ kZgzZ äƒ y̈ZÆ y̈ZÃ\g- IZž• ë ë n ÏZ
Ù ªÆŽ§âgzZ+Š kZgzZ äYƒszcÆ( xsZ ) +Š kZ „yTÅäƒ ~gz¢&Z
gzZC  ZzÆ
ž ‚µ̄ ! ‚g ÅÅzmvZ-\ M Z®Xì ðƒˆÆäYƒx ¬
»Øg nÆVâ ˜ x Óª
7yZZŽ ì Øg ÌnÆ VÍßyZ Ôì H™f ä ë »‰Ð ~ X6Y ¯ Å];Žz Ϲ
X 73x £t»™fÆ] ;Žz¹! Š™äë ™f »¼Ð~];Ž zϹ)X ñÑ
( gzZì c

:žì c Û t™ƒ¥#ÐÅzmvZ-·Ñ LZäVz³vZIÐe


Šâ•  M kZ :#Z
D48 Vé‚ñ^ÛÖ]E Ðùô vøÖû] àøÚô Õø ðø ^qø ^Û$ Âø Üûâö ðø ]çø âû ]ø Äûfôj$iø Ÿøæø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû^Êø
hkZ Ô < ¬B‚Æ[  ðƒ ~g @
Z ÅvZ ÏZ~ ]5çÆ: MÆyZ \ M n kZ
Ø Ð
X • Y:úÆV¼ ZpÅyZ™?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û kZÆ\¬vZY Z’Z ÅX•]c
yâ • M {z Å ó ó>Z
ó)ÅZ ïgÎ L LŠ Z%Å •Ð kZ : àZ£Z^ËZ e
ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø ü'û †ôËûÓöÖû] oÊô áøçû Âö …ô^Šømö àømû„ôÖ$] Ô
^Û÷ Óûuö ² ø Þûˆö vûmø Ÿø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ^ãø m%^ø³þm5 üì Ð
yZô=Åy Zd kgzZ•0ЄÍ]c Mx ÓtXì J  ( 50 @ 41 :>Z ó)ÅZ) û áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖùô
á
Xì „g MvZY •

:ì yâ • Û »\¬vZgzZ :#Z
ø çû ßöjô Ëûm$ áû]ø Üûâö …û „øuû]æø Üûâö ðø •çø âû ]ø Äûfôj$ iø Ÿøæø ²
«Úø ˜ôÃû eø àûÂø Õ ö ] Ùøˆø Þû]ø «³Ûø³eô Üû³ãö ßø³nû eø Üû³Óö³uû] áô]øæø
D49 Vé‚ñ«ÛÖ]E Ô ø nû Öø]ô ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø
ÅyZÔ < Hê „ ._Ækz{Š™wi *
ÅvZ~] 5çÆyZ ( ÅzmvZ -)\ M
¬Ëñƒ}g @ ZÆ\¬vZÃ\ Mt}ž õJ/G ÅV¼ Zp
43X gg âƒÐyZgzZ <: ~g Zˆ@
X ,™:OŠ QOŠ S Ð
ÆŠ· ÃÅzmvZ -vZwÎg·Ñ LZ ä \¬vZgzZ
Zž~}g !
ÆäZz™ê {z¤
:c Û ñƒïŠg (Z»ä™nZ²Z c
â• ä™êÂN M n
áû]ô æø ^ò÷nû •ø Õøæû †% –öm$ àû×øÊø Üûãö ßûÂø šû†ôÃû iö áû]ôæø Üûãö ßûÂø šû†ôÂû ]ø æû ]ø Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû^³Êø Õøæ ðö «³qø áû^ô ³Êø
D42 Vé‚ñ«ÛÖ]E àønû _ôŠôÏûÛöÖû] g% vômö ² ø ] á$ ]ô ¼ôŠûÏô Öû^eô Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû^Êø køÛûÓøuø
ZÔzŠw N
yZ?¤ ÃyZ {Zpz™ê»: MÆy Z{ Zpžìg (Z»ÂN M k0 ZgzZ
}g vt¤
z w°~ yZ Âz™ê ?¤
ZgzZ ÔM
 à7yvðæ
Ù Ã ?t ÌÂÐ z¢ÌìÐ
C
g›B÷Vß ZE™w°\¬vZGÔz™êB÷s »Z
Xì ‚
ÆkZÉ X 7„ew°ZÎƬÆwÎgÆvZgzZvZgzZì w°Š Z%Ðó ó ¼³³³ŠÎL gLzZ
:cÛ Š•
â• á g ZˆÆkZä\¬vZnÏZXì [gzZ¬Ô„ZeÔgŽ zÕês Ü
áøçû ÛöÖô ^¿$ Ö] Üöâö Ôø òô Ö5 æû ^öÊø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
ݪ vß „z Ô, ™ : ¬ ._ Æ ( ]â ©Z) ñƒ G wi*Æ vZ vß Ž gzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ( 45:>Z ó)ÅZ )X •
áøçû Ïö‰ô^ËøÖû] Üöâö Ôø òô Ö5 æû ^öÊø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø gzZ
Éà vß „z ,™ : ¬ ._ Æ ( ]â ©Z ) ñƒ G wi *Æ vZ vß Ž gzZ
ó)ÅZ )X •
X ( 47:>Z

Š¬»ä™ê ._Æ<Ñ{Š™wi *
c M &ä \¬vZG : à Z£Z^ËZ e
ÅvZ~ ]c
áô]øæø ü :c â•Û ~e  M ~uzŠÔ( 42 :>Z ó)ÅZ) û ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø ÜûÓö³uû^³Êøü :ì ÞZyâ • Û ž‰ì
Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû^Êø kø³Ûû³Óø³uø áû]ôæø ü :cÛ ~e
â•  M ~ŠgzZ ( 49 :>Z ó)ÅZ) û ² ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø Üû³Óö³uû]
{Š™wi * Å\¬vZÌnÆËž•C™ª ÑŠ6 ] ! kZ]c Mx ÓtÂ( 42 :>Z ó)ÅZ ) û ¼ôŠûÏô ³Öû^³³eô
gzZs »Zzw°„ê ._Æx © Z{Š™wi * Y *
Æ\¬vZžtgzZX 7^ Ø Ð<Ñ
™Ÿ™?
Ø ÐkZ
Xì¬gzZgŽzÕŸ™?
Šg (Z » ä™: c
Å kZ Ôì c 䙟Æg ñÃÅzmvZ -x™ Z Ñ ä \¬vZŽ gzZ
Û kZä\¬vZQX å~]c
:y â • M ðZ’Zg (ZtžìtÂñZgÅY f‰Ð9 o
Üûâö ðø •çø âû ]ø Äûfôj$iø Ÿøæø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû] áô]øæø
ÅyZÔ < Hê „ ._Ækz{Š™wi *
ÅvZ~] 5çÆyZ ( ÅzmvZ -)\ M
ÅV¼ Zp
ó)ÅZ)X <: ~g Zˆ@
( 49 :>Z
7g (Z » ä™: c Š™Z
ä™ê[ZXì c  Zz6ÅzmvZ -\ M *
™ŸÆyZÐ
._Æ<Ñ{Š™wi * Û É Ô,™: c
ÅvZ~ y ZÅzmvZ -\ Mž ån• ,™ê~ yZž
X ,™ê
{z ( ì Š Šg (Z~T) e
c  M «~|Xì 7¬~]c
Mž•ëY f‰gzZ
ÆX:X •vß}uzŠŠ°Ðe
mvZ -x™Z Ñ~}g !  M ~uzŠgzZÔì 0Ð x ¸q
Z
¶74ZŠ•âƬÆÅzmvZ-\ MŽ ¶x ¸+Z {zŠ Šg (Z»ä™nZ²Z c
c ä™êÃÅz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


vß}uzŠ²X¸ ÅzmvZ -x™ ZÑ ÁqgzZg ZŠuÆT¸•ÆðsZ•kZ {z „:gzZ
X¸‰ ñÑk0
Æ\ MŽ¸{zÐ~4ZgzZ¸•âƬÆÅzmvZ-\ MŽ •òf
ÂX ¶~}g !  Mq
Æx ¸Ze Ù Ð~yZžì w ¸¸ ÌSZg~wì}g øgzZ
ZC
Ã\ M~Xž¸7Ð~yZ {zì c
Š¬»ä™êÃÅzmvZ-\ M ävZ~}g !
ÆX
ƬÆÅzmvZ -\ M ¼Ð~ y ZX¸ Ë~ q Zâ ZZ~Š·žn kZÔå Š Šg (Z
c
6µñÆä MÆ™]óÜæÐ ÅzmvZ -\ M äVM¸bD{zÆV-Š·tgzZ¸ •â
gzZ¸Š !
M ~6¼ž 6¸ bDÌgzZÆ yZgzZ¸ ‰ M •â Æ ¬Æ\ M {z ¶à ™•r
HŠ ˜ Ð yZ ä ÅzmvZ -\ M Z Ü z kZ ®
 ¶Åg (Z ‰  ¤Z ÅÅzmvZ -\ M ä VrZ
Ƭ{Š™wi * M &yZÃÅzmvZ -x™Z Ñžìt Š°X ( 6ïzçž 6)
Æ \¬vZ~ ] c
Ø ÐkZŽgzZì w°„¬{Š™wi *
gzZ¬ÔÕ{zì ™? Š¬»ä™ê._
c
»\¬vZgzZXì Š
Xì [

:c
â•Û tˆÆkZä\¬vZnÏZ :#Z
áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ô ø òô ³þ³5 þÖøæ^öÊø ²ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
áøçû ÛöÖô ^¿$ Ö] Üöâö Ô ø òô Ö5 æ^öÊø ² ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
áøçû Ïö‰ô^ËøÖû] Üöâö Ôø òô Ö5 æ^öÊø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
M 4Zt gzZX • ñƒyÒ ~y
Ð~ ]c MÆ]c
M &~}g !
Ƭ¿VÐtgzZ
C M tŠ ™6yZ]ÌVÐt HžÃ™ãZztž @ á yZë~gT‹Z6
Ð,™c-vZY • X•
gzZ • x ¸µ Zݪԕ x ¸µ Zg ñ c Ø Ð x ©Z {Š™wi *
?• D™Ÿ™? Æ \¬vZ vߎ •
t ÃqZCÙ {z´Æy ZgzZ›ÔŠ·c • m{B‚Æ [ÂI Z] c 4¨G^Ã
Mt HžtQX • x ¸µ Z èEG
Xì Ìtû ó ó †ËÒ áæ• †ËÒL gLzZ9·¼~x|ÆyZc á ] c
?•ï• M
á yZ™f »Vzqx ÓyZ
M &yZä\¬vZžìtŠ°pÇñ MvZY •
-x™ZÑ~] c
Š¬»ä™ŸB÷s »ZÔì c
gzZì c Š¬»ä™Ÿ._Æx ©Z {Š™wi *
ÆvZÃÅzmvZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û »{z}™:Ÿ._Æx ©Z {Š™wi *
Xì ÉÃgzZÝ ªÔ• Æ\¬vZðÃŽžì c
Ct

Ø Ðx ©Z {Š™wi *
„ZÍÅ[gzZÕÔ¬ÆVß Zz䙟™? LZ ä\¬vZžßdŠ : :#Z
Û•
}Šg Z ŒÛ »ÃVß Zz䙟Р²] ÙˆÞ] ^Ú †³nÆÂ\¬vZžì e*
tgzZXì ðZ™eg kg b§¾
Û »sÜgzZsÜ{zÉ X Vƒ: •
~‚ÅkZŽgzZƒ¬~Š NZì e Ôƒ¬iì e • • Û » {zèÑq
wi *
ÆvZžì @ÑŠ6]!
™ª ¦ÐWZzÆ{)zkƒ ¤
kZ {zì ~z%пvZègk„0Z *
Û »ÑZz䙟™?
ì ÑZz¶Š™ `g {„ÐIŽƒ ~Š NZ¬ì eì •
i¬ c Ø Ðx © Z {Š™
X @
™7`g {ÐðsZIŽƒ
X •x lZZÅkZÔìŠ NÑZ¬ªn«ŽÐ~kZ

Ø NÅvZ¶g •t
ž•ÅyÒ ]¬gŠkZ ÅkZ ä VrZžì ?Š Å> : à Z£Z^ËZ e
Žì ¬{ztgzZì ~Š NZžŽ n« žì I »yZX X7y ÒäˬÐyZ~wì}÷
Yƒ `g {6gîåÐ xsZ + Š c
@ ì @ 
Yƒ D%{z ªì ꊙ `g {Ð IÃá Zz ä™ÆkZ
zŠ}™:h
X Y^ß7~kZÔ{g ! ‰ÅyZZ LZÆ™/ÂЬkZJ
Z
 žÔì

Å\¬vZª ó ó ²] ÙˆÞ] ^³Ú †³ndzeL L Áqžìtn«Ð~qZâ ZÅkZ


<Ñ{Š™wi * :#Z
Ø Ð
X}™g ïZ»äƒh»¬ÆÅzmvZ-wÎggzZvZÔÑZz䙟™?

Ø Ð x ©Z {Š™wi *
ÑZz 䙟™? Æ\¬vZžìt n« :wÍ ÑZ q‡Z : à Z£Z^ËZ e
x ©Z {Š™wi *
ÆvZ nÆVÍßž¾ V- ªX}™g ïZ »¼Z ŬÆÅzmvZ -wÎggzZvZ
Û z[Žz {z ªì 7Z
z—ðÃ~¬ÆòŠ M,ZX}™g ïZ »†• Û *
 ZzgzZn• ™Ÿ._Æ
{F x¥Å+Š äkZèYX 7„µ
 gzZ¬¬Æ[ÂÅ\¬vZgzZì Hg ïZ »q>gz8!
Zá<
Xì Hg ïZ»

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comvZ¶gk̀0Z)´¬g•gzZì x|»w ¸~z%Ð ¿vZèg k„0vZ†*
¦¸gzZ :#Z
Xì ( ¬~Š NZgzZ)g ïZ»¦Ñ¬{Š™wi *
ÆvZtžnkZXì Hg (ZÐZÌä

¦ :à Z£Z^ËZ e
Zzg {Š™ÜпvZègk„0vZ†*
ä™g ïZ » ( ¦Ñ)¬._Æe
Û »ÑZz
X ¨YŒ`g {Ð(ðsZ)IÔ•

Xì 7s%Z ðûDI Z~kZ :#Z

Š 4
s%Z ðÃ~¬ÆkZq U
ÆDIZ Â}™g ïZ »¬{”" Z ª : à Z£Z^ËZ e
¬ðä
Ù ª c
»%Z ËÐ ~gñZx¥C [Ž zÆŠ ˜ c Z :Xì 7
} izgÆypg Ô> 2i Ôi ú¿ðä
X ÇñYŒ`g {ÐðsZIgzZ ÏñYÅ[ÅkZÂ}™g ïZ

Û ¦)Z c
gï Z » q • »ÝZ ËÐ ~+Š ÁßZ¿Žžì wßZ {”"
U
gzZ.tžn kZ :#Z
Û »òŠ M {zÔ}™g ïZÌ»swq
gzZì • ZË{”"
U
ÐDÐÅzmvZ-x™ ZwÎg c
}™
Xì ÑZz% ïÐIÐZ¬ »kZ

»xsZ +Š~ |Ž c
á™g (Z]Šgy´ÑZZŽ ì C M tŠ ™64Znt : àZ£Z^ËZ e
„:gzZ D™7w ìZ  z [ÂŽ Ô {³ZÆyZgzZ òg »zŠ·‰}™: „ x ZnZ
 ZzÃÍÐ <
Û ~gz¢ÈÐÙâ[ZÑgzZ *
X •ï Šg Z Œ Û Ã} izgi ú6
i nÆkZ „:gzZ•D™g¦n• y̈Z
<Ñ{Š™wi *
Å\¬vZ~|vß{zèY D M 7~ {]ZŠÆ[Ž zV; ÆyZ]5çx Ót
»<Ñ~g7ž c ZÆ<Ñ{Š™wi *
Íä kZ Â}™g ï Z ̬q Å\¬vZŽgzZ•~g ïZ „Æ
~g7 ä kZ Hg ïZ »¬q
Z ËÆ<Ñä T:XÇg Ìø® » 䃛LZ {zp¤
Z Ô Hg ïZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X Hg ïZ»<Ñ
Æ\¬vZžì HðÃX • DB›Ž ì ŠŽñ~ VÍßyZqt Ð ÚÅx ©ZgzZ
gzŠžì HðÃX • 7Z
ƒ Z: â igzZì [ w$
ÍgzZì Š  ZzŸ._Æx © Z {Š™wi *
{Š c
iÆÏŠ ‚]ÑqgzZ ¶~iZ%ðZ’Z ÌZ Ï0
igzZ+
 ̈ZZ
 åZ Ü zkZó ó ²] ÙˆÞ] ^ÛeL L
 Zz‰
ðÃgzZì HîW]! z[ zZgzZ] Z@çÔyÕ[Zp¸ d
t ÂðÃX {)z {)zì: â i » ¹F Û
Œ
è Žì n«Å¬tgzZ ( ¾ Ì:Ðy!
™ `g {ÐðsZI Z )ì @
ip¤ ™g ÖZ »kZпLZ
Xì àZz¶Š
EE
Hg Ñ~ yZ ÌÐZ Ôì H™f »xsZ ´ZâkŠ V˜ ävZ¶g i !
0m+Z† #Z G 5{¢
îÏG
Æ( <Ñ ) {Š™wi * D™7Ÿ._Æ( <Ñ) {Š™wi *
ÅvZ c Å\¬vZŽ vß{zªÔì
g 7Š NZ »¢
tXn g 7Š NZ »äƒ Z
 &Åxs Z nÆäâ i kZ c
n  ZzÆ Ÿ._
X •7›~ÝZvß

Ø Ð( <Ñ) {Š™wi *
hÆŸÆwÎggzZvZÔ ÑZz 䙟™? ÅvZžìt n~uzŠ :#Z
-x™ ZwÎgê»}uzŠ Ë{z´ÆÅzmvZ -x™ZwÎgžÇgŠ NZt p}™: Âg ïZ »äƒ
á 6gî4ÃkZ•` Z~]Ã%Z LZvßÆq TgzZ å 4{Š c
ï• iПÆÅzmvZ

¬{Š™wi * Û ~n~uzŠgzZ«:: à Z£Z^ËZ e


»vZžì H ( ÑZzì )~n«žìtt•
Ìt ì aZ¬»VzuzŠpì ÂígzZ h¬{Š™wi *
»vZžì H~ ~uzŠ²7„„
 gŠ ¹Z
X •̈¤Æs¬Åk QÐ\¬vZëXì ¬ãZz
x  CÑç c  F
yâ ‡Ôš gzZì @M ¿q
ZXì µZz~ ] Z¨gzZÃϹ ptgzZ
ÐáZjÆxs ZQÔì @
]! ™yÒª - gzZxzg {z~Tì @
qÅVß Zzy* ™]!
~}g !
Æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]
h QgzZì ꊙÜÌg
Š q Z ϹgzZì @
™™f »]ùÂ{”yÒ ~xsZgzZ ñƒ D™
™y ÒVÒpgzZ¤ÅkZgzZì @
VÈqt Ð wqÆkZ Âì @ ™y ÒÐ ,¹Ã] c
Ã
ÃyZ {zžì CYƒ
ZÔì &aZÐ <ÑðƒðÑÅÅzmvZ-x™ZwÎgÃ]c
ÅnkZ{zp¤
vZëX •D™„Š y¶
Å]! Z »ä™yÒÃqçñLZ »kZp}™Ì: ]!
kZ[|Zz i Z0
X •̈¤ÆäsgzZs¬Åk QÐ\¬

gîÇÂc:#Z
Ô''6

À
aZÐ ¬Æ ÅzmvZ -x™ Z wÎg6gîÇÃwÎg) êL 7 Âv߉ª : à Z£Z^ËZ e
X 7ž•ë‰gzZ•B

X •DƒZaÐpÆ]uZzz] ÑqžŽÐÚÅ] uZzz_Š Zjh


]c
'' :#Z

yxgŠ Æ ~ç VxÔt : }g ñQ´Ð w ZjZ —ž • 9‘Ó‰ : à Z£Z^ËZ e


yZn kZX •7}4Ð yZž•iZ,Z~xsZ Ât ÂÔb)Æ{)z]°gzZpc

× gzZg !
gzZ °Å VzgzŠ' zg »gzZ U Cg ˆpX N Y ñZ™Ÿ~ ðÉg Å „ xsZ ~ b)

X •` w$gñQèYì 74Š ðû+Š~]5çyZ ÂÔ{)z2Z¸Æ( e
àª)“
æ
Æ y ̈Zž • D™ ~úŠ gzZ ë ¸ Ì0Æ wZjZ —gzZ “
 æž ‚vß ‰gzZ
& §gîÔ¿i§gzZÌÐg ±Z C;;•ˆw$ Ðp ÒCÑ çgzZ ~Š OZ
Ì,qtÐäY w$
c  gŠ ̬»+Š~ kZ b§ÏZÔ @
Í ÂX 7„ Z
ƒ7ÇÔì ~g Ypt J ÂX ÌÐg ±ZÆ
X •̈¤Æäszs¬Åk QÐ\¬vZëX •D™g ïZ »¬Æ+Š~gñQx Ó{z

Û »Æ( •qÆ)bÃkZ
¡žŽÃx © ZÆ:‘~ kZèY7—ðÃÌ~ 䃕 :#Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Þ ‡zÕr
Xì bŠ¤6¬Æ( vZ )]Zf p°. è ™Ôì Ïn Z6
 Å„zaÎz‚f

Ö ´z)AtÅ[ÅVß Zzì (ZV;ÆvZ¶g • : à Z£Z^ËZ e


Xì ( #

Æ]ÑqÔäƒZÆ}ÑçzgzŠ Ë~]Zf KZ¬»wÎggzZvZ² : #Z


gñQgzZäYw$
Û )[ ÂÅvZ¬»kZÔƒZ×ðûnÌË:X @
( ˆÈ M Œ ƒ7ZÐäYƒh ]
Æ] uZzz
gzZ 1yY 1yY äTX슎ño ^Zg• cÙ ªc
UC îÈÑŠùg•~<
G  ÅÅzmvZ-x™ZwÎg c
X ;gIYÔ;gI YŽ

á g Zì c
Š•
\¬~g ! Š™ Zg7 ÐQ ä \¬z ug nvZ² Yƒ 7sp¬»vZ : à Z£Z^ËZ e

D115 V Ý^ÃÞŸ] é…ç‰E! ÷Ÿ‚ûÂø æ$ ^Î÷‚û‘ô Ôø eôù…ø köÛø×ô Òø kûÛ$ iø æø
Xì ï»Ðg ±ZÆs »ZgzZðCx¯ »[gÆ\ M
ÐZ ä à ¬vZgzZ • : ÑŠ ¬ x ©ZgzZ E ,¸ÅTì c Û åÃ[  ä à ¬vZ Â
Šâ •
á ÃqC
gzZ¥~Tžì ¬(ZgzZì ï• Ù gzZì c
¯y þ Ù ÐZžì c
nÆqC Û wi *
â• ×
X s$ 7ÐäYƒspÆ}Ñçc ] ÑqÔäâi Ë{zž•x ©ZŠzö
EG
ÅÅzmvZ - x™Z wÎggzZ[ ÂÅvZ¬»yZ fƒ µZz c
•`ƒ µZz õ/G{¢ÌŽgzZ
ÑŠ6kZ g
Mž 6ƒ C™ª
]c u ðà c ì ŠŽñ~ {0<
 M ðêР]oÆ ùÂc
e 
Û ) àm‚Ö] l^³m•~
ì ~( ŠÎ) ^e†Ö] l^³m•gzZ (£Œ
yZgzZ>ÃigzZ} izg‰b§Åx ©Zszcc
 ƒª
Xì x¥ž 6~< Ù ªb§ÏZgzZx ©Z}uzŠéÆ
ÑŠ ~C
Ø ÐkZª
kZ™? ÑŠtgzZƒª Ù ªÅmÀ6
ÑŠC Ù ªc
ÑŠ ~C
¬kZž,ZÐg ±Zƪ
~Tì {zC Ù ª² @
ƒ7wÈZ »q ~uzŠ Ë~Tžì Cƒ {z ÂùèYXƒ SZg {Š c
i ÌÐ
E
5G47Z q Zâ ZZ]ZŠ ¿ZgzZì @
D™g éG ƒs %Z»Y f~XËn ÏZXƒwÈZ Ì»zz~uzŠ Ë

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X•
nÆVß Zz䙄zg¨gzZVzq=Ãx[ÂkZ ä\¬vZGXÐp ÒÆo ^Zc
Û [ ÂÕæF
{%izg KZЈy M Œ %NÃ[ ÂkZgzZ D™„zg¨~ kZ {z ªì c ZŠ Wz
¯ g » {]
á ÆT=ÂÅ\¬vZgzZX • D Z™ŸLZÐ ÏZ {z :X • D™o ^Z »b)ÆÏ0
ï• i
o ^Z {zèYì @
ƒ™| (
Ѓ Ðp ÒÆ'

DgzZ}Ôo ^Z „zXì @
ƒžZ(
Ѓ „zƒwq
Xì ‚gzZ̀Z eZ nÆq Ù gzZì Lg܇ZuzŠÐ+ Y&ì ©
ZC yYÃqkZñƒD™
ZÐ~ VƒUÆw Ñ+ ZÐ<
n kZì ̈¸[ZtgzZì Uq  z[Âo ^Z :
wÑ+ZЈy M Œ Û [Â Å à ¬vZx Z™Y f}g ø ~ Y âZ à Zz ä M 7Ϲ ~ äâi kZž
6Y fgzZ Ì6VÍßt gzZ •D™ûE
3E5k!¬~] uZzáZz ä M 7~x c
4G Z yZÀ` MgzZ• D™
Xì m{a»à ¬vZÌ
Zžì 3g6x £kZgzZû%kZÃ[ÂkZ ä kZžÌÕgzZì Ìa»kZtgzZ

, Z \¬vZ ÌÂB™g (Z]]
~VªZgzZN Y w$
Ð kZ]ÑqgzZN Y M äâ i ÌgzZ
DZ™ŸÐ kZvßgzZÐ, ™o ^ZÐ kZgzZÐ,™~ Z b)Ð [ÂkZŽ ÇñÑÃVzÈ
ÅvZÐ, ™yÒ'

D ª©EÅZ[ ôZ&Æ™¿62 »Æo ^Z kZ ( G) {zgzZЕg
gzZ„zûgzZ îG
<Ñ{Š™wi *
XÐVƒg Ñá Zz䙿6

KZ äVÍ߉»T7t {zì @ ò :Ð äY w$
Y w$ ]Ñqžì H™f äY fŽgzZ :#Z
yátp»kZäVrZèYXì Hyá6¯ÅÄcx°ÅuZgŠ ZÆV=Åy ZgzZx ©ZgzZóÁ
(
-ŸE
ÅkZ {z n ÏZ Ôƒ ¬ZñÆ] Zg¦g Fc zßgzZ nZ¾Z ~EŠ Ô VzŠ Zg Z ö+Gz ãZáÆy ZŽì H
ð!
ž ‚)•D¯,@ u ãkZ•D™ÒÃÅä¯,@
ÆkZJ ÆkZÃmÀgzZ•D™ª
»z
X ( •D™p’)X •ï Šw$
ÐV»Åy ZÃ] ÜckZ (

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Íì Cƒ/xgŠ¾Ð ]Zg ðƒ ~g ¦
¶g •ž c ]ZggzZìnçë Z¹t : à Z£Z^ËZ e
VZÃXÆäƒsp~ :À` M äVM•ìg™Šg »VÍßyZvZ
ykzy âi~ÃéZXì c
‰gzZ VzŠ Zg Z ãZáy ZgzZ@ +Šžìt p»äY w$
™wJÃ]] Æ ò :Ðzz ÅäY w$
Æ
Xì Š ~ :ž•ëgzZ•ïŠ™spì{zÂXì @
w$ 
Yw$Ô•e{z‰._ÆnZ¾Z
Š ~ :ä Y fgzZƒ7gŠX » ä` ~h ÇnÆ]gúZ
]gú)tž c  6gîÆw V
~Š ¬»kZ{Ñ çZ
 ÇñYw$
~ :d Ü zkZXì x Zw( *
kÔz™g OZžÑì‰ `~h ÇnÆ
Y f}uzŠ¼ ÂÇñYƒx ¬nçtgzZÇñYƒkââgzZ
YÆ( ä`~h ÇÆ]gú)kZY ftc
^
Š ~ : » äƒ x ZwÆ ½ÅV¸¬ ä V,Zž 6Ð ,Š }Š ò : » äƒ
sÜt X å c
]]
v߸ ˆ| (  gzZ å¹7ÌäË(ZèÑqì x Z²Z »VzI
ÌZz]gz¢ÅkZgzZx ¬½Z
'Ð}uzŠ q
Z nÆä™nÐ ½ÅZgŠ ZZÃV@KZ¸ ïŠ ~ :»äƒx ZwŽ
vßžn kZ1ì Š
w$ w$ Ü ZœJ
~ :ž7n kZpì ̉ uË~ kZXÑ äYá
D™I* Ü zq
Ãg ñvßž å‰ ZX m$ ßs§Å hÃVÍßëžì Z
7Ž N N  Zz6ëgzZ•‰
™~úŠt Âc
Ëž å @ Âå @M ~ [²Z >k
b
•Û » ðÃZ
 X å:g ZŠ Zzg » ä™grðÃÐ yZž¸
kZ @ Š™OÂ@
Yc Ù ªnç »kZQ c
ƒC ¹ä ‰Ð ~ yZž 6ì Le* ™]g c
i Åo òsZ
E
4? G$
-E
( ZZ= ) ç Ô•x Z} •gÇZg eÐ ~yZ[Zpå: e* M ~¦gzZi snÆËZÎÆwq
Ù âgzZžbZ
X •{)z+C
¬»Vz³vZ • ‰ w$ Špë c
„ ëV ; ?• ‰ w$ ìŠw$
~ :~ {g !
kZ H Â
Y nÆyZ•‘( ŠÌz ~g »zŠ·gñ ) {zžìt ¬»vZX Yw$
x ZwK{zž•7^ 7
cÛ äÅzmvZ-x™ ZÑì ǬtX M
â• ƒ7¦+ ŠzŠ~[²Z>k

b ÛÆ
Œ
žtgzZN M d

k Ü zÆq 4
Š ~hðÐ] ‡5ÐZÑZ=g‰ ~]>Zn%äÅzmvZ-\ M¤zÅkZgzZì
spÌ~ :gzZX •‰ w$
„ëpì 7y kZ ðÃ»äƒ c™c
%$ÆkZ ÂX ¶Å„¬
ßF
6( Vz) {Š™g »Å\¬vZ~]y à ã Ãg ZŠ kZgzZ›Å *Š Ô]ZáÂtZƒ7
M à Zz•g ¹!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


qÅVÍß[Zìzz Å~gz$Å]Ðz›gzZ #Š »4zŠgzZì :
ª  » ~gz$Åy ZZ¸Xì bŠ
kZX • ïŠ E¯6¬ÆwÎgÆvZgzZvZgzZ• n
gxl6¬ÆvZÛÅ]Zá{zžìt
Xì „+ ŠsÜÂ?Š 7?Š ðÃtn
: ÌÐ äY w$
Æ ykz yâ igzZ Czœ£x ©Z ¦Ñì "
U
¬» \¬z: 4vZgzZ
:•ÔŠ îW}g øg ñžì c
Š C6gîãZz…äà¬vZn ÏZgzZ•F 6 VAà Zz%$ 
!]çû Âö ^_øjø‰û] áô]ô ÜûÓößô mû•ô àûÂø ÜûÒöæû •% †ö mø oj#uø ÜûÓöÞøçû ×öiô ^Ïømö áøçû Öö]ˆø mø Ÿøæø
Ð +Š}gv»ÂnƒÐ y ZžJ
VŒ Еg „ D™k
 gzZ ðZ±Ð ?vßt
X ( 217 :>ÂZ)X ,Š™D  %
Üû`ö jø×$ Úô Äøfôj$ iø oj#uø p…F^’øß$Ö]Ÿøæø •ö çû `ö nø Öû] Ôø ßûÂø o•F†û iø àûÖøæø
0: g ZŠ ,@
Æ<Ø èÆ yZ \ MžJ
Z
 Ð Vƒ 7èZg ¦
Ù ~g »zŠ· Ð \ M
C
X ( 120 :>ÂZ)X N Y
ÜûãôŠôËöÞû]ø ‚ôßûÂô àûÚôù ]‚÷Šøuø ]÷…^Ë$ Òö ÜûÓöÞô^Ûømû]ô ‚ôÃû eø àûÚô ÜûÓöÞøæû •% †ö mø çû ³Öø hô^³jøÓô³Öû] Øô³âû ]ø àû³Úôù †º³nû %ô Òø •$ æø
D109Vé†ÏfÖ]E
Û »Ž òg »zŠ·ª) [ ÂI ZÐ ¹ • n
ÆäÑyZZ »l» (ž• • Ø e
g>
Xì ~VlÆyQŽ ( ÐzzÅv M Å )ŠkZ,Š™D
%Ð+Š}g vˆ
, Z ]c Û wi *
Mt gzZ x ©Zt ÂX ñâ • x ©Z ~ }g !
Æ yZ ä \¬vZŽ éÅ kZgzZ
Û »•
}¾ì „ • Û » :XÐ Vƒ 7spLŽ • C™ª
ÑŠ 6XU
CgzZ V£Ô <Ñœ£
•ñLZ~}g !
Æ kZ ž7^ Ë 7w$
Y Ìn }¾n kZX $ LaÎÅkZ~}g !
X ñÑ~p~
gzZ • ñ¯ á Zz ä™ÔŇ ¢gzZáZz ä™"
U
à Ôrx © Z x Óä \¬vZgzZ
 !
s Ü 1c
Z ]gz¢‰ V˜ X 'ƒ 7spŽ • , q {”"
]gz¢J U
ÑzígzZ‡ ¢z Ôr
0Zx âZž 6D M 7¼gzZ• D M •Æ]gz¢Ž •gñQ¼ Xì q ~uzŠt ÂìX »Y Ù

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Æ kZ c
[ZÑ *
Á Ü zÆ ]gz¢)6gîÆ w VX ì Ås
3g ZŠ% ( ‰  Ÿz Å kZ ävZ¶g ²Z
:ì yâ• Û »à ¬vZ‰ì b ItÂqðÃ/x
D173 Vé†ÏfÖ]E !äô nû ×øÂø Üø$û]ô ø¡Êø •õ ^Âø Ÿøæ$ Éõ^eø †ø nû Æø †$ _ö•û] àôÛøÊø
ðÃ~ä3ÆyZ6kZƒ: ÑZzä™ CŠc
{k igzZ ÑZz"(Ðu{zgzZñYƒg6ŽQ
X7
7~g6ÌÅ b§ËÌL›Z Â4zŠ à ŠgzZ¬zyZZpXì 4ZŠ~x ©Z‰¬t
y!
i KZy̈Zžt {zgzZì s çq„q
Z~g ZCZª
qžì c
C6
gîÆùä\¬vZgzZXì
:ì yâ • Û »à ¬vZ‰} ŠÈ]! +Z ðÃÐ
D106 VØvßÖ]E áô^ÛømûŸô û^eô à' òô Ûø _ûÚö äü fö ×ûÎøæø åø †ôÒû]ö àûÚø Ÿ$ ]ô
Û'
Xƒg ZŒ6yZZwŠ »kZgzZñYHƒ6
TÆkZS
H~ kZž Y™7x¥)ÅwŠÆËÌðÃgzZ 7]gz¢ðÃÅnË~ wŠ :
ñZ’Zž 6ƒ 2~ Zwz [Z±h
”{z Z
 nÆy̈Z n ÏZ •F
ƒ ] !
Åy!
i²ì
y! Ù ª) ÅyZ •{zžì ^
i KZ nÆkZñ( ~C Yt Ô ðƒk
5
q ¸zt ~x Z™/ô‰~xsZ
Ù ª{zž ( ì ^
LZp}™C Yt) nÆkZ ÂñYƒg6›q  b§ÏZX}ŠÈ¬ÝÐ
ZZ
Xì cÛ yÒä\¬vZž 6XX:ÐkZ{zÔƒ‚
â• gyZZz¢6 h{z~wŠ
D28 Vá]†ÛÂ Ù•E é÷^Ïøiö Üûãö ßûÚô ]çû Ïöj$ iø áû]ø Ÿ$ ]ô
Û » )yZžt1
XƒŠ°ƒ Xb§ËÐÑÆ( Vz•
á Ô s$
œ£Æ qg • 7mÀgzZ x ©Zp• D Y w$
Â~zë._ÆìÆ yZ Â
~ :Z
ž 6ñY w$ 7{z • ¿g™hZz ÆŽ ä \¬vZgzZ s$
 n ÏZX —$ 7
Xì CƒŠ°Å¦ÑðÃgzZA ðÃÔÕZzðÃÕðÃ: ðÃV;zÂì @
ƒÐ] Ñq]gz¢
Å{Š°ÅgzZÕËt Âì c Û x ZwÃg ZŠ%6zZ}g ø¤
Šg ZŒ Z ä \¬vZ6gîÆw V
{zgzZì ŠŽñÉ à$
7ÅzÕÌÂì c Û^
Šg Z Œ  gzZì Ðzz
YÐZ nÆg6zg e ÑZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¬t n kZ Âá 3gZŠ%Q c
ñY% ( Ð uÈ) {z Âc
ñY VÃwq kZy̈ZZ
 :ì *
X yY
Z Xì lZ ¡ {zgzZì ãZzgzZ ~(Åt(kZ X • ŠŽñ ÔrVŒ ÂXá 3{zžì
q
Š hgÃkZ Ôì c
c Û x ZwÐzz Åyvzg¢Æ *ŠgzZ +Š Ãg ZŠ%Tä \¬vZž ¶t Å
Šg Z Œ
X •D™xl6~uzŠÃÅq
ZëV ŒpñY
Ìx © Z „,ZgzZ•ŠŽñmÀÔ•¹!
]ÑqtžìtsÜ•¹! ¬Ô•¹!
ÔrÂ
Cƒ ~(gzZ ë Z {Š c
iÐ ~uzŠ Åq
Z Z
 ì @Ü z kZt gzZ• D Y w$
ƒ‰ LÐ 9
 oÅ
¹F
Å}Ñç c »]ZágzZY Zg M Ô] ÷ZpÅVÍßnçZ
ñYƒ.zÈ0  p( ì eÂt)Xì
n ÏZgzZì Â Û »gzZVzÑ çh
Ð ÔrgzZV£y Zt ƒ »½™ïB‚Æ VzÑ çJz• ]gzZ
w$
kZ Âëžì HgzZXì Š ~ :žì Zzg It n Æ Ë„: A
gzZX ì 7u ðÃ~ kZ
†ÐB™wJÃi ZŽÆkZ{zÂÇñY’~yZtZ
 •T e* ;Š Y~}Ñ ç
™x ¬gzZ*
ÂÐ B™kZñvßÒZ ÂÐ,™7ÃbÃkZëˆÆkZZ
 Ð,™g OZJ
w ‚äë
gzZx »nÆä;Š Yë
XÐN Yƒ¬Zñ{z~ˆÂЕg D™4z]
LZgzZVßßZXž•ë ë²ì ÌZ Å]÷ZpgzZÉg ÅVÍß~ÃÅyZ c
Í
7LŽ •{”"
X s$ gzZ¬Žì o1%B‚Æx ©Z¦Ñ
U

X •ïŠ™p’~]Ü{zÐzzÏZ :#Z

MgzZp’Å]Üt : à Z£Z^ËZ e
ì ZƒµZzÐ] Ò¹ÐyZwÑ+Z qçñ)Ð]c
•D™yÒ}Z• Û sf `gŠÆ\¬vZ }
ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô ]çû Êö…ø ^Ãø jøÖô Øøñô«fø Îø æ$ ^e÷ çû Ãö •ö ÜûÒö^ßø×ûÃø qøæø o%FÞû]ö æ$ †õÒøƒø àûÚôù ÜûÒö^ßøÏû×øìø ^Þ$]ô Œö^ß$Ö] ^³ãø m%^ø³³³þm5
ÜûÒö^Ïøiû]ø ²
ô ] ‚øßûÂô
Z ~ : M ?ž n kZgzZì H Za Ð ]gúzŠ% ( „) q
q  ?ä ë !Íß} Z
ZÃ
s{Šc
iŽì {z] ³! Š 4
 ?q
Ð ~ƒ ÆvZÔ•ØŠ ¯\gzZæ Ôâ TÃ}uzŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ( 13 :]ZÆZ>gÎ)ìg ÇÌ6 gzZ
D97 VØvßÖ]E èfø nùô ›ø é÷^nø uø äö ß$nø nôvûßö×øÊø àºÚô ©ûÚö çø âö æø o%FÞû]ö æû ]ø †õÒøƒø àûÚôù ^v÷Öô ^‘ø ØøÛô Âø àûÚø
ƒŠ%{zì e}™ Ô™¿ðÃŽ
,™ «©‹§7Z ë%Z :Ôðñ{zƒgzZ]gúc

D195 Vá]†ÛÂ Ù•E o%FÞû]ö æû ]ø †õÒøƒø àûÚôù ÜûÓößûÚôù ØõÚô ^Âø ØøÛøÂø Äönû •ô]ö Ÿø oÞùô ]ô
@ 
™7ùŸ ¦Ù Ãx »ÆáZz 䙿( ( ) ËÐ ~ ?( \¬vZ ª) ~žt G
C
ƒŠ%{z{Zp
X ]gúc
( ]gúzŠ%) / ÑŠ6
 í!z™èž•C™ª ] !
kZ]c
Mx Óž•ëÆ™yÒÃ] c
M yZ
Š%gzZ}™x »Æy Â]gúž,™VY (ZëgzZ?ì CYƒZVYª
qt ~_ Z÷•'Z'
t £ÌnÆ( ]gú) kZgzZì c Û'
Šg Z Œ ÃVâzŠ~ ]c
Z' M yZ ä \¬vZžŠŽz!
n Z ?}™:
X •Çg
yÒ 7ä \¬vZžŽ • D™wÑ+Z {z Ð ]c
M gzZ • D™p’~ ]Ü{z Â
Û {zgzZ‰]c
yâ • Û » ÏZ Ìt gzZì hÌe
M «ÆTì yâ •  MtgzZ• h']c
Mt V;X H
X ì ÞZ
oÖFæû Ÿö û] èô n$ ×ô âô ^røÖû] tø†% fø iø àøqû†$ fø iø Ÿøæø à$ Óöiô çû nö eö oûÊô áø†û Îøæø
Û ~VzyLZ ( ! Âgú} Z)gzZ
gÖ Z »g4ƒ ¯LZ b§ÅgzŠÆqY*ŠgzZƒgÐg ZŒ

X ( 33 :[ Zx Ö
ÑZ>gÎ)X z™#
gzZì ðƒyÒt ~TNƒ7yÒ ~x|kZ]c
M à Zz6 ƒx¥t Ð kZ Â
zZž Š
gzZì µ Z µ ZŠ°¦Ñ »VâzŠì ¦ÑŠ°gzZ¬µ Z »]c
M y ZgzZì ¦ÑŠ°gzZ¬CZ »kZžt
X Yƒ7ng ¬ÌL~VâzŠ

Æ<ÑwßZ {zžìtŠ Z%ÅY fÐpÆpÆ~ :B‚ÆpÆyâ izw ZjZ b§kZ :#Z


XƒŠ Z%ÅÅzmvZ-wÎgÆvZgzZvZŠ ã
ÅXÔr{zgzZA{”e
¬ggzZƒ•â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


[ZÑÀ` M‰ì * Yƒ ]Ò~ VÍßÅq ËwVÅÅ~: â i kZ : à Z£Z^ËZ e
}™XŠ q~ ª
Ë c 43X e …ì ,Zt J
 ž õJ/G
q ŹgÇZg e Z Z  ÂX ì {Š c
iÐ ¬ ~gp
c
?ì szc~ yâ ‡~ªqx ¬Ž ,Š Zw{Š c iÐ ZwkZÐZ Â}™~igz s ÜÅy ⇊ R
ÂñYc Zg eÐq{Š™x ZwÅvZÃVÍßžìtÅV Œƒ2
e.Z e nÆkZtž @ hŽ
ìá
43X e´gwì»kZ…nkZ
X õJ/G
Ïg Zz M Ô ð§" ~ T‘ [ Â+Z ðÃŽ ,Šk ±JÃkZëžì w VÅÅÌt
zŠ c
·q gîÆZwÃòŠ M,Zëž7( ^z»g ) úâ ðÃ~kZ Âñ‚ Z6
Z6 iŽƒŠ YgzZ ( ÙJ)
*
žŽ N YØŠ Î Ì} hÃÎÐZ Â, ™kCë¤
õ0 Zžì ^z»g ðÃ~ kZ:gzZ ,Š™{¹
Ø e Å\¬vZŠ ã
> ÅÅgzZ•ŠŽñ,q x Ót ÂVƒÐ j§ƒ Vƒ}g7~ Và
 o c
ÐÌÆð§" ~Vß ZzyZZÃ}ÑçtgzZì Š Z%gzZ
n}g øgzZì ´gpôgzZs ™u0
YJ
^ Ã~ Zw c
ukZt X ÃuzgÄ@ ¬Ë•ÆÅkZë)g fÆTì ^
Y ÒÃ+Z
sp~ :ž•M ÆTì q¸gzZìg•âÆ2Z¸¦ÑgzZ]Zk
Èë~{g ! ±¦Ñtžì
~䙟cVÍßž å ¹ävZ¶g m+Z†0/ž 6•‰ƒspvßžn kZì Š
ƒ
X ,™g (Z]]
~b){z‰z™g (Z]]
„,zÌ
Z c
äÄÑq Ù ôZQ ¶g ZD
ˆƒg ZD Ù k• e
Šž@Š äëIw ‚PŽ w VÅÅgzZ
 Âì ˆ| (7Å.
7t Z zZŠ ã
zZgzZ• . gzZÝZ~ kZ }ˆw$ Ù
7×èY ˆƒg ZD
Æ<ÑÅ\¬vZ {z ñY H ZŠ Z ÌŽ {zžt {zgzZì e Þ ‡ÅgzZ Š
¬g. w$
Ì~ : ˆw$

Xƒ._
@ Y *
ƒ ~gz¢LÉì ^  „,Z
™sp~ : ÂñY 3gwì »ÕgzZAÔÅZ
Û )[ÂkZäà ¬vZžt{zgzZì CƒC
yMŒ Ù ªÕ~(q
ZÐ~V£Å<Ñ~kZÉì
ÏZƒ Ì~ykzy âiTªƒÌ~wqT *U
™" ÃÅÂì c
¯œÃx ©ZÆkZgzZ ( ˆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7t p»kZXì Š°»<Ñ•z ñY ð0
ÅV˜žìt {°‡z wßZžì w¸»Y fn
<Ñ7žÐ}ëX N 3ŠÎ{zžìt ÅÅVÍßž}Š™ qzÑ IgzZ`ZòŠ M q
Zžì
Ë ƒ 7ÅÌ~ w q Ë~ kZì {@{z c
áZz äƒ spp$ Û x ZwÃq Tä
Š}Šg ZŒ
Ѓ Û Zg øXì <ÑŠ°„zƒÅV˜ ~]5çh
 ~}gzZ,™Š ¾Zëžìtn• ]
x »ÐÝzgzZ] Ò~Š ¾ZŽì „z™| (
Xì ÑZzh

Â{z•„m"gzZgzŠÐ ( e
¬g ÅAzÅ) kZ2Z ¸[ôZžìgx¥]!
tgzZ :#Z
 wq ]gßgzZX Vƒ ÌŽ •egzZƒ ¬ZñÆ VRe Åy ZŽ • ë „z sÜ
„ZÍE Ð ƒ

Þ ‡gzZ ŦÑË ( +åg 0


¬g .
7ÃA e ) vßáZz ä¯ 2Z¸ : à Z£Z^ËZ e
ä™ `g {Ð AžŽ ~Š NZ¬„B‚ÆkZX •Ù ŠÃ]÷ZpgzZ] ZáKZsÜ Â{z Ù Š
X ˆƒån~uzŠÐ~x lZÅkZì ÑZz

žÇg: Š NZtðÞ ( ì à Zzä™ `g {ÐðsZIŽ n{zŬª)ìtn~Š :#Z


{zžÇgŠ NZtp•4ЬÆÅzmvZ-vZwÎggzZvZ( {)z2Z¸sz) ²] ÙˆÞ] ^Ú †nÆ
X ( •'Z'VâzŠ ª)•éÅÏZÌ

¹äV-g @
@
ž 6ì ÇÌ{zgzZì ÇÌtž¾gzZŒ'
Z'ÃVâzŠ ª : à Z£Z^ËZ e
ä q
ž•ëv߉À` Mž 6gzZy{5 Z•xòŠ MzŠž
ZgzZ ( ÅzmvZ-vZwÎg )·q
<ÑÃVÍßž•ëv߉ž 6{)z{)zì œ~VâzŠ 2Z ¸•‚ŠpgzZòsZ<Ñx ©Z
Ð\¬vZëXì ' nçtgzZ ÌÅ2Z ¸•‚Šp b§ÏZgzZ õJ/G
Z' 43X e ã™ q nZ Åx ©ZÆðsZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •̈¤Æs¬gzZäsÅkZ

Xì# âÅx lZVâzŠ «~ è×ÛÖ] àÚ t…^ì †ËÒÌnt :#Z

Ø Ð wÎggzZvZ ¿Ž
Z'Æ ¬Æ wÎggzZvZÃ¬Æ VzuzŠ™?
» äƒ' : à Z£Z^ËZ e
G
<Ñ{Š™wi *
ÅvZÃ2Z¸•‚ŠpŽ b§ÅyZ ªì „ b§ÅVUÌ{z ÂÇgtÃgzZŠ éG
5©“Z
X}™g ïZ »äƒhÆ<Ñ{Š™wi *
ÅvZ c
ŒaZÐ

Xì è¾»]!
kZ*
™' 
Z'ÆÛ{Ãt‘èYXì ÑZzä™ `g {Ð(ðsZ )I¬t :#Z

Š™'
gzZ c Z' Û »òŠ M {z Â
ÆÛ{Ãt‘äkZèYì `g {Ð(ðsZ) I• : àZ£Z^ËZ e
Û pôÐkZ…\¬vZÐ}3I ž
X ñâ • Z ‰ì „,ZtgzZ•' Z' ¬tgzZtž ¹
àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hôù†ø eô ÜûÓömû çôùŠøÞö ƒû]ô 0 àõnû fôÚ% Ùõ¡ø•ø oûËô Öø ^ß$Òö áû]ô ²
ô ^iø

Æ ™' Æ =°Z [g »² X¸ 6t ? Â ë G ! n Å vZ
Z'
X ( 98-97:ZÈZ)X¸
Ô›ÔWä V,Zžn kZ?VY¸ ~ „Ze ãZz {z
Åx¯gzZ ~zc ŬÆyZ Ïg )
»Tì *
™' Û'
Z'ªw°{z ¸ X å 1} Šg Z ŒZ' yZŠqyZÐ p ÒÆ ÌZ
Æ =°Z[gÃîσ!
Xì HÐb§kZ~qzÑÆx ÅÑZ>gÎä\¬vZ™f
Üûãôeôù†ø eô ]æû †ö ËøÒø àømû „ô$Ö] Ü$ $ö …ø çû ß%Ö]æø lô^Ûø ×ö¿% Ö] ØøÃø qø æø šø…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×øìø pû„ô$Ö] ²
ô ô ‚öÛûvø³Öû]ø
D1VÝ^ÃÞŸ]E áøçû Öö‚ôÃû mø
gzZ H Za Ã}igzZÃVâ • M äT•ëÑÆ„vZ=°x Ó
( ÃÝzgª)gâgzZVÃg @
Û'
X •ïŠg ZŒZ'
 Û »ÌQ c
Æ[g LZ( ÃvZ))vß• ¯
Å:X
Û ž 6ì ~'
X ì ö Zy â • Z'
~WgzZ›Š Z%Ðw°VŒÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ô ] gùô vöÒø Üûãö Þøçû f%vômö ]•÷ ]‚øÞû]ø ²
² ô ] áôæû •ö àûÚô „öíôj$m$ àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚô æø
ÐvZ›ÜÔ•n g›+ZÐyZ™ZIÃVzgzZq ÑÆvZŽ •Ì,Zv߉
X ( 165 :>ÂZ )X õJ/G 43X eãƒ
Ô»B‚ÆÛ{Ãîσ!y ZŠqžì 7oÑt ~ pÆä™' Z' žŠ ƒ ãZzt Ð kZ
G3Ò˜Y RZÉ ì Cƒ ~'
Ô »ÌïG Z'
ÂñY Hq Ñ„ ~ °z ÄgzZ * g â gzZ * ™{0 i Ô„Åtig
„ » äƒ wdZÆ \¬vZ sÜÃ{)z *» lg !
‚' gzZ *
` » ]5çÔ ( *
g â) * 
™{0i Ô„Åtig
:ìŠ • á g Z »\¬vZž 6¸n gŠ NZ
D9V͆ìˆÖ]E oܺnû ×ô Ãø Öû] ˆômûˆôÃø Öû] à$ ãö Ïø×øìø à$ Ööçû Ïönø Öø šø…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×øìø àûÚø Üû`ö jøÖûªø‰ø àûòô Öøæø
gŠÐyZ\ M¤
ž ǃ¸[ ZŽ »yZ GÂH Za ä¾Ã}igzZVâ• Mž,™Äc ZgzZ
Xì H Za„ä( vZ) * ZŠz̈ ¸7Z
yZž Zƒ" ÐkZ •p ÖZÆ( ì H ZaävZžÐ}{z%Z) ó ó ²] à$ Ööçû Ïönø ÖøL L~e
U  Mq
ZgzZ
-ÂgzZx Z •Zz]³gzZ ¶Š ÌZ ÂX¸ … â Û{ÃË{z´ÆvZž å7Ð p ÒÆðX »
Û »¿(Z Âì éÅy â‡sz( Ö ) kZ¬gzZx¯ »\¬vZž ¹t äT ÂX å» ¶Š
Žžì •
Š™'
X c Z'
Ãt‘gzZÛ{äkZèYì `g {ÐðsZI

Û kZÆ\¬vZgzZ*
Xì ¿#Åy â• yxgŠÆt‘gzZÛ{zzŬÆkZ :#Z
Z'
™~'
DpF…çŽÖ]E ðoû•ø ä́×ô %ûÛôÒø ‹ønû Öø
Xì 7ÚðÃ# âÅ ( vZ )kZ
ÑŠ6
ŽgzZ•C™ª 䃊»B‚Æw ¾Æ=°Z[gžŽ ] c
M ~uzŠ Å b§ÏZgzZ
Ð Æ VÍßgzZ¬gzZ w dZ ]ÌÔ]Z fÐ ]‡‘Ã]Ñ»Û{] c
Ð p ÒÆÍ~ Vh q i p M
X •C™{2Ð~'
Z'
GEI Å
3©4h
•»ä™Ÿy xgŠÆVÍߎž•ë {zÔì c
Š ÑŠŠ c
x¯ » öŠG Z}Z·•…äx¯kZ
Û »\¬vZ ?•] ÌHÅkZì
:ì yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†ö ›ô^Êø 0 gönû Þô]ö äô nû Öø]ôæø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø oûeùô …ø ²
ö ] ÜöÓöÖô]ƒø ²
ô ] oÖø]ô äü Ûö ÓûvöÊø ðõ oû•ø àûÚô äô nû Êô ÜûjöËû×øjøìû] ^³Úø æø
äô nû Êô ÜûÒö¨ö…ø „ûmø ^q÷]æø ‡û ]ø Ýô^Ãø ÞûŸø û] àøÚô æ$ ^q÷]æø ‡û ]ø ÜûÓöŠôËöÞû]ø àûÚôù Üû³Óö³Öø Øø³Ãø ³qø šô…û Ÿø û]æø lô]æø ^³Ûø³Š$ Ö]
D11-10Vp…çŽÖ]E †ö nû ’ôfø Öû] Äönû Ûô Š$ Ö] çø âö æø ðºoû•ø ä́×ô %ûÛôÒø ‹ønû Öø
Ï Q~ì [g Z÷vZ¸ ( ǃÐ) s§ÅvZê »kZƒ D™s %Z~]!
T ?gzZ
( ì „z) ÑZz ä™ Za »}igzZ Vâ • M X Vƒ @ g ‚z½6
™ qŽg s§Å ÏZgzZ Vƒ ‚
ÏZ ( gzZ ñ¯) } hŽ ÌÆ V- 0
g egzZ ñ¯ } hŽ Æ ½~g vn }g vä Ï Q
8 Š {zgzZ7qðÃÜk QXì Lg @
Xì ù ;Ã?6

:ì ~e  M ~uzŠgzZ
Øø%ûÚôù Üû`ô×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$] Ùø^Îø Ôø Öô ]„øÒø èºmø ! «ßønû iô ^ûiø æû ]ø ²
ö ] ^ßøÛö×ôù Óømö Ÿø çû Öø áøçû Ûö ×ø³Ãû ³mø Ÿø àø³mû „ô³$Ö] Ùø^³Îøæø
D118 Vé†ÏfÖ]E áøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖô lô^mø ŸF û] ^ß$n$ eø ‚ûÎø Üû`ö eö çû ×öÎö kûãø eø ^Žøiø Üû`ôÖô çû Îø
k0
}g øc
@
™7VYx¯Ð ëvZž ( uæª) … Y 7(¼ )Ž vß{z •ë
X¸ D™ H'!
ÏÅ7Z Ì{z¸¬Ð yZvߎ b§ÏZX C M 7VY ã¶
ðÃ
L 8™vߎ X • RX ~ : M wŠÆVÍßyZ
ën ( ÆäŒ)ÆyZ •¢ ïE
X •~Š™yÒV*¶
ä
Ù ŠÆ X• ]c
•» kZ „z • ]Ìt ÅT ÂXì 7]gz¢ÅäZC M ϹgzZ
kZžìt È »kZ Âì ' ¬»VzuzŠgzZvZž¾t ðÃZ
Z'  X N Y ñZz™ŸÐ kZžì
yZÃt‘Ô‰ƒ 7Å t‘Ë{zì Š»\¬vZB‚Æ X ( w ¾‹Ì) ]ÌÅ \¬vZ ä
]ÌÅ\¬vZgzZ© »kZgzZÌZ ÅA çkZž @ Š™éÐ ] Ì
•ë ën ÏZXì c
Z0·•s§ÅÏZgzZ HÜÐZÔH™f ävZ¶g}Z·•X ñYƒ ãZzmB‚Æ
#Zw M •Z'
ZgzZ Ã
q  Ð*s Ë„q
Z®
 û Zz< á ZÌä
 IZž•ë ¸Ðå ÂëgzZXì H{g •
ZÌÄ ]ZŠ ¿ZgzZ p ÖZ c
ÔVƒ: VY ZÌæ äâiÆ yZ X • D½gÐ N.„
ƒŠŽñ/•
Xì @ gzZt · Z~Y Zg MgzZx ©Z{Š™g (ZÆyZpVƒ: VY

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÆvZ¿ðÞìt]g߶a :#Z
Ø Ðx ©Z {Š™wi *
-wÎgÆkZgzZvZÃäZz™Ÿ™?
wÎgÆkZgzZvZpƒ&: Ìz˜ÆkZg )gŠ Â'4ÐVh._Æx © ZÆÅzmvZ
gŠ NZ »äƒ^
ÅVÂgß{gÃèIÐkZ Ìt Xƒ‚ YÃäZz™Ÿs Ü'
ƬÆÅzmvZ-
YÆq kZ ä kZèYì C M Ì6kZ {zì C M tŠ ™6y Q] !
3g {o» äƒ ^ Ž ì „# â
gzZx¥ÐmÀzbÑŠ ¬gzZãZzÔ9*’ÅT
U
Xì _ƒ"

qt
Ð 2Z¸( sz)žìgÈ7Ât ëž• ë vßXì ÅVÍßÒZª :à Z£Z^ËZ e
•F
—Ð 2Z¸zx ©Z ( sz)x Ó Âx ©Z¦ÑgzZxsZgzZì aZxsZXì # â ŬÆvZÍ
ì H c ¯ Ã]Ñq™{ŠŽñÂc
gzZì @ Y ÌÍÐ 2Z¸szp
AÅw ¸kZ LZgzZXì ^
X {)z{)zN Yƒ: nZg *
Ðë[fIZ}ž

\I
Åx ©ZÆ kZgzZŠ ÁB‚Æ <Ñ{zì FãZzgzZ ÿ) Z Ô~(Ð ƒ
 žŽ n, v0
gzZ :#Z
CY Åg (Z¹xÅV pZ°¦Ñ~ kZgzZXì ¿#ÅÅzmvZ -wÎgÆvZgzZvZgzZ¿#
Û z wßZÔì CY ÅÌŠ ZæZ ÅyZÔ•CY Å쇄b§ÅVpZ°¦Ñtžì
ÆqZâZzwDZgzZ qz•
Hx ÈZ » b§ÏZ Ì~ äZëgz)
gzZ 䙟gzZXì @ Š „x £ »VpZ°¦Ñ7ZÐg ±Z
Y c
Ž •gŠ rgzZ U Z%ÆVpZ°¦Ñž‰gzZXì @ Û RgzZ U%„,z Ì7ZgzZXì @
Šg ZŒ
Y c Y
Û ÆÅzmvZ -x™ ZwÎggzZˆy M Œ
ÆVpZ°( sz) yZ „,ZÔ• }Z• Û [ÂÅvZ sÜž
Û t ì yâ ‡ Zƒ Z{Ð VkÑZžŽ • DƒgŠ rz U Z%Ì
{)z ~â ¤'gzZ O%Z ÔúZ•
w'Ôe
gzZ e Ø Zè¦$
È-Š‰) < ‰[™s§Å<Ñ b§ÏZgzZ •2Z¸( Æx lZ)
á ~kZÌqz•
X •ï• Û zwßZÆ( {)z%
•D™yÒÃ]Ñq {ŠŽñÂc
zzkZ c 6gîÆ.gzZAnÆ]!
kZ KZvßtgzZ
{Š™wi * Ö ÓËÌZ
ÅvZÃ#  •äZ6} úŠtgzZ {)z {)z ñYƒ: nZg *
Ðë[fžÐ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ñYƒnZg *
Ðë[fÂH (Zäë¤ Ö Ó._Æ<Ñ
Zž•ë {zÂì CY~Š]úŠ Å#
Û CZyÆ( World Bank)J@¬ëgzZÇ
XÐN YƒxzøÐVçŒ
X {)z{)z•‰ƒIY •Ztž Ǿ LZu ZgzZ
Û^
nÆi ZŽÆkZgzZêŠg ZŒYÃÍÐó ó ²] ÙˆÞ] ^Ú †³nÆL L~ª
q ð]ZÌ¿Ž Â
Â:ž { ~gzZì ‚ ÆkZì k&
g {o»äƒ hgzZaZƬÆvZ {zžŠŽ z! ze: ·zA ðÃ
^ Ø ÐkZpXì Ìw°¸gzZì &„d
YÃÍ™? Û ÆkZ:gzZì @
Œ ™'
Z'
ÆkZìË
ZÐ ~x lZ Åì ÑZz ä™ `g {ÐIžŽº Z¬Ìt Âì &
ÅkZÐ \¬vZëXì nq
X •g ¤ÆäsgzZs¬
Z ÔD™7]Z Z Ô Dƒ 7Gs§kZ vßÐ ¹ gzZ
Å©ÂgzZ Å {oy ›¤
WÅ]âwÅ\¬vZgzZWÅvZ] Û )vZ[ ÂgzZ f
ÃÔ |ÅWÅ ( ˆy M Œ  y YÃ|
q {ŠŽñª
Ъ Æ+ŠÆvZ~ yZgzZ f
q ÅyZ ` M ÂCƒ])~}g !  yYÃ|Å
3žðŠÐ]! 7IB‚Æk\Z ?ì VY{zì _ƒª
kZsÜ{zžì @  qŽ ` MgzZ CƒZ
tž•ë Âì aZÐyâ ‡<Ñž}ŠÈtsÜÐyZVz c
yZŠ yâ ‡ÔÁq ðÞ•DY
:gzZáZz + àÃ|Å+ŠgzZì CY ð0
ð>~ kZgzZì y›9t Xì YZ ¹ òŠ M
Û ¸~á Zz+ à
™kª6]ÑqsÜ( 7} TÂÃ|{zž )ì t•
Xì ©

\I
žŽn,v0:#Z
vZgzZvZÔ#ŠzŠ ÁB‚Æx © ZÆkZÔ¿#Å<ÑgzZ ÿ) ZÔWZЃ
Xì FãZz~äƒ/xƪ
Z°¦ÑgzZ¿#ÅwÎgÆ
[ ÅvZ sÜU% »ª
Z°¦ÑgzZ • Dƒ U Z%àÌn Æ V pZ°¦Ñž 6
•U Z%ÌnÆ VpZ°sz y Z b§ÏZì {0< Û)
 ÅÅzmvZ -x™ Z wÎggzZ ( ˆy M Œ
Û yâ ‡‰ • 2Z¸Ð ¹ gzZ ì yâ ‡ Zƒ Z{Ð ùZÑZU% » kZgzZ
yâ ‡O%Z Ô÷Z•
Ø Zè¦$
X ÌwßZÆ< [™s§Å<щgzZ{)zyâ ‡~â¤'

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Æ( #Š )]0
çB‚Æx ©ZÆkZ¿#Å<ÑžŽì n,v0 t  : à Z£Z^ËZ e
\I
Ð w~Š ZÐZ {z c ƒtÃ~Š NZ Â~ x lZ «èYì FãZzgzZ ÿ) Z Ô WZ {Š c
ì @ iÐ p Ò
»¬6 gŠ NZ »äƒ^
ÏZ Âì ‚ Ø Ð<Ñ{Š™wi *
YÃäZ™Ÿ™? Û ðÞ•Cƒ
Å\¬vZŠ•
Ö Qtžì {Šy v{Š c
ž b§kZ{zXì x ¬nÆ# igzZ ~(Ðp ÒkZn,v0
tpÇÑ ¬
qZâZ ZÅ kZgzZ}Š ;~ n²z wîÆ oÐZgzZ}™ äz x  rZ°™JZ ¿q Z ðÃ
Û gzZ
VÍßgzZXì Hy ÒävZ¶g •ž 6}™] Z å)-o!gzZ U Z%gzZ}™ì‡qz•
G
]Ã%Z LZ6
Û xi ÑÃä™qŽgs§ÅVpZ°-Z~
X}Š™Æ˜Å{z´ÆkZgzZ}Šg ZŒ
ët Ð Vâ ! Zì J{Š c
i KZ {zp¤ i~g ïZÆ <Ñ{Š™wi *
ÅvZgzZ ~(nt Â
Ö Z {zgzZì ¿ª µZz%Z Š°ÝZèY • D™g ZŒ
sz) kZÃ# Û Z » ( <Ñ ) kZ Âëž•g
Ь» \¬vZ6VÍß²ì Ì( #Š ) ]0
çB‚Æ<Ñ~ kZgzZì *
™g66
( x ÂrZ°
<Ñ{Š™wi * c
ÅvZžì ¿#ÅwÎgÆvZgzZvZgzZ<Ñx © Z~kZgzZ Š Û ¬™?
Š™n• Ø
Ð~ ]â ´yZ ÌtgzZXì Š Ø Ð 5 ZgÆÝí!gzZ ˆà ¯ <Ñ™?
Hg (Z3 Zg™? Ø Ð
yZgzZ䯗Z°Å b§kZžì ÌtÐ~bÑŠvŠgzZ•C™ª
ÑŠ6
䃺 Z¬ÆkZŽì
ÛÅ
Y ƒ ;»q ~uzŠ Ëñƒ DƒÆXžì ¹xÅV pZ°¦Ñ~%Å] ¬z•
X 7^
qCÙ gzZgŠ rzU Z%Ô]Zm Û Å4ZÂe ãƒx ¬~]ŒŠgzZVzà„—Z°¦Ñ¸
z*Š Ô] ¬z•
Å VpZ°¦ÑgzZ <ÑÅvZt ƒ n Æ x ©Z }uzŠ gzZ VpZ° ~uzŠ q ¸ pX õJ/G
43X e ãƒ
Ôä™ì‡ÆVpZ°¹xt gzZ •DƒŸ._Æx ©Z {Š™wi * ÆvZ V˜žì ¹x
g±ZÆ]ZRz U Z%gzZäZëgz) Û zwßZÔ䙊 ZæZÅyZ
7ZgzZ䙟Ôq Zâ Zz wDZgzZ qz•
Xì ¹xÐ
z U Z%Æ yZ • —Z°¦Ñ¤
Zž 6• ˆÅA
%gzZ 你,Z —Z° ãâ ‡t ª
rZ°¸~ òsZŠ š ÒZë ` M Xì q йtgzZX qZâ ZgzZ ( ] Zm
z*Š ) eg kg-
¬ZÔgŠ r
Tì „zt gzZì ( ^gr;)D¬ ª  Z° ðZ’Z¬ X • D 0
Z°Q ( ^gÃñ)X ì ª xÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û x³»ŸÆVpZ°•â ~
ZgzZX •ë Ì^gÃhZÃX•D YñŠg Z Œ
Žì6zZÆkZq
gî8gzZX •ë Ì{)z ð^–Ï×Ö oן] ‹×r³Ú c
Z°~g2Šzãâ ‡ÃTì CB^gÃ*4
ª
Ø Ð <Ñ ( Ÿ) Y ,6
wÎÔ—Z° 0Ð ]g ˆ§ñQ • —Z° CZgZŠ ZQ X • Dƒ™?
× gzZ—Z°ãZ- ŠÔFgÃ
X •gŠ rU Z%ÆyZgzZ {)z—Z°´ÐgñZÆVzgzŠ'
V1ÂszcÅ}gzZì @ ™ qŽgs§Å<  zy M Œ Û ªx ©ZÆvZè‡~ª Z°¦Ñ
9
yZÆ Vß Zz ä¯ yâ ‡gzZ Vzg ZŠ Z i ‚y ⇠çE?EE~ VpZ°y Z²ì 8 Š ÃwZ ¸Zg•Æ Y f~
Z 2Z¸Ð X• Ù Š s§ÅVßßZ
ZX • ‰ G ~
s§Åw¸ÆžV#ä ëžì Hq
Û ä ëgzZ ¹ä yZŠ yâ ‡V#V#ŽgzZ •ë „Y •Ã[ ôZ LZ Ì{zgzZ H qŽg
yâ ‡úZ•
Âì Hêtäë6
Y ¯ÅkZgzZ c, ZV;z äë ÂH qŽgs§Å ( çg M ) «Š Åy â‡kZ~
0
X •D™qŽgs§ÅVzqyZ6gîmÜgzZ ãZzt
 Ì, zgzZì ƒ ;6gî8~ |»kZ {zgzZì [ ™izˆÌÐ kZ ÂnçÉ
Z
kZQÔ‰ ñ¯4 »Y ÑQÔI冗Z°¬Ð ƒ gzZ Äå {z ƒ„6C
 Xì f(
ÛÅ
MQÔNƒ qzÑx lZ KggzZ qz•
ƽÅyâ ‡QgzZI™g (ZwÅy â‡,qt~y
nÆ X• J ( ~ eX ÝZX 8) f
ËZ e™áÐ ½~â U žŽ ‰ 04»gzZ}g ZŠ Z xn
ZQX {)z{)z•]Z å)-o!gzZ U Z%ÆyZQgzZ•D J 7
G
D̈¤q Ã¥Ž •iWz6  Z
(
~ZgŠ ðZ’ZÐ ~iZ%Æ ( x ÂrZ°) Y ,{z Âì À
™ƒ rg ÃÐ yâ ØZ G t ÞZ G
0Ò®c
îG 0Ò®
îG
}ÇÆ^gÃ*4s M =rc
VJ ^gÃ*4D™D™ ¹F
J {zQXì @ Š™gH
Yc
X •g ¤Æs¬z,ÐkZÐ\¬vZëXìzgŠ—Ѓ
 tgzZì @
Y
gzZ ¿#ÔŠ ÁÔ ]'k Å VpZ°¦ÑgzZ x ©Z \¬vZžì H™f ä •ž 6~ kZ
 z [ÂsÜžŽ •DƒgŠ rz U Z%ÆVpZ°¦Ñž 6gzZì CY ð0
•< ~'
Z'z ¹x
‰• 2Z ¸Ð ¹ gzZ Ô yâ ‡{Š™ÝqÐ ù ZÑZ{zgzZ • gŠ rz U Z%ÌÆ VpZ°yZ
X {)zyâ ‡~â ¤' Û yâ ‡
gzZyâ ‡O%ZÔ÷Z•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ~ 2Z ¸Æ xsZÝ ¬gzZ~ 2Z ¸ÒZÆ [fݬž•` ™yÒ ¬ëtgzZ
úZ•
ðÃ{zÌ~qT:•ì‡6~i ‚y â‡2Z¸tèYXì ˆà ŠæÐ2Z ¸}uzŠ éÅkZgzZ
UgzZ¬6b§ÏZ•D™½Š Zñ~gz¢nÆkZ {z•D™äzyâ ‡
U»yâ ‡~à†Ì6
D™ äzŠ Zñ » ~i ‚yâ ‡{z nÆ kZ {)z U à â gzZì +
Y CZk
±ì U » yâ ‡ Cg ˆì
s§Å ÏZgzZ ,™Ÿ ._Æ kZ {zžì @
Y c Û ~gz¢ c
Šg Z Œ ì @
YHgH6VÍßÐZQ Ô•
<ÑnzG¸•ë ~i ‚yâ ‡{zÃÏZX {)z{)zV#iŠ V#çg M V#•çg M ,™qŽg
YH™f ×~Š Zñãâ ‡»Tì ~i ‚
Xì @
~ Ô• •Æ Vzm
ôZ ÌO%Z ~ x » kZgzZ y ⇠( ~â ¤'
) ~ m
ôZ c
O%Z p
YHŠ OZ „6x —‚V ;ÆyZ~¬ªX CYÅ7kC]gz¢Å™yâ ‡-
rZ°Xì @
:eM¬Hž•Ù Š {z Âì @Mê ðÃZ
 n ÏZX Vƒsg ”Ð T—Z°QgzZÔs²
{z6¯ ÅkZ ƒŠŽñê (Z ðä Šê ðà »nkZ ä ª
Z ?ì c Z°Ë¬{Š c
i ÌÐ kZ c
w‚
nÆ wÐZQgzZ• D™ê ðÙƒN Z {zQ ƒ: (Z¤
ZgzZ • D™ê ._ÆkZ
Xì @ ÏZ~ˆžì CYƒÝqw¸
Y Hkª6
Û ~|yâ ‡~ ´ ˜[²ÒZ n ÏZ
ž 6ì fp â Ð{ ³ZÆkZgzZyâ ‡úZ•
E
~M%Zž ‚• 72Z ¸ðÃt Â2Z¸~â ¤' z O%Z²• {)z ~z éh.'yâ ‡gzZ ~^Îyâ ‡
ÒZžŽ •Ÿ( —‚ )gzZs²/w©ÝZXƒŒ6] dŠŽì 7yâ ‡/w©ðÃ6 gîÞZ
E
E E
E
~i ‚yâ ‡{z&c uË~ ] é)Š3!¼gzZ•~( ] é)Š3!)VñÂgzZ~ V2c
~i ‚<ÑJ g
Xì ŠŽñ•ë

[™s§Å<щgzZ :#Z
Ø Zè¦$
X ÌÐ{)z<

Ø Zè¦$
ZÐ <
~ [™s§Å<щB‚Æ2Z ¸sz {z LLV ; : à Z£Z^ËZ e

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


GE&
~x © Z {zgzZ•D hŽB‚Æ<ÑŽ ÚKZv߉X •ï Š™ûÒ5B Ì,q{Š™
»] ¬$
ì ;g Y eÎ »ä™ígzZ ä™̈¸~xs Zݬ[ Z:%¸B‚Æk\ZgzZ• D™Ì[ ‚g Z
gzZ °â » Tì ®
$
u * Å ( ._Æ ]ÑqgzZ äâi ) xsZh
$
ç{zt Xì ® ]ž 6
c Š zk]h
ñY c ] ñY 1™g Zû ._Æ ÅÅäâiÃxsZžìtžÜ
» äâi6kZ c
ì ~úŠ Ö (ZtgzZ]Zg „vŠ Å b§kZ c
ñYƒ ¬ZñÆäâ i {zžñY 1™sp,ZÐZ
Û ª@
Š ®ÌZz 7ÅkZpìg „,zì Zƒ –‰ˆÈ M Œ Û ùŽž
™7Âg ïZ »ˆy M Œ
gzZäâ it._Æ( ë! ñYƒŠ ®p»kZžñYc
)øiÆyZ {zž @ Šw$
,ZÃkZgzZ ñYƒ
•{ŠŽñgzZ bzgÅ]§
X ñYƒ¬ZñÆd
{zpï Š 7]úŠ s§ÅÍ•Æ2Z¸sz „•Æ]gz¢„
 Zg {Z'vß{z:
Š™s ¸ñf Î »Šzu Lžì egzZì @
ñY c ~ :Ð%$
Y w$ Æ äâ iz ]Ñqž•ë Â
~Vh‰gzZì ~gz¢çF
z b & Z~yZÆ™npzg¨Ð}u6 ~}g !
ÆgñZ‰gzZ
Zž• ë {zžJ
¤ VŒ 7~gz¢ *
ƒÈ0
»wZ ¸Zx Óì ~gz¢ *
™ qŽg s§Å„ wZ ¸Z¥
ÐZë Âì ‚ Ø èÌËc
g“ _Ð ]ÑqÆt i {ŠŽñw¸ðû< Ù ªI ZÔÛÔtzŠ JÔth
C i
XÐB™g (Z
á Ðq ) ZkZgzZBÃñZgÅg/c
kZ Â,Š hgÃwZ ¸Z f • ñZg¦½Z6gîxi Ñëž *
™t
: ¬ZñÆäâiŽƒ ì‡6 +Z q )Zžì eèYì yvgzZ ~Š !
]! '._Æw¸ÆyZ~
õg @
c q
w ¸» {z¤Z Ëc á žì egzZƒ Y^:B‚Æbzg ÅÏ0
w ¸bŽ%gzZ f •  ]
ih {zgzZƒ
Xƒ4Ðq ) ZkZŠ ¿Z»òŠ Mq
Z Ë~
èYì òŠ M ÐgzZ®„¹ °îtgzZ•f
 Ãw Z¸ZÆ°îvß,Z6gîÆw V
Û ÛgzZ xZgm»kZgzZ åÌ~ÄZt „B‚Æ kZgzZ åUÐ p ÒÆ}t
~g ‚t  åБ•
7wV ðÃ~ òsZ„gzZ òsZ}ÅT Hy Òä °î&w ¸h
]t :?Iƒ ÇZù ,q
X óì
ó xlÐùÅL L žì w ¸t{zQ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÅŠ Y{zì ³ #ÆùqŽž•… YtÂë
 žì H{zpì a
ë ƒÅðÃZ
ÐZgzZñƒlp¹ÐkZgzZ ñ M vßI: â iÆäâikZ:XÐ,™xlЦÑ?ŠÐZ
ÃÅyZŽì {zÅžì ì‡6]! Š ¯yâ ‡!²zsîgzZx»}ÐZÉ c
ÏZŽ c Š ¯{°‡q
Z
YÌ¿#ŦÑù6
Xì ^ ¯ÅÅkZgzZƒÅ~
[™s§Å<Ñ, Z {zžì ,ègzZg Zh
'× ÔŒZ¹ ] !
t nÆ Vzi ‚yâ ‡
»x ÓgzZ • 7Z{Š c 
iÐ VßZz 2Z ¸sz w Z¸ZÆ yZ ~ |èY B w Z¸ZÆ VÍß •$
Xì Hy Ò~}g !
Æooä\¬zug nvZŽì „z{zgzZì „q ZŠ°
D62 V ð^ŠßÖ] é…ç‰E !^Ï÷nû Êô çû iø æ$ ^Þ÷^Šøuû]ô Ÿ$ ]ô ^Þø•û …ø ]ø áû]ô
X 廄\ 5égzZ ð>sÜÂ{ŠZg ZZg øž ( •D39 )
T e * 
™kZñÐ b§kZ~ ]]_ÆÏ0 ]
ih c
Ï0 gz¢gzZ +Š kZvß{z
i]c
Ð kZgzZ D™]Š „._Æ kZ Ô_7ÃkZ vßÔñY {g ¹!
'
• Zƒ –~ mÀ+ Šž•
X ñY ~Š™p’~kZgzZñY c
Šw$
ÐV»éZÃ]Ü~|p•g D™Ýq
~Š hz%yŠ¤ Š™ ( c™)½Ã¼ Ð ~ yZž ñY c
ż ÔñY c Š™s¥~x © ZgzZ
Æøi LZŽ ñYƒ ¬ZñÆ ]÷ZpÅVÍßyZtž @ Š w$
X ÕZ ñY c Ã|żgzZ ñY
X •T ekZñ~]§gzZ+Š ._
XÐŽA OYÃ\ M~´ ˜òsZ ÒZ} i ZzgŠÆVpZ°{”g »Å b§kZ


•Z'Z0· •t) •ŠŽñg »6gîå~ ´ ˜òsZ ÒZ}g ø À` M —Z°( sz)t : #Z
â
~| 1380 ]Ãz~| â1389 {z²ì ] !
!‚gŽ CZ ä V,ZgzZ¸ ‰ 0 Åäâ iÆ #Z w M

:¤zì J uÅx * Z°¦Ñ ¹ÃzXì 7ÌŠŽz »V pZ°¦Ñ~ Vs9Â` M X åHA
ª %
9
vßgzZ ( • £ * ó$ gzZ xsZŽ • yx™ Q e]ðgÆ P ñZÎâ çE?EE
Ð xsZ ~ }g ‚Æ kZ
 )gŠ®
X •ìgv ¸s§ÅyZ® )

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ÃZz™Ÿ LZ {z V˜ 7x £ ðà ZÎÆVpZ°yZt ‚ÆVÍßèY : à Z£Z^ËZ e

X •k¦Å4ZÐw DZgzZ qZâZÔVñ*
Z—Z°x Ó

gzZ•D™Ÿ._Æx © ZÆyâ ‡kZs Ü'


 Û ÎâÆyZx ©ÆyZ
 zy M Œ
Æ< : #Z
X •D™xi Ñ6
yZÃyZ


kZgzZWZkiz»# Ãx ©Z :à Z£Z^ËZ e
Ö Óªì C™xi ÑÃVhyZ6yZ] ¸à Zzä™Ç*
X •D YG™Ÿt6
VÍß)g fÆ{)zŸ»Å

gzZì ¬ ‚yÙ| (Ð kZ ÂX •D™xi Ñ6yZÃVhyZgzZ•n


g"
UkZ¹ZgzZ :#Z
6
ÐkZ¿#ÏyÈƶŠ]Š ÞÅäƒwÎgÆvZÆÅzmvZ-·
X σ™| (

,™Ì~úŠ »äƒ›LZvß{zp¤
Zì Yƒ¬ ‚yÃgzZ™| (
ЬkZ :àZ£Z^ËZ e
ÐZgzZ• D™Ÿ._Æ2Z¸yZ {zpÔ,™ e »vZš
 gzZOg} izgÔ³7i úp¤
ZgzZ
Û )[ÂÅvZgzZ•ïŠg ZŒ
yMŒ Û îÐZ6
Ö ZgzZ•D ¯È0
# •D™xi Ñ6
»kZÃVÍß c VÍß
| (Ð kZX •ïŠ NúÆVWgzZ D™nZ²ZÐ <
 ÅÅzmvZ-x™ZwÎggzZ( ˆ
1:ÐZ äV,Zpì hgzZ4[ ÂÅvZž•g ë Ìt {zp¤
Zž ‚Yƒ7¬h
”™
X •D™xi Ñ6VÍßgzZ D Z™D™ŸÐ2Z¸ë! ŠwZ e
yZgzZì c
s Z‹ZgzZ 뎞ì ÏÅg xZÆ[ ÂRZ wVÅyZX Yƒ7ðñLÑZz ä™ (Z
gzZ qnZÅÅzmvZ-\ M Ô¸D Ñ7yZZŠp{zp•wÎggzZF ÅzmvZ-·ž¸D™
KZp¤ Y G 7g Ñ›vß{z‰ÂX¸ Dƒ7Zc¿6<
ZŽ •vßt b§ÏZÔ M  Å\ M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7Ÿ._Æ <Ñ{Š™wi * Z
Å \¬vZ {z J Û ZÐ Vâ !
 pÔ• ›ëž• D™gZ Œ i
ÅvZ wÎg·vZ ÑZ!Z Ñ{zžì Y M tŠ ™ùxsZ•z6yZ~ w q kZX M
ƒ7›{z D™
X •ìg| (
Ð MgŠkZ~¿#Å„ ZÍ

x¥z szcbÑŠt gzZì 7Ìx £t »ä™™f bÑŠ -ÆkZì HyÒ ä 뼎 : #Z


X •Ì

L yS Ž bÑŠ {zª : à Z£Z^ËZ e


`g {ÐðsZIŽ¬{zª) ó ó è×ÛÖ] àÚ t…^ì †³Ë³ÒLÆ
ÑŠ6
X •szczx¥{zì [ƒ™f »‰v:ZÐ~X•D™ª ( ä™

kZä?!ß Zz=gzZ ! o) Å ( kÓ{À 0


™wJùÃ]! 
)Y Hf Z} Z ! {z¤ÆVzW} Z  :#Z
• ² ÌÐ ?Ž Æ VÍßyZ c
g °Z/xÆg °Z „ }g vgzZ x ©ZÆ VÍ߉ „ }g vž 1
{Š c gŠgzZ[ ZßY æZ ÅyZÉì ykZ »Y æÐ Xžvß{zX ?Vƒ ~g Y6
i¹ Ð \ zZ } g v
 gŠ¼ Â~x ©ZÆyZÉ •
ùÐx ©ZÆÅzmvZ-wÎgn ZgzZvZŽ „zsÜ1ì 7„
Z )ƒnÐp ÒÆo ^Zc
( ƒ{”~

•ÆéÅ„yS Ž B¯[ZùÃy Zvßžì „,Z .Zz : à Z£Z^ËZ e


•²ÌÐyZ c
 z[ÂŽ „z1N YG 7Æ™q
Æ< Zq
Zp¤ gŠgzZ ð>ðÃ~x ©ZÆyZgzZ
Zì 7\
X ñYƒ (ZÆp%c
ƒH¬ZñU•ì eƒ¬Zñ

ÔwÈz IZ}g vÔz'M z ]³~g vÔVâp}g vÔkÓ}g v{zžì 3g hgÃyZ ä ? :#Z


Æ t £}g ‚}g vgzZ w ZñZ}g vÔŠ ÑzZgzZ V- ç ~g v
ÆvZgzZvZgzZ ,™Ÿ~ }g !
»Y æ~TžOg} hgÐZgzZ•g D™g ïZР䙟._ƬÆÅzmvZ -wÎg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Þ ‡áZzÕ{zžì y kZðûä MgŠÆë!
p°. ÐúgzZÐ MÆkZ „:gzZ7„ykZ
ì {Š™wi *
Ðs§Å ( \¬vZ)

Û x ©Zt 6Xž•¥#Ð #
ØŠ™n• Ö Qx ¬gzZY ZÔY fÔvZ¶g •VŒ :à Z£Z^ËZ e
ƒ spx © Zt gzZ —Z°t Â,Š™g ïZ vߤ
•M ZXì HI*
Ã~qŸg kZ Åy ZgzZÔ• ‰
%ZÐZgzZ•‰ƒbâ s§ÅkZgzZì à ™g (ZÙñ{6kZgzZì 1™g Zh
'× ÐZ äVÍßp
à ©ª~Š ¬
Xì 1™%ZwzZŒc
kZ ä??ì 1™wJùÐZ ñƒ DƒWgzZðñÔ›ä?
yZž 1™IùÃ] !
Š ÑzZgzZ I Z}g vgzZ t £Ænx Ó}g vÔV ³~g vÔyp}g vÔw ZñZ}g vÐ 2Z ¸sz
Xì eùt?N YGŸ~
gzZY f¼Ð ]úŠ ÅÔ¸ZŠ ZŠÆ•Z'
Z0·•žŽvZ¶g[;ß Z†0·•Z
 n ÏZ
Ö Ó._Æ <Ñ{Š™wi *
Vhžt gzZ Hy´Z »]gz¢Å# ÅvZ ä VrZ Âñƒ WO¦ZŠ
A Ü z kZ ÔñY H qŽg „ s§Å<ÑÅq
%ZzÅyZ~ Vzàx Ó‰ ÑÑ {uzvZ nÆ
Ö Zž¸ … YÃ]!
y Z »# kZŽÐ s§Åòg »zŠ·6gîm{ ˆÅk
 s ÜÆyZgzZNƒ
Xì * ™ (êª) ÁŽ._Æ2Z ¸Æ
™q nZÅyZ *
Ö Ó._Æ y â‡Æ x ¸~uzŠ Ëx ¸ÌŽž7— ðÃ~ kZ
Æ 4Z {z Ï}™#
x Zwà * z σ ,@
Z:¤
i~ž ¹äá Zzì ˤ Å7Z~gñZx ÓgzZ Åw ZjZz ]ÑqgzZVŽ Zzg
i ëž ¹B‚pì &x Zwà *
Èâ ‡~ x ©ZÆ * Ù ž 7— ðÃ~ kZgzZ Vƒ &
i y›C
iB‚Æ]gú+Z Ëðä
* Û ž•Ù Š ëÔÐ,™Ÿ._Æ÷Z•
Zžì Ht Âyâ ‡úZ• Û
{zžt Š°ÔƒZ w ‚ 17 ._Æ 2Z ¸‰gzZƒZ
ZiÐ w‚ 20 c ZiÐ w ‚ 18 /ÅT}™
á ]gú{zgzZƒÐ ~qŸg ÅVâzŠ *
Zw ðÃ6VâzŠ yZ ƒ: Ì{”~Š • itgzZƒg ZfgzZ¾!
]gú
Xì 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7gŠ ™¬ðÃ6kZ~ |pì ‚
gŠ NZ »äƒx ZwÆ*
i {zžì YÈÑZzì Â

ìk Þ ‡ÌN~ ÏeÐ ]gú»Š%Ë6gî¦Ñ²X $
¯. Ë Y ~Š 7Zw ðÃÐZ Ô Y Y H
CY VJ
 ZwÅVzhÃgzZ{k
 e .
¯t ÂLgzZXƒ: VY „ 2 ZeÐ p ÒÆx £z ]Ñq {zp¤
Z
E
ðÃîp©3E
Xì 7ðZ' "ÙJªx Þ•BvßtpXì H[‚g Z»x »x Zwq
E ZäkZèYì
x Zw*
ižì HÌt {z² ?ì ‚
g pHÔ•y ›ëž It »y̈Z,Z~]gßkZ
»2Z¸ÆyZ ÌŽž•… Yg ñnkZXì {”" ._ƬÆyâ ‡Ðp ÒƵZzgzZì
U
M Âσ ._Æ yâ ‡kZ š
t g »y  F
Å#Ö QZ ÛZ
 ÂX ǃ Ç» 4Z {z ÔÇá á ÃkZÆ™g Z Œ
Û ž‰ÏñYƒ à Zz ¶Šg ZŒ
._Æy â‡ÏZ ÌtèYì wq »V!Z• Û b IÃqC
Ù Ì#
Ö Q
Û » )5 Q ~uzŠ c
X {)z( {• Û#
ì C™ŸúZ•Ö Q•ÆTì C™Ÿ
[ÂÅvZ6gîåÃVÍß~o ÌËŽt ‚ƦZŠ kZÔŠÆ\¬z: 4vZ n ÏZ
{Š c
i¹Æ "0
!
È Ð MÆ kZ Ôñš s§Åä¯ ÁqÃ<
 ÅÅzmvZ -wÎgÆvZgzZ
Û Ãª
bŠ rz•  ZfggzZ ÙJ{zŽì C™¿#ÅVzŠ Zg Z yZÆ yZ6gîåqtèY• Dƒøw
Ö Qtž @
gzZ VÇ| (ðsZ ) # Og ¹!
ÃòÝgzZ ~ô„ Ö QkZgzZX • T e
 Št ‚ LZ Å#
X}Šg Z ¦
Ï0
 Û »vŠ
i~[ »gÅx Z ¸Z! f•

ì *
™tgzZ* ¤ZŬÆÛ{ LZ*
™® ™tÐZgzZ *
ƒ.»¬Æ[g LZ »VÍßgzZ :#Z
X ,™]Š „ÅkZ{zž @

]Š „ÆvZÔðñ}g v
Åx ©ZÆ\¬vZ ?žìt p»äƒ›gzZg Z¦ :à Z£Z^ËZ e
7]Š „Å Ë{z´Æ kZ 랃 M
Èù ?:¤
z Ôz™ntut ‚Æ ÏZ sÜgzZ z™®
 ¤Z
Ø Ð<ÑÅkZ ?Q ?Dƒ7m
tXƒD Zz™ÌŸ™? g {>t ‚ÆË{z´ÆkZ ?D™
ä\¬vZŽì Ú{z ¸Xì H™f~ˆy M Œ Û ä\¬vZ »Tì uÑ{z ¸Xì 7e
Û tb
f {zž ‚L Lì Hn•
ª çF.E
28E
gzZì c Û n•
Šg Z Œ Û 6Vëñw yzŠ ˜ ÐXì ÅyÒÅòg »zŠ·

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:äVrZž ó ó, ™ZŠ Ztb ŠpVð;LZB‚Æ
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø Üûãö Þø^fø âû …ö æø Üûâö …ø ^fø uû]ø •æû „öíøi$]ô
D31 VèeçjÖ]E ²
Xì 1¯( Šqz)[g CZÃV3zgŠgzZV>¬LZ™hgÃvZäVÍßyZ
ÐwÅy â‡ÃùZÑ{” c™äVrZª1¯[g {z´ÆvZÃy“gzg xZä[ÂI Z:
Ð 2Z ¸szgzZVkÑ•‚ŠpŸLZ Âvßt²X¸ D™._ÆyZŸLZž 1™g (Z
%N{Š c
Z ?ì ZæE
x ©ZÆ> Zg Â~o òsZ Ëëž¾t ¿ðä i yÃÐ p ÒÆðZ'ÂX •D Z™
Zz™Ÿ._Æ<Ñ{”c™tèYì D
vZgzZì Le*  Û »¿tÂÐ,™Ÿ._Æ
%gzZ•
¯t* Û [ ÂkZgzZÔì c
nÆx ÓyZgzZàÛn`Ú6V1«Èy M Œ Û c™ÐZä\¬
Š}Šg Z Œ
Xì cÛ wi *
â• ™
vZ Ì>g Z žŠŽz! 
ÆkZÔì D Û » Â{zì LeŸ._Æx ©ZÆ> Zg ¿Ž :
%z•
gzZX •ŠŽñÌÆp’%x ©Z¼gzZì ˆ~Š™p’~x ©Z¼ ~Tì [ Â{Š™wi *
Å
• cg {Š c
Ôås§ÅZ i »p’Åòg »zŠ·èYì Ð x ©Z6gîx ¬m»gñQ {”p’)t
~ kZ ä Š·ž c
C ä ëž 6påx ZwÌV; Æ yQŠÎ‰Xì Áp’~ x © Z n kZ
^z5gzZXì x ZwŠÎÌV; ÆVÇ|gzZ ó ßó #
Ö ŠÎÐ wâ Æ ð¸LZLž ŠÈgzZ ~Š™p’
L c
Û x ZwäxsZÃX•x ZwV;ÆyZ Ìx lZ {z¼ Å qçgzZì x Zwq
gZ Œ Š 4
ÆVâzŠ òg »zŠ·
m! Ù ªgzZXì x ZwÌV; Æ òg »zŠ· gzZì x ZwÌ~xsZt ì ógó ºZ ßLž
z ~C Š
L 6ì c
X {)z/xÆy Zc
ƒ¦Zß c i {zì e•x ZwgZ ¯
ƒ*
äVâ ̈Z&ì F
šÐ x © ZÆ( 2Z¸) ùZÑsz ( yv)g¢»x © ZÆ> Zg ÂÂ
ŠÎ:gzZ D™7wìgZ ¯ÃgZ ¯žŽ vß}uzŠéÆyZgzZyÚ*
ž 6ì 1{Ðk0
LZ
gzZŠŽz!
ƃ gzZŠÎÃ
 kZX¼ » b§kZ:gzZ•Bx ZwÃqçx Zw„:gzZX •D™g¦ðZ'
YkZÐ~ VƒUÆuÑy›` Mžìt] !
gzZ•g D»êJ¹Ð + Åk\Z¹
Ž • „ ÁgzZ•áZz ä™gï Z »kZX Á„ ¹gzZ Ôì x ¬~ Vzàx ÓŽÐ ~ Vƒ UƬ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ð <Ñ{Š™wi *
ÅvZ²• ñƒÇg { izg » Ùñ{ ÂÒZÉ • D™] !
~}g!
Æ kZ
Å ~tKÔ• ìg Y G ÌegzZ @ Ø
fgzZ Í~ kZ ðÃgzZ • ìgƒ Ÿ™?
™7kCª
k7Ì( sz) yâ ‡B‚B‚gzZì @
™Ì‘œgzZ @
™Ýq Ì[½›¸Xì „gƒ Ì]g c
i
x ©ZszÆVkÑ{” c™Ìx © ZÆy“gzg xZgzZXì ;g™ÌŸ~ VÍßB‚ÆkZgzZ
gzZx © ZÆY x[™s§ÅxsZ „éÆx ©ZÆy“gzgxZgzZ•dÛ {Š c
Œ i¹ ÚÅ
Š·g xZt Xì c Û x ZwÃVzq{Š™w 'gzZ b IÃVzq{Š™x ZwÅvZäVM•eÆY x
Šg Z Œ
._Æ kZgzZì ‚ g ÌyZZ6> Zg Â{zžŠŽz! zŠg~ > Zg Âä VrZž¸Ð ~
Æ kZ Hw$
I!
Û Ìw 'zx ZwÃx ©ZÆ+ Š äTì •q
E
Šg ZŒ
gzZ c ZÐ~VÎÆ ïGG B-ot gzZXì @
™ÌŸ
™g Ñ~]Š „IZgzZ+Š I ZÃ\ M LZ~ÃKZ {zŠŽ z!
ÏZXì @ ÆkZpÅÌžz ¶~kZ
:ì c â• Û ™f~žg Ie  M kZä\¬vZ»
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø Üûãö Þø^fø âû …ö æø Üûâö …ø ^fø uû]ø ]æû „öíøi$]ô
D31 VèeçjÖ]E ²
Xì 1¯( Šqz)[g CZÃV3zgŠgzZV>¬LZ™hgÃvZäVÍßyZ
¸n
g {izg nÆyZ: Ô¸ D™ qÃg:¸ D™{>Ãy Z Â: ( òg »zŠ·) vßtgzZ
ÃÏZgzZ¸D™®
 ¤Z~Kx ZwÃx »{Š™x ZwgzZw 'Ãx »{Š™w'ÆyZ Â{zX¸_7
i ú:gzZ
Xì Hg ÑuÑz¬ »y Zä\¬vZ
B‚Æ+Š »X• D™ q nZ Åx Z¸Zy ZŽ •vß{z J{Š c
i~¬ÌÐ ~ yZgzZ
{z•D™Á Žs§ÅyQŽ ÂX •i ‚yâ ‡JÆ[f· MgzZ•ãf+Š ÑŽ X 7„mðÃ
”{Š c
h i~]Š „ÅvZ)gzZ 2~¬h
”{Š c
iÐÚÅÁ ŽÐ y“ggzZgxZÐp ÒƬ
X •26

, ZÔC™7]Š „ÅËÐ~]‡‘{z´ÆkZÔC™7{>ÃË{z´ÆvZt‘‰Â :#Z


Þ ‡Ôá Zz + Y ÔáZz ÕÏZžì Z
Æ x ©ZÆáZz ä™Øgz .Ôp°.  Zz6yZ „

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û gzZg:Ð MÆËÔ,™:tìÆË{z´
X , ™:g (Zâz•

Û ~ŸkZ
¹žŽ x ÅÑZ >gΞ 6•ãZzgzZ ôܹ x ©Zƈy M Œ :à Z£Z^ËZ e
H™f Ì»]gz¢Å¬{Š™wi * H™f Ì»];=~TÔì©pZ >gÎx
Æ\¬vZgzZì Š
:ì \¬~g ! ›• á g ZXì Š 
áû]ø lö†û Úô ]ö o?Þôù]ô ØûÎö ÜöÃø _ûmö Ÿøæø ÜöÃô _ûmö çø âö æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ô›ô^Êø ^³n& Öôæø „ö³íô³i$]ø ²
ô ] †ø ³nû Æø]ø Øû³Îö
D14 VÝ^ÃÞŸ]E àønû Òô†ôŽûÛöÖû] àøÚô à$ Þøçû Óöiø Ÿøæø Üø×ø‰û]ø àûÚø Ùøæ$ ]ø áøçû Òö]ø
ŽgzZì ÑZzä™ Za »}igzZVâ • MžŽ ÔZÎÆvZ Hž £ŠÈ ( ÅzmvZ -) \ M
Û \ M ?VzŠg Z Œ
¬tÃíž £Š â• Û ŠqÃËgzZÔ êŠ7Ãä3ðÃÃkZgzZì êŠÃä3ž
X * 
ƒ: ¦Ù Ð~VÃæÂgzZVz™wJxsZ~¬Ðƒ
C žì Zƒ
Ô*
g eÐ kZž *¯(„  zŠ ) àzÐ b§kZ CZÃË{z´ÆvZ »y̈Zž Zƒx¥ÐkZ Â
D™„  6{Šç'NgzZ ~g ù Æ G™z Y 1zZž 6 ÈÐ kZgzZ ´ghZz ,y QÐ kZ Ô*
g å ÃkZ
c
cÅnË~ kZgzZì ãZzt gzZì q
ZÐ ~ q Zâ Z ÅuÑt Xì Ð ~w qZÆuÑÔ•
X 7qZ 4
:ì cÛ ~y
â• MÆžgI>gÎÏZä\¬vZgzZ
D164VÝ^ÃÞŸ]E ðõ oû•ø Øùô Òö h% …ø çø âö æ$ ^e&…ø oûÇô eû ]ø ²
ô ] †ø nû Æø]ø ØûÎö
Û ( ÅzmvZ -) \ M
Vz™lˆn Æ ä¯ [gÃgzZ Ë ZÎÆvZ ~ Hž £Š â •
Ù gzZZ÷{zèÑq
Xì ´ â »qC
Û ?ì [g »qC
:ì ÞZÈâ • Ù ù \¬vZXì [g »qC Ù \¬vZ:
^â÷ †û Òø æ$ ^Â÷ çû ›ø šô…û Ÿø û]æø lô]æø ^Ûø Š$ Ö] oÊô àûÚø ‚öröŠûmø ²
ô ô æø
ì C™{>Ð> Ø Z™ c ÙpÔì ~}igzZì ~Vâ • MŽqC Ù Ã\¬vZgzZ
D44Vð]†‰Ÿ]E Üûãö vønû fôŠûiø áøçû ãö ÏøËûiø Ÿø àûÓô³þÖFæø åô ‚ôÛû vøeô xöfôŠømö Ÿ$ ]ô ðõ oû•ø àûÚôù áû]ô æø
X B7ÄÅy Z?pì C™yÒÄB‚Æp°ÅkZ {z1ÌqðÃì 7gzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Æß{zì eÔì @
¯ [gÃVz)gzZ @
¯7[gÃvZt Ôì t‘Ïgz$q
ZŽ y̈ZtgzZ
Û ‰ÔVƒ 4Zî„Ð ~ Vâ ̈Z c
ŬÌt X {)z wVZÆ kZgzZ yú• Vƒ 4ñƒ} {
Û »{zÔH (ZäTgzZìÐ~q ZâZx¥gzZszc
Xì •
:ì c Û ~žg I>gÎÏZä\¬vZb§ÏZgzZ
â•
÷¡’$ ËøÚö hø^jøÓôÖû] ÜöÓönû Öø]ô Ùøˆø Þû]ø pû„ô$Ö] çø âö æ$ ^Û÷Óøuø oûÇô eû ]ø ²
ô ] †ø nû ÇøÊø]ø
Z ä kZžì (Z {zèÑq Vz™lˆÃá Zz ä™êgzZ Ë ZÎÆvZ H Â
ﻃÂq
( 114:x ÅÑZ)ì ~Š Ÿk0
}g v
:cÛ ~e
â•  M à ZzˆÆkZgzZ
Äû_ôiö áû]ô æø 0 Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû Ûô Š$ Ö] çø âö æø ä́iô ^Ûø×ô ÓøÖô Ùø‚ôùfø Úö øŸ ÷Ÿ‚ûÂø æ$ ^Î÷‚û‘ô Ô ø eùô …ø kö³Ûø³×ô ³Òø kû³Û$ ³iøæø
D116 !115 VÝ^ÃÞŸ]E ² ô ] Øônû fô‰ø àûÂø Õø çû ×% –ômö šô…û Ÿø ]û oÊô àûÚø †ø %øÒû]ø
ðûx¯ÆkZÔì )Zzï»Ðg ±ZÆs »ZgzZ ðCx¯ »[gÆ\ M
7ÑZz%$
Zž•,Zvß{Š c
+ â I »yZ\ M¤ i~*ŠgzZXì ÑZz+ Y[pgzZ ÑZzG
 [p{zgzZ
X ,Š™{ ZeÐ{ZgÅvZÃ\ M {zÂ'
TÔvZ kZ „, Z ÔD ¯ 7ti ZggzZ Û{Ô[g Ôà z ÔŠqÃË{z´ÆvZ\ Mž 6 Â
Û wi *
ðC~g ¶ Z]ÜÆkZgzZ ?ƒ D ¯ù ( ëz) ÁqÃË{z´ÆÔì ðâ• [ Â×ä
 ¤Z ÅÆgzZVÍß~¿#ŬÆvZëX •`ƒåÐp ÒÆw°~x ©ZgzZÐp ÒÆ
®
:ì ;g}Šx¯ »\¬vZ „ZÍÅqÏZgzZX Vƒ{Š c i {zp¤ Z,™ù
ô ] Øônû fô‰ø àûÂø Õøçû ×% –ômö šô…û Ÿø û] oÊô àûÚø †ø %øÒû]ø Äû_ôiö áû]ô æø
²
X ,Š™{ZeÐ{ Zg ÅvZÃ\ M {z Â'+ â ì »yZ\ M¤
Zž•,Zvß{Šc
i~ *ŠgzZ
X ( 115 :x ÅÑZ)
D121VÝ^ÃÞŸ]E áøçû Òö†ôŽûÛöÖø ÜûÓö$Þ]ô Üûâö çû ÛöjöÃû ›ø]ø áû]ô æø gzZ
XЃ Yƒuæ?GÂvßä™®
 ¤ZÅVÍßyZ ?¤
Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


)‰ì „, ZÔ*
¯ÁqÃvZ)žt {zgzZì H™f ävZ¶g •ž 6ì „q
Z ÂZ×
VâzŠt X • n
gø-áZz ä¯ {)z à zÃvZ)‰ž 6ì * ¯ ti ZggzZ [gÔÛ{Ô[ZÔ à zÃvZ
"7 i únÆvZ)( •BVY ZæE %NgzZ •)Ã]Š „ÅvZ)y›‰A X •7Z,q
Ü z kZ²ÔÃä™{>gzZ
%NgzZ •{zÃä¯ÁqÆvZ)‰
wZe 1 :Ã[ ÂÅvZžtgzZ B7ZæE
)g fÆ yZgzZ ,Š }ŠzgŠ » ÞZ 2Z¸7ZgzZ B ¯ ÁqÃ2Z ¸Æ Vâ ̈Z &y̈ZgzZ ñY c
Š
ZgzZ[‡gÔ[òZÔw ZñZÔVâp
X N Y ñZz™Ÿ~g t
á Zs§ÅkZ~bÑŠMgzZ•n
{g •
X ì [g¦ g {Š Zg Z•»ì¼ ¸

 hä ]ZágzZ]2z u“&Ôì I YzݪžŽ ìÆt‘ž: :#Z


Š w Ze~•
yZgzZì c
VߊÆ
Xì„»]¬gzZ ñÔê6

Y ÌÇÅ?c
kZ {zžì 7^ ݬËÐ~xsZY fÂnÆy›Ë :à Z£Z^ËZ e
Ù gzZ]!
wÎgXìž{ »ÅzmvZ -x™Z wÎg sÜtèYÔ}™ÇÅkZÆ™tÃò :C Ù Å
C
Þ ‡] !
. Ù {z´Æ yZXì ~gz¢ *
ÅòŠ MC Ù ÅyZž• ,{z „ ÅzmvZ -x™Z
™tÃ]!
C
x âZ Ô•1Zx âZ )‹g Z[ZgzZì w qt ~}g !
Æ#Ö QY fZ
 X Ìh Þ ‡gzZì $
Š F
. Ë ƒ ÌwJ
x Z™/ôž ‚gzZ É@ g¤{Š c
á Zzp ( vZÂgN
i ÌÐ yZ c á x âZ Ô´ â
 0£Zx â ZgzZ w•
eÎùt ~}g !
Æ•qÆ2Z¸szgzZ Vzi ‚yâ ‡ ÂÔì ¬¸ Ì~}g !
ÆevZèg
Ù Åy Z)žì Y Y
ðà »yZB‚Æ+Š „: Ô7! p ðÃÅXÐg ±Z ´Š ( ñY HtÃ]!
C
X •ngm{z~]Š „Å\¬vZ „:gzZì m
Û »kZ Âì Y™tÌ+Š êL ¬$q
Å
¶g •~}g !ÆTì w HÅJz• ZZ

%NÜ) 46]ágzZ ]2z u“Ô ÉuÔ¬Ôª
?• ¦ ( ] Ì~æE ˜ ÔÕ~ kZžì câ•Û ävZ
Zž•D M ( ] ZŠ §)],Úd
kZy ̈ZW¤ ¾zÐ,Z,Z~x ©ZgzZ2Z ¸ÆyZ n ÏZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÅyZgzZ … â ÃyZù ?•D Zz™ŸÐ 2Z ¸yZù {zž}™: & ¤ÅkZ Ì{z Âá™g¨6
X •D™& ¤
Þ ‡e
r šZ ùZg f ! fèY•IYÐ +Š ë›vßÐ ¹žì k\Z. .]!
tgzZ
 ( ã=Ô~Š·„ ñƒÆgzŠ {zgzZì Zƒ¯Âzg ZŠgzZyZô6
ÏZXì ;gá x »t )g fÆ„ kZ
 Z¾Ô( {)zxi Zw_gzZx©ØÔx2ݪ)Š ÒZ b§
 fgzZ+
kZ {zXì ;g™x »t)g fÆ{)z+
Åx © Z {Š™wi *
ÆvZgzZ x ©Z {Š™wi *
ÆvZ vß ÒZÐ T• D™³ò m{ q
Z Å
D™g ÖZ »À} (•D0  gzZ•Tg~ª
ìËÐ~x ©ZÆvZ {zZ ˜ Ð |
X 嬊7Ì~[ZptÂäVrZX¸7„… YÃkZ Â{zž•
Z ~ }g !
q Æ ]gúy›Ð ( -i
gM%Z s M õZz) Voice of America
Ù â Å;gE- - JzZ~T å Zƒíx Z¤
äkZ ( ¶úæ ª) ¶ð MWz6Å]xsZgzZy M ÅZDC z6
Å!gŠkZ ]gú~ xsZž å ¹ä kZgzZ Ôì CIg Z,~ V
Zgz ]gú~ xsZž å ¹
Ð _Z÷V ˜i²~Š:•gzZ Xì @
ƒ&Àn Æ V Âgú! fë]‡zZ ‰žì g Z,
´ â Å{‚:eÆwâ À]gúV;zÔ•Ç*
Xì k x © ZÆðs Z<Ñ0
1Ð V¹Š°( »‚ :e )tž7x¥=
èYì 7Ðn }g øt pì Š
ñYƒ]¯g ZŠ: {g » Z(ðÃ~à¤Z6gîÆ wVÔN Y0´ â Åg ZlâZ 'gú‰žì e
Åìt:gzZì {”" U ÌV; ÆkÜZ G ZgzZ g
î%¬ž ‚ÂqtgzZÔVƒeq qZY U
gzÆkZgzZ
Xì ]!
~(¹c
Åõ¹tžì ]gz¢
å~g ¶ Z ó ónc
°ZL L„¸ {h ZiŠ q
̀q Z n kZ Ô• Tg IYÐ x © Zy Z {zèa :
g ! ÅVzq b§kZ kZgzZ Vâ{g »~ [f:ž å ¹ñƒ ˜ äBôŠ Zi M q
Ôì B Zž
‘ 'gúÌV ; }g øžŠŽ z!
ÔV- 1) ]0 í!gzZ Vâ {g » dZgz c ´ â
ÆkZ ä kZXì k
7]gz¢ÅìtgzZì ãZz¹tgzZX ½]! ´ â Å ( Vzg ZŠ Z} (} (
t• k gzZ Vâ {g »
Š™ J0
z ŒV; Æ yZžì c ZÃV\ M ÅVÍßyZ ä \¬vZpÐ q“
J
³%kZ ëž

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š 4
X •` wÈ7Z{z•ÍõŽ V;LZÆyZgzZXì Œq Æ[fIZŽì „zðYZ
~g ‚ Å ~g ‚ *Š gzZ • ìg g Z ¦
Ï0
 Z) ] ¬[fI Zž • ë Âë
i ~ ( Vzƒ0
gzZ]2zu“Ô]÷Zp4ZKZv߃
 ÔŠ
ƒqƒ`gÎ »ª
‚gV˜1ì:²gzZ~}ƒ0
Z
•ñƒ} 7

$NŽ c yZ~ kZèYÔOgi !


Y ZðZÔ å›E Ъf kZÃ\ M LZ {zžì ~gz¢6VzW :#Z
Û ùtžt™| (
Xì ̬._Æã M Œ Ð kZì @
Y cykZ » æz tgzZeB‚ÆnZ¾ZgzZ
0
:ì yâ • Û »\¬vZ
ø òô ³þ³5 þÖøæû ^öÊø ²
áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ô ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø
Û » vß „ ,Z : Ô}™: ( ¬z)ê ._Æ ( 2Z ¸) {Š™wi *
• Æ vZ ðÃŽ gzZ
ÓZ )X •
X ( 44 :>Z

ggzŠÐqkZÃ\ M LZy̈ZWq
LZžì ‚ ZÔì ¬tžÌ{z´ÆkZ : àZ£Z^ËZ e
ÐyQŽì ;g &wÎg nÆã;ŠŠ c
ÏZÃVÍß~Vâ â ix Ó\¬vZgzZìg™0{È»t‘Ü
z œLZ Ât Ôƒ Dg å{z´ÆvZ ?ÃXt ?ƒ D™VY]Š „ÅVâ ̈Z‰„ LZ ? Lž
L ¸ë
{uzvZ {zž•Dg ¸Z6]!
kZÃVzWŽ •gñZ¸'•7´ â ÌÆ]ñÏ0
igzZyv
ËÐ~g FgzZ êŠ tigŽì @
ö gzZ @
îŽ Ôì @
g â gzZ @ 
™{0iŽ ,™: ]Š „ÅË{z´Æq
ÑÑ
ÆkZùQ Âì @  tXì @
™\¬vZsÜx »ƒ ™g Z-âgzZ"Ž Xì @
Ñ¥gzZ@
´ŽXì @Û«
â•
?ñYc Ñ »kZÃË{z´
ZIq
ä™cgzZ™6
qçñzyZÄkZèYì ~gz¢* á Zs§ÅXë Z¹q
™{g • ZVŒ
Ø Ð<Ñ{Š™wi *
ä™Í™? Å\¬vZëž•ë {zX •DY 7~tkZ6
gîÒZáZz
Û Z c
gZ Œ Û Z »¬ÆvZ ?HžÐ}Ðy ZëÔÐâ7 Ð Vß Zz ä¯ q•
ƒ D™g ZŒ Û zÝZgzZVß Zz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¬s ÜÆ yZ ë6Š ã ƒ ï Š ¤6¬ÆvZÃ2Z¸sz ?H ?ƒ D™7„
ÏZgzZ ?7c
X VƒïŠ:¤ŠŽ z!
Æ+ â Ã2Z¸sz{zžì eLèYXÐN Î
gzZ D™g (Z „ÃaZå{zžì ð¯t „]¡ÅkÓä\¬zug nvZžVƒH~
Ò»}uzŠ Ë™hgÃkZgzZƒ ;g| 7~ Ò» ËD̈¤ ðÞ‰,ZX • Dƒ Zc¿„6aZ
™7(ZWðà ?ì êŠ ¤ ( ì c
M™hgÃT ) Ò»¬{zžì YY Hg¦t H ÂñY~
ƒg»6¶Š¤zßF
c 6Ò»kZÃÒ»kZ ?žì 7„]gz¢Å{7 ÐkZ…n ÏZX Y
• D™„, ZW?ì ~Š VY¤6kZà һkZ ä ?žÐ â7 t sÜÐ kZ ë ?7
Xì [ƒx¥ÂbŠ¤»kZÐ÷gzZ¿ÆkZèY
ÂñYƒbâ s§Åű~uzŠ™hgÃkZQÔÇb ïÄ•Ãű˿ðÃZ
 „,Z
7t Ð kZ ?~Š VY¤6űk QÃűkS ä?ž ǃtw ZÎ »{7 Ð kZ6gî~¡gzZ8
ÃaZ kZQ}Š¤ÃqT{zžì 7(ZWðÃèY ?7c
ƒï Š¤ÃkZ ?žÐg7
Û ZŠžì x ¸t „, ZX}Š hg
mvZ -x™Z Ñ ( [ IZÐ f)g xZXì 7wðÃÅg ZŒ
-\ M ~q Ëä VrZpÔ• ÑÆvZ\ Mž• ï Š „ ZÍë :Ñ ìgzZ ñ M k0
Æ Åz
X ñÑ7yZZ6ÅzmvZ-\ MgzZÅ7q nZÅÅzmvZ
è<Ñx © Z Gž • D0
ñƒ ë ÃVÍßi ‚g2Š z i ‚ yâ ‡} (} (ë „,Z
Š·ž 6{)z {)zì {”"
U •gzZ •Æ¹gzZg Z0
ígzZ yÕz d •á } (Ôx¹ðsZ
6äƒ `g {ÐðsZIÆyZ bŠÈt »y ZsÜÂX å¹~}g !
ÆÅzmvZ-x™ ZÑ ä
ZW
<ÑÅ\¬vZvß{z~|èYÇg~{CKZÐkZ…\¬vZ ?Yƒ7i Z0 ZÌL
ƒ {zðñ~p9²X •ïŠ ½ZÃ{z´Æ
gyZZ6|Žì @
|ìÆvZgzZì ‚
Xì LggzŠÐòÎ âƬ{Š™wi * gîå{zgzZXì ꊤ6
ÆvZ6
Å yâ ‡gzZ ì ]gz¢Å x ªÆ VpZ° 5gzZ âúÅVpZ°ž¾ t y̈Z ðÃZ

kZ?ì ~gz¢bŠK
 F ]
x ÂgzZšoh gzZì ]gz¢ÅÝz{Š c
i¹~(·_Æ)ög D

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gz$ÆnkZgzZXìÆyâ ‡c ì êŠ ½ZìÆvZ{zž Çi77tÐkZWðÃ~wq
Š 4
wZI ZXì Hq ÆG ™7òŠ M „z]2
î”û Zz w ZIZ {zž } T7Ã|ÅyZZŽì @
«Ð ~XÔ• qZâZg e ÅyZZV ; Æ yZgzZì x * Š 4
» ( ¿) ÷gzZw ¸yZZq ÆGî”û Zz
Û Z »y !
Zq¶agzZìg ZŒ
Xì ¿»Y ¡ Û Z»wŠ q â
iq~ŠÔì ¿»wŠq~uzŠÔìŠ NZgzZg Z Œ
¿ÆY ¡ Û ZÆwŠ z y!
ZgzZ wŠÃg ZŒ i c Û ZÆ wŠ sÜ *
gZŒ ƒ 4ZŠ ~ yZZ ¿ðÃZ

 û Zz <
Xì }Yî Ø è {z „:gzZXì 7Ð ~ ®
 IZ <  û Zz < Û %Æ
 IZ {z Â}Šg Z Œ
»i ú¿ŽgzZì qhZ¹i úž•ëgzZ D™7ì‡i úŽ vß{zй:¤
:i ú{zìÈ0 z
s ÜÆkZ Ât Y7wïÐ x ©ZÆ> &¿g @
ÐZ It sÜ»kZÔì YZ¹ÐáZz"7
Xì @ '
™ì‡uh ×
 Zz6Vâ ›ëžì t Â]!
ÅvZŽ s ÜÆ VÍßyZÐZ ëž åt ÂZ Å k\ZgzZ
Û xi Ñ6VÍßÐZ~ òsZݬ›š gzZ• D™Ÿ._Æ VkÑ~uzŠ™hgÃ<Ñ
ïŠg ZŒ
ÛZ
y4X •D™7ðÌg•gzZg±nÆyZÐZëÔ,Šg ZŒ Zzxh
'× ~ ä™ì‡uÔ•
yŠ {zgzZì aZ ]Š „ÅvZžì HòŠ M q Y Ñ1 ]‡zZ ‰Àg•)vZ
Z ( ì VŒ ‰ì @
ÅvZžì HB‚gzZì } âg 2 ÆyZgzZ ‡â N ¬ŠÐyZì @
Åx * ™ %fgâ Y6x *
ÆVG]Zg
© ÂgzZðñ{zgzZ ?ǃw=x¯t»kZ H ÂÔì aZ]Š „
 6
?Çìg„
[ÅVÍ߃  H Âì ¹V- ä VÍ߉žì H{zX •0ZwZÎÐ ¹ VŒ p
Û•
Û »Š Z•
Û ZgzZ ?ÇñB竽ÉZg ZŠtgzZ ÏñYƒ
E
X {)z{)z?ÏñYÅ[b§ÏZgzZÐN YØŠgZ Œ
q ÅVÍ߉X • CY| (] )gzZ• Tg D™ ( *z c)¦ ov߉gzZ
ì ˆƒt ª
7^ Ù ªÉ ÔVƒ: „4ZŠ~qçñkZ {zž•D™IÃ] !
YtgzZ•ï Š hg„6C kZ {zž
t X ,™ o‚ » ë›B‚ÆhÐ w Z¸ZÆY fÆ<
 z [ Âëžì xi ÑgzZ Z
 Zz6ëÉ ì
ÅyZ6Vâ ›gzZìg™~zc Å ùZÑyS Ž Ô• ìg™ì‡~ðsZ›š x ©ZÆb§kZŽ vß
Û xi ÑÃ~zc
ZgzZX •`g {Ððs ZItÔ•ìg}Šg Z Œ
Ì[™s§ÅxsZÃ\ M LZ {z¤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •¦Ñ)Þ°Å b§kZgzZì 7|ðÃÅÚkZÅyZÂ,™
wEZ~pÆ<Ñ ãâ ‡gzZ<ѱ<ÑÂV ;}g øžì Ìt] !
Åk\ZgzZ
 gŠ²ì ;g Y H
LëXì Ð s§Å \¬vZžŽ ì ÚÐ qÑ<Ñžìt |gzZ„
x »kZžì CƒtŠ Z%Ð kZ •ë <ÑëZ Ø Ð <ÑÅvZ
 gzZ … â 7Ã<ÑË™?
Û qzæÐZgzZì ~Š ]i Y Z ä \¬vZ Å
Šg Z Œ
» ÏZgzZXì ¦Ñ){z Ôì {z´Æ kZŽ gzZì c
Ù gzZì Z
Tì ÐvZ ÑZ!Z Ñ{oØ{tžì ~gz¢'Y »kZ6y›C  Zz6 Ù ´gŠ NZ
y›C
:ì yÁ¬Èâ • Û »\¬vZX yZZB‚ÆVz³vZgzZ¬B‚Æ]¨¤žìtp»
ĺnû Ûô‰ø ö²]æø ^ãø Öø Ýø^’øËô ÞûŸø oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
ø ŠøÛû jø‰û] ‚ôÏøÊø ²^eô àûÚô ©ûmöæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓûm$ àûÛøÊø
D256 Vé†ÏfÖ]E ܺnû ×ô Âø
o¢ä kZ ñÑy ZZ6\¬vZÆ™g ïZ »VzŠq}uzŠ ZÎÆ\¬vZ ÌðÃŽ :
\¬vZgzZÇL I: LŽ Ô 1x åÃ} š
Xì ÑZz+ YÔÑZzG 
 ävZ¶g [;ß Z†0· •x â ZŠëgzZì ãZz ¹XG
» q ZâZ ÅK4ZîZ
gzZì 7ÆžŽì +Z Ân«Å]¨¤Ô•Å9zŠ ÅkZ Âì H™f
~Vâ ̈Zx lZg e ¹!
<Ñ{Š™wi *
Å\¬vZŽžt«Ð~yZX •ÐáZjÆ<ÑgzZ¬zŠÐ~XÔ•Ð
Ø Ð
X}Š™spÃx © ZÆ\¬vZŽ ݪ{zžt~uzŠgzZ}™gŠ ™Ÿ™?
ž 6• ÐáZjÆ <ÑgzZ¬SŠ M Ð ~ x lZg e Å]¨¤Ð ~ Vâ ̈Z ª
¹Ô(DÔ]Š „
kZXì ]¨¤Ì{zgzZì ]¨¤ÌtXì uÑ]¨¤~{)zéÅkZgzZ-
Â~}g ! Z Å]¨¤gzZU q
Æ nq Yt nÆ hy ÈZŠgzZY fn
ZÆ uÑ{zžì 7^
Ù žì ÐáZjÆVzÑ çc
]¨¤ÆnC ]ÑqgzZwj â ÂtX ,Š hgÃx lZ ~uzŠgzZ,™]!
ZÆkZ~}g !
Æ]gz¢gzZ}çÔg _ Ù Ð~q ZâZÅuÑc
ÆnC ñYÅx¯~}g !
Æ
 yZëžì ~g ZŠ)f ÅÐZŠ ëpÔ ñY Å]!
~z)gzZyi Záà Z ._
~}Ñç³q
X BŠÐÃ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ø Ð ¬Æ\¬vZn” :#Z
ÆbD~ ]ŒŠžŽìt {zì Å䙟Ðq ~uzŠ™?
V; }g ø)•ïŠx *
»x|{z&ž]ZŠ ¬gzZ] c
© ÅŠ Z]
ZzY ! •D™ŸŽ Ôg ZŠu
M b§ÏZ c
ŸÐ 4ZÔ•D 0
~VZgzЊ Z] M {z&( ì @
ZzY ! Šx *
Y c wæU
»§̀c Ô wá¾ÐZ
Ü zÆs %ZÃVÍßñƒTg ¹!
äZz™Ÿs§ÅÏZ‰ 6x ©ZÆqYgzZ•D Zz™D™
ÑZ> ¸ÑzwjÑX •D™g (ZAg"gzZnZ²ZÐwÎgÆvZgzZvZgzZ•Dg¸Z6
Xv!
 žì Ð A
Å\¬vZgzZ© Âä VÍßÐ Z *Št Xì Ìh
]gzZì Ì*Šnt
g±Z]g @ gzZVzg ZŠuLZgzZ]÷ZpKZgzZì Hs ZžZЮ
 ¤ZÅVz(
tgzZì Åg (Z®  ¤Z
~g Yx ©D6{} (¹Æ}i ñzgkZ Ì` Mžì Ìh
]t b§ÏZgzZXì *ŠÌÐ
 ` MtgzZ•ºvß._Æyâ ‡gzZx ÂÏZXì
Xì ~g YJ
Z@ÅvZgzZ+ŠÆvZgzZ
žŽ •Dƒ2Z¸°²tžìtÝZÅ2Z ¸{”s ZžZÐe
Û ZÆF~ TX D Y 7‘
™nçB‚Æ\}uzŠFÔ• Dƒ] 5ç~Š Z•
gzZXì @
X¸ g D »g _
Z ~g ZzŠ Z ZÆ õg @
}ÑçÆ ¬ Ð ä M ~ŠŽzÆ }Ñç ãÕ[v
x  C¨¤™ƒN Z~ : M bDtgzZX¸}Ñç©D}ÑçÒZÆ}i ñzg~ *Šõg @

¤zŠ Yc
ñ¯g ZŠu »F2Z ¸tžì '
Z'
tgzZX¸DƒŸÆyZ ._ÆX¸D ¯yâ ‡gzZ
ÆM%Z! †gzZ VztgzZX ¶]Š ¬¸ ÅbDÒZèYX ñ¯2Z ¸t ÌŽ c
,™äzÃyZ‚»gzZ
Û ZgzZbD
X슎ñ~V¸´Æi ZgŠgzŠÆY ¨ZgzZbDÆY ¨ZVzÔbDÆV ¸´ÒÆ‹•
V; Æ yZXì ŠŽñx Ât ~ bDÆ ´7 M gzZ bDÆ y*zy ]¹æb§ÏZ
Zb
g { ós§Åy• M ~g ZŠ)f ÅTì @
Åp ƒÌ‚» c
(¤ Ù â „,ZXì @
zŠ Y)C g ZŠu »\
ƒ •c
¸! ™¼ŽÃŸgzZXì Cƒ]Š ¬ ÅVñ枉._Æø- LZÆ yZXì Cƒ
Ð kZì *
äâigzZXì {)z*
™Ÿ~] Ã%ZgzZ *
™{Ç M 7Z~}g !
Æäƒ: c
äƒÆlg !
gzZ ´g
Åyâ ‡7Zž ‚• D Yƒ " gzZ tZgŽ • Tg Dƒ »gzZ ‘
U  2Z ¸~ bDB‚B‚Æ
ÆkZ•D™wJìÆÏZgzZ•D Zz™D™._ÆkZŸLZ {zžì CYƒÝqw

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X D™7wJìË{z´
 : Xñ m
Z Ù ª~ ^Å yâ ‡ñƒ‘ ~ˆ 2Z¸©D¸gzZ
yZz6gzZ ñƒC
Ð MgzZ D™ ¹F
Åyâ ‡ñƒ‘t •_( •~Š â gzZ yÕÔ] ‡5é}Ñ ç
~ yÕz d
wÅg2Š ñƒ‘tQXì CY ~Š ^! Â7ZÐ t · ZgzZÎZ6yZX •D Y w$
~ ^

Xì [ g ¦ÐáZjÆõg @
Å~i ‚yâ ‡ž 6ì ~´ ˜Ð¹` Mž 6X •f
™g (Z
Å~i ‚yâ ‡sz~*ŠÝ¬c
Xì ~õg @
¬ {zž• Ù Š Ã\g- 6gîm{ ëÐ U }uzŠgzZì U ¸ ~ x Z ¸Z ÒZ Å *Š
~ kZ Xì x Â: Zg ZŠ• Yt gzZ Xì ;g @ Ï0
g Z¦ i ~ x Â}'gzZ F
e
$ .ÌÚÅVñÂ
Z Ù ª~ݬõg @
 6gîm{gzZX 7~x ÂgzZ ËáZz äƒC Žì @
Y c
0
0zÕgŠkZ6y̈Z
• ïŠ x *
»xi Z w_{z& ~Š Zi M q
’c
wq
e Û \g-
’ÌZ² åt¾~ ]¬Ô~ «z yzŒ
Ùª
X ¶ðƒ7C
LÔ¶Cƒ Œ6
] ŒŠ¼ L~g ZŠ• Y gzZ å@
¯´ â »• Yx ÂgzZ qÑÔyâ ‡V ;z
Å ( g ZŠ• Y) ¿„q
Z}i ~g ‚t X'
Z'
ÆIc
 c
„ g c Y ¹/ß· M&å @
Ôì @ ƒ‘´ Ú Z
¯yâ ‡åLeŽg ZŠ• YtgzZX ¶Cƒ!
u|åLeŽB‚ÆVßZz•g~• YKZgzZ å@
LZÃkZ ( g ZŠ• Y) ´ â gzZ D™ ¦Ô3»`ÔD™~h !
kvßx ÓáZz•gÆV;zX å@

gg (Z » ~g Z-â „zÔì ´ â »ƒ
x Ó{z nkZ å‚  ì6kZ¼ŽgzZ}i {zèY ©
á ~g (Z

~Vâ Z • Y0´ â »kZgzZ ©
ÆyZgzZwZñZzwâÆyZÔVÂgúÅy Z „zgzZ @ ™~ïLZ`
× ÆkZ ä\g- }g7Z
gzZ}' Ù ÐZ å @
 gzZ åÝqs¥~qC ƒgUŠp
™ŸÆyZgzZ å@
#=Ðåðg í!»Tì q
yâ ‡c ZÐ~V!yZtgzZcŠ™x ¬ÐZ Â1\ b§hZÃ]”
~ õg @ • c
Å yÕz d õg @
Å] *Z/ »}Ñ çDc Å[zZ CÑ ç~ õg @
õg @ Å ~i ‚
QXì x ¬~Ý ¬}g7B‚Æ^kZ KZx Âtž•D™wì{zX •ìg M- D™[ ‚g Z
x Z²ZtgzZì ;g{g~x Â~g ZŠ• YÌ` M Ât( xsZÝ ¬)ž•ëgzZ•Ù ŠÃxsZݬ{ŠŽñ{z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •D~g ZŠ• YðsZ´ ˜ž•D Î
Ž ^åp¶ŠŽñÌ~6¢ª
zŠ ^q
Z Åx  ~g ZŠ• Yž 7— ðÃ~ kZ
_ƒ Ìspt [ZQX 7ÌmðÃÐ xsZ » kZ ¹ZgzZX „g 7L{z ¶CY ð0
~ \g-
0

' s ÜÆÕ6´Z Ái Z Á6 Û ƒzZ[zZ ª~\g-žì x¥ÌtgzZXì
gîÇžŽ å÷Z•
á Š !
„• Ü z kZgzZ Vzg ZŠ• Y ~ kZ p å¬ Ð kZ [ zZ ~ m
à Zz äY ð0
‰ Z X å Zƒ
ôZp¤
»\g- gzZìg D M ]!
zZˆÆ kZQX å @
Y c
0
U »•rgzZ ò3
J Ö Ó
u ËB‚Æ #
Ð 5 ZgÆV1²„
 6x ¸gzZ V1²Ëg â {zQX Zƒ 0
~ Y 1917 Ž å[zZ Ïzg[zZ ~y
' M
áZz äƒ ì‡~^x  ~g ZŠ• Y ~ [²ž • ë ñƒ D ;J á Š !
VR• [²Ã õg @
{)zgzZ[ zZ ÑZz äƒ qzÑÐmgzZ ( [zZ » ðÑŽ ) i×[zZgzZ ;gŠŽñJ
Y 1953 [zZ
Ž ì [zZ {z Ìtž D™yá {z ._Æ ø® LZ Â @
ƒ 0
'[ zZ œÎ ÌZ
 X {)z
X å7„ŠŽñx Â: Zg ZŠ• Y6\g- VŒèÑqÔì ÑZzä™Ø{»x Â: Zg ZŠ• Y
»ºgzZ Õx  ~g ZŠ• Yžì t Ñ
( ~i ‚<Ñ ) ~i ‚ yâ ‡V ˜ Ôåx  + F
$
gzZ+F ¯ÆŸz yâ ‡nÆyZ „zX ¶CƒÐ s§Åg ZŠ• Y ´ âÆ}i
JÅÕtgzZ å @
á c
™~Š • á {zž å7ÝqÌhtÃòŠ M Ë~• YËž ‚XìÐ~x lZ+F
Xá™~Š • e
QX ñ3Š:Ãg ZŠ• YžJ
Z g7h»p
 å‚ gk0
LZÐwÅ~çÃkZJÜ zkZÆ
‰
ÂC M : I ¤
ZgzZX å @ 
™ðZ' Ù ØÆkZ ÂCY MI Ãg ZŠ• Y kZ]gú{z¤
B‚ÆkZ {z¬ÐC Z
X 7w VðÃÅT¸` VÃY •ZgzZª
qkZÅÕ{zªX åêŠ hg
Ð ¹ ä x  ~gZŠ• Yž • Ñ ä™™f ë » Tì t Â] !
u ‚ZgzZ u ‹\Z
× zgŠ »yZgzZ å 1 ¯ xÝ~Vz• Y KZ Ì7ZgzZ å 1™’ÃVâ ›
²ÌÐ Vâ ‚gzZ Ðg Z'
7ZÔ¸‰ n ¯~{~Vl°žŽgzZ¸‰ G s§' ZŽ¸{zxÝtX å
gzZá ïÐÖ0
XŠ Š™g66
c Ï0
äg Z ¦  Ö }
iÅòÝgzZä™# × ÆVzg ZŠ• YgzZähgÃ+Š CZ
ÅÐg Z'
Ù ž•ëëÐ9
é ÂÅ\¬vZŽ Ô} T7ÃvZŽn绿kZC  oÅ{°‡x ¬

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•TgB‚ÆkZºzƒgzZª
˜ ÔÕXì @ g 7sp » \¬vZgzZ } â 7
ƒ wq¸ » kZÔ ‚
X •Tg™6Vâ ›vßéÅyZgzZ òg »zŠ·6
gîm{gzZ
gzZ D™[ ‚g Z {z»VzqXX •D™{zŽì ZwÅqkZÐ\¬vZÐb§q
ZtgzZ
Û ZŽ~+Š
X •Tgg D»o Z•
á ›š Xì ~g YgzZ `z%Ì~xsZݬž ‚*Š ~g7 x ©DtQ
` M ~ {)zyŠg ZÔx •
( {)z ‚» c

¤zŠ YáZz + Y) s Z²ZÆ\gzZ Áq • »\ ÔyZ0
{Xì ~g Y x  ©Dt J

x  ©DÌ‘Ó Â~ ´ ˜‰gzZ • D Y ñZ™ŸÐ 4ZgzZ • n
gg (ZgzZº6VÍß
kZgzZ• Sg pôÐ ] )à Zz ä M 7Ð s§ÅVÍß {z b§kZèY• C™tÃx ©ZÆ
Ö ÓX • D™wJ{Š c
ÅäZëx © Z LZ ÌA 7Z # { |gŠ vßž Ìn
i „Ãx ©Z ãZ0
X Dƒ7g »nÆä™wJÐZ{zÔ}™g66
2Z¸zx © ZLZgzZ}™ÒÃ
yÎ 0 ZƨZ{zgzZì ~g YÌ` M WZ *
V¸´ãzg0 Û ZgzZ
Z6V;z~êo}uzŠgzZi•
Xì ~g YÌ~yj
jZgzZV¸´à ÑÆ
{z • D Zz™Ÿ._Æ x © Z ©D{zžì ŠŽñq ¸ Ì~ bDÆ [²Z >k
gzZ
b
ZXìX Z(¹t gzZ • D™._Æ ]ZŠ ¬ ÅbDgzZ ó xó |L LÆ bD
: âi À ` Mv:Zp¤
Xì Á¹ÚÅèâ
Ù igzZ t úžŽ Vƒ Le *
´Ð V ¸´Æ yZC ™™f » mz*Š ãZ6q
Z6x £ kZp
E
- ²
‰}uzŠžì egzZX¸D Y ñZz™ŸÐVzçE .>FÁžÃyYëž @
G ìÐ~]Zmz*Š
Zt pX VƒŠŽñY âZ ÅnJ{Š c
o"xt èYì 6gîÆ ä%q i ÌÐ kZ ~V¸´
kZvßÆ/~(
~FgzZXì y ⇠Zƒ–Éì 7yâ ‡°²sÜt ªì Ð~]Zmz*Š
™„¼Ð ~kZv߉}g øgzZëp•BÃk
äFkZX • M ’~g ‚ŠŽñ~mz*Š
Û aÎ~}g !
Ñ ä™yÒë&ì C™ë Z• ÆVzqϹ…tgzZ ¶è~| 1260 k
’t
X•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


vß~]gßkZÔƒ: # Ö Ó~œ% ðòì ~}g !
Æy ZhƬq «Ð ƒ 
4G
5E
îÏG ¨ÅZ •~ ] Z@ç ¹· ZB‚Æ bDÐ VŒ X • DYƒg66ä¯ , q kâ â gzZ szc
Ù gzZ¸ Dƒ ]g ˆg Zi !
CƒŠzu Å\C ƒ qzÑg ZŠ™ ( g ZŠuÆ\ ª)
gzZ ^ßÔOV;z Xì @
-±tgzZ¸ï Šx *
» ó ó>” L & z*Št X å~gz¢*
L m ¯»yâ ‡z‚ŸnÆyZn kZX ‰
Û :%» aÎq
,q¼gzZ•Ìx ©Z¦Ñ¼~kZXì C™ë Z• ZÅ ¹F
…tgzZXìÆ{@çc
X •Ì]Ö#ôÜzãZz~kZì 7—ž 6gzZX •ÌÐnÅDÆt £
z*Š kZ
:ì Ðb§kZY Z’ZÅm
Ù
Å Vâ ›ïXì n Æ éx •Z YZ Ôì n Æ =°Z [g vZ p°Å nC
ÆXñƒ¢qvßÐ~®
X •tx * )
:•ëX ¶7]gz¢ðÃÅ™fÆX‰ G™fx *
QgzZ
4„zgzZ ñY0_g Zz»ì 6kZ¼ŽgzZ}ikZ \¬vZžJ
VŒ ì {@çOzgñt
g {( ZÃJ
gzZì »8 Z
 ì ;gËã0
Z
J  Ôì CYÅ]Š„ÅvZJ
Z
 Xì _Zz
X •g ¬ŠzgŠ6
ÅzmvZ-vZwÎg·vß
~}@ç~Ô å{@çt ~Xó ót úL gLzZ ó ó>ðg L LbDzŠqt
¾ÅN @
Ô• nÆe
‰~ kZžJ C™ØõÅkZŽ ¶7]¸ðÃ+Z k0
VŒ X C™wzNÃkZ c Æ yZèY
:ìt¬ª~kZgzZ•‰ G™fx ©Z
X ó óǃnç»égŠé~qC
Ù LL
»égŠ é~ ]5ç Cg ˆgzZ Vzg Zi !  gŠ Ç!
ªXƒ: ¿#Åù¦ÑË²ì „ {°‡t gzZ
:ì HXƒnç
y¶gzZÑZzä MúgzZ 5ZggzZì ÓzðŸ»Ïz7 žìÐ~Vzg ZŠ)fg Zi!
Ïz7 LL
X ó óǃðŸ»kZ {zÇñ M~g Zi !
kZÌŽ
ZV;}g ø6gîÆw Vž‰X ǃg ZŠ)f » ~g !
~Âq Ù g Zi !
zg »C ž åt{°‡~yZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


kZgzZŠzuÅg Zi !
Âì yŠÆg Z ÂZg Zi !
»ÂT ÂX yŠÆg ÂZ~ Â~uzŠgzZÑ yŠÆ‹ g Zi !
~ga c
Å\kZ {z Ôñ M 7Âðà c ƒOÔñ M 7Ì·¸zŽŠ¤
N M 7] )gzZ ðà c ŠgZÆ
{zžì ~g ZŠ)f Å\kZªXìgZi !
}™«™Ågz$ÔÏz7 ~\Tì ~ª
 ñgzZ-
J
ÂX}Š™4ZŠ ~Šzu Å\}uzŠ™wïЊzuÅ\ LZÐZžJ
VŒ ñÑŠ h»x¤gzZ
X ÏñYƒ»~gZŠ)f ÅkZ ÂñY V~\}uzŠ Ë{zZ

{z ÅX,™äzŠ .c
ž 6èY,™~È0 gñQ {zžì ~g ZŠ)f ÅVß Zzg Zi !
x ©Z c Â
:ì w¸t»y ZŠ PZX @
™ØõÅgñZyZŽ å7{g ZŠ Z ~œ
 %ðÃH™f äë
Å ( } ( î£E
á Zz + Y) G g ¬~ Vzq`gzZ ( ,q à Zz ä™êзŒ Û ) ] ¬zHL L
X ó óσt]!
w¸X¸ D™._Æ w¸gzZ ñZg Å} (Ÿ ¸ DY 7~ { éE4]IZ ] 5çZ
5G Â
Ù â ¸ ¸ D7~µ~gñQvŠ c
å@MC  :Xì òŠ M ÑZzp
yizÔ\â Z g]g 'Š Z%Іg ¬
~@§VâzŠ {z ÂX b§kZ: b§kZ: 7ž å HgzZ åy̈Z ÑZzp
g] â¥~ qçñkZžŽ
OgzZx ÙZ „, ZgzZ¸D™tÃkZ {zgzZ å@
ƒxi Ñ*
™t»kZ6VÍßgzZ ¶Cƒ*tgzZ @
™ê
:ì HˆÆkZX ¶]! g]g 'wÝZÅx ÂkZpX¸]5çÆ
ÅáZzp
X óì
ó ._ÆéKZqC
Ù LL
:ì H0Æ]óÅÏz7
žJVŒ
X óì
ó 6 »kZ L L
UÆkZ{ k
ꊙOy̈Z ðÃZ
ÂÍ™[‚g Z »¤Ë~àLZ c  gzZ åx  »g ZŽ V; ÆyZ
gÑ »kZ]‡zZ‰ž ‚Lg~4ZgzZ ©
™g (Zö;g~\ÏZX ©
™g (Zkz7»\î×LZ
ðà @
ƒ6UÆÏZ { k
»kZ Â@  ÂX å @
™x » (Z ðÃ{z Z Y wÈÃÝZ KZ {zgzZ å @
ƒÐ\ÏZ
™ CŠ c
„, Z«™ÅkZFÂ@ i ðÃ6kZ¤
ZpÔ@ ™: q Ê »kZ ÌF
™'õ»kZ ðÄ:gzZ @
™ÅòŠ M ËÆyZ0
X @ {LZ‰@

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Å
öÀÓ)Z Î X • D 0
Î c Ìs² ãâ ‡h
]ë~ kZgzZ Xì b§Åw Vq
Z sÜt
À Å
Ì2Z¸ ö Ó)Z Ît ÂX å#â Åoq
ZFq ZžB™g ±Zt ëZ X •ŠŽñÌ2Z ¸ò Z¸ÑZ
yZž 6ì ŒÌ62Z¸~g Z] gmB‚Æ\}uzŠÐ\q
¯tgzZ•n ZžŽì ‚
g
ŠgzZ O~ x¯Æ
ž 6ì ŒÌ6x © Z Cg ˆgzZ] 5çgzZX • ] 5çÆ e
x ©ZÆg Zi !
ïŠx * × gzZXì x¯~}g !
»x © ZÆÞZgzZ̀MÐZ {zž 6ì ŒÌ6x ©ZÆVzgzŠ' Æ
žŽ¸._ÆgzŠÆyZ2Z ¸z°Z ¸gzZ 6»x ©ZÆ }Ñ çÆyZ ª}Š™O{zZ
 X•
X •]g „Ð2Z¸g » c
]ZŠzc
2Z ¸å
V; ÆbD‰žì egzZ¸ D™Ÿ{z ._ÆXì:%»x ©ZyZ ]Zmz*Št
X VƒÌ2Z¸JgzZ} æE
%NÐyZ
kZž¸D™ê~}g !
Æga LL{zžì ‹Ð Vz(LZgzZ J 7ä뼎gzZ
U
" igzZ ñYƒŠiu *
6kZ * iÐy̈Z ËZ ñY1á w â ðåaq
 gzZ ñY3g‚g¥c Z »
qŽg s§ÅX¸ 2Z¸V; ÆyZ Ì~Šzuž ‚gzZ å @ ÑŠtÆÃx¤ÌÐ kZ ÂñYƒ
Y c
X¸ D ™
¼kZÅ ó ó ²] ÙˆÞ] ^³Ú †³ndzeLtL ì H™f ä•ž 6¸ŠŽñ~yZŽ x ©ZgzZ2Z¸t
™Ÿ._Æ<Ñ~uzŠ™hgÃ<ÑÅvZtèYì à Zzä™ `g {ÐIŽì Ð
kZgzZ *
Xì *
ñxi ÑÃ
VrZžn kZp• ä  ™t~ kZQgzZ • T e <ÑÅvZ {zžì 7tX
XE
:E-!
¿#Å ÷ gzZ+ŠÔ<ÑŽ •Åì‡N Zw: Ö#+ZäVrZÔì Hyz¬gzZì HyezÇä
ëèYñƒD™ÃsÜÐäά6gî—XìÐ~q Zâ ZŬÌqâtb§kZX •C™
X •D™]!
0Æ¬É D™7]!
0ÐVÍß
á Â~^kZ ÅÁ õp¤
&7ï• Ø Ð <Ñ{Š™wi *
ZÔ¬™? ÅvZ~ ]gßkZ Â
ó ó ²] ÙˆÞ] ^ÚL L<ÑÔáZz¶Š¤Ã¬Æ ó ó ²] ÙˆÞ] ^Ú †nÇeL Lc
ì HyÒ~n,v0
ä•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û^
~ q Zâ Z ~uzŠž 67Â~á Zz ¶Šg ZŒ Ø Ð kZgzZáZz ä™g ïZ »
YÃ䙟™?
g yezÇ »kZgzZ¸ D™x ZoZ »TÔ¸ … T{z&¶Ð ~ VªszcÌt pXì
n
‰ƒ qzÑ * Æ: M™hgìÆÅzmvZ-wÎgÆvZgzvZgzZX¸
™Ÿb§kZ~]¬Z4
XìÐ~x lZt¬tÂ

x *
» ( ì @ Š x *
Y c »§̀c Ôá¾V; }g ø&) ó xó |L L{z Î]ZŠ ¬ ÅyZgzZ :#Z
wæU
Ü zÆqZ 4
6䙟._ÆÏZ‰ gzZ D™ŸŠpÐ 4ZÔ• D 0
~VZgz 7Z {z • ïŠ
¬ÆqYñƒD™Ag"gzZnZ²ZЬÆÅzmvZ-wÎgÆvZgzZvZgzZ•D ‚ Z
6
ÑZ > ¸ÑzwjÑX •Tg ¹!
Xv!

™Ÿ._ÆkZgzZì ÌŠŽñ¬»vZk0
enÆyZ * ÆVÍßy Z: : à Z£Z^ËZ e
Æw V‰Ô•D Z™D™ŸÐx ©ZÆ]¨¤gzZ•D™nZ²ZÐkZ{zÌQpÔì Ì
ä \¬vZ Ξ•Çg~x ©Z -x ©ZÆ_Z÷ä kZžì Ð ÕÅ\¬vZt 6gî
G Ÿ._ÆkZgzZ c Û [ Â KZ
à7Z ä ÅzmvZ -x™Z wÎggzZXì HyÒ~ˆy M Œ
;g @ Þ ‡~ Vâ âi—‚x © Zt ªX Zhg76Š ¿ZÆ VÍßÐZgzZX •
ƒ¿6yZ Ô• ìg¿.
¸ŠŽñè‡, Zk0
ÆyZ ÂD™{Š Zg Z »Vh._Æ<Ñ{z¤
Z~x © ZÆ_Z÷:Xì
» kZ~ ]5çÆ yp{zpD™Ÿ~ VÃF
._Æ øZÁZ DszcV ; }g ø~ yZŽ
Ôì »VÇZ±ÅqYnçèY D™7x ZoZ
Xì »]âÙZgzZVÇZ±©Db!
g {Š Zg Z »¬¦Ñ{z¤
»kZäVrZp( D™wJx ©Zx Óª) D™x ¬ÐZ {zÂn Z:
X H7x ZoZ
Ö ÓÅl pÑ c
쇬»Vz³vZ Ì~gZzŠ ZÆ # zŠž7— ðÃ~ kZgzZ
6¢ª
Ÿs§ÅÏZ ñƒD™Ag"ЬÆvZ( x Zúª) {zžÌtQX å„ðZ:X å7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ÿ._Æ <ÑÅvZ ._Æ ®
 , Z KZ Ái Z Áž åen Æ yZ Ât:¤
zX¸ D Zz™
Âð²Z"tžì ¸ ÂÂpX 'ƒ ]c Q X D YƒqŸg6äZz™
gz¢¥n Æ ¹!
Û ZgzZì „g „Ð s§ÅV áÓ
<ÑÆ_Z÷§ñQñZÎ{zž•ìg D™kZñ( x Zú)Š Z•
Ϲp¤ á gzZ t : {Š c
Z Ì~ kZgzZ X {)z ]5çÆ ~Š • iÐ {Š c D™7Ÿ ._Æ
i c
 :Xì „ ¦Ñ¬~ kZ6gî~Š ã
ZzggzZ]÷ZpÔ2Z ¸ä VrZ Z
]c pÔ• ð MgŠ ]¬$

kZgzZvZžŠŽz!
ÆkZ ÔHnZ²ZÐ ¬Æ ÅzmvZ -wÎgÆvZgzZvZgzZÔG Ÿ._Æ
ZÔ åenÆyZ *
ÆV pZ°äÓ{zp¤ ™Ÿ._Æx ©ZÆÅzmvZ -wÎgÆ
Zz™gzZ *
b)yZžŽ ,™Ÿ._Æx © ZÆvZ~yS Ž VƒŠŽñ}zDI Z,Z~yZÔƒ:Ð)g f
¬ZñÆ<Ñ•rgzZN YƒqŸg6kZƒi ZŽ »•r~T c
Vƒ … TìÆvZ~
~ ^Å ä™ qŽg s§Å VpZ° {z ÅXÏ}Š yjgzZ ]•ÌÐ ÀxyZ 7Zt gzZƒ
X •D™e
D
6x ©Z yZÆqY·ZŠ {h
¹! ŠgzZ ,™nZ²ZÐ ¬ÆvZgzZvZ {z Z
 ž• ë ë
ävZ¶g • »Tì „zt gzZÐ ,7¤
~ q âJu *
çkZ {z ƒ ÌeÈÐ yZ²•g
X •̈ ¤Æs¬Ð\¬vZëXì à Zzä™ `g {ÐI{zžì H™f
äÓtì eì u * Ø Ð<
ç¹ Á Ž™?  z[ žì CYƒx¥qt …Ð kZ
Åq Û gzZZ
ÑÑ{uzvZ {zžì n•  Zzt6q Ù XÐw~Š ZÐZc
ZC ƒÐáZjÆbD c
ƒ6R
Ø Ð <ÑÅvZ n Æ ËgzZ ñZz™Ÿ „ ._Æ ¬Æ {uzvZgzZ}™]Š „
~uzŠ ™?
{z´ÆvZ c ™]Š „ÅË{z´ÆvZ nÆËž 6ì 7^
Y *
Xì 7^ Y ÁŽÐ <Ñ
Y*
Xì {°‡òÀtXì 7^ g åÃË
“_gzZkZñÐwkZB‚Æ]ÑqÆx lZ õ0 á
«x¯ » •VŒžìt@•
Ø Ð<ÑÅvZt ~|èYì à Zzä™ `g {ÐIÌntžÔì ‚
ÁŽÐ<Ñ™? g
`g {ÐIŽn{zgzZXì @ yz¬gzZŠæÐkZÔ ‚
™q nZÅkZgzZ© gŠ NZz¢6
kZ{zì *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á yZ) Ïñ MÐ M,ÅkZ C™7
gzZƒÁ Ž„Ð<ÑÅvZÔƒx ZoZ »¬ÆvZžt{z( vZY •
Û Ôé ZpÔn¾ËKZÐkZ {zpÔ7yâ ‡gzZx ÂðÙ?
Z Œ
Ô" Ø Ð<ÑÅvZk0
Æ¿kZ
ÅkZXì „<ÑgzZ+Š »\¬vZ+ Š »kZpì @
™s ZžZÐkZ6
¯ÅÂgzZ:
 Ëc
]Øg
Û ~Š ã
ÆbDä~ n ÏZXì t• ¸Xì „x ÂgzZ yâ ‡{Š™wi *
»vZx ÂgzZ yâ ‡<Ñ
Xì à Zzä™ `g {ÐIžŽì H4ZŠ~qât¬ÏZÃx ©Z

>k{zžì ~g ZŠ)f Å VǸ á Zz ä™x » »vZ à Z ]úŠž 7— ðÃ~ kZgzZ
b
Ÿ._Æs²{zgzZX N Zg eÔ•D™¿#ŬÆvZŽÃVzuzŠgzZbDxŠŽñ~[²Z
X •D™¿#Å< Û [ ÂÅvZÆ™
 ÅÅzmvZ-x™ ZwÎggzZˆy M Œ

'n~uzŠÐ~V©zŠ ŬÆó ó ²] ÙˆÞ] ^Ú †nÇe ÜÒ^uL gLzZ :#Z

ó ó ^³Ú$ ]øL Lñƒ}g ¦


ÙæŸ] ^³Ú]L Lå¹ä•~T6 ¬ì ÕV Œó ó ^³Ú$ ]øL L :à Z£Z^ËZ e
X •à Zzä™ `g {ÐIŽ N C9bÅkZQó ó •^ÏjŸ] †ËÒ çâæ

`g {Ð (ðsZ) IŽ ì {z n~uzŠÐ ~V©zŠ Å óv Z â %L LÁqgzZ'' :#Z


ó Z w 4
ö ] Ùøˆø ³Þû]ø «³³Ûø ³eô Üû³Óö³vû³mø Üû³³Ö$ àû³³Úø æø ü e
²  M kZw¸» ¿vZègk„0vZ†* ¦ž 6C™7
z)ê._Æ( 2Z¸) {Š™wi * ÆvZðÃŽgzZ :ª) ( 44 :>Z ÓZ ) —áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ôø òô ³þ³5 þÖøæû ^öÊø
 M kZgzZXì [ g¦
tžì w ¸»yZ~‚Åe Û »vß „, Z :Ô}™: ( ¬
~‚Å ( • •
XƒD Y?s§ÅTì 7¬{zŠ Z%ÐkZžì Ìw¸t»yZgzZì ó ¬
ó yzŠ¬ L L

e*
t gzZXì ¬vZ w4 á Zs§Åx¯—‚ •~ kZ : à Z£Z^ËZ e
Z â %¬ž•ìg™{g •
Ù ŠÐ,ëZ Û »ÑZzä™[‚g Z»kZgzZ}Šx *
 pXƒ:• Ë\¬vZžì w õgzZ
»¬Ã{ k
ªªX ?@
™7`g {Ð(ðsZ )IŽìûZ¬ c
ì ÑZz% ïÐIŽìº Z¬tHž•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


x‰{)zkƒ ¤gzZ ¿vZèg k„0Z *
¦6Y ¯ÏZXì ¬in~uzŠ²ì ¬~Š NZº Z¬
á yZ ÂÐ,™™f »] c
 Mtžt {zgzZXÐ,™yÒÐ,vZY •
ûZ¬e  ë&ì w¸»
MZ
X ¶ðƒwi *
„~}g ! Zì ŒÌ6
ƺ Z¬t&Zp¤

ÆkZÔ}g¸Z6ÍÐvZw4Z â)]ágzZÑéZpÅkZÐZžìt{zgzZ :#Z


vZ{zžŠŽz!
gŠ NZ » äƒ hÆ ¬Æ ÅzmvZ -wÎgÆvZgzZ
gzZ tKZB‚Æ ä™t {zgzZ Xì ‚
Xì @
™Ìs Z‹Z »äYQÐ5Zgñ¦

êËÐw~Š ZÐZ c Z°Ë{zì ey̈Z ÑZzä™Ÿè‡ : à Z£Z^ËZ e


ƒè‡»ª
ÆTyâ ‡gzZx ÂÔ+Š Ô<ÑÅkZ Ôì è‡{z}™ê ðÃ~XËÌŽèYÔƒ è‡ »
* kž 6σ <Ñ{Š™wi *
¦gzZ ~g UM d Ð s§Å \¬vZ {z  c ™ê {z ._
ì @
Ô+Š » kZ c
X ǃ™f » kZ~ KÆs %ZáZz äƒ Za ~ `g ZpgzZ ¿vZèg k„0vZ†
Ô• jÑ{” c™žŽ gZz ]Zgž 6σq ~uzŠ ðÃyâ ‡gzZ qÑ
ž 62Z¸szQ c
\5gzZmÔ, ðÃ~ y Z• 9ZzŠt X 2Z ¸sz Ìðà c <ÑÅyÚ* c
<Ñ~g @ @
ÐhG
$
ê ÃkgzZ ÑZz äñxi Ñ» kZ ÔÑZz ä™ q nZ Åx ©ZÆkZgzZ <ÑÅkZ Ô+ŠÆvZ Ât X 7
Ø Ð+ ŠÆvZtgzZì ÑZz ä™
qnZ Å<Ñ~uzŠ Ë™hgÃ<ÑÅvZÔ+Š}uzŠ Ë™?
kZgzZx »kZÔ<ÑÅkZ¸Xì ÑZzäZ™gzZ ä™ÍÐ ÏZgzZ ÑZzä™tÃÏZÔÑZzä™
Û »\¬vZž 6ì @
:ì y â• ƒ+ Š »kZ „x ÂgzZyâ ‡»¿C Ù èYì +Š »
D76 V̉çmE Ô ô ×ô ÛøÖû] àômû•ô oûÊô åö ^ìø]ø „øìöªnø Öô áø^Òø ^Úø
X åYá 7à ( }ã) ð¸LZ ( x?ZmŠ- ª)tЊæÅyâ ‡Æ{ • á Š !
kZ
Xì ~yâ ‡ÆkZgzZ¬ÆkZŠ Z%Ðû Ô
ô ×ô ÛøÖû] àômû•ô oûÊô ü
gyZZ6
Ô•áZzp kZgzZá Zzäñxi ÑÃkZáZzä™tìÆvZŽ n«:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÔCÔ¿#ÅnË~ ä™æ MgŠ ¿6¬ËÆvZÐ y Z LLµZßZ °ž • vß {z ¸
@
™x ZoZ »xsZzy ZZŽ q Ù žì w q »yZZIZg/ž 6Ôì CYƒ µZzsz òG
ZC & c
tc
˜
ª
CYƒŠiu¿#ÌŠŽ z!
Æ + YÐ y ZZ IZ LLÉ Ôì 7ÑZz•g ì‡6gîå6kZì
{zgzZì Hx Zwä\¬vZÃ * gyZZ6]!
ižì ‚ i ÌòŠ M {z Lžì
kZŽì Í™[‚g Z » *
äƒx ZwÆŠÎgzZ]ØgÔ~gaŽ •D Yñ0 g7{Š Zg Z »kZ {zgzZì @
Ì,ZgzZX ‚ ™I*
ÃkZ
X •D™[ ‚g Z »~gpŠÎgzZ ~gp]Øg c
•ä g Š NZ»
 ™~gap•n
åŽ •Ì, ZÐ~ VëñpÔ•D Y 7~àçy ZÝñž7— ðÃ~kZ
Û ¸~yQgzZ~y Zž•ëëVŒX •D™ì‡gzZ D™x ZoZ »x © ZÆ\¬vZ6
X ì t• gî
E
:X-!
ÆTì &x ÂÔ ÷ EÔ+Š CZ {z&gzZì @
™Ìx ZoZ »¬{Š™wi * Z°¦Ñ
ÆvZžŽ è‡ »ª
gŠ NZ »¬}uzŠ Ë„:gzZ @
vZ {zì ‚ Û Z »Ë{z{z´ÆkZì @
™7g ZŒ ™Ÿ{z._
Zz™gzZ @
Y •ÔŠ ¿ZgñQá Zz äƒ qºÐ VâzŠ yZgzZ<
 ÅÅzmvZ -x™Z wÎg Ô<ÑÅvZÔ¬Æ
»kZk0  臸žÐ}ëXì x¥žŽì ‚
ÆkZZ g¢„6
w Z¸ZÆÉ@
gzZx Z™/ô
>Š ¬kÓgz$~Tq+Z ðà c 6]áðÃc
Ô„ Ö Óc
òŠ M ðû# 6kZ&c
Ôƒi * Ôg ZŠ¸g ðÃ
]ázéZpê »kZtgzZ ñ MÐ n¾ÅŸ•D YƒµZzá Zz yZZ®c
Ô•D Yƒ µZz
på •» U»B; c ÆkZž‰Ô}Š™._Æ
å •»WguÑZz ä M k0
» äÎ} hà c
kZˆX HÐvZw 4 à ZO»kZÔg ZŠ "
Z â %ê »kZ ä kZ ÂåÑZzû%zx £ c Û »kZ {z Z
Z Œ 
 nÆ kZgzZ 1 XÐZÐ b§Ëä kZž å [ ƒ "
ðà »å Š 4
U
q Æ kZ x̀» kZžÆ
z̀iäë c 
ì °»k ŠÈ6
¯~kZž c gîÆwVXØŠ wÅ} i ZzgŠ¥nÆkZgzZ1¯3 Zg
ê»vZw4Zâ%äkZ ÂÔ {)z{)zì Cƒ"
U Š 4
ÅkZq
] N' }g øž¾tc
ª°» Ø
Â
c gŠ NZ » 䙟._ÆvZ w4
g ¢ Ìt gzZì ‚
yâ ‡žì ‚ Z â ~ ÑLZ {zèÑq H
ÆkZt²ì +Š »\¬z: 4vZ¸gzZXì H qzæä\¬vZÃTì „z<Ñ
ì s Ü'
ƒ7`g {ÐIt~w qkZ ÂZg ¸ZäCgzZq nZÅy-gzZéZpÔ]áÅkZÐZp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‰ƒ Ì~ª
Z°¦Ñ{zp¤ Ø Ð ÞZ Èâ ‡{z¤
Zž ‚}™x ZoZ »y⠇˙? Zp
ì ÁÐ w ‚{g VZ ]gú{zžAŠgzZ}™Ÿ._Æ <ÑÅyÚ*
c Ù Æ *
6RC iu {zž
á {z¤
{”~Š • á )c
ZX {”~Š • á {z HgzZ ( 7c
ì {”~Š • ìr !
* ¶ˆÅg6{z Ô{Š c
i ª) 7c i
~Š ZwÅ{ c
: â̀ zì Y™Ìs ç Âì e {z¤
¼Ã ãZi:¤ Ù ØÆkZnç Âì
Zì ~B; ÆC
Z â ¹Z {z Âì &+ŠgzZ<ÑÃÏZ {z¤
CZÃkZ {z „: X 7„ì ÑZz ä™x ZoZ »vZw 4 ZX ñY
Xì à Zzä™ `g {ÐIžŽì 4ZŠ~n«tÂÔì ‚
gŠ NZ6
kZ:gzZì &+Š
™Ÿ._ÆvZw 4
@ Z â è‡~Tž•ìg™]!
[Z ë~TÆnkZ s Ü'
™¿#ÅkZ6¯ Ū 6¯ ÅéZpàZz äY M 7Ë U•LpÔì
˜ Ð ¬Æ\¬vZ Lc
™ŸyxgŠÆVÍߎgzZì @
ÑZz+ YÃx © Zx ÓgzZ<Ñ~g7ì @ Yc
¯è‡ÌŽèYì Í
b){æ M 7 c
ƒ‚  &ÅŠ ¿ZŽ ñY HgHè‡òŠ M „zžì ¸ Z
g ¢  Zzp¤
ZX @
ƒ7
°Žì @ Š ¯ è‡{z LLpÔƒ ‚
Y c g® , Z Å䙟._Æ<Ñ{Š™wi * ÅvZ~
X @™7Ÿ._ÆvZw4Z â{z6
0 Y ¯Åsz òG
& c
6Y ¯Åt~b)‰{zÂ@
ƒ7(ZµZß Z
}Š ™ÆäÂ% sz òG
Ë c  M Ëè‡ðà }• } i ZzgŠ ZÌÆ sz òG
& Åe & gzZ
utž B7ëž¾ ‰ÔÆ™¿#ŬËÆvZ c
kZ g X}Š™sz òG
& ùÂ)Åg u
Ù ªÆy M Œ
gzZXì ¬¿#ÅC Û Åg Ù ªÆy M Œ
ugzZì s ÜÆC Û tèYì C™ª
ÑŠ6]!
D™q nZ ÅkZgzZ B+Šá Zz + TÃ?Š c hIZ&ì ꊙ œg »¬kZÆvZ L
wZI Z c
@™ñƒ D™yá{ztgzZ•xV; Æ{)z‹g Z[ZŽì @ ƒ¿#ÆwßZ¨Ë{zèYX •
ZìŠ ¿Z »kZì ÑZzä™sz òG
w=gzZ b I{zp¤ & {z~kZ ÂXì 7(Z{zèÑqì h{zžì
Xì q~uzŠq
ZtÂXƒ:
Šã
Åsz òG
& cŠã
6ÅŠ ¿Zc
Ô6Y ¯ÅtÂc
¿#ŬËÆ\¬vZ~kZžt] !
ëZ
àkZtgzZì CƒµZzÌ6Y ¯Å~zcÅÑéZpgzZ~ðLgzZì CƒµZz6
Z°kZ c
µZz~ª

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gzZXì ÑZz ä™tìÆvZ ÌŠp{zgzZÔ• DƒŸ._Æyâ ‡ÆvZ~ Tžì Cƒ
Ø Ð <ÑÅvZ¤
E
ÅvZÃGîG Hê ._Æ y⠇˙?
0šrz 2Z¸c gŠ NZ6]!
Zžì ‚ kZ
ŸkZ{zÌQp•ŠŽñk0
\¬vZ~ZkZ c Šx £»<Ñ
ÆkZ,qx ÓtXì¬tÂc
‰Ôì @
™nZ²ZЬÆvZÔì Y M 7~x ©Zx ÓÃy̈ZžŽ6 Û *
¯ÅÜZŠ ÌËÆãâ • Å
Ë M 7~àçÜ{)zÅ
Xì $ [ZÑÔä™ *

gzZ ~ga ÔÙâ[ZÑÔ*


ižŽì C~(¹t p@ Zt :#Z
™7Â`g {Ð I¬ »kZp¤
| Zº Z b§Å{)znKÑ
»TC{zXì ]
CkZÔì 3g¬~[ÂKZä\¬vZx *
»Tì ~(
X 3g7¬x * Ð

žC{zèYì Z(Ð ]
· ¹! άt ~XkZ~ T¬t
c
tì Š : à Z£Z^ËZ e
Š 7x *
c
gzZX Š iÅ qÑ&ì ~(ÐCkZì Š
»¬~s²Å qÑgzZy! Šx *
c »¬&
~x¯ÆmÀà Zz䃊g Zz~x lZŬ bÑÅkZ
Xì _g ¦

ÐZgzZ}Š™ ¦6Á Žs§Å[ KZÃVâ›x Ó{zž• Í ¬ŠÐ \¬vZ ë :#Z


z Y Ÿ'
g]gŠ6
Xì ÑZzp kZ{zÔì 7ÂnÆkZtGX B™tÉg

ƒZg7ò :»vZ¶g •B‚ÆÏZ: à Z£Z^ËZ e


Xì Š
t6 á ,¢FÌÅòzëÆvZ¶gi !
416 ™Æ¢¶aÅkZ •_ƒù • 0Z •gzZt
:ì wZÎ

._Æ yâ ‡vZ w4 Û »x © {z H :w ZÎ


• D™ŸÆvZ w4Z â)Ž Ð Vƒg Ñ•
Z â) c
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô Üû Óövûmø Üû Ö$ àûÚø æø ü yâ •
² Û kZÆ\¬vZÂÐ}y›Ãy Zë¤ Ö Ó
•D™#
Zc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


z)ê._Æ( 2Z¸) {Š™wi * ÓZ) û áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üö âö Ô
ÆvZðÃŽgzZ :ª) ( 44 :>Z ø òô ³³³þ³5 ³þÖøæ^ö³Êø
X ?Ð}H~}g ! Û »vß„,Z:}™: ( ¬
ÆX ( ••
Š b§kZävZ¶gi !
:ì c 0Z •[ZŽ »kZ

Æy Z ._Æw qZgzZŠ NZÆyZÔ• 9ZÅVßZz ä™ÍÐvZ w4Z â) :[ZŽ


x Ó¿(Z Âì 4Ð<ÑÅvZtž}™w ìtgzZ}™ÍÐvZw 4
Z â)ŽX •Zx ©Z
ÐZgzZ}™Ÿ._Æ2Z ¸sz wŠ •Æ<ÑÅvZŽ „,ZgzZXì • Û »q
Š 4
ÆV â ›
Û » Ì{z Ôì aZ îGœG
kZ äkZžn kZXì • Ù „ {zp¤
$ ÕZÍž¾ ÌtC Zž ‚}™w ì ^Y
ñƒ D™~zc Åé ZpÐvZ w4Z â)Ž pX å Hx Zwä \¬vZ&c
]Øg c Û w 'Ãq
Šg Z Œ
žƒ Ì} Y {zgzZ}™ŸÐ: ÐzzÅ]zZ°CZ fB‚ÆkZìê»T c
 gzZ Ëc nÆ
gÑ » kZ Â}™Ÿ ._Æ <ÑÅvZ {zžì ¸ Z Û *
 Zz 6kZgzZì yâ • »vZ {z ~ kZ
*
¦tž 6 ǃ >% »ûZ [gzZÕgzZ ǃ >% »ûZ¬{zgzZX ǃР~]
·IZgzZ Vzg Õ
Xì ~z%p¸ ÌЮ  )q ZÅG™xgzZkƒ ¤Ô¿vZègk„0vZ†
ànÃÛq] äfv‘ æ äÖ! o×Âæ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× Յ^e æ Ü×‰æ ²] oבæ

ùz6
yÎ 0 ðe®gz›
http://www.muwahideen.tk

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com