Anda di halaman 1dari 44
TAHDZ,IB SyarhAth-Thahawiyah

TAHDZ,IB

SyarhAth-Thahawiyah

ATI,'L

AKHIR HAMMAD

AL-GHUNAIMI

TAHDZIB

SyarhAth'Thahawi

Dasar'dasar'AqidahMenurutUlamaSalaf

Penerjemah:

ABU UMAR BASYIRAL-MEDANI

Pustaka AT-TIBYAN Solo

'l

{6lrri;;tr

'1

.t

atllir,Hl f

':

9r

i

r

V$4

'

'/'

Penulis:

Abdul Akhir Hammad Al-Ghunaimi

Penerbit :

DARUS SHAHABAH Lith-Thiba'ah wan Nasyr, Bairut - Libanon

Cetakan:

Pertama

Tahun:

1416H / 1995M

EdisiIndonesia:

TAHDZIB

SyarhAth-Thahawiyah

Damrdasar'AqidahllenurutUlamaSalaf

Peneriemah:

Abu Umar BasyirAl-Medani

Editor:

TeamAT-TIBYAN

DesainCover:

StudioAT-TIBYAN

LayOut:

lTCar,Desain I Setting,(o27t) 639636

CetakanI:

Oktober1999

Penerbit:

PUSTAKAAT-TIBYAN Solo ll. KyaiMojo,No.58,TeIp. (027D 52540

TidakPatut SeorangMuslim MengambilHak Saudaranya TanpaSeizin Dainya

DAFTARISI

 

P":ne.antarPenerbit

12

i*rg:antarPenerjemah

, 13

:.::.:u tan Abdullah bin

t

5

 

-

'.{ -raddimah.

-

'J.7

 

l=- {sli yangSaya Jadikan Sandaran

20

 

-

r-:

2I

'

 

-:.:i:afi Al-Imam Ath-Thahawi, PenulisMatan Al-Aqidah t:h-Thahawiyyah.

 

24

 

-

: r:rafi Al-Imam Ibnu Abil 'Izzi, PemberiSyarahAl-'Aqidah -"::.-Thahawiyyah.

26

-

\latanAl-Aqidah Ath-Thahawiyyah.

28

.

t.lukaddimahPemberiSyarhBuku Al-Aqidah r+i-vyah.

Ath-Thaha-

43

-

BABPERTAMA:ImanKepadaAllah d6

, 49

 

?asalPertama: At-Thuhid

50

- Macam-macamBentukTauhid.

50

- SistematikaLain Dalam MenerangkanPembagian Bentuk-bentukThuhid

51

,

-

BentukTauhidYangPertama:ThuhidAr-Rububiyyah

 

54

.

-

PembahasanPertama:PengertianThuhid Ar-Rububiyyah

55

- Kaidah Kontradiktil, Menurut ParaAhli KaIam

- Munculnya Kemusyrikan Dalam Tauhid Ar-Rububiyyah "5

""""" 5

13. PembahasanKedua: Perjanjian (Mitsaq).

""""""""'5

-

PengakuanTerhadapKerububiyahan Allah Adalah """"""

PersoalanYang Diakui Fitrah

63

14. PembahasanKetiga: SebagianPengertianTauhid Ar-Rububiyyah

- SangMaha PenciptaDan Pemberirezeki

- Yang Maha Menghidupkan Dan Mematikan

"""""""'64

"""""'64

""'64

15.

16.

77.

18

65

PembahasanKeempat: Kerububiyahan Allah Subhanahu """"""""' 56

BentukTauhid YangKedua:Thuhid uluhiyyah.

PembahasanPertama:Antara Tauhid RububiyyahDan """"""""""

Tauhid Uluhiyyah

69

- Kaidah PenolakanKontradiksi Dalam Thuhid Uluhiyyah' ""'73

YangMaha Terdahulu

- KekuasaanAllah Atas SegalaSesuatu

""""""""'

""'69

PembahasanKedua: SistematikaAl-Qur'an Dalam MenetapkanTauhid uluhiyyah.

"""""""'74

1. Menjadikan Thuhid RububiyahSebagaiPetunjuk Akan

Adanya Tauhid lJluhiyyah

'."""""""'75

2. PersaksianAllah AzzaWa Jalla TerhadapEksistensi Tauhid Uluhiyyah

3. Menjadlkan Asma' DAttShifatAllah SebagaiPetunjuk

72

AtasTauhidUtuhiyyah

-

""""'77

19. PembahasanKetiga:Doa

"""""""79

- BantahanTerhadapMereka Yang BerkeyakinanBahwa

Doa Itu Thk BisaMendatangkanFaidah

""""""'80

- PengertianYang BenarTentangMakna TerkabulnyaDoa'81

- Orang Yang Berdoa Tak Dapat Mempengaruhi Hasil Doanya

20. PembahasanKeempat:Tawwassul PerkataanTawassulMelalui Seseoramg

Syafa'atDi Sisi Allah.

'.'.i

""""' 85

'. """ " """ 88 """' 89

21,.

PembahasanKelima: Peringatan Terhadap SebagianPerkara

Syirik. a. Dukun Dan TukangRamal.

""""""90

"""""90

I

rb

j7

58

I

l:

J.

t:

I

€.

63 :.

64 :'t .

-{hli Nuiurn ParanormalDan Dajjal

TukangSihir

Jampi-jampi Syirik

Meminta PerlindunganKepada lin PernyataanTentangHakekat Dan Syari'at

Wajib Memberantas Kemungkaran-kemungkaran

92

94

96

96

98

64

64

65

l"-

I

- :

66,:{

6Y

Tersebut.

101

TauhidAl-Asma'Dan Ash-Shtfat

102

Sentuk Tauhid Yang Ketiga: Thuhid Al-Asma' wa .tsh-Shifat

PembahasanPertama: Manhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah Jalam PembahasanTauhid Ash-Shifat.

1.02

102

69

./J

74

75

72

a.

PenetapanSifat-SifatAllah Dan BantahanTerhadap

Kaum Mu'atthilah (YangMenolak Sifat-sifatAUah)

102

r.

BantahanTerhadapKaum Musyabbihah

105

:.

PeniadaanAsma' Dan Shifut,SertaPenyerupaan-Nya

DenganMakhluk Adalah

108

d.KekekalanDan KeabadianSifatAllah

110

.e. MensucikanAllah Dari Batas-batas,Dimensi Kemakhlukan Dan Organ-organ Tubuh (Yang Menye-

rupai Makhluk). PembahasanKedua: PembahasanTentangSebahagian

772

77 SiIat-sifatAllah $6

79 YangPertama:Sifat-sifat-NyaYang Dzati /Individual

,

ll7

117

a.KekuasaanAllah S6

f.7

80 b.SifatAl:llmu.

120

81

c. Dia Adalah Al-AwwaI (Yang Maha Terdahulu Thnpa Ber- awal), Dan AI-Akhir (Maha Akhir TlanpaKesudahan)

124

84 d.YangMaha Hidup Dan Terja9a

85

88

,f, B. Allah Tidak Membutuhkan 'Arsy Dan Apa Yang Ada Di Bawahnya, Liputan Allah Mencakup SegalaSesuatu,

L26

89 SertaFauqiyyah (Ke-Tnggi-anAllah

729

h. Dalil-dalil Yang Menunjukart'Uluww/

Keunggulan

90 (Bahwa Allah Di Atas) Dan Fauqiyyah / Ke-Ttngg-an

.90

Allah.

1,32

27. Yartgkedua: Sifat-sifat Allah Yang Berbentuk Perbuatan.""

a.Al-IQIam (Ucapan).

b. Kemurkaan Dan Keridhaan

c. Kekasih Allah.

d.AI: Arsy Dan AI-Kursi

'

28. Pasal Kedua: BeberapaKajian Tentang Kekufuran Dan Keimanan

29. BeberapaPembahasanTentang Keimanan

- PembahasanPertama: Definisi Al-Iman

- PembahasanKedua: Tingkatan Orang-orang Beriman '

- PembahasanKetiga : Bertambahnya Keimanan Dengan Keta'atan Dan Berkurang Al-Iman Tersebut Karena Kemaksiatan

- PembahasanKeempat: Al-Islam, Al-Iman Dan Al-Ihsan'l

- PembahasanKelima : Masalah "Pengecualian" Dalam

Al-Iman.

- PembahasanKeertam: Rukun-rukun Al-Iman'

30. BagianKedua : BeberapaKajian Tentang "Pengafiran"

- PembahasanPertama:PandanganTerhadapPelaku Dosa-dosaBesar.

- PembahasanKedua : Soal Pengafiran Pribadi Tertentu Dan Thk Ada Jaminan Untuk Orang Tertentu Untuk Masuk Jannah Dan Naar (Kecuali Dengan Nash).

- Pembahasanketiga

'

Kufrun Duna Kufrin (Kekufuran

'

'

"-

2

YangTak MengeluarkanMuslim Dari Islamnya)

- Berhukum Dengan SelainHukum Allah 0#'.'

31. BAB KEDUA:

Iman KepadaMalaikat.

- PembahasanPertama:Definisi Malaikat

- PembahasanKedua : Penvebutan Malaikat Dalam AlQur'an

- PembahasanKetiga

- Pembahasan Keempat Perbandingan Para Malaikat Dengan Manusia Yang

: Sebagian |enis

Malaikat. Keutamaan Antara

32. BAB KETIGA

: Iman Kepada Kitab-kitab Yang Diturunkan

(Allah) Kepada Para Rasul

33. BAB KEEMPAT: Iman Kepada Para Rasul

i45

r46

166

168

172

l"-l Pertama:Iman KepadaParaRasul (seluruhnya)Secara 1.1::'rveluruh,Dan KepadaYangTersebutDalam Kitab-Nya -:ara Rinci. l:sal Kedua: BeberapaPembahasanTentangKenabian dan Kerasulan.

- PembahasanPertama: PerbedaanAntara Nabi Dan Rasul.

- PembahasanKedua :

- PembahasanKetiga

249

253

254

256

"

176

176

17

188 ?asalketiga: Iman KepadaNabi Kita MuhammadW

PenetapanKenabian

: Antara Kenabian Dan Kewalian. 259

-

261

- PembahasanPertama: Pilihan Allah SubhanahuWa Ta'ala. TerhadapNabi-Nya

261

191

- PembahasanKedua: Bukti-bukti Kenabian

r9

Muhammad

263

- PembahasanKetiga: SebagianKekhususan Dan KeistimewaanNabi W

266

20

L. PenutupParaNabi.

-,

266

20

2. ImamnyaKaum Muttaqin.

267

21.

3. PenghulunyaParaRasul

-

267

4. AI-KhuIIah (Kecintaan Yang Istimewa) Dan

27

Al-Mahabbah(Kecintaan Umum)

271

5. KeumumanDiutusnyaNabi #:

272

6. Al-lsra'Dan AI-Mi'rai

274

21.9

226

227

23t

233

234

235

:a

239

241

247

PENGANTAR PENERBIT

edianyakarya

satuformat

lumi oleh puttuibit.

kebutuhan kita

monumental ulama salafini dibukukan dalan

-vang tidak terpisah,dan hal itupun cukup dimak

Akan tetapi, mengingat mendesakny

untuk segeradapat memahami akida

digali dari sumber aslinva, dan juga mengingat padat pembahasan Yang ada di dalamnya, mafa untuk edisi

ini terpaksahadir dalam bentuk berjilid,

Iukt

i

shahihah yang

dan akuratnyi

penerbitanpu.iur,u

tuku satudan

secarautuh Insva Allah r"gutu teiwujud sebabbuku kedua sudah dalam pengerjaan.

dua. Adapun keinginanpembacauntuk memahami

Apabilapara pembacabegitu

uUauh shahihah

di hati kami

antusiasingin segeramendapat

1'ang benar-benarberbobotsalafi'hal seliku penerbit Untuk itulah penerbit

beiusahamakJimal untuk dapat menghadirkan teriemahankarya

itrrp.r.,terbetikpula

p"^uhu^u"

spektakulerulama

akidah baik di

nya tidak berlebihan jika kaum muslimin

buku tersebut.

salafiyang menjadiruiukan setiappembahasan

Timur maupun di Barat,di Arab atau non Arab. Kira-

terlanjur kesengsempada

Upaya seriuspenerbit untuk dapat menghadirkan terjemahan

wujud yang terbaik kiranya sufah

akan tetapi, apabila.kedapatan dalam

kekurangan dan kesalahanharap menjadi maklum.

kitab Akidah Thahar,r,iyahdalam

sampai pada batas matsimal,

buku ini

Olehkarenanya,kritik, sarandan semuauPayamenuiuperbaikan akan kami terima dengan segalasenanghati'

Penerbit At'TibYan

PENGANTAR

PENERJEMAH

am

-I.

dK-

1]'a

ah

lat

iisi

kni

mi

lah

tat

hal

bit

'va

,an

ra-

da

an

ah

lm

ami memandangbahwa persoalanakidah adalahmasalah yang wajib didahulukan atas segalasesuatu.Dengan telah baiknya akidah suatu umat maka akan tercipta

masyarakat muslim yang kokoh berdiri di atas pondasi

. ang pernanen. Sejarahtelah membuktikan bahwa pengutamaan

:-<idahatasselainnyaakan menghantarkanmanusia menuju kejayaan

:unia akhirat.

Generasisalafushshalih yang merupakan cerminan generasiter- :aik sepanjangzaman mampu mengukir berbagaiprestasilantaran ,ebelumnyamereka sudah memiliki dasarakidah yang kuat. Tak ada ;afu gerakanpunyang tidak menitikberatkanpada kemurnian aki- :ah terkecuali hanya mewariskan penyimpangan dan akhirnya kan- :as di tengahjalan.Mengingat arti pentingnyapersoalantersebutdi :tas, maka kami memiliki cukup alasanuntuk menerjemahkanber- :agai kitab yang terkait dengan akidah shahihah.

Tidak kami ingkari bahwa upaya kamimenerjemahkan "Thhdzib SyarhAth-Thahawiyah"cukup menemui kesulitan di sana-sini.Hal :tu lantaran padatnya pembahasandan peliknya persoalan, sedang kemampuanyang ada pada kami sangatterbatas.Berbagaikesulitan vangkami hadapi tidak menjadikan kami surut mundur ke belakang, sebaliknyakami semakin antusias untuk segeramenyelesaikannya, sebabdi balik itu ada nilai-nilai ilmiah yang sangattinggi.

an Begitu melambungnya niat kami mentransfer ilmu-ilmu salafmenjadikan kami lupa batas kemampuan.

ulama

Satu hal yang sangat kami perhatikan adalah keaslian dan

keutuhan terjemahan, artinya, kami berusaha maksimal u menerjemahkan apa adanya tanpa penambahan, Pengurangan sesuatu yang tertinggalkan. Itu semua kami lakukan karena

salaf sangat menitikberatkan sumber pengambilan ucapan, hin karenanya, kami tidak memandang perlu mengurangi atau meni

ka

galkan bagian-bagiantertentu isi buku ini. Tidak dapat dipung bahwa setiapkalimat bahkan setiapkata nyaris mengandung il

dan hikmah yang sangat berharga.

Sangat berbeda dengan umumnya

terjemahan, terkadang h

sebuah terjemahan tidak lagi sesuaidengan aslinya, di satu sisi su,

tidak lengkap,di sisi yang lain ada bagian yang tertinggalkan.Bi jadi hal itu dipandang kurang penting sehinggapatut ditinggalk

atau karena alasan-alasanlain.

Akhirnya

besar haraPan kami

dari

dan hikmah

dan kelurusan akidah.

ilmu

terjemahan

para pembaca dapat menga

tersebutdan sekaliguskelua

Segala kekurangan

yang ada pada terjemahan ini semata-

karena minimnya

rahan dari para ahli ilmu

ilmu

kami, oleh karena itu bimbingan sangat kami nantikan-

dan pt

Selamat membaca.

Surakarta, Juli 7999 Abu [Jmar Basyir Al'Medani Peneriemah
Surakarta, Juli 7999
Abu [Jmar Basyir Al'Medani
Peneriemah

3

I

!

h

P

P

n

r

i

:uk

I

r.,

tdu

um

tb*

' 'tf

<iri

nu

rsil

lah

isa

.an

I r., tdu um tb* ' 'tf <iri nu rsil lah isa .an SAMBUTAN Syaikh A

SAMBUTAN

Syaikh A bd ullah bin A bd unahman N -fi brin

bil

an

rta

egalapuji bagi Allah dan ini sudahlah cukup. Keselamatan semogatercurah atashamba-hamba-Nya yang terpilih. Dan semogaAllah meridhai siapa saja yang menelusuri dan mengikuti jalan mereka.Ammaba'du:

sungguh telah sayatelaahbuku syarhAl-'AqidahAth-Thahawiyyah ri; yang di susun dan direvisi kembali oleh syaikh Abdul akhir :JammadAl-Ghunaimi. Beliautelahmenyelesaikankaryanyaini seba-

:ai upaya agarbuku 'rzzi

ran oleh Ibnu Abil

nudah untuk difah-ami (pembacanya). Alangkah

jilakukan oleh syaikh Abdul Akhir dalam menyusun dan mengatur rab sertamengklasifikasikanpembahasanbuku tersebutkarenaImam

.{th-Thahawi sendiri kerapkali mengulang-ulang ucapannya, selain

ranyak pembahasannyayang

kumpulkan dalam satu pembahasan. penulis

sajadan mengkajinya di berbagaitempat. Akibatnya, te4;dilah peng-

ulangan dan sering terlihat matannya melompat-rompat sehingfa

pelb'ls,ungkan

kembali.semogasetelahdisusun sedemikianilpa,

"syarh AIJAqidahAth-Thahnzuiyahi'yangdijabar-

Al-Adzra'i Al-Han afiRahimahuttininmenjadi

bagus upaya yang

terpisah-pisah,yang seyogyanyadi-

justru memperturutkan

orang yang membacanyadenganharui menelitiila

orang yang mem-

pelajarinya dapat mernperoleh apa yang diinginkannya dan menda- pat kemudahan untuk membahasnya.Karena penyusun telah me- natanva dan rnenyingkirkan beberapa pembahaian yang berke-

panjangan atau terjadinya semacampengulangan.Di

samping beliau

juga memberi komentar-komentar yang bermanfaat, takhrg ilmiatr

kmbutan $nil?h AWllah

binAM*rnbnan Al-Ji.brin I s

terhadap hadits-hadits dan riwayat-riwayat

r"iri

meringkasr,y1. -S"Tt1

y-alg-termuat di dalam-

itu merYqSkanlchidma t terhadap buku

yang memang selain

iuga

t"""-oP1lq madzab As-Salaf

keterangan "y", aslinya ('olehAbul-'Izzi.Al)Hanafi)

tidak menyimpang dari dan Ahlussunnah ,urtu

jumlahnya dan berdomisili di berbagai negeri'

kebenaran

*"r,yu.rggui'ri"pura Ahii bid'ah meski banyak

Sesungguhnya yang meniadi standar adalah kebenaran yang

ditoluk olehkebanyakanorang. Selain

*&r.ip.r.,

d"ru.rryu'keterangan beliau sendiri adalahkutipan-kutipan

dan Ibnul Qayyim Rnhimahu-

sudah pada

tempatnyalah bila ucapan-ucaPan yang

dibandingkan lagidengan karangan,mereka berdua'

nukif

rujukannya' Demikian pula-dengan semua

Sehing-

daribuku-buku paraulamasalafterdahulu'

diedit dan dapat

dibersihkan

kekeli ru.-r.Jei"'utt

yattg t&Udang

dapat-merubah makna'

letak asi

per,utilan-penukilan

tersebut 1) juga yang lainnya'

disertai dalil_dalilnyJ,

itu, pada

dari berbagai tulisan tUtttt"fui^iyyah

iallah. Mika

beliau sandarkan daniutip da.ikednanya,

aslinya yang termuat dalam buku-buku

tanpaharus menyertakan

1r"rig-U;ii"" demikian bahasanya dap3t

;;-;""g""

kembali' sekaligus Kalau bisa,sauda;; ;;y"Jtt'ie'efe'ensikannya itu dari buku-buku kedua

menjelaskan

dari

maha guru

Allah saialah tempat kita memohon' agar Dia

lenganugerahi

dan

p"t uiu dan ganiaran balk kepada-penulis'

nenvusunnva. bertamemberihanfiat

fi;'#;ffi"iik;"

y""S b"it.

merekayang

pemberi keterangan

kaum muslimin dengan semua

tersesat dari kebenaran melalui cara

Wa Shaltallahu'aia liuhammadin wa'Atihi wa Shahbihi wa

sallam.

A bd ull ah bin A bd urahmn

A!'It ldn

6/L2/1415 H

l.Yangmendorongsayauntuktidakmereferensikannyakembali,karenasayalihat usahaitutelahdilakukandengansemPurnu.?1d.u t"!"I^";:,*1lT

usanarrurerarruua^u^qrrserrbei:rt';'rt"u

sandaran. Yang Pada ct telahmenuntastu,'.'yu.t<em,,di"

lTg:tl*'ff

dr-Islami syaikh Abdur

lg1t

tebth

9"" baik dicukupkin

keinginan

Razzaq Afifi

pada cetakan

I

Dok,o.At-TurkidanSyu,aibAl-Arnauth|uga

lebih iompleks

fJtn

melakukan.rruf,u t",r"ut'ii""g""

Maktab Ar_Risalah.

Namun sekar".,g, *b"nu,;t;;'ilt"Tdt

Syaikh Hafizhahullah. N"i""

simpai kepada ,uyu *iuiuh

dicetak. semoga JayaLi'"

dengan itu saja.

'u;;;;";ngiap

sava untuk mengikuti anjuran

sambutanbeliau yang bagus itu baru

'uyuttg Jkuli

Ut'itt'

fi'ti akan dicetak' bahkan sudah mulai usaha

pada cetakan selanjutnya'

untuk

Insvaa Allah.

*"ttgtttahakannya

(

\

tr

b€

tt

la

n

&

ilr

l"

A

A

F

E

E

t

t

n-

(u

rn

af

rk

1 .D 0

]n

ln

u-

'o

1n

lA'

t 2

1 0

g-

o

an

ta.

u5

ua

hi

an

ua

rra

wa

'o 1n lA' t 2 1 0 g- o an ta. u5 ua hi an ua

Bi smi IIahirahm anina hi m

MUKADDIMAH

S esungguhnya,segalapuji bagi Allah. Kita memuji-Nya,

memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta meminta

perlindungan kepada-Nyadari kejahatanjiwa kita dan

keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapayang Allah beri

:etunjuk, tak ada seorangpunyang dapat menyesatkannya.Dan ::rangsiapayang Allah sesatkan,tiadaseorangpunyang dapatmem- :errnya petunjuk. Aku bersaksi,tidak ada yang berhak diibadahi me- .,:nkan Allah. Dan bahwasanyaMuhammad adalah hamba dan

'

:: sul-Nya.Shallallahu Alaihi wa

'ala

Alihi waShahbihiwasallam.Amma

Satuhal yang gamblang,bahwailmu akidah adalahsemulia-mulia

hat

(an

,fifi

rga

(an

ala.

ran

aru

aha

\Yd,

,-:ru agama.Karena dengan ilmu itulah seorangmukmin dapat me-

::enal

.-:dap Allah Penciptanya, dan Pelindungnya. Dan hanya dengan ,-.rdah yang benar, segalaamalan dianggap sah dan diterima disisi --lah $l$. Sedangkanaqidah yang benar, adalah aqidah yang ada ::da diri Rasulullah & dan para sahabatnyaRadhiallahu'anhum,

:ereka adalah sebaik-baik umat setelahRasul.

Rabb-nya,mengenal apa yang menjadi kewajibannya ter-

Namun, suratan Allah atas diri hamba-hamba-Nyapasti akan

ten-

'-:rg akanterpecahnyaumat ini menjadi berkelompok dan bergolong-

:.ereka lalui. Maka terjadilah apayang telah diberitakan Nabi *

l rlongan.2)

I - jrat takhrijnya

pada halaman 348 pada buku ini (buku aslinya-P""t)

Muhndd.irnah17

Tinggallah Ahlussunnah wal Jama'ah yang beradadi atasmanhaj salaf menulangpunggungi akidah yang benar, menyebarluaskan

Tauhid yang mumi hawa nafsu.

dan memerangi Ahli bid'ah dan para pengikut

Di antara mereka itu adalah Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi

Rahimahullah,penyusun kitab akidah yang dikenal dengan tambahan

namanya (Ath-Thahawiyyah). Beliau merangkum ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, untuk menjelaskankebenaranyang wajib diyakini oleh seorangmuslim, mengingatkan mereka agar meng- hindari ucapan-ucapanAhli bid'ah dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Matan'aqidnhbeliau itu telah dibubuhi syarah(keterangan)oleh

banyak ulama. Hanya saja,yang terbaik dan paling benar metodologi- nya dari keterangan-keteranganitu adalah syarah Al-Imam Ibnu Abi

Al:lzzi

Al-Hanafi Rahimahullahyang dengan rahmat Allah fk

telah

membawa manfaat bagi kaum muslim ini, terutama pada masa-masa belakangan ini. Masa di mana umat Islam ditimpa musibah dengan

jauhnya mereka dari dien dan syari'at Rabb mereka. Kemudian Allah memberi karunia kepada umat Islam pada

periode-periode belakangan ini dengan maraknya kebangkitan Islam yang banyak merebakdi negara-negaraIslam.Generasimuda Islam- pun mulai bangkit untuk kembali kepada Kitabullah dan Sunnah

Rasul-Nya *. Dan termasukdi antarakeutamaanAllah,

gian besar dari pemandu kebangkitan tersebutadalah orang-orang yang berakidah Ahlusunnah wal Jama'ah yang menolak akidah- akidah para Ahli bid'ah dan kelompok-kelompoksesatlainnya. Dari sini, bertambah pentinglah kebutuhan terhadap kitab-kitab bernilai ti.ggi semisalkitab syarah ini sehinggabanyaklah para alim yang menelaahnya dan berulangkali diusahakan penerbitannya. Namun demikian, meski buku ini amat bernilai dan saratdengan kebenaran,ia tak lepasdari perkara-perkara yang sulit dipelajari dan diambil faedahnya secaramaksimal oleh pembacaawam ataupun penuntut ilmu yang masih pemula. Hal itu disebabkankarenapenulis tidak menyusun keterangan beliau secarasistematis,sehingga dapat membantu pembaca untuk mengerti pembahasan-pembahasandan klasifikasi ilmu akidah. Alasan beliau dapat dipahami, karena beliau menyusun bukunya ini semata-matamengikut urutan yang ada pada matanbuku aslinya yang ditulis oleh Al-Imam Ath-Thahawi Rahitnn- hullah.SedangkanImam Ath-Thahawi sendiri tidaklah mengacupada sistematika tertentu dalam penulisan matannya.Terkadang beliau membahas satu sub pembahasan pada tempat yang berbeda-beda

bahwa seba-

18

TahdzibSyar$Ath.naltau,iydh

t

t'

lc

I

t

l

I

I

I

I

h"j

(an

kut

lwl

1an

iah

rjib

ng-

rsat

leh

)gi-

q,bi

lah

asa

lan

rda

am

Lm-

rah

ba-

rng

eh-

tab

iim

;an

lan

un

rlis

)at

ian

rau

rda

/u|-

Lda

.au

'da

iari matannyaitu. Beriauberarihdari

satupembahasan kepembahasan

setelusnya.

-:in, lalu berbalik kepembahasan semura^.Demikian

Pelbgri

.

:eliau berkata:"Metodologi

- shuluddien (pokok-pokok

:ergunakan dalam jawaban N;bi

ff

syarah(Ibn'Abil 'rzzr) sendirimengisyaratkan har itu;

terbaikyang dipakri ;"i";;;mbahasan

keagamaqf uaututrmetodofuli yang di-

terhadap(pertany'aan) Jibril

-"lnihiAs-salam."Tatkala ditanya tentangdefinisi Al-Iman. Beliau

Rasulullah) berkata:

'.'Hendnknya engkauberinmnkepadaAIInh,

paraMalaikat-Nya,

Kitab-

kitab-Nya,para Rasul-Nya, Har:iAkhir dan'Thqdir(baik dambttruk.l"l

Beliau memulai dengan pembicaraan

:an Rububiyyah) dan tauhid Asnta' zuashifut

tentangtauhid (Iruhiyyah

ber-

maraikat,

dalnsegarayang

: ubungan dengan jan seterusnya.a)

itu, kemudian berbicara tentang lara

selainitu, buku tersebutjuga

tak lepasdari pembahasan-pemba-

rogika yang dilontarka secaratiba-

terpakia mengulu*yu

:asan filsafat dan terminorogi ilmu

:-ba,yang terkadang,.bcliau_ meman[

:lenyanggah Ahli-ahli Ilmu Kalam. Nu*rr.t kita

:rembawafaedahyang banyak terutamadi zamankita sekarangini.

meu-frat,hal itu tidak

untuk

Oleh sebabitu, kami

bertekadmenyajikan upaya yang bersahaja

t'"t".ung"n yJ.g B"r.ilai ini

semogi.*Ihu

ini dapat

-:i, sebagaiusahapendekatanarti bagi

:enganmerevisidan menyusunnya kembali.

:emudahkan pembacauntuk mengambil manfaatiari buku tersebut

:engan seoptimalmungkin.

Jum'at, 9 jumadil Ula 1415H 14Oktober 1994M

A bd uI Akhir lfammad AI- Gh unaimi

3. [Lihat takhrijnya padahalaman145buku asli]

1' IsyarahAl-AqidahAth-Thahawiyyah,,-olehlbnuAbir'rzziAl-Hanafihal.5gg

:lY::?r"rah

Amauth.l

Ar-Risalah, yani diieliti oleh Doktor At_Turki dan Syaikh Al_

TEKS ASLI YANG SAYA

JADIKAN

SANDARAN

alam edisi yang sudah direvisi ini, sayabersandarpada cetakanyang telah diteliti dan dikomentari sertaditakhrii hadits-haditsnya oleh Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth. Yangditerbitkan oleh MuassasahAr-Risalah Tahun 7412H. Cetakanyang keempat. Semata-mata,karena cetakan itu memiliki keistemewaandalam ketelitian penulisan teks dan takhrij hadits-haditsnyaserta banyak manfaat dalam komentar-komentarnya. Saya telah membandingkan cetakan ini dengan cetakan Al- Maktab Al-Islami yang hadits-haditsnya ditakhrij oleh Muhammad Nashirudin Al-Albani. Cetakankeenamtahun 1408H. Dari cetakan tersebut,saya mengambil manfaat dari beberapatempat tentang syarahbeliau. Bahkanterkadang sayamerujuk kepadanyabilamana ada ketidaksesuaiandengan teks aslinya,namun sengajatidak saya beberkan, karena tujuan saya disini bukan untuk meneliti terhadap

buku tersebut.Sebaliknyajustru bertujuan merevisinya. Lalu sayaPun

memperbandingkan kembali teks matan itu dengan yang

lam risalah 'Al-Aqidah Ath-Thahawiyah"yang diberi penjelasandan dikomentari oleh Syaikh Al-Albani. Bahkan terkadang saya justru merujuk kepadanya apabila ada ketidaksesuaiandengan teks aslinya meskipun sedikit, sambil saya berikan isyarat pada catatan kaki' Demikian juga, pada beberapahal sayamerujuk kepada cetakanyang diteliti oleh Syaikh Muhammad Ahmad Syakir Rnhirruhullnh.Sedang- kan cetakan yang sayamiliki adalah cetakanDaar At-Turats di Kairo (tanpa tanggal cetakan).Sayajuga mengambil manfaat darinya dalam beberapa hal.

termuat da-

)

)ada

<hrii

hsin

kan

Pat.

Iam

rvak

Al-

mad

rkan

;ang

lana

saya

rdap

Pun

t da-

dan

,stru

inya

<aki.

/ang

an8-

iairo

rlam

YANGSAYAKERJAK/AN

DALAMEDISIREVISIINI

savamenataulangbuku ini berdasarkan susunanhadits

Jibril.

savakumpulkan setiapvang berhubungan denganRukun Iman

vangenamsecaraterpisah.Kemudian

hasan-pembahasan vang tersisadalam satu sut pembahasan

ketujuh yang sayanamakan"Bab:pembahasan-pembahasan vang beragam"

saya kesampingkan keterangan(IbnuAbil

savakumpulkanpemba_

sebagian 'rzzi) pembahasan-pembahasan penulis

yangsava lihat tidak

begitudibutuh-

kan. sepertipembahasan-pembahasan tentangfilsafat,termi- nologiIlmu Kalam,pembahasanetimologi/bahasa demikianjuga Ilmu fikih yangmendalamataupengulangan-pengulangan yang kerapterjadidalamucapanbeliau,dan yang sejenisny-a.

Savajuga meringkassebagiandalil-dalil Al-eur,an dan As_ sunnah vangdisebutkanolehpenulis.sayacukup menukil seba- giansaja,sebatasdapatmemenuhiapayang dimaksud olehpe- nulis. semua itu dengantetap memeliharakeaslianbahasape-

nulis RnhimalruIlah,kecualidalambeberapatempat.

nva karenatelpaksa,untuk menyambung

paragrap lainnya, atau untuk tujuan semacamitu.

yang umum-

satup".ugrup dengan

Terkadi'ng

savajuga terpaksamemindahkan ucapanpenulis dari satu

tempatlain.Dan sesudahitu sayaberikanisyaratpacia

tempatnva. Savaletakkan judul-judul yang sesuaidengan tema-tema pembahasandalam buku tersebut. saya mentakhrij hadits-haditsyang termuat dalam edisi revisi

tempatke

ini dengan ringkas. Kalau hadits-hadits itu terdapat dalam Al- Kutub As-Sittah atau pada sebagian di antaranya misalnya, biasanya sayacukup mentakhrij darinya saja.Seandainyahadits tersebut termuat secaraberulang dalam kitab-kitab itu, saya cukup menyebutkansalahsatusumberreferensinyasaja.Itu yang pertama, yang biasa saya lakukan. Kecuali apabila dibutuhkan untuk mentakhrijnya dari sumber-sumber lainnya, untuk satu kemaslahatantertentu. Misalnya lafazhyang dinukil olehpenulis ternyata tidak terdapat dalam sumber pertama. Yang demikian itu banyak terjadi dalam Shahih Al-Bukhari. Dan perlu saya ingatkan di sini, bahwa saya mengambil banyak sekali faidah dari cetakan yang saya jadikan sandaran tadi. Kedua ulama penelitinya benar-benartelah mencurahkan upaya mereka dengan baik. Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang terbaik.

5-

Untuk menjelaskankedudukan hadits-hadits yang termuat dalam edisi revisi ini, apabila hadits tersebut terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim atau dalam salah satu dari keduanya, sayacukup menyandarkan kepadakeduanya, sebagai isyarat atas keshahihan hadits-hadits tersebut. Adapun apabila termuat dalam selaindari kedua kitab Ash-Shahihtersebut,saya menyebutkan derajat hadits-hadits itu dengan menggunakan ucapan-ucapanAhli ilmu di bidang tersebut (Ahli Hadits). Secaraumum, saya hanya berhasrat memuat hadits-hadits shahih dan hasandari semuayang dinukil oleh penulis. Namun terkadang saya terpaksa menyalahi kaidah dasar itu sendiri dalam sejumlah kecil hadits-hadits dan atsar,apabila kebutuhan mengharuskan sayauntuk tetap menukil hadits-hadits dan atsar tersebut,padahal jelaslemah.Hal ini disebabkanmisalrya, Penu- lis syarahsengajamengutip hadits itu untuk mengingatkan akan kelemahannya, atau unfuk fujuan semacamitu.

6-

Saya memberi komentar pada beberapatempat yang terlihat perlu untuk dikomentari; baik dengan menerangkan ucaPan- ucapan yang sulit dipahami, atau sekedarmenambah kesim- pulan, atau untuk memperkenalkan beberapatokoh yang dise- butkan dalam kitab itu, dan lain-lain. Sebagaimanasaya juga menukil beberapakomentar yang saya anggap penting dari yang disebutkan oleh tiga peneliti cetakan- cetakanbuku itu yang telah sayaceritakansebelumnya.Apabila 'akan ffiya menukilnya dari teks asli yang sayajadikan sandaran,saya katakan: "syaikh fulan menyatakan demikian, pada ha-

u-

'4,

its

VA

ng

an

Ltu

lis

an

ya

ah

na

ka

lla

rat

lm

ari

,ai

ila

ya

an

its

un

liri

,an

sar

tu-

:an

rat

tn-

m-

se-

rya

tn-

rila

rya

1a-

laman sekian." Apabila saya menukilnya dari cetakan yang

diteliti oleh Syaikh Al-Albani, saya akan mengatakan:

Al-Albani menyatakandalam halaman sekian

dari cetakanSyaikh Muhammad Ahma"dSyatir,

akan saya ucapkan di situ: "Syaikh Ahmad Syakir menyatakan pada halaman sekian

Demikian juga halnya sebagian komentar

ambil dari kommtarnya Syaikh

Ath-Thahawiyyah". Yaitu yang dicetak oleh

Matbu'atu Ar-Riasah Al-'Aammah li Idarati Al-Buhuts wal Ifta

wa Ad-Dakwah wal lrsyad, di Kerajaan Saudi Arabia , tahun

Baz terhadap

yang saya

,,Syaikh

"Sedangkanjika

rLil

"

penting yang saya

Abdul 'Azrzbin

"Il:IatanAl-Aqidah

1409H.

Demikian juga dengan komentar-komentar Syaikh Al-Albani juga terhadap "Matan Al-Aqidah Ath-Thahawil4rah" dalam risalah "Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah", dengan keterangan dan komentar.

7 -

Sayajuga menulis biografi penulis matan dan pemberi syarah- nya dengan ringkas.

8 -'Sebelum memasuki penjelasanyang telah direvisi ini, saya me- lampirkan "Matan Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah" dengan urutan aslinya dan sayaberi nomor urut. [,alu pada penjelasan- nya yang telah direvisi, sayamenyertakanjuga nomor urut dari mntanitu pada setiap alinea. Yaitu setelahdisebutkan dulu no- mor umurnya (untuk buku ini). Sehinggasetiapalineamemiliki dua bentuk nomor, yang pertamanomor berdasarkanurutannya dalam penjelasanedisi revisi ini, yang keduaberdasarkanurutan pada matan aslinya.

BIOGRAFI AL.IMAM ATH-THAHAWI

PENULIS MATAN AL.'AQIDAH ATH.THAI{AWIYYAH5)

]E eliau adalah seorangImam pakar penghafalhadits. Nama

beliau, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salaamahbin

Sallamahbin Abdil Malik Al-Azdi Al-Hajari Al-Mishri Ath-

Thahawi Al-Hanafi. Dilahirkan di Buthha, sebuah desa di

negeri

kabupaten) Al-Meniya.

Mesir, yang sekarangini masuk wilayah muhafadzah(setingkat

Beliau dilahirkan pada tahun 239H, ada juga yang mengatakan

kediaman yang Penuh ilmu dan keutama-

237H.Dibesarkan di rumah

an. Ayahnya adalah seorangulama. Sedangkan Pamannya,

Al-Muzanni, sahabatAl-Imam Asy-Syafi'ieyang meyebarluaskanilmu beliau.

Al-Imam

juga membantu

Al-Imam Ath-Thahawi belajar dari Pamannya

Pamannya

sendiri Al-

Muzanni dan mendengar periwayatan

Syafi'ie Rahimahumalloh.Tatkala beliau menginjak usia dua puluh tahun, beliau meninggalkan madzhab Al-Imam Asy-Syafi'ie, dan beralih ke madzhab Al-Imam Abu Hanilah. Ada yang menceritakan, bahwa sebabperpindahan madhzab beliau itu, karenabeliau melihat bahwa pamannya selalu menelaahkitab-kitab Abu Hanifah. Thpi ada juga yang menceritakan,bahwa sebabnya justru karena Al-lmam Al- Muzanni pernah berkata kepadanya: "Demi Allah, tak ada ilmu yang

dari Al-Imam Asy-

Lihat:, -Tadzkiratul Huffazh"

dan' Lisanu A|-Mizan'

(III

: 809), 'Al'Bidayah

A :27*27 6\-

wa An-Nihayah-

(Xl:174)

24 Tahdzib$urhAth'nalMa,W

lermanfaat sedikitpun yang datang darimu."

reiiau marah lalu beralih ke madzhab Abu Hanifah. Tatka6 behau nenyelesaikan tulisan ringkas beliau dalam masalahfikih, beliau ber-

iata: "semoga Aliah merahrnati Abu lbrahim. seandainyabeliau ma- srhhidup, beliau pasti membatalkansumpahbeliau itu.,,

Karena ucapan itu

antara guru-guru beliau selain pamannya, Al-Muzanni;

rl-Qadhi Abu Ja'far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi,Al-eadhi

_Di

juga

Abu

.rhazim Abdul Hamid bin Abdul .{la Al-Mishri dan lain-lain.

'Azrz,\l-Baehdadi,

yunus bin Abdul

Di antaramurid-murid beliau: Abu BakarAhmad bin Muhammad

::r Manshu4,Ahmad bin Al-Qasim bin Abdillah Al-Baghdadi yang

::kenal dengan Ibnul

-rmad Ath-Thahawi dan lain-lain.

KhasysyabAl-Hafizh, Abul Hasan Ali bin

Imam Ath-Thahawi adalah orang berilmu yang merniliki keuta- :.:an. BeliaumenguasaisekaligusIlmu fikih danhadits,sertacabang- -,'rangkeimuan lainnya.Beliaumenjadiwakil dari Al-eadhi Abu

-.:dillah Muhammad

bir:r 'Abdah,

seorangqadhi di Mesir.

Di antara hasil karya tulis beliau: ,'syarhu Ma.ani AI-Aatsa+

a

n

l -

S "r'a rh u Mu syki Ii AI-Aa tsa4 Mukh tasharAth-Thaha r.rrl"dalam fikih

.-

:nafidan

lain{ain.

Ibnu Yunus memberi pernvataan tentangbeliau: "Beliau orang
I

.rg bagushafalannyadan tepercaya,alim, jenius dan tak ada yang

I

I t

: ":at menggantikanbeliau."

n Ibnul Jauzi dalam "Al-Muntazham,, menyatakan: ,,Seorang

t- :=:,ghafal yang tepercaya,bagus pemahamannya,alim dan jenius.;,

n

Ibnu Katsir juga menyatakan dalam ,,Al-Bidayah wa An-

u

\':'hayah'lBeliau adalah salahseorangpenghafalyang tepercaya i=ialigus pakar penghafalhadits.

I

tl-

Beliau wafat pada tahun 327H, pada awal bulan Dzul-ea,dah

:

am

usia delapanpuluh tahun lebih.

,ft

tn

**:+rt)F

at

la

J-

1g

t4\

BIOGRAFI AL.IMAMIBNU ABIL 3IZZI

PEMBERI SYARAH AL.'AQIDAH ATH-THAI{AWIYYAH 6)

eliau Adalah Al-Imam Al-Allamah Shadruddien Abul Hasan

Al-

Hanafi Al-Adzru'i Ash-Shalihi Ad-Dimasyqi. Dilahirkan tahun 737H. Besarsangkaansayabahwa beliau dilahirkan

Ali bin

'Ala'uddien Ali bin Muhammad bin Abll'Izzi

di Damaskus.Karenaayah,kakek dan buyutnya berdomisili di sana.

Beliau dibesarkandi tengah keluarga yang terhormat, penuh kemuliaan.Ayahnya pernah menjadi seorang Qadhi. Demikian juga kakeknya adalah penghulunya Para Qadhi.

beliau berguru kepada Al-Hafizh Abul Fida'

Pertama kali ,Imaduddien Ibnu

Katsir, sebagaimanadisebutkan dalam beberapa

tempat dalam

mengembantugasmengajarpadabeberapaperguruandi Damaskus.

Lalu bertugasselaku Qadhi, iuga di Damaskus.

-Syarh

AI-'Aqidah

Ath'Thahawiyyah"'

Beliau

Di antara beberapakarya tulis beliau adalah

'Al'Ittiba'"yang

syarahyang amat

berhargaini. Juga kttab

terhadip mereki Rahimahullah.

ditulis sebagaibantahan

yang mengharuskanbertaqlid kepada Abu Hanifah

Beliau disiksa karena menyanggah sya'ir gubahan Ibnu Aibak, di

Disadurdari biografibeliauyangtertulisdalamMukaddimahteksasliyangkami iadikan sandaranhal.63dan 103

)

r

iasan

i Al-

rkan

rkan

iana.

:nuh

tuga

rida'

raPa

,liau

;kus.

rmat

ihan

rifah

k, di

kami

:aiamnva Ibnu

:aiam

Aibak.memuji_muji Rasul

rur"uiurl.,"

dikurung

beberapa kekeliruan. S"pirti- "capannya:,,Cukup bagiku

beliauterhadap

#, namun ia terjerumus

'r;sulullah", dan'lain{ain.

-=rua itu, beliaudisiksa dan

.^i1.1

sJ.gg"i,un

wafat

u"t"n Dzurqa',dah tahun zgz-H dan dikebumikan di safah

d"hfft;juru-.-Jum.,

!':"-.:\-Lln.

,i*:{.*rt

a h d"hfft;juru-.-Jum., !':"-.:\-Lln. ,i*:{.*rt BtografiALImanr l b n u A b i l , I

BtografiALImanr lbnu Abil,Izzi, hnbi

goroh

MATAN

AL.'AQIDAH

ATH.THAHAWIYYAH

AlhamdulillahiRnbbil'Alamin.

l-'Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq Ath-

Thahawi --di

Mesir-

berkata :

"Inilah penuturan keterangantentang aqidah Ah.ll:-

menurut madzhab para Ahli fikih

sunnah wal Jama'ah, Islam:Abu Hanifah An-Nu'man

bin Ibrahim Al-Anshari dan Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan

Asy-syaibani Ridltwanallahu'alaihimajma'in, besertapokok-pokok k9-

bin TsabitAl-Kufi, Abu YusufYa'qub

agamaanyang merekayakini

kepada Allah Rabbil'alamin. 7l

dan merekagunakan untuk beribadah

L -

2

3

4

5

-

-

-

-

Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah, berdasarkan

keyakinan semata-mata berkat taufiq Allah: sesungguhnya Aliah itu Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya'

Tiada sesuatupunyang menyamai-Nyu.

Tiada sesuatupunyang dapat melemahkan-Nya'

Tiada yang berhak untuk diibadahi selain diri-Nya'

Yang Maha terdahulu tanpa berawal, Yang Maha Kekal tanpa pernah berakhir.

5

-

Thk akan pernah Punah ataupun binasa'

Mukaddimah

mengutipnya

komentar Syaikh Al-Albani

ini tidak tertulis dalam syarah/keterangannya. Tetapi saya

dari matan'Al-Aqidah

Ath'Thahawiyyahodengan

Syarah dan

: Tak ada sesuatupun yang terjadi, merainkan dengan kehendak- Nyu.

E -

dapat digapai oleh fikiran, tak juga dapat dicapai oleh pema-

'

Fk

haman.

Tidak menyerupai makhluk-Nyu.

9 -

i0 ' YangMaha pernah tidur.

Hidup tak pernah mati, yang Maha terjagadan tak

i1

-

Menciptl

Membagi Rezeki tanpa mengharapkan imbllan.

lanpl

merasamembutuhkan

(kepada ciptaan_Nya),

- Mematikan

tanpa gentar dan Membangkitkan (setelah mati) tan-

pa kesulitan.

)

Ith-

- Dia telah memiliki sifat-sifatitu

semenjakdahulu,

sebelum

mencipta. Dengan terciptanya para makhluk, tak bertambah

sedikitpun sifat-sifat-Nya. yang selalu

Nya semenjakdahulu tanpa berawal, dan akan terus kekal

tetap dengan sifat-sifat-

dengan-Nya, sifat-sifat-Nya selamanya. Nama-Nya Al-Khaliq seb.agai pencipta, tidaklah

baru setelahDia menciptaka.t mlkhl,rk-makhluk-Nva. Dan nama-NyaAl-Bari (yang Menjadikan) tidaklah diamLil baru

disandang_Nya

lus- seusaiDia menjadikan hamba-hamba_Nya.

ikih

qub

Dia-lahpemilik

sebutanAt-Rabb(pemerihara), danbukanlahDia

dipelihara.Diajuga pemilik sebutanAI-KhaIik

adalahDzat yang menghidupkan segalayang

berhakatassebuta.,itr, dari"sebelum

berhak menyandang

Marbub-atau yang

dan bukanlah Dia sebagaimakhluk.

SebagaimanaDia

mati (A/-Muhyi), Diapun

menghidupkan mereka.Demikian juga ia

sebutanAl-Ktaliq sebelummenciptakan mereka.

untuk itulah, Dia-pun berkuasaatassegalasesuafu,sementara

IS

N

ke-

dah

kan

nya

nPa

segalasesuatuituterharap kepada-Nya.

segala urusan bagi-

Nya mudah, dan Dia tidaklah membutuhkan-sesuatu. Firman- Nya:

"Tidaklah manyamaidiri-Nya segalasesuatu;danDia-Iah yang Maha Mendengarlagi Maha Melihat.,,

saya

Ldan

- Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya.

- Dia menentukan takdir atasmereka.

- Dia menuliskan ajal kematian

' Tiada.sesuatupun-yang tersembunyi

bagi mereka.

bagi-Nya sebelum Dia

apa yang akan

menciptakan mereka. Bahkan Dia mengetahui

mereka kerjakan, juga sebelum menciptik"r, *ur"ku.

22

- Dia memerintahkan hamba-hamba-Nyauntuk ta'at dan mela- rang merekamelakukan maksiat.

23 - Segalasesuatuberjalan sesuaidengantakdir dan kehendak-Nya, sedangkankehendaknyaitu pasti terlaksana.Tidak adakehendak bagihamba-Nya melainkan apayang memang dikehendaki-Nya. Apa yang Dia kehendaki,pasti terjadi.Dan apa yang tidak Dia kehendaki tak akan terjadi.

24 - Dia memberi petunjuk siapa sajayang Dia kehendaki,meme- lihara dan mengayominyakarenakeutamaan-Nyu.Dia juga me- nyesatkansiapa yang Dia kehendaki,menghinakan seseorang dan menghukumnya berdasarkankeadilan-Nya.

25 - seluruh makhluk beradadi bawah kendali kehendakAllah di antarakemurahan, keutamaandan keadilan-Nya.

26 -

Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawan-Nya.

Takseorangpunmampu menolaktakdir-Nya,menolakketetapan hukum-Nya, atau mengungguli urusan-Nya.

27 -

28 - Kita mengimani semua itu, dan kitapun meyakini bahwa segalanyadatang dariPada-NYa.

29 -

Nabi 'Alaihintu As-

SesungguhnyaMuhammad # adalahhamba-Nyayang terpilih,

Nabi-Nya yang terpandangdan Rasul-Nyayang

diridhai'

30 - sesungguhnyabeliau adalahpenutup para Salam. 31 - Dia pemimpin orang-orangbertakwa. 32 -

33 - KekasihRabbsekalianalam.

34 -

Dia penghulu para Rasul.

segalapengakuan sebagaiNabi s) sesudahbeliau adalah kese- satandan hawa nafsu.

35