MINIT MESYUARAT------------------------------------------------------------------------------------------------BIL.

1/2009

T a r i k h : d d / m m / y y y y M a s a : 0 0 : 0 0 p a g i / p e t a n g T e m p a t : x x x Kehadiran:1 . C i k / P n … … … … … . . P e n g e r u s i 2 . P n … … … … … … … . 3 . P n … … … … … … … . 4 . E n … … … … … … … 56 . C i k … … … … … … . . S e t i a u s a h a Turut Hadir:1 . P n … … … … … … … 2 . P n … … … … … … … Tidak Hadir: (Dengan maaf)1 . E n … … … … … … … 2 . C i k … … … … … … . . 1. Ucapan Aluan P e n g e r u s i 1.1 …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………….………………………Tindakan: Makluman1 , 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………… ………………………………………Tindakan: Makluman2 . P e n g e s a h a n m i n i t …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….Tindakan: S/Usaha3 . P e r k a r a - p e r k a r a b e r b a n g k i t d a r i M e s y u a r a t L e p a s 3 . 1 P e r k a r a A x x x 3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ3.1.2 ………………………………………………………… ………………………………………………………………….Tindakan: Cik ABC3.1.3 ………………………………………………………………………………………………………… …………………Tindakan: En. PQR 3 . 2 P e r k a r a B x x x 3 . 2 . 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………………………… ……….………………..Tindakan : Pn. XYZ3 . 3 P e r k a r a C x x x 3.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XXX4 . P e r k a r a y a n g d i b i n c a n g k a n 4.1 Perkara Dxxx4.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. XYZ4.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. VWX4 . 2 P e r k a r a E x x x 4.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. STU4 . 3 P e r k a r a F x x x 4.3.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. MNO5 . H a l - h a l l a i n 5 . 1 P e r k a r a G x x x 5.1.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. JKL5.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. GHI5 . 2 P e r k a r a H x x x 5.2.1 ……………………………………………………………………………………………………… ….………………..Tindakan : Pn. DEF6 . P e n u t u p 6.1 ……………………………………………………………………….Mesyuarat ditangguhkan pada jam 00:00 petangDisediakan olehSetiausaha MesyuaratPanitia xxxTarikh: dd/mm/yyyy

Format Minit Mesyuarat Terkini Pkpa 2_1991 Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Report Cancel This is a private document. Info and Rating Reads: 704 Uploaded: 01/08/2011 Category: Uncategorized. Rated: Copyright: Attribution Non-commercial Follow mulau Share & Embed Related Documents PreviousNext 1.

p.

3. p. 2. p. p.p. . p.

p. .p. 4. p. p. p.

2. 3 p.p. 2 p. 3 p. More from this user PreviousNext 1. . 2 p.

Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent People • • • • • • • • • Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers .Fiction Books .5 p. Recent Readcasters Scribd Upload a Document þÿ Search Documents Explore Documents • • • • • • • • • • • • • Books .

Guru Cemerlang / Guru Pakar 4 . K a n a n K u r i k u l u m 3.Pn.Hidup1 1 . T a r m i z i P e n y e l a r a s P S S 1 5 . T a j u d d i n P e n y e l a r a s K I A 2 M 1 6 .Azizah bt.Pn.Hjh. E n . P n . TEMPAT : Bilik GuruKEHADIRAN ( Ikut Kekananan ) 1. P n . H a n i z a b t .Isa Guru Pra Sekolah18.Abdullah Ketua Panitia –Bahasa Inggeris6 . M a s y i t a h b t . A . M a l e k b i n R a s i d P e n .Che Yusni bt. P n .Md.Mohaad Guru Pemulihan19. E n . H a m i d K e t u a P a n i t i a – B a h a s a M e l a y u 5. Pn. N a s i y a h b t .Yusof Guru Besar 2 . Pn. P n .Laini Penyelaras Bilik PPSMI 113.Natikah bt. M u z i k 12.Pn. E n .Hjh. A b u H u s a i n K e t u a P a n i t i a – P e n d i d i k a n I s l a m 9 . S a l a w a t i b t . M d .00 ptg.Rohima bt.Hj. A b d .En. N o r A n i z a b t . M o h a m a d K e t u a P a n i t i a – P e n d . S e n i V i s u a l 10.Badriah bt.Yaacob Ketua Panitia Kem.Rozaidi b.• • • • • • • + all categories Most Followed Popular Sign Up | Log In þÿ þÿ / 3 Download this Document for Free PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI KE-3 2008 TARIKH : 17.09. Z a i n o l b i n B u d i n S e t i a u s a h a P e p e r i k s a a n 17. S h a r i f a h b t .45 tgh – 3. P n .2008 H A R I : Rabu MASA : 12.Othman Penyelaras Bilik PPSMI 21 4 . A b d . M o h m a d b i n H u s a i n K e t u a P a n i t i a – M a t e m a t i k 7 . M a t H a s a n K e t u a P a n i t i a – S a i n s 8 . P n .Nasiyah bt.Pn.Halim Kaunselor Tidak Hadir Bersebab . P n .A. O t h m a n K e t u a P a n i t i a – P e n d .Khairul Nizar b. H a l i m a h b t .

. 2..Panitia Bahasa Melayu:....En....... Tindakan Guru PPSMI 11.....Suriatul Amin bin Yahya ...Panitia Bahasa Inggeris:. Semua peralatan PPSMI dikehendaki disimpan dengan baik danselamat sepanjang masa..... Setiap ketua panitia membentangkan pencapaian mata pelajaranmasing bagi peperiksaan pertengahan tahun. Sekolah mensasarkan seramai 10 orang mendapat straight A dalam UPSR2009.Panitia ....Ketua Panitia bersama ahli diminta membincang langkahmemantapkan pelaksanaannya....Panitia ........ Guru-guru PPSMI diminta memaksimumkan penggunaan peralatanyang dibekalkan.... P P S M I 9. Tindakan ketua panitia V . Pastikan semua murid menguasai kemahiran 3M apabila memasuki Tahap2 .. menyokong... Pengerusi mengharapkan guru-guru PPSMI dapat meningkatkanpenguasaan Bahasa Inggeris dengan pelbagai cara..PERUTUSAN PENGERUSI (Perlu mengandungi perkara rutin dan profesional) 1.Guru-guru yanggagal melepasi tahap penguasaan Bahasa Inggeris perlu berusaha danboleh mendapat bimbingan PRT.. Tindakan Guru PPSMI VI. Untuk makluman II....... 3.. 7...1......... E n c i k A m e n c a d a n g k a n M i n i t M e s y u a r a t Jawatankuasa Kurikulum Kali 2 1 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS disahkan dan En B............ murid tahun 6mesti dilaksanakan..Guru-guru perlu merancang langkah-langkah peningkatan prestasi untuk UPSR 2009. Untuk Makluman I I I ..HC 3. Merujuk Agenda IV perkara 6:Head-Count diteruskan .....Cuma diminta murid buat catatan kelemahankendiri..... 4......HC 2...... Tindakan guru m/p I V P O S T M O R T E M P E P E R I K S A A N 8..... HC 1..... MEMBENTANGKAN DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT 5Setiausaha membentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa K u r i k u l u m k a l i 2 .PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) . Tindakan Guru PPSMI 10. Prestasi murid Tahun 5 merosot -%...... Ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran AJK. serta langkah yang akandiambil untuk memperbaiki pencapaian .....Kursus Pengendalian ICT PPSMI FASA V1 2008 I..2008...6 . P E R K A R A B E R B A N G K I T ..

Tindakan Semua Gur u VII.Pihak pentadbir kurang berpuas hati terhadap RPM guru b e r h u b u n g catatan refleksi dan format menulis ringkasan. . . .Perbincangan pencapaian akademikmesti diutamakan. . . . membuat post-mortem ke arah meningkatkan prestasimurid dalam semua matapelajaran. . . .Terdapat buku latihan yang tidak diperiksa. H a s i l p e m e r i k s a a n b u k u l a t i h a n s e m u a m u r i d . Info and Rating . t t . . . . . . .. . . Untuk Makluman 1 3 . . .D I S E D I A K A N : D I S E M A K O L E H : . Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3. . Tindakan Semua AJK V I I I . . . . .00 ptg. . .Pengerusi mengharapkan semua Ketua Panitia bergerak secara aktif.Pengerusi amat berharap apa yang dibincangkan dapat dimafaatkanbersama AJK dalam mesyuarat panitia nanti. . . . . . . . . . .12. ( N a m a ) ( N a m a P e n g e t u a / G B ) . . . t t . S / U K u r i k u l u m P e n g e r u s i Jawatankuasa Kurikulum 3 Contoh Minit Mesyuarat Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document. . HAL-HAL LAIN 15. . .Pengerusi p a n i t i a d i m i n t a bersama Setiausaha kemaskinikan fail . .Di antaranya terdapat m u r i d y a n g t i d a k m e n y i a p k a n tugasan/latihan. . . t e r d a p a t b e b e r a p a kelemahan. . . . . . .Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kerjasama PK & guru k e r a n a semua laporan PKB tahun 2007 amat baik pelaksanaannya. . P E N A N G G U H A N M E S Y U A R A T ... .Diharap semuaguru dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. . . . . . .mesyuarat kali keempatdijangka akan diadakan pada. . . . . 2 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS Tindakan Guru M/Pelajaran 14. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

panduan pengurusan mesyuarat Follow mgksmkpp Share & Embed Related Documents PreviousNext 1. p. 2. . p. p. p.

p.p. p. 3. p. p. .

p. p. 5. . p.4. p. p.

p. 6. p. p. 7. p. p. .

p. p. 8. p. . p. p.

9. p. 10. p. p. p. p. .

12.p. p. p. 11. p. . p.

p.p. . 13. p. p. p.

14. p. p. p. p. . p. 15.

1 p. . More from this user PreviousNext 1.p. 4 p. 28 p. 2.

.2 p. 8 p. 2 p. 2 p. 3. 4 p.

7 p.2 p. 3 p. . 4. 3 p. 3 p. 5.

4 p. 2 p. 6. 7. 1 p. 3 p. .26 p.

6 p. 2 p. 1 p. 11 p. . 1 p. 8.

Recent Readcasters . 9.2 p. 2 p.

Publish your documents quickly and easily.Add a Comment Submit Characters: 400 real love23left a comment minit mensyuarat kali pertama 01 / 26 / 2010 Reply This document has made it onto the Rising list! 01 / 09 / 2010 Send me the Scribd Newsletter. Share your reading interests on Scribd and social sites. and occasional account related communications. Discover and connect with people of similar interests. .

scribd. scribd. scribd.Email address: þÿ Submit Upload a Document þÿ Search Documents • • • • • • • • • • • • • • • • • • Follow Us! scribd. Language: English scribd.com/scribd facebook. scribd. scribd.com/scribd twitter.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Scribd Store Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright © 2011 Scribd Inc. scribd. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful