Anda di halaman 1dari 2

PANGJAJAP

Langkung ti payun, urang sadayana (kelompok 5 ) manjatkeun puji sinareng syukur ka Dzat Illahi Robbi nu parantos maparin taopek sareng hidayah-Na, ku kersaning mante-Na kelompok 5 parantos ngarengsekeun susunan makalah ieu. Makalah ieu ngabahas ngeunaan pentingna tatakrama digunakeun dina kahirupan sapopoe. Ngahaturkeun nuhun ka Ibu Nopita anu parantos maparin piwejang kanggo nyusun makalah ieu. Oge ka ibu rama,anu parantos masihan biaya dugika rengsena ieu makalah. Teu hilap ka sadayana rerencangan anu parantos ngabantos ka kelompok 5. Rumaos kelompok 5 kakirangan pangaweruh, tinangtos ieu makalah the seueur pisan kakiranganana. Kukituna, kelompok 5 bakal nampi kana sanes kanten saran, panggeuing, atanapi nasehat tipara Bapak kalih Ibu guru. Pamungkas, mudah-mudahan kalawan panghareup sasieureun sabeunyeureun bisa jadi sumbangsih anu aya mangpaatna. Hatur nuhun.

Sukabumi, Februari 2009

Nu Nyusun

BAB IV PANUTUP

4.1

Kacindekan Tatakrama basa sunda teh penting pisan digunakeun dina kahirupan sapopoe,ku tatakrama urang tiasa silih hormatatawa diajenan jeung papada jalma.Dimimitian dina lingkungan kulawarga.

4.2

Saran 1. Kanggo nonoman sunda ulah gengsi diajar tatakrama basa sunda da engkin mah mangpaatna kanggo urang sorangan. 2. Ka kulawarga khususna urang sunda ulah sieun ngajarkeun ka budakna tatakrama sunda da upami diajarkeun tatakrama anu lemes mah tangtu moal lepat. 3. Kanggo Bapa / Ibu guru supados masihan pangaweruh anu langkung sae supados urang salaku nonoman sunda langkung resep kana kabudayaan sunda.