Anda di halaman 1dari 20

WAJ3101

Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )


1

TAJUK 7

ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN
BARAT


1.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 7 . Tajuk-tajuk yang akan
dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni,
globalisasi dan barat. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan isu-isu
kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media, ekonomi, politik ,sosial,hak
asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi jihad, etika dalam sains dan kesan
perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara

1.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Menghuraikan takrif hegemoni, globalisasi dan Barat
ii. Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun
islam dan Barat
iii. Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada
masyarakat dan Negara

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
2
1.3 KerangkaTajuk1.4 Pengenalan

Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca
daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. Globalisasi adalah satu arus
perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di
dunia ini. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh, idea, barangan dan
nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat
dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. Apabila perkara-perkara baharu ini
boleh mempengaruhi (atau diterima) , ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilai-
nilai masyarakat tempatan.
Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah,
terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya
Timur. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan
kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
3
terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya
ketinggalan. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai
apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan
budaya dan hegemoni Barat. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar
daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat.

1.5 Hegemoni Barat dan Globalisasi
Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi ,
kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan
konsep-konsep hegemoni , Barat dan globalisasi terlebih dahulu.

1.5.1 Maksud Hegemoni
Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. Konsep
itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan
satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan
yang lain. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh
masyarakat Barat, kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu
kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain

1.5.2 Maksud Globalisasi
Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan
seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan
atau jauh. Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh didefinisikan sebagai hubungan
sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh
peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya
(Giddens,A.2000). Menurut Martin Albrow pula, Globalisasi sebagai proses penduduk
dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia, masyarakat global

1.5.3 Maksud Barat
Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat .
Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. Masyarakat Barat terdiri
daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan
selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. Pada umumnya , masyarakat
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
4
Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang
ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah.

1.6 Isu-Isu Kontemporari
1.6.1 Media
Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan
informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.Kesan
revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara
hidup masyarakat dunia. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat
dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.
Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk
mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata
mereka.

Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai
tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan,menjamin dan
memenuhi segala kepentingan mereka. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam
bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Mereka sering dikaitkan dengan
kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.Oleh sebab
itu,kegiatan mereka diharamkan seperti,Tabligh,Toliban,Mujahidin dan Ikhwa-nul
Muslimin.
1.6.2 Ekonomi
Sistem ekonomi Marx, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis
semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis
ataupun pasaran bebas . Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada
pemikiran Barat. Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan
masyarakat Barat. Sungguhpun demikian , semua daripada sistem ekonomi yang lain ini
telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah
berjaya dilaksanakan di seluruh dunia.

Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh
masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah
pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance). Sistem ekonomi feudal
hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
5

1.6.3 Politik
Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku,bermula dengan penjajahan
negara-negara kecil dan yang baru membangun. Ini memberi impak secara langsung
dalam politik,struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit. Pada akhir
penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik
dunia melalui pendekatan globalisasi. Bagi negara Islam pula,kebanyakkannya telah
mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh.Sungguhpun begitu,pengaruh
dan dominasi barat tidak hilang,contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk
membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa.

Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam
yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini,bagaimana umat
Islam ditindak dan sebagainya. Selain itu,juga terdapat pengaruh barat dalam badan
dunia seperti PBB. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui
banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan
ekonomi,perang,pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik
negara-negara Islam

1.6.4 Sosial
Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini , kita lebih melihat
kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian
sosiologi. Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa
Inggeris , iaitu social. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan
sosial dalam bahasa Inggeris ; social atau socialable Dalam kebudayaan dan
masyarakat Inggeris, socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik
dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja, orang tersebut dianggap sebagai baik
dalam masyakatan Inggeris
Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang
menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan
oleh yang demikian , orang tersebut dikatakan tidak baik.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
6
1.6.5 Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini
datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. Pemikiran
tentang hak-hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah
dari segi ekonomi, politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada
suatu masa dahulu. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika
Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) , tiga hak asasi
manusia yang penting ialah kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Hak-hak
ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang
dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan.
1. Hak yang pertama: kehidupan, membawa maksud bahawa setiap manusia
berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.Kemunculan
hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah
pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk
membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang
pembicaraan
2. Hak yang kedua: kebebasan,bermakna setiap manusia bebas untuk
melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana
orang lain
3. Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan , sebenarnya adalah kebebasan
untuk mengumpul harta. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju
dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang
cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.

Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Ini
berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu.
Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap
pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang
diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah

1.6.6 Krisis Alam Sekitar
Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada
kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting, penguasaan manusia terhadap
dunia dan alam sekitar ( humans dominance over nature) dan manusia yang terbaik
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
7
akan terus kekal (survival of the fittest). Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu
tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di
dunia ini. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan
sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka
ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak
melakukannya.
Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah
pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Mengikut pandangan ini,kita tidak
sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula
jadi. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam
yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Alam semula jadi yang tidak mampu
menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu
diselamatkan.
Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar
merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia
sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. Alam persekitaran
dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat.

1.6.7 Persepsi Jihad
Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni. Ia merupakan satu cara
bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan
daripada musuh. Malangnya , jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat.Mereka
menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan
sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat Barat menekankan
nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Nilai ini
menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Ia berbeza daripada nilai agama Islam
terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Masyarakat barat sukar
menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini.

Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat
dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa
menyoalkan kebenarannya). Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang
berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Masyarat Barat kini lebih senang menerima
falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
8
dibuktikan secara nyata. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai
sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar.

Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Masyarakat
umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang
bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu
masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi.

1.6.8 Etika Dalam sains
Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap
sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka.
Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras , iaitu kaedah kajian
sistematik yang menggunakan sukatan mutlak. Falsafah ini menganggap bahawa
semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak.

Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang , etika dalam
penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut.
Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Seorang pengkaji
mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk
membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak

Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.
Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.

1.7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara
Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di
dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara
langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem
nilai masyarakat tempatan. Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat
Barat elok untuk kita, dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai
masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
9
Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu
sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Nilai-nilai
ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. Setiap kumpulan ( dan
kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau
warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang
seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus
mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini.

Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada
bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat. Ini adalah kerana maklumat
dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat
yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang
tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Keadaan
globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk
mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar.
Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan
bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada.

Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai
yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada
waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti
perubahan-perubahan yang berlaku. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh
masyarakat Malaysia, tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini.


KESIMPULAN
Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka
era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara
Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan, ekonomi dan
kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk
kepentingan diri sendiri. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan
pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya
ternyata hanya retorika mereka sahaja.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
10
Bagi mereka, sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan
pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan, perubatan, ekonomi dan lain-
lain. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar
yang diperkatakan oleh Barat. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas
"melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu,
negara tersebut terus ditindas.
Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya
Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. Lebih-
Iebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap
dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
11

Tajuk 8
Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara
10 Prinsip:
Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi
Kerajaan yang adil dan beramanah
Rakyat yang berjiwa merdeka
Penguasaan ilmu pengetahuan
Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Kehidupan berkualiti
Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita
Keutuhan budaya dan moral
Pemeliharaan alam semulajadi
Kekuatan pertahanan

1.0 Sinopsis
Tajuk 8 dalam Modul TITAS untuk PGSR ini menekankan aspek dan kefahaman
pelajar mengenai perlaksanaan Islam Hardhari. Semoga dengan memahami tajuk ini,
pelajar akan lebih menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan
kehendak perlaksanaan Islam hadhari. Islam Hadhari bukanlah memberi penafsiran
dan penjenamaan semula kepada islam atau menambah elemen di dalamnya, tetapi
sebaliknya Islam hadhari adalah satu percambahan fikiran dengan memberi kesan
lonjakan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara hidup. Modul ini juga tidak akan
mengambil keseluruhan prinsip dalam Islam Hadhari, sebagai bahan pembacaan modul
ini akan memfokuskan kepada dua prinsip sahaja. Prinsip-prinsip lain yang terkandung
dalam Islam Hadhari akan dikuliah oleh pensyarah di dalam interaksi kuliah pelajar.

2.0 Hasil Pembelajaran
1. Menjelaskan konsep Islam hadhari dan proses pembangunan negara.
2. Memahami prinsip-prinsip Islam Hadhari dan mengaplikasinya dalam
kehidupan.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
12
3.0 Kerangka Pelajaran4.0 Pengenalan
Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus
kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam
dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui
penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan
fizikal.
Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi,
sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik, pembangunan sepadu dan
seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi,
berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia
global.
Islam Hadhari bukanlah agama baru. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam
Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan
umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis
yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara
ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana
umat Islam dari asas akidah.
Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan
memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan
realiti semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan
dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. Adalah
perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
13
lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan
pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui
program pendidikan yang komprehensif, diperlengkap pula dengan program
pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan.

Bagaimanakah selayaknya, kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan
seluruh warga negara Malaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usaha
memupuk perpaduan dan kejagatan ummah sebagaimana Rasulullah saw berupaya
memupuk dalam Shahifah Madinah

5.0 Prinsip Islam Hadhari
Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama:
i. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI
ii. Kerajaan adil dan beramanah
iii. Rakyat berjiwa merdeka
iv. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penguasaan ilmu
pengetahuan
v. Kehidupan berkualiti
vi. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
vii. Keutuhan budaya dan moral
viii. Pemeliharaan alam semula jadi
ix. Kekuatan pertahanan

Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan
pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-
mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan
berbilang kaum. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat
Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa.
Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan
kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh berupaya menjadi
penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. Warisan dan tamadun
Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu
dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia.
Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh, secara
drastik, secara sistematik, dan tidak bersifat sektor atau partisan. Ini memerlukan satu
http://www.islam.gov.my/islamhadhari/index.
php?page=ilmu
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
14
perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras dengan itu, konsep
hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia
sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan
perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan
lima perkara seperti berikut:


Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai Islam
Hadhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada
ketahanan dan keutuhan akidah Islam

i. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama
ii. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal
iii. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa
iv. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta
v. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan
Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu
dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan
kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk.
Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad.
Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek kehidupan manusia
seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti
ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan
merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti
ekonomi, hendaklah dijadikan budaya. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini
perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan.
Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat
menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lilalamin) untuk
membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Semangat
persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan
rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing
umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan
mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Sikap dan nilai-nilai negatif
masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
15
Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan
bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran. Tuntutan
Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Perlu
diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku
pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa penguasaan sains dan
teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari
tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal
penguasaan sains dan teknologi, yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan
tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran
renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan
saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu
diperbanyakkan.
Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian
manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah
secara sempurna, jujur, telus dan amanah. Manusia tidak mungkin berjaya
memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak
tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan
ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu,
amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran, supaya membolehkan manusia menguasai dunia.
Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai
sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun.
Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan
tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan
kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang
menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah
dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan
ukhrawi. Allah SWT berfirman:

;u4--4 .EOg C4>-47 +.-
4O-O.- E4O=E- W 4 w4>
El4l14^ ;g` 4Ou^O- W }O;O4
.E =}=O;O +.- C^O) W 4 ;ul>
E1=OE^- O) ^O- W Ep) -.-
OUg47 4gO^^- ^__
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
16

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu
(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah)
sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-
limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak
suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan". (Surah al-Qasas: Ayat 77)
6.0 KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH
Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah sebagai teras utamanya. al-quran dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai
teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah
(perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan
pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang
berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam
surah al-Araaf :96,
O4 Ep u- -O4O^-
W-ONL4`-47 W-OE>-4 4L4-E
jgOU4N eE4O4 =}g)` g7.EOO-
^O-4 }4 W-O+OOE
e_4^'O E) W-O+^
4pO+lO'4C ^_g
Maksudnya : Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-
limpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami
timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.
Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di
luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan
dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah al-
Baqarah : 256
E-4O^) O) g].- W ~ 4E-4:E>
;-OO- =}g` +]/E^- _ }E O'4C
gO7-C) -;g`uNC4 *.) g
El=O;4-c- jE4ON^)
_O^+O^- 4=g^- EO
+.-4 77OgE- N7)U4 ^g)g
Maksudnya :
"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam)
dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan dia pula beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang
teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,
7 7N4Cg1 4Oj4 g1 ^g
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
17
Maksudnya: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku

7.0 KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH
Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar
masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90
Ep) -.- NON`4C ;E^)
^}=O;Oe"-4 ^<.4-C)4 OgO
_.O^- _OeuL4C4 ^}4N
g7.4=E^- @OE:4^-4
+/^4l^-4 _ 7Og4C :^UE
]NO-EO> ^_
Maksudnya :
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan , serta memberi
bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang
keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini),
supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.


Berpandukan kepada mujam al-Quran, pelajar diminta untuk mengumpulkan
seberapa banyak ayat al-Quran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan
gaya kepimpinan

Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan, warna kulit, bangsa,
kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama. Ini bersesuaian dengan peruntukan
dalam al-quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah al-
Maaidah : 8
Og^4C -g~-.- W-ON44`-47
W-O+^O7 --g`O~ *. 47.-EOg+
OO^) W 4 :EL4`@O;4C
Np4*E4E- `O~ -O>4N W-O7gu> _
W-O7g;N- 4O- C4O^~ O4O^+-Ug W
W-OE>-4 -.- _ ]) -.- lOO):E=
E) ]OUEu> ^g
Maksudnya :Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu
kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu
lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan
mendalam akan apa yang kamu lakukan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
18

Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya,

Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya.
Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang
diletakkan ke atasnya. Ini bersumberkan dari al-quran dan hadis Nabi SAW. Dalam al-
quran Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa :58

Ep) -.- 7NON`4C p W-1E>
ge4L4`- -O) E_)Uu- -O)4
+;EO 4u-4 +EEL- p W-O7^4`
;E^) _ Ep) -.- +gg^
7Og4C gO) Ep) -.- 4p~E
OgE- -LOO4 ^)g

Maksudnya :
Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya
(yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh)
kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat.

Dan hadis nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya Dan tidak
beriman bagi seseorang yang tidak amanah Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir
urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat.
Pengurusan negara yang cekap, adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah)
melahirkan negara yang baik, maju, dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan
dalam al-quran surah Saba : 15
; 4p~E 4l=Og O) )_g4O4`
O4C-47 W p4-E4E_ }4N -g4C Eg-4 W
W-OU7 }g` -^ejO 7)4O
W-NO7;--4 +O _ E4-4 O4:jOC
4O4 EOOEN ^)
Maksudnya : Demi Sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba satu tanda (yang
membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang
luas lagi subur). Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka).(Lalu dikatakan kepada
mereka):makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini
adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun.

8.0 PENUTUP
Perlaksanaan Islam Hadhari oleh kerajaan Malaysia telah menyemarakan lagi
penghayatan agama Islam kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Kefahaman dan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
19
pengahatan prinsip-prinsip Islam hadhari yang terkadung akan lebih membantu umat
Islam di Malaysia berusaha untuk menjadi seorang penganut Islam yang baik. Usaha
sedemikian hendaklah disahut seluruh rakyat Malaysia yang berugama Islam. Prinsip
pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam hadhari telah kita bincangkan pada
peringkat awal penulisan modul ini, sebenarnya menjadi tunjang dan asas kepada
pemahaman prinsip-prinsip lain.
Sesungguhnya pembentukan sebuah kerajaan yang amanah adalah menjadi satu
kewajipan kepada sesiapa yang menjalankan amanah ini. Kegagalan untuk berakhlak
dan mempraktiskan seluruh amalan yang terkandung di dalam Islam serta menjiwainya
sebelum, semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin, maka
implikasinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. Sesungguhnya musibah Allah swt itu
dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebuah negara bilamana pimimpin gagal
memenuhi dan menuruti segala kehendak dan tuntutan Islam.
Oleh yang demikian, sebelum seseorang itu bergelar pemimpin, ia sewajarnya
terlebih dahulu mengamalkan setiap inci ajaran Islam, kemudian menggalakkan
rakyatnya untuk bertindak seperti beliau. Kerana sesungguhnya, keraguan terhadap
satu elemen atau satu ajaran Islam akan member akibat yang sungguhnya dahyat
kepada aqidah umat Islam, oleh yang demikian kita hendaklah mengEsakan Allah swt
dalam segenap tindakan dan perbuatan kita.
Gagasan Islam Hadhari yang dikemukakan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia
adalah satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam
yang telah jatuh seiring dengan kejatuhan Kerajaan Uthmaniah lalu. la juga merupakan
satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam
agar dapat memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam
mengerakkan inisiatif memakmurkan negara Malaysia.
Meletakkan Islam Hadhari sebagai satu keutamaan dari sudut positif akan
menggalakkan suasana sihat antara kaum di Malaysia. Sebarang hujah berbentuk
negatif dan provokasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha
maa'ruf (mendorong kebaikan dan keadilan), menolak kemungkaran (kejahatan) serta
kebathilan (kebinasaan).
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
20