Anda di halaman 1dari 116

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

Nguyn Vn Thip

Bi thc hnh
REVIT
ARCHITECTURE
PHN MM THIT K KIN TRC XY DNG 3D

H NI 2009

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

MC LC
1

BI THC HNH TO D N MI ................................................................................ 5

1.1 To d n Project mi .......................................................................................................... 5


1.2 Thm cao (tng) levels..................................................................................................... 6
2

BI TP THC HNH TO CT ..................................................................................... 9

2.1 To d n mi v to cao cc tng ..................................................................................... 9


2.2 To li mt bng .................................................................................................................. 10
3

BI THC HNH TO TNG V CA ..................................................................... 15

3.1 TO TNG BAO BN NGOI........................................................................................ 17


3.1.1 V bin dng tng............................................................................................................. 17
3.1.2 To ng g th 1 bng lnh Wall sweep ........................................................................ 21
3.1.3 To kiu tng hn hp c gn ng g v gn cho bc tng dng ........................ 22
3.2 TO TNG NGN BN TRONG.................................................................................... 30
3.2.1 V hnh lang chnh ............................................................................................................. 30
3.2.2 V cc bc tng ngn cn li ........................................................................................... 33
3.2.3 Chnh sa cc bc tng .................................................................................................... 34
3.3 THM CA RA VO .......................................................................................................... 37
3.3.1 Thm ca ra vo ................................................................................................................. 37
3.3.2 Chn kiu ca khc ............................................................................................................ 39
3.3.3 Gn ca theo mt ng ca tng ...................................................................................... 41
3.3.4 Gn th Tag cho cc ca .................................................................................................. 43
3.4 THM CA S .................................................................................................................... 45
3.4.1 Gn ca s .......................................................................................................................... 45
3.4.2 Ly i xng cc ca s ..................................................................................................... 47
3.4.3 V thm v to dy cc ca s ............................................................................................ 47
3.4.4 To cc ca s cn li ......................................................................................................... 50
3.4.5 Gn cc ca s ln tng 2 v tng 3.................................................................................... 50
3.4.6 Gn th cho cc ca s cha c .......................................................................................... 52
4

BI THC HNH TO NN V KHONG TRNG GIA CC TNG ................... 53

4.1.1 To nn tng 1 .................................................................................................................... 54


4.1.2 To nn tng 2 .................................................................................................................... 56
4.1.3 Dng lnh copy vo b nh tm v dn gn tng bn trong v nn ln tng trn ....... 58
4.1.4 To khong trng lp thanh my v khoang cu thang gia cc tng ................................ 60
4.1.5 Copy cc hc t tng 2 ln nn tng 3 ................................................................................ 62
5

BI THC HNH LP TRN CEILING V MI ROOF ....................................... 64

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

5.1 TO MI .............................................................................................................................. 64
5.1.1 Gn mi nh v u hi ...................................................................................................... 64
5.1.2 Sa mi ............................................................................................................................... 67
5.2 TO TRN ........................................................................................................................... 68
5.2.1 Gn trn tng 3 ................................................................................................................... 68
6

BI THC HNH LP CU THANG, THANG MY, THIT B V SINH ............... 70

6.1 LP CU THANG ............................................................................................................... 70


6.1.1 Lp cu thang tng 1 ln tng 2 .......................................................................................... 70
6.1.2 Chn kiu tay vn ............................................................................................................... 72
6.1.3 Sa cu thang ..................................................................................................................... 74
6.1.4 Copy cu thang sang hc khc ........................................................................................... 75
6.2 LP THANG MY V THIT B V SINH ..................................................................... 76
6.2.1 Lp thang my .................................................................................................................... 76
6.2.2 Lp thit b v sinh ............................................................................................................. 78
7

BI THC HNH TO CNH PHA NG V HNH LANG NI GIA............... 81

7.1 TO HNH DI XNG CNH PHA TY ....................................................................... 81


7.1.1 To hnh lang ni hai cnh................................................................................................. 84
7.1.2 Ct b cc on tng chn li thng ra hnh lang va to. .............................................. 85
7.1.3 To nn tng 1 ca hnh lang ............................................................................................. 87
7.1.4 To ng i b trn tng 2 ............................................................................................... 88
7.1.5 Thm lan can ti ng i b tng 2 .................................................................................. 89
7.1.6 Copy li i b v lan can ln tng trn ............................................................................... 90
7.2 TO MI CHO HNH LANG ............................................................................................ 91
7.2.1 Gn mi cho hnh lang ....................................................................................................... 91
7.2.2 Ni mi ............................................................................................................................... 93
8

TO BNG LIT K CHI TIT ....................................................................................... 94

8.1 To bng lit k cc ca ra vo ............................................................................................. 94


8.2 Sa bng ................................................................................................................................ 99
8.3 To bng cho tng tng ....................................................................................................... 100
9

KT XUT HNH NH TO NH - RENDER ............................................................ 101

9.1 THIT LP THNG S .................................................................................................... 102


9.1.1 M hp thoi kt xut nh ................................................................................................ 102
9.1.2 Chn cc phng n cho cht lng nh - Quality .......................................................... 103
9.1.3 Chn thit b xut ra - Ouput Setting................................................................................ 104
9.1.4 Chn ngun sng Lighting ............................................................................................ 105

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

9.1.5 Chn nn nh Background............................................................................................. 106


9.2 THC HIN KT XUT ................................................................................................... 107
9.2.1 Chn khu vc kt xut ca bn v .................................................................................... 107
10 LP H S THIT K - DOCUMENTS ........................................................................ 107
10.1 Thm t giy v khung tn vo d n................................................................................ 108
10.2 Sa khung tn .................................................................................................................... 110
10.3 a khung nhn (hnh chiu) vo t giy .......................................................................... 111
10.4 B k hiu cao .............................................................................................................. 112
10.5 Di chuyn khung nhn........................................................................................................ 113
10.6 a bng lit k chi tit vo t giy .................................................................................. 114
10.7 Thm t giy cha hnh chiu ng v hnh 3D................................................................ 116

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

1 BI THC HNH TO D N MI
Trong ti liu ny, chng ti ly m hnh ta nh nh nh di y lm bi tp thc hnh.

1.1 To d n Project mi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trn trnh nFile, nhn New Project. Hp thoi m ra.


Ti y nhn chn Project.
Nhn OK.
Mn hnh m ra d n mi.
Ra lnh Save lu tr d n. Hp thoi hin ra.
Ti name, g tn: baithuchanh_Revit (hoc tn khc ty ).
Files of type: kiu tp. Mc nh l *.rvt ( nguyn).
Nhn Save.
Tr li mn hnh thit k.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

1.2 Thm cao (tng) levels


Chng ta phi to cao tng c tn v kch thc nh hnh di.

1.

Ti trnh duyt nhn + Views (all), tip theo nhn + Elevations (Building
Elevation), cc cao c hin ra, nhy p vo North (hng Bc).
ng tc ny to hng nhn mt ng theo hng Bc.

Cc cao tng 1 (Level 1) v tng 2 (Level 2) c hin ra nhhnhbnphi.


Ti y chng ta phi thm cao v iu chnh cao cc tng cho ph hp.
2. Trn thanh lnh Design Bar, chn mc Basics , nhn Level, ra lnh to cao .

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

3.

Trn thanh Options, thc hin cc vic sau:

, cho php to ra cao mi t ng cao c v cch ng


Nhn nt
n mt khong bng gi tr ti Offset.
G 4000 mm vo Offset.
nh du ON ti Make Plan View.

4.

acontr n ng Level 2, ng mi hin ra.

5.

Nhn tri chut vo Level 2, cao tng 3 (Level 3) c to ra.

Ti khung nhn ny, chng ta thy:

C k hiu hin th 3D ti im u v im cui ca ng cao . Nt k hiu


3D dng thay i khung nhn 3D. Nu nhn tri chut vo k hiu ny s
chuyn thnh 2D (khung nhn 2D).
Hai u mt ca cc ng cao ngang bng nhau v c k hiu ci kho. Nu
kho, khi co dn mt ng, cc ng khc di chuynr theo. Nu m, cc ng
khng nh hng n nhau.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

Trn trnh duyt, trong mc floor plan (nn) v ceiling plan (trn) c thm co
tng 3 - Level 3.

6. Nhn vo ng Level 3 thm cao tng 4 (Level 4).

7.
8.

Trn thanh lnh Design Bar, chn mc Basics , nhn Modify, kt thc to cao .
Thay i tn Level 4 (cao 4) trn trnh duyt thnh Roof (mi nh). C 2 cch:
Nhn phi chut, chn Rename.
Nhn thng vo tn ca cao ti u mt bn phi.
o G Roof v g Enter. Hp thoi hin ra, nhn Yes.

9.

Trn mt ng, tn Level 4 c thay bng Roof (mi nh).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10. Cc cao tng c a vo trnh duyt nh hnh di.

11. Lu tr d n bng lnh Save tThc hin cc bi tip theo.

2 BI TP THC HNH TO CT
Chng ta thc hin thc hnh to ct theo m hnh ta nh di y.

2.1 To d n mi v to cao cc tng


1. Dng lnh to d n mi (xem CHNG 2 KHI U MT D N PROJECT).
2. Lu tr d n vi tn Revit vanphong1 hoc tn ty .
3. Chn khung nhn mt ng l hng Nam - South, to cc cao tng v t tn nh
hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10

2.2 To li mt bng
Tip theo to li mt bng nh hnh di.

1.

M khung nhn mt bng tng 00 Foundation.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


2.

V ng li dc.
Ra lnh to li.

v ng li dc u tin.
Nhn nt
Cho gi tr Offset = 0.
Nhn tri chut nh v im u ca li pha di sau ko ngc ln.
Nhn tri chut, nh v im th hai.
Nhn Modify, kt thc lnh.
Nhn p vo trong vng trn k hiu u trc, g ch A v g Enter.

Nhn nt
v cc ng li tip theo bng gi tr Offset.
Cho gi tr Offset = 7500.
a chut vo ng li u tin, cho hnh ng li tip theo hin ra v bn
phi, nhn tri chut.
Tip tc lm vi ba ng li tip theo vi gi tr Offset = 4500.
ng li cui cng, cch lin ng trc l 7500.

3.

11

Nhn Modify, kt thc lnh.


V ng li ngang.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

12

Ra lnh to li.

Nhn nt
v ng li ngang u tin.
Cho gi tr Offset = 0.
Nhn tri chut nh v im u ca li ti pha bn tri sau ko ngang sang
phi, qua ng dc cui cng, nhn tri chut.
Nhn Modify, kt thc lnh.
Nhn p vo trong vng trn k hiu u trc, g s 1 v g Enter.

4.

Nhn nt
v cc ng li tip theo bng gi tr Offset.
Cho gi tr Offset = 7500.
a chut vo ng li u tin, cho hnh ng li tip theo hin ra bn di,
nhn tri chut.
Tip tc lm vi ba ng li tip theo vi gi tr Offset = 4500.
ng li cui cng, cch lin ng trc l 7500.

Ghi kch thc v kha khong cch gia cc ng li (xem CHNG 2 CC


CNG C NN TNG - SKETCH MASSING phn ghi kch thc).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

5.

C nh v tr tm mt bng li:
Gi phm Ctrl, nhn chn ng s 3 v ng C.
Ra lnh trn trnh n: Edit Pin Position hoc g PP.
Hai ng ny c c nh ti v tr hin hnh.

13

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

14
6.

Cn chnh ng li.
Nhn vo ng A.
Nhn tri chut vo im cui ca ng, gi v r chut ln trn. Tt c cc
ng li u ngn li cng ng A.

7.

a ct vo mt bng.
Ra lnh a ct vo bn v.
Chn kiu ct M-Rectangular Column: 475x610mm.

8.

Chn chiu cao Height: 05 Roof Garden.


Nhn chut vo cc giao im ca mt bng li. Cc ct c to ra.

Nhn

, chuyn sang khung nhn 3D s thy cc ct dng xong.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

15

3 BI THC HNH TO TNG V CA


Quan st ngi nh, cc bc tng bn ngoi c th hin nh hnh di.

Mt bng to nh ny gm 2 cnh: ng v Ty i xng nhau v c ni bng hnh


lang lan can v knh.
Chng ta c th thit k mt cnh v to hnh i xng to nn cnh kia.
Mt bng tng 1 cnh tri nh hnh di.

16

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

Mt ng cnh ty nh hnh di.

Trc khi to tng, cho kch thc c chnh xc, phi kim tra vic thit lp
phng n ghi kch thc tm thi.
Ra lnh: Trnh n: Settings Temporary Dimensions
Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

17

Nhn chn phngnly mc chun o.Walls: o tng, chn mc chun:


Centerlines - ly cc ng tim tng lm chun.

3.1 TO TNG BAO BN NGOI


3.1.1 V bin dng tng
1.

Trn trnh duyt, ti mc Floor Plans, nhy p Level 1 - tr v mt bng tng 1.

2.
3.

Mn hnh v hin ra vi cc mc hng ng, Ty, Nam, Bc.


a con tr vo k hiu no, ti hin ra tn mc. Hnh di l mc pha Ty
(West).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

18

4.
5.

Nhn tri chut vo mi tn ca k hiu hng Ty (West).


Trn k hiu ny xut hin ng lin mu xanh, hai u c hai nt trn. ng ny
chnh l v tr v b rng tm quan st.

6.
7.

Nu ng ny khng bao qut ht cng trnh, mt phn cng trnh s khng nhn
thy.
C th nhn vo ng thng, r chut thay i v tr.
Nhn chut vo du trn, r chut thay i b rng tm nhn.

Ra lnh v tng.
Ti Type Selector, nhn nt
, danh sch cc kiu tng hin ra. Nhn chn
Basic Wall: Exterior - Brick on Mtl.Stud (tng bao ngoi bng gch).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

8.

Trn thanh Options, chn cc tham s sau:

9.

19

Height: chiu cao tng. Nhn


nh).
LocLine: ng chun. Nhn
chun).
Chn cng c v

, chn Roof (chiu cao n cao ca mi


, chn Wall Centerline (ly tim ng lm

(hnh ch nht).

V hnh ch nht. V tr hnh ch nht nm gn k hiu hng Ty. Nhn tri chut vo
kch thc v g cc gi tr 12000 mm v 24000 mm nh hnh di.

10. Nhn nt Modify, kt thc v mt bin dng.


11. Nhn chn cnh tri ca hnh ch nht. Cnh ny bin thnh mu v c hai mi tn
ngc chiu hin ra. K hiu ny pha no th pha l mt ngoi ca tng. C th
nhn v y thay i (hnh bn phi).

20

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

12. Trn thanh cng c View, nhn


di.

, nhn khng gian 3D. Bc tng hin ra nh hnh

13. Nhn vo tng cnh bn phi di 24000 mm.

14. Ti y xut hin cc mi tn v cc nt trn mu xanh. y l cc im mc ca


tng. C th nhn chut vo cc im ny, gi v r chut thay i kch thc
chiu cao, chiu su, chiu di ca bc tng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

21

15. Ti thanh View Control di y mn hnh, nhn nt Graphics Style, chn


Shading with Edges. B mt bc tng hin ra theo vt liu chn phn trc. C
th y l cc vin gch c hin ra.

16. Nhn phi chut vo vng trng, chn Zoom in Region nhn vo mt khu vc nh
ca bn v. Ko chut bao quanh mt gc ca hnh tng. Hnh gc tng chim ht
mn hnh v hnh cc vin gch hin r hn.

17. G ZX trn bn phm. y l phm tt ca Zoom to Fit a ton bn v vo mn hnh


18. Trn thanh View Control, nhn nt Model Graphics Style, v chn Hidden Line
a hnh nh tng tr li mu xm nh trc.

3.1.2 To ng g th 1 bng lnh Wall sweep


9. Chuyn mn hnh v khung nhn hnh chiu ng hoc 3D.
10. Ra lnh bng mt trong cc cch sau:
Trnh n: Modelling Host Sweep wall sweep.
Thanh lnh: Modelling Host Sweep wall sweep.
11. Thanh cng c hin ra.

ti Type Selector chn kiu ca thanh cng c chn kiu g. Danh


12. Nhn
sch cc kiu g hin ra chn. Nhn chn kiu: Cornice.
13. Trn thanh Options, chn hng gn: Horizontal: g nm ngang.
14. ng g gn lin vi con tr. a con tr n mt ngoi ca bc tng, nhn chut.
15. To ng g cho tt c 4 bc tng.
16. Nhn Modify, kt thc lnh.
17. Xc nh v tr chnh xc ca cc ng g:

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

22

Nhn chn 4 ng g. Cc kch thc hin ra.


Nhn p vo kch thc bn di, g 4000.

18. Thay i kiu bin dng ng g.


Nhn chn 4 ng g va to.

Nhn nt
Properties thng s ca i tng. Hp thoi Element
Properties - cc thng s ca i tng hin ra.
Nhn nt Edit/New, cc thng s hin ra. Ti thng s Profile, nhn chn M_Wall
Sweep-CMU Course: 2 Blocks.

Nhn OK ti tt c cc hp thoi, kt thc lnh.

3.1.3 To kiu tng hn hp c gn ng g v gn cho


bc tng dng
Chng ta c th to ra kiu tng c gn sn cc ng g gn cho cc bc tng
v xong.
1. Nhn chn bc tng bn phi di 24000 mm.

2.
3.

Properties thng s ca i tng.


Trn thanh Options nhn nt
Hp thoi Element Properties - cc thng s ca i tng hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

23

Cc thng s ny ca i tng chn (bc tng 24000mm bn phi), nu chng ta


thay i cc thng s ti y, cc i tng khc khng b nh hng. V d, chng ta
tng chiu cao ca tng th ch mi bc tng chn b tng, chiu cao cc bc
tng khc gi nguyn.
4.

Ti hp thoi ny, nhn nt Edit/New sa thng s hoc to kiu tng mi. Ni


dung hp thoi tr thnh Type Properties thng s ca kiu nh hnh di.

5.
6.

Ti y, nhn chn Duplicate to kiu mi.


Hp thoi t tn kiu xut hin.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

24

7.
8.

Ti hp thoi Type Properties thng s ca kiu, nhn nt Edit ti thng ct


Value ca thng s Structure cu trc tng.
Hp thoi Edit Assembly hin ra.

1.
2.

Ti y cho tn mi l Exterior - Brick on CMU with Soldier Course (tng


bao ngoi bng gch c lp ph b mt), nhn OK.

Ti Sample Height g 13500 cho chiu cao mc nh ca kiu tng mi.


Chiu cao ny c th s thay i khi v tng v cho chiu cao khc ti ch.

Nhn nt Preview xem trc. hp thoi m thm phn bn tri cha hnh cu trc ct
ngang ca tng.
, chn Modify type attributes xem cu trc ng ca tng.
Ti View, nhn nt

Hp thoi kch hot mt s cc nt cng c khc.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

3.

Thm ng g

Ti hp thoi ny nhn nt Sweeps to ng g. Hp thoi hin ra.

Ti hp thoi ny (Wall Sweeps) nhn Add thm ng g.


Chng ta tip tc cho cc thng s nh sau:

25

26

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


o

Ti ct Profile, nhn nt , danh sch kiu tng hin ra, nhn chn M_Wall
Sweep-CMU Course: 2 Blocks.

Nhn chut ti ca ct Material, mi tn hin ra


chn vt liu hin ra.

, nhn mi tn, hp thoi

1. Ti hp thoi ny (Materials) nhn chn Masonry - Brick Soldier


Course, v nhn OK.

o G 8000 mm vo Distance.
o Ti ct From chn Base.
o Ti ct Side chn Exterior.
o Ti ct Offset g -50.0 mm cho ng g n su vo tng.
Nhn OK.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

27

Nhn phi chut vo vng trng ca khung hnh minh ho, chn Zoom in
Region. Ko chut thnh ca s bao quanh lp va gn vo quan st.

Ti ct tn lp (Layers), nhn chn lp 9. y l lp ngoi cng pha trong tng.


Ti khung nhn, lp ny c t mu .

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

28
4.

Thm ng khc lm vo tng

Ti hp thoi Edit Assembly, nhn Reveals. Hp thoi hin ra.

Ti y nhn Add hai ln c hai i tng.


Tip theo cho thng s:
o Profile: chn M_Reveal-Brick Course: 2 Bricks.
o Distance: ti dng th nht g 4000mm, dng th 2 g 8000 mm.
o From: chn Base.
o Side: chn Exterior.
o Offset: g 0 mm.
o Chn Flip.
Nhn Apply.
Nhn OK.

5.
6.
7.

Ti cc hp thoi tip theo nhn OK.


Trn thanh Design, nhn Modify.
Nhn chn Zoom in Region trn thanh cng c View, to ca s nhn vo ch c g
nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

29

, trn thanh View (hnh bn phi).


8. Mun nhn hnh vi nt mnh hn, nhn nt
9. Chng ta to xong mt kiu tng mi.
10. i kiu 3 bc cn li thnh kiu tng c g va to xong.
Nhn chn 3 bc tng cn li.
Ti Type Selector, nhn chn Basic Wall: Exterior - Brick on CMU with
Soldier Course.

Kt qu cc bc tng c ng g, ring bc bn tri ng g quay vo trong.

Cch x l nh sau:
o Nhn p Level 1 t li mt bng tng 1.

30

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


o

Nhn tri chut vo bc tng bn tri, nhn nt


qu nh hnh di

11. Nhn Save lu tr.

3.2 TO TNG NGN BN TRONG


Cc tng ngn bn trong c b tr nh hnh v di y.

3.2.1 V hnh lang chnh

o mt ca tng. Kt

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

31

1. Trn trnh duyt ti mc Floor Plans, nhy p vo Level 1.


2. Trn thanh Design Bar, chn Basics, nhn Wall - cng c v bin dng tng.
Thanh cng c to tng hin ra.
3. Ti Type Selector, nhn nt , danh sch cc kiu tng hin ra. Nhn chn
Basic Wall: Interior - 135mm Partition (2-hr) (tng ngn chu lc dy 135mm).
4. Trn thanh Options, chn cc tham s sau:

Height: chiu cao tng. Nhn


tng 2).
Loc Line: ng chun. Nhn
chun).
Chn cng c v Line -

, chn Level 2 (chiu cao n mt bng ca


, chn Wall Centerline (ly tim ng lm

(v on thng).

5. a con tr cch tim tng 5000 mm, v on thng ni hai bc tng nh hnh di.

6. Tip theo a con tr cch bc tng va v 2500 mm, v tip ng th 2.

Nu kch thc cha chun c th nhy p vo kch thc cho li.

32

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

7. Nhn Modify kt thc lnh v.


8. cho 2 bc tng dc hnh lang cch u hai tng bao c th chn hai i tng
ny v cho kch thc. C th dng mt trong cc cch sau chn i tng:

Chn tng bc tng mt vi s tr gip ca phm CTRL (nhn phm ny s chn


c nhiu i tng).
Nhn, gi v r chut ko thnh mt hnh ch nht t phi qua tri vt qua hai bc
tng (hnh bn tri).
Nhn, gi v r chut ko thnh mt hnh ch nht t tri qua phi bao trm ln
qua hai bc tng (hnh bn phi).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

33

9. Hai i tng c chn, ng thi thanh cng c Options hin ra. Nhn nt
Activate Dimensions sa kch thc.
Nu ng dng khng ng tim tng, kim tra li thit lp kch thc
tm thi, chn phng n: Centerlines - ly cc ng tim tng lm chun.
10. Nhn p vo kch thc v g 4750 mm. Kt qu hai bc tng ngn s cch u
hai bc tng bao.

12. Nhn Modify kt thc lnh.

3.2.2 V cc bc tng ngn cn li


1.
2.
3.
4.

Trn thanh Design Bar, chn Basics, nhn Wall - cng c v bin dng tng.
Thanh cng c to tng hin ra.
, danh sch cc kiu tng hin ra. Nhn chn
Ti Type Selector, nhn nt
Basic WalI nterior - 79mm Partition (1-hr). (tng ngn chu lc dy 79mm).
V cc bc tng bn tri, mi bc cch nhau 4800 mm nh hnh di (bn tri).
V cc bc tng bn phi hnh lang cch nhau nh hnh di (bn phi).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

34

18. Thm cc bc tng khc nh trong hnh di.

3.2.3 Chnh sa cc bc tng


Trong phn ny chng ta dng tip cc cng c ca phn mm chnh sa, ni, ct cc
bc tng to ra khng gian bn trong nh mun.
1.
2.

Nhn Modify trn thanh Design.


G ZR (Zoom in Region), v hnh ca s bao quanh gc tng nh hnh di quan
st gn hn.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

35

3.
4.

- split, ct tch bc tng lm 2 on.


Trn thanh cng c Tools, nhn nt
a con tr n ni cn ct, nhn tri chut. Nhn Modify kt thc lnh. Bc tng
c ct lm hai phn.

5.

Nhn vo on ct, g Delete trn bn phm hoc nhn nt


, xo on chn.
Bc tng c xa, hnh lang thng sang bn phi nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

36
6.

Lm tng t vi phn cn li ca hnh lang v cc bc tng khc. Cc bc thc


hin v kt qu nh hnh di.

7.

G ZF (Zoom To Fit) a ton bn v vo mn hnh.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

8.

Trn thanh cng c View, nhn


di.

37

, nhn khng gian 3D. Bc tng hin ra nh hnh

3.3 THM CA RA VO
Chng ta phi thm cc ca vo cc bc tng bao quanh nh cng nh tng ngn gia
cc bung.

3.3.1 Thm ca ra vo
1.
2.
3.
4.

M khung nhn mt bng tng 1 (Level 1).


Trn thanh lnh Design nhn Basics, nhn Door.
Trn Type Selector, nhn chn M_Single-Flush: 0915 x 2134mm.
Gn ca vo hai v tr ca hai bung nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

38

5.
6.
7.

Nhn thanh cch (Spacebar) o v tr lp cnh nu thy cnh sai v tr.


Nhn tri chut nh v tr t ca.
Khi nhn tri chut vo ca lp, c cc nt xanh v cp mi tn hin ra. Chc nng
ca chng c ghi ch trong hnh di.

8.

Tip theo, Zoom gc di bn phi v gn ca vo v tr nh hnh di.

9.

Nhn Modify trn thanh Design kt thc thm ca ra vo.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

39

3.3.2 Chn kiu ca khc


Chng ta phi chn kiu ca mi: M_Single-Flush Vision: 0864 x 2032mm.
1. Ra lnh to ca.
2. Trn Type Selector, nhn chn M_Single-Flush Vision: 0864 x 2032mm.

Nu trong danh sch khng c, chng ta phi gi t th vin vo.


Trn thanh Options, nhn Load.
Hp thoi hin ra.

Trn hp thoi ny, nhn vo Metric Library cc tp th vin. Tip theo nhn
chn tp theo ng dn: Doors\M_Double-Glass 2.rfa.
Nhn, gi phm CTRL, v chn thm tp M_Double-Flush.rfa.
Nhn Open, a cc tp ny vo d n.

3. Lp cc ca kiu chn vo tng cc phng bn tri hnh lang nh hnh di.

40

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

4. Trn Type Selector, nhn chn M_Single-Flush Vision: 0915 x 2134mm.


5. Gn tip cc ca kiu ny vo cc bc tng hai u hi nh hnh di (ca t s 9 n
13).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

41

6. Trn Type Selector, nhn chn M_Double-Flush: 1730 x 2134mm.


7. Gn tip cc ca kiu ny vo cc bc tng nh hnh di (ca s 14).

3.3.3 Gn ca theo mt ng ca tng


Ngoi vic gn ca trn mt bng ca tng, chng ta c th gn theo mt ng ca
tng nhn v cho cao d hn.
1.
2.

Nhn p vo Elevations trn trnh duyt, tip theo nhp p vo North (hng
Bc)
Zoom khung nhn bao ly ton b mt ng ca to nh.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

42

3.

Trn trnh n nhn View, nhn chn Visibility/Graphics. Hp thoi hin ra. Nhn
chut vo thng ct Projections/Surfaces -> Patterns ca Walls (hng ngang)
nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


4.

43

Hp thoi tip theo hin ra.

Nhn b du ti nt Visible khng cho hin th b mt ca bc tng ti hnh chiu


ny. Nhn OK, tr li hp thoi chnh.
6. Ti hp thoi chnh, nhn OK. Bc tng khng c hnh ph b mt.
7. Trn thanh thit k Basics nhn Door.
8. Trn Type Selector, nhn chn M_Double-Glass 2: 1830 x 2134mm.
9. a con tr t trn tng 3 qua tng 2 n tng 1. Vic ny lm cho khung ca s c lin
quan n tt c cc cao.
10. Gn ca vo tng nh hnh di.
5.

3.3.4 Gn th Tag cho cc ca

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

44
1.

Trn trinh duyt, ti Floor Plans, nhn p Level 1, tr li mt bng tng 1.

2.
3.
4.

Trn thanh lnh, nhn Drafting Tag By Category gn th theo chng loi.
Trn thanh Options, nhn b du ti Leader b mi tn ch dn.
a con tr n khung ca va to, nhn p chut. Ca c nhn l 15.

5.
6.
7.
8.

Zoom phn di ca tng.


Nhn chn Basics Door tip tc gn ca vo.
Trn Type Selector, nhn chn M_Double-Glass 2: 1830 x 2134mm.
Gn ca vo tng nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

9.

Dng cc lnh lm trc nhn hnh khng gian.

3.4 THM CA S
3.4.1 Gn ca s

45

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

46
1.
2.
3.
4.

Trn trnh duyt, ti Floor Plans, nhn p Level 1, tr li mt bng tng 1.


Zoom mt gc ca tng.
Nhn Basics Window gn ca s.
Trn Type Selector, nhn chn Tpl Swept Head. Nu khng c kiu ny, gi t
th vin vo.
Trn thanh Options, nhn Load.
Hp thoi hin ra.
Trn hp thoi ny, nhn vo Metric Library cc tp th vin. Tip theo nhn
chn tp theo ng dn: Windows\Tpl Swept Head

Nhn Open, a cc tp ny vo d n.

5.

a con tr ln mt ngoi ca bc tng, khi hnh ca s v kch thc hin ra, nhn
chut nh v.

6.
7.

Tip tc v cc hnh ca s khc ti cc v tr nh hnh trn bn phi.


Thm cc ca s vo gc tng bn phi.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

8.

47

Nhn Nhn Modify trn thanh Design kt thc v ca s.

3.4.2 Ly i xng cc ca s
1.
2.
3.

Dng lnh Zoom out a ton mt bng vo mn hnh.


Gi phm CTRL, v chn tt c cc ca s trn tng.
Trn thanh cng c Edit nhn Mirror ly i xng.

4.

v trc i xng. Nhn nh du ON Copy, to bn


Trn thanh Options, nhn
sao.
a con tr n trung im mt ngoi ca bc tng bn phi, nhn v ko chut vt
qua bc tng bn tri, nhn chut. Cc ca s c v vo bc tng i din.

5.

3.4.3 V thm v to dy cc ca s
1.

Zoom gc cao bn tri ca bc tng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

48

3.

Nhn Basics Window gn ca s.


Thm 2 ca s vo vi kch thc nh hnh di.

4.
5.

Nhn Nhn Modify trn thanh Design kt thc v ca s.


To dy ca s t cc ca s va v:

2.

Nhn chn 2 ca s va v.
Trn thanh cng c Edit nhn Array to dy.
Trn thanh Options, chn cc phng n sau:
o
o
o
o
o

Chn
, to dy theo hng v ct.
Nhn b nt (OFF) Group And Associate.
Number: s hnh. G 5.
Move To: chn 2nd.
Nhn ON Constrain.

a con tr n giao im u tin ca tng bao v tng ngn, nhn chut


nh v im u ca dy.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


a con tr n giao tim tip theo, nhn chut nh v im cui ca dy.

S bn sao hin ra. G s 5. Cc ca s c to ra dc theo bc tng bn tri.

49

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

50

3.4.4 To cc ca s cn li
1.

Dng lnh Window v cc ca s trn bc tng bn phi ca cc phng nh hnh


minh ho.

2.

Dng lnh nhn khng gian 3D quan st cc ca s c gn vo.

3.4.5 Gn cc ca s ln tng 2 v tng 3


1.

Dng ca s nhn chn ton b m hnh trn khung nhn 3D.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

51

2.

Trn thanh Options, nhn nt

3.

Nhn b du ti cc i tng khc, ch li ti Windows v Model Group (cc ca


s c to ra bng lnh Array). Nhn OK, cc ca s c chn.
Trn trnh n, nhn Edit Copy to Clipboard. Lu tr vo b nh tm.
Trn trnh n, nhn Edit Paste Aligned Select Levels by Name. Dn vo
theo tn tng. Hp thoi hin ra.

4.
5.

- lc cc i tng cn chn. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

52

Trong hp thoi nhn, gi phm CTRL v chn Level 2, Level 3, v nhn OK.
Nhn Modify kt thc cng vic.
Trn trnh duyt, nhn Elevations, nhn p North nhn hnh chiu ng t hng
Bc.
9. Nhn Basics Window, gn thm ca s vo tng 2, 3 bn trn ca ra vo.
10. Trn thanh Options, nhn xo du ti Tag on Placement khng gn th.
11. Thm ca s kiu Tpl Swept Head vo tng 2 v tng 3 nh hnh di.
6.
7.
8.

12. Dng lnh Mirror v i xng hai ca s va to sang bc tng i din.

3.4.6 Gn th cho cc ca s cha c


1.
2.
3.

Trn trnh duyt, ti Floor Plans, nhn p Level 2, tr li mt bng tng 2.


Nhn Drafting Tag All Not Tagged gn th cho i tng no cha c.
Hp thoi hin ra. Trong hp thoi nhn chn Window Tags, nhn OK.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

4.

Cc ca s c gn th.

5.

Tip tc lm nh trn vi mt bng tng 3 gn th cho cc ca s trn tng 3.

53

4 BI THC HNH TO NN V KHONG TRNG


GIA CC TNG
Trong phn ny, chng ta to nn cho tng 1, 2, 3 v cc khong trng thng gia cc
tng to cu thang.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

54

4.1.1 To nn tng 1
Khi xoay hnh khng gian, chng ta phi gn nn vo cao mt y ca nh ti Level 1.

1.
2.
3.
4.
5.

Trn trnh duyt, ti Floor Plans, nhn p Level 1, tr li mt bng tng 1.


Nhn chn Basics Floor - to nn.
Thanh lnh Sketch hin ra. Ti y nhn Pick Walls.
Trn thanh Options, xo du Extend into wall (to core) ko di n li tng.
B la chn ny, nn s bao n ht mt ngoi ca lp ngoi cng ca tng.
Nhn chn bc tng trn cng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

6.
7.

55

Mt ng mu tm hin ra vi cc mi tn.
Nu ng mu tm khng nm mt ngoi ca tng th nhn mi tn o
chiu.

Nhn chn tip 3 bc tng cn li.


Trn thanh lnh nhn Floor Properties. Hp thoi hin ra.

Ti y, trong Type, nhn nt


chn kiu nn: Concrete - 300mm, nhn OK.
Nhn Finish Sketch, kt thc lnh.
10. Nhn chn khung nhn 3D v xoay hnh ta thy kt qu nn c to ra nh hnh minh
ho.

8.
9.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

56

4.1.2 To nn tng 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 2 to khung nhn mt bng tng
2 lm vic. Ti khung nhn ny, cc bc tng ngn ca tng 1 hin ra vi nt m.
Nhn Basics Floor to nn.
Trn thanh Options, nh du ON Extend into wall (to core) ko di n li
tng. La chn ny cho php nn ch ni rng n ht lp li ca tng.
a con tr ln bc tng bao trn cng, khi ng li tng hin nt t mu xanh,
nhn phm TAB (chn tt c cc tng bao quanh thnh chui). Khi tt c cc tng
bao quanh hin ng nt t, nhn tri chut chn.
ng lin mu cnh sen hin ra cng hai mi tn ngc chiu. ng ny c th l
mt trong ca lp li. Nu ng l mt trong ca lp li, nhn vo m tn a ra
mt ngoi cng ca lp li nh hnh di.

Trn thanh thit k, nhn Floor Properties tham s ca nn. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

7.
8.

57

Ti Type kiu nn, nhn chn Beam and Block 200mm, nhn OK.
Nhn Finish Sketch kt thc to nn. Hp thoi tip theo hin ra.

Thng bo ny nhc chng ta c gn nn va to vi cc bc tng bn di


khng? Cc bc tng khc (tng ngn) bn di hin thnh mu cha gn
vi nn va to.
o Nu nhn Yes, cc bc tng ny s gn vi nn, khi cao ca nn thay i,
chiu cao cc bc tng cng thay i theo.
o Nhn No, khng gn, nn v tng ngn khng klin quan n nhau.
Nhn Yes gn tng ngn vi nn. Hp thoi tip theo hin ra.

Thng bo ny hi c khi gn kt hnh hc c ct cc phn tha ca tng vt


qua nn hay khng?
o Thng bo ny xut hin v nn s giao nhau vi lp bao trn u tng ngn.
o Nu nhn Yes, cc bc tng c phn cm vo nn s b ct i.
o Nhn No, cc phn tha vn nguyn.
Nhn Yes.
o

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

58
9.

Dng lnh nhn 3D quan st s thy nn c to ra.

4.1.3 Dng lnh copy vo b nh tm v dn gn tng bn


trong v nn ln tng trn
1.
2.
3.

M khung nhn mt bng tng 1.


Nhn chn tt c cc bc tng bn trong.
Ra lnh copy vo b nh tm bng mt trong cc cch sau:

4.

Trnh n: Edit Copy to Clipboad


Thanh cng c:
Phm tt:
CTRL + C

Ra lnh dn cc bc tng ln tng 2 v tng 3:

Trnh n: Edit Paste Aligned

Nhn chn Select Levels by Name: dn vo cao tng chn theo tn.
Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

5.

Nhn chn c Level 2 v Level 3 bng cch gi phm Shift.


Nhn OK, kt thc lnh.

Lm tng t gn nn tng 2 ln tng 3. Hnh di minh ha cc tng bn trong


trn tng 3 v nn.

59

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

60

4.1.4 To khong trng lp thanh my v khoang cu thang


gia cc tng
Chng ta phi to khong trng xuyn qua nn tng 2 v tng 3 ca hc cu thang b v
thang my ti cc v tr nh hnh di.

1.

M khung nhn mt ng hng nhn East.

2.

Ra lnh bng mt trong cc cch sau:


Trnh n: Modelling Opening Vertical Opening.
Thanh lnh: Modelling Opening Vertical Opening.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


3.

61

Nhn chut vo mp nn tng 2. Hp thoi hin ra chn mt bng tng v hnh


phc.

Nhn chn mt bng tng 2.


Nhn Open View. Mt bng c m ra v hnh phc.

4.

Thanh cng c hin ra.

5.
6.

Ti khung nhn mt bng tng 2, Zoom khu vc t cu thang.


Nhn chn Lines v hnh phc.

7.
8.
9.

v bng hnh ch nht.


Trn thanh Options, chn
a con tr bt dnh vo cc gc mt trong ca tng to ra hnh ch nht.
Nhn vo k hiu chic kho mc kho cc kch thc v rng buc. Khi b kho,
hc ny s gn kt vi tng, nu tng thay i v tr, hc ny cng thay i theo.

10. Tip tc lm tng t ti hc cu thang b th 2 v hc thang my.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

62

11. Nhn Finish Sketch kt thc lnh, cc hc c to ra.

4.1.5 Copy cc hc t tng 2 ln nn tng 3


1.

Dng ca s, chn ton b cc i tng ca tng 2.

2.

Trn thanh Options, nhn nt

- lc cc i tng cn chn. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


3.
4.
5.

6.
7.
8.

63

Nhn xo du ti tt c cc i tng khc tr Floor Opening cut ch chn cc


hc trng. Nhn OK.
Trn trnh n, nhn Edit Copy to Clipboard. Lu tr vo b nh tm.
Trn trnh n, nhn Edit Paste Aligned Select Levels by Name. Dn vo
theo tn tng. Hp thoi hin ra.

Trong hp thoi nhn Level 3, v nhn OK.


Nhn Modify kt thc cng vic.
Dng lnh nhn 3D quan st s thy cc hc c to ra trn nn tng 3.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

64

5 BI THC HNH LP TRN CEILING V MI


ROOF
Trong phn ny chng ta nghin c vic lp trn nh, tng u hi v mi nh.

5.1 TO MI
5.1.1 Gn mi nh v u hi
1.
2.
3.
4.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Roof.


Nhn Basics Roof Roof by Footprint to mi theo bin dng mt bng.
Vic to mi theo bin dng mt bng ny chnh l nh to nn tng p mi.
Trn thanh lnh nhn Pick Walls chn tng to bin dng mi.
Trn thanh Options, nhn chn:
Defines slope: cho php xc nh dc. Nhn ON.
Overhang: nh ra khi tng ca mi nh. G 600 mm.
Extend to wall core: ko di n tng li. Xo du trong - OFF.

5.

Nhn vo hai bc tng bao bn tri v bn phi, c hai ng mu tm c k hiu


dc .

6.
7.

Trn thanh Options, xo du ti tham s Defines slope khng c dc.


Nhn chn tip hai bc tng bn trn v bn di (hai u hi).
Kt qu l bin dng hnh ch nht mu tm nh hnh di. Nu bin dng nm trong
lng nh th nhn mi tn o ra ngoi.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

8.

65

Trn thanh lnh nhn Roof Properties cho thng s ca mi. Hp thoi hin ra.

Ti Type kiu mi, nhn chn Warm Roof Timber mi bng g, chng lnh,
nhn OK.
10. Trn thanh lnh, nhn Finish Roof kt thc to mi.
9.

66

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


11. Dng lnh nhn 3D quan st s thy mi c gn vo.

Cc bc tng c th cha chm ti nc, chng ta tip tc hon thin vic ny.
12. Ti khung nhn khng gian nh trn, a con tr ln bc tng, n c nh du nh
hnh di.

13. Nhn phm TAB nh du tt c cc tng bao.

14. Nhn chut chn. Cc bc tng c chuyn sang mu .


15. Trn thanh Options, ti thng s Top/Base nhn nt Attach, cc phng n tip tc
hin ra, Attach Wall: lnhn chn Top gn vo i tng bn trn.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

67

16. Nhn chut vo mi nh, cc bc tng c ko ln chm mi.

5.1.2 Sa mi
Ti y ch gii thiu cch sa mi n gin nh lnh ch mi khng cn phi sa.
1. Nhn tri chut vo mi nh. Mi nh hin mu v cc nt kim sot.

2.

Nhn vo mi tn, gi v r chut thay i dc. Mi nh v tng thay i theo/

3.

Nhn Edit Undo Move tr li nguyn trng nh trc.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

68

5.2 TO TRN
5.2.1 Gn trn tng 3
1.
2.

Trn trnh duyt nhn Ceiling Plans, nhn p Level 3.


Trn thanh lnh nhn Modeling Ceiling to trn nh. C hai phng php to
trn:
Dng Auto Ceiling to t ng, ch cn nhn vo bn trong bung no , bung
c t ng gn trn nh.
Dng bin dng - Sketch, nhn vo nt Sketch, v v bin dng. Trn s to ra
theo bin dng .
Trong bi ny, chng ta dng phng php t ng.

3.
4.
5.
6.

Ti Type kiu trn, nhn chn Compound Ceiling: 600 x 600mm grid hp cht
c li.
Nhn tri chut vo cc bung gn trn nh hnh bn tri.
Tip tc chn kiu Compound Ceiling: 600 x 1200mm grid v chn cc bung tip
theo v hnh lang.
Tip tc chn kiu Compound Ceiling: Plain v chn cc bung cn li.
Kt qu nh hnh bn phi pha di

7.
8.

Nhn Modify kt thc lnh.


Nhn p vo k hiu trn u ng ct - m khung nhn hnh chiu mt ct.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


9.

69

Nhn chn trn trnh n View Shading with Edges nhn thy ng bao v
hnh bng.

10. Nhn phi chut vo hnh trn hc thang my, chn Element Properties.

11. Hp thoi hin ra, ti thng s Height Offset From Level g 3900 mm nng chiu cao
ln. Nhn OK.

12. Kt qu trn c nng ln

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

70

13. Nhn Save, lu tr bn v.

6 BI THC HNH LP CU THANG, THANG MY,


THIT B V SINH
6.1 LP CU THANG
Di y l m hnh c cu thang.

By gi chng ta thc hin cng vic thit k cu thang.

6.1.1 Lp cu thang tng 1 ln tng 2


1.
2.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.


Dng lnh Zoom a hc cu thang vo mn hnh. Hnh chiu bng ca cu thang
c m t nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

71

3.
4.
5.

Nhn Basics Lines v bin dng.


Ti Type Selector, nhn chn Wide Lines kiu ng rng.
a con tr vo khoang cu thang v v ng hnh ch U vi kch thc nh hnh
di. ng ny l ng dng hnh to cu thang.

6.
7.

Nhn Modelling Stairs ra lnh v cu thang.


Thanh lnh hin ra. Trn thanh lnh, nt Run ang chm xung (ang kch hot), nu
khng kch hot, phi nhn nt ny to cu thang.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

72
8.

Nhn con tr vo u mt bn di ca on thng bn phi (hnh 1), ko n u mt


bn trn v nhn chut (hnh 2). on cu thang ln c to ra.

9.

Tip tc v nhnh ln. Nhn im 1 ti u mt bn trn ca on thng bn tri


(hnh3), ko n u mt bn di v nhn chut (hnh 4). on cu thang tip theo
c to ra.
10. Kt qu cu thang c hon thnh.

6.1.2 Chn kiu tay vn


1.

Trn thanh lnh nhn chn Railings Type chn kiu tay vn. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

73

2.
3.
4.

Nhn chn 900mm Pipe, v nhn OK.


Nhn Finish Sketch kt thc v.
Cu thang hin ra nh hnh di.

5.

Ti y chng ta thy ng dng hnh vn cn xut hin. C th xo n i.


Nhn vo cu thang. Cu thang hin mu .
Nhn tri chut vo nt Temporary Hide/Isolate di y mn hnh v
nhn chn Hide Element cho n i tng c chn. Cu thang b n i.

Nhn phm CTRL v chn ng dng hnh (hnh di bn tri). Nhn phm
Delete xo ng ny i.
Nhn tri chut vo nt Temporary Hide/Isolate di y mn hnh v
nhn chn Reset Temporary Hide/Isolate cho hin li i tng b n. Cu
thang c hin li (hnh di bn phi).

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

74

6.

Trn trnh duyt, nhn Sections (Building Section), nhn p Section 1. hnh
chiu mt ct hin ra, thy cu thang c lp vo.

6.1.3 Sa cu thang
1.

Nhn chn cu thang. Nhn phm TAB chn c tay vn. Cu thang bin thnh mu
.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

75

2.

Trn thanh Options, nhn nt

3.

Trn hp thoi, ti thng s Multistory Top Level nhn chn Level 3 trin khai
cu thang ln tng 3. v nhn OK. Cu thang c ni ln tng 3.
Nhn Modify kt thc.

4.

. Hp thoi hin ra.

6.1.4 Copy cu thang sang hc khc


1.
2.
3.

4.
5.

6.

Nhn chn cu thang to, khng chn tay vn.


Trn trnh n chn Edit Mirror ly i xng.
Trn thanh Options:
- v trc i xng.
Nhn nt
Chn Copy sao chp. To thm bn sao i xng vi bn gc.
G phm SM bt vo trung im ca i tng .
a con tr ln trung im ca cnh di nn tng 1, nhn chut nh v im u ca
trc i xng.

R chut thng ng ln trn v nhn chut xc nh im th 2 ca trc i xng. Cu


thang c copy sang hc bn phi.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

76

7.

Nhn Modify kt thc.

6.2 LP THANG MY V THIT B V SINH


6.2.1 Lp thang my
Thang my v thit v v sinh c lin quan n nn, phi to cc l thng gia cc tng
sau mi lp.
Chng ta phi lp thang my c kch thc 2032mm x 1295mm.
c thang my kch thc ny, chng ta a tp thang ny t th vin vo v thay i
kch thc.
Thang my l thnh phn gn vi tng.
1. Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.
2. Nhn Basics Component lp cc thnh phn bn trong nh. Thanh cng c
hin ra.
3.
4.

Nhn nt
- a tp th vin vo. Hp thoi hin ra.
Trn hp thoi ny, nhn vo Metric Library th vin h mt. Tip theo nhn chn
th mc Specialtly Equiptment (thit b chuyn dng) Elvators and Lifts
chn tp Lift Assembly.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

77

5.
6.

Nhn Open.
Ti Type Selector: chn kiu, nhn chn thang my kiu Lift Assembly: 13
Person wid car.

7.

Nhn nt

, hp thoi hin ra thay i kch thc.

Nhn nt Duplicate i tn kiu. i tn kiu thnh 2032mm x 1295mm.


Cho li kch thc:
Hoistway Width: chiu rng g 2032.
Hoistway Depth: chiu su g 1500.
Door Width: b rng ca g 1295.
Car Width: b rng bung thang: 1900.
Car Depth: b su bung thang: 1200.
Nhn OK, kt thc lnh.
10. a con tr vo bc tng nh hnh di, nh v v hng ca, nhn chut. Mi ln
nhn chut c mt thang my.
8.
9.

78

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

11. Trong khi lm c th dng mi tn i chiu lp t, nhn vo kch thc hoc


ng dng cho kch thc
12. Nhn Modify kt thc cng vic.

6.2.2 Lp thit b v sinh


1. Zoom gc trn bn phi ca m hnh.
2. Nhn Component.
3. Ti Type Selector: chn kiu, nhn chn chu ra kiu M_Pedestal Sink-3D:
Pedestal Sink.
4. Gn chu vo gia bung nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

5.
6.
7.
8.
9.

Nhn Modify kt thc cng vic.


Nhn chn chu ra va lp.
Trn trnh n chn Edit Rotate xoay hnh.
a con tr v t th nh hnh bn tri, nhn chut (ln 1) nh v im bt u.
Xoay hnh n t th nh hnh bn phi, nhn chut (ln 2) nh v i tng.

10. Nhn, gi v r chut gn chu ra vo bc tng bn phi nh hnh di.

79

80

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

11. Tip tc ra lnh Component.


12. Ti Type Selector: chn kiu, nhn chn b x kiu M_Toilet-Commercial-Wall3D: 480mm Seat Height.
13. Gn vo tng nh hnh bn tri pha di.
14. Tip tc gn chu ra v b x vo cc v tr trong bung bn di nh hnh bn phi.

15. Gn cc thit b v sinh tng 1 tng ng ln tng 2 v tng 3 tng t nh ca v ca


s.
Chn cc thit b v sinh.
Dng lnh Copy to Clipboard
Dng lnh Paste Aligned Select Levels by Name.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

81

BI THC HNH TO CNH PHA NG V HNH


LANG NI GIA
Chng ta phi thit k nt phn cn li ca to nh nh hnh di.

7.1 TO HNH DI XNG CNH PHA TY


1.
2.
3.

Nhn chn Basics Ref Plane - to mt phng lm vic.


Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.
Trn mt bng ny, v ng thng ng cch mp ngoi cng ca bc tng bn phi
mt khong 12000mm nh hnh v. y chnh l mt phng lm vic, chng ta s dng
mt phng ny lm mt i xng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

82

4.

To khung nhn 3D Southwest Isometric quan st m hnh theo hng Ty- Nam
hnh chiu trc o.

Ra lnh trn trnh n: View Orient.


Chn Southwest Isometric ti trnh n ng.

5.

Ti khung nhn 3D, nhn chut, khoanh vng chn ton b to nh. To nh chn c
mu .

6.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


7.

Ra lnh Zoom out a ton hnh v vo mn hnh.

8.
9.

Nhn, gi phm CTRL, nhn tri chut chn vo ng ct chn thm.


Trn trnh n, nhn Edit Mirror - ra lnh ly i xng.

83

chn mt i xng. Nhn nh du ON Copy, to


10. Trn thanh Options, nhn
bn sao.
11. Nhn chn ng k hiu mt phng lm vic to lm mt i xng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

84

12. Kt qu to nh cnh ng c to ra k c cc i tng bn trong nh hnh di

13. C th xo mt phng i xng bng Delete.

7.1.1 To hnh lang ni hai cnh


1.
2.
3.
4.
5.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.


Trn thanh lnh nhn Basics Wall v tng.
Chn kiu tng Curtain Wall: Exterior Glazing.
Trn thanh Options, Height: chiu cao, nhn chn Roof.
V hai bc tng nh hnh di. Nhn nt o mt sao cho mt ngoi ca tng nm
pha ngoi hnh lang.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

85

7.1.2 Ct b cc on tng chn li thng ra hnh lang va


to.
1.
2.
3.
4.

Trn thanh cng c View, nhn nt


- lm cho cc nt ca tt c cc i tng 3D
mnh i.
Nhn trn trnh n: Tools Split Walls and Lines - ct tch tng hoc hnh
phc.
Trn thanh cng c Options nhn chn Delete Inner Segment xa on tng
bn trong.
a con tr n ni cn ct nh hnh di, nhn tri chut.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

86

Cc bc tng b xo t tng 1 n mi.

5.
6.

Tip tc lm vi cnh pha ng. Hnh trn bn phi.


Nhn Modify kt thc lnh. Kt qu cc tng b xo li thng ra hnh lang.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

87

7.1.3 To nn tng 1 ca hnh lang


1.
2.
3.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 1.


Nhn chn Basics Floor - to nn. Thanh lnh hin ra, trn thanh lnh, nt Pick
Walls chn tng to bin dng t ng kch hot.
Trn thanh Options, cho cc thng s sau:

Offset: nh ra khi tng. G 150.


nh du ON Extend into wall (to core).

4.

Nhn chut vo 2 bc tng ca hnh lang, sao cho cnh mp ca nn nm pha ngoi
nh hnh di. ng bao nn c mu tm,

5.
6.

Trn thanh lnh, nhn Lines v hnh phc.


Trn thanh Options, cho cc thng s sau:

chn i tng c to hnh phc.


Nhn nt
nh du ON ti Lock kho i tng.

7.

Nhn cc cnh mp ca cc bc tng hai cnh ng v ty. Hai o thng hin ra c


mu tm v k hiu chic kho.

8.

Trn trnh n, nhn Tools Trim/Extend ct b phn tha.

Nhn chut vo gia on thng ng bn tri, nhn chut vo gia on nm


ngang bn trn ct cc u tha gc trn bn tri.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

88

9.

Nhn chut vo gia on thng ng bn tri, nhn chut vo gia on nm


ngang bn di ct cc u tha gc di bn tri.
Tip tc lm nh vy vi hai gc bn phi.
Kt qu bin dng nn nh hnh di (ng mu tm).

Trn thanh lnh nhn Floor Properties. Hp thoi hin ra.

Ti Type, nhn mi tn v chn Concrete 300mm for chn kiu nn.

Nhn OK kt thc chn kiu nn.

10. Nhn Finish Sketch - kt thc hnh phc, ng thi kt thc lnh. Nn c to ra.

7.1.4 To ng i b trn tng 2


1.
2.

Trn trnh duyt nhn Floor Plans, nhn p Level 2.


Nhn chn Basics Floor - to nn. Thanh lnh hin ra, trn thanh lnh, nhn nt
Lines v hnh phc to bin dng.

3.
4.

v hnh ch nht.
Trn thanh Options, nhn nt
V hnh ch nht vi kch thc v khong cch nh hnh di.

5.

Trn thanh lnh nhn Floor Properties. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

6.

89

Ti Type, nhn mi tn v chn Beam and Block 200mm chn kiu ng.
Nhn OK kt thc chn kiu ng.

Nhn Finish Sketch - kt thc hnh phc, ng thi kt thc lnh, ng c to ra.

7.1.5 Thm lan can ti ng i b tng 2


1.
2.
3.

Trn thanh lnh nhn chn Modelling Railing to lan can.


Trn thanh lnh nhn Lines v hnh phc.
Trn thanh Options, cho cc thng s sau:

chn i tng c to hnh phc.


Nhn nt
Offset: lch vi i tng c chn. G 50 cho lan can tht vo so vi mp
ng 50mm.

4.

Nhn chn mp trn ca ng sao cho ng to lan can nm vo pha trong, cch
mp 50mm.

5.

Trn thanh Options, nhn nt

v hnh phc v

v on thng.

V thm hai on thng hai bn nh hnh di.

Khi v, nu thy ng mu tm hin ra khng ng v tr, nhn thanh cch o


chiu offset.

Nu c khe h, nhn nt

, ni li.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

90

6.

Trn thanh lnh nhn Floor Properties. Hp thoi hin ra.

7.
8.
9.

Ti Type, nhn mi tn v chn 1100mm chn kiu lan can.


Nhn OK kt thc chn kiu lan can.

Nhn Finish Sketch - kt thc hnh phc, ng thi kt thc lnh.


Nhn chn lan can va to ra. N chuyn sang mu .
Trn trnh n, nhn Edit Mirror to hnh i xng lan can cho mp ng bn
kia.

10. Trn thanh Options, nhn


v trc i xng. Nhn nh du ON Copy, to bn
sao.
11. Nhn tri chut vo trung im on tng bn tri (im u ca trc i xng), ko
chut sang tng bn phi, nhn im thc 2. Lan can t ng to ra.

7.1.6 Copy li i b v lan can ln tng trn


1.
2.

Trn thanh lnh nhn Basics Section to mt ct theo chiu ng.


V ng ct v tm nhn nh hnh di.

3.

Nhn Modify kt thc lnh. Tn ca mt ct c a vo trnh duyt l Section 3.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

91

4.

Nhn p vo tn ca mt ct va to (Section 3). Hnh chiu ng hin ra.

5.
6.
7.

Nhn chn li i v lan can ca tng 2 (gi phm CTRL chn nhiu i tng).
Trn trnh n, nhn Edit Copy to Clipboard copy vo b nh tm.
Nhn tip Edit Paste Aligned Select Levels by Name - gn vo tng c
chn. Hp thoi hin ra, ti y chn Level 3, nhn OK.

8.

Nhn nt

, nhn 3D s thy kt qu.

7.2 TO MI CHO HNH LANG


7.2.1 Gn mi cho hnh lang
1.
2.
3.
4.

Trn trnh duyt, nhn Floor Plans, nhn p Roof.


Dng lnh ZOOM a hnh lang vo mn hnh.
Nhn Basics Roof Roof by Footprint to mi.
Trn thanh Options:

Defines slope: cho php xc nh dc. Nhn ON.


Overhang: nh ra khi tng ca mi nh. G 600 mm.
Extend to wall core: ko di n tng li. Xo du trong - OFF.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

92

5.

Nhn vo hai bc tng bn trn v bn di (dc hnh lang), c hai ng mu tm


c k hiu dc .

6.
7.
8.

Nhn Lines trn thanh lnh v hnh phc.


Trn thanh Options, xo du ti tham s Defines slope khng c dc.
V hai ng thng ng giao vi hai ng nm ngang nh hnh di, khng cn
chnh xc.

9.

Dng lnh Trim/Extend ct b phn tha, cn li hnh ch nht.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

93

10. Trn thanh lnh nhn Roof Properties cho thng s ca mi. Hp thoi hin ra.
11. Ti Type kiu mi, nhn chn Warm Roof Timber mi bng g, chng lnh,
nhn OK.
12. Trn thanh lnh, nhn Finish Roof kt thc to mi.
13. Dng lnh nhn 3D quan st s thy mi c gn vo.

7.2.2 Ni mi
Chng ta tip tc thc hin vic ni mi hnh lang vi mi nh chnh,
1.

Nhn nt th hin m hnh di y mn hnh v chn Hidden Line cho n cc nt


khut.

2.
3.
4.

Trn trnh n, nhn Tools Join/Unjoin Roof - ni/ngt mi.


Nhn chn mp ca mi hnh lang.
Nhn vo mi ca to nh.

5.

Kt qu nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

94

6.

Tip tc lm tng t vi cnh bn phi ta c ngi nh hon chnh.

8 TO BNG LIT K CHI TIT


hon thin mt bn thit k, ngoi vic to hnh, chng ta cn phi lp cc ti liu
khc ca h s. Trong phn ny chng ta thc hnh lp bng lit k ca cc ca ra vo Doors.

8.1 To bng lit k cc ca ra vo


1. Trn thanh lnh, nhn View Schedule/Quantities. Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

95

2. Trong hp thoi, ti mc Category, nhn chn Doors v nhn OK.


3. Hp thoi tip theo hin ra. Ti y nhn chn Family and Type (chng loi v
kiu), nhn nt Add thm vo danh sch lit k nh hnh di. Trng ny c a
vo nhm cc trng trong bng lit k bn phi.

4. Tip theo chn thm:


o Level tng.
o Mark nhn hiu.
o Cost gi.
Trong v d ny chng ta cn thm Hardware - st, nhng n khng c trong danh sch
bn tri hp thoi, chng ta phi thm vo.
5. Nhn nt Add Parameter thm tham s.

96

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


6. Hp thoi Parameter Properties hin ra, chng ta phi xc nh cc tham s ti cc
nt chn v nhp liu nh hnh bn di:

o
o

Ti Name g Hardware.
Cc tham s khc mc nh.

8. Nhn OK tr li hp thoi ban u, c a vo.

9. Nhn phm Move up a Mark ln trn cng, Hardware ln trn ngay di Family
and Type, Cost ngay sau Hardware nh hnh di.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

97

10. Nhn mc Sorting/Grouping sp xp d liu trong ct. Ni dung hp thoi hin ra,
nh du chn nh hnh di:

11. Nhn mc Formatting - nh dng cc ct. Ni dung hp thoi hin ra, chng ta phi
cho cc thng s sau:

98

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


o

Ti ct Fieds, nhn chn Family and Type. Ti Heading tiu ct, g


Door Type.

Ti ct Fieds, nhn chn Cost gi. Ti Alignment cn chnh ct, nhn


chn Right cn bn phi. nh du ON Calculate totals tnh tng.

Tip tc nhn chn Level tng. nh du ON Hidden field n trng.

12. Nhn mc Appearance din mo ca bng. Hp thoi hin ra. Ti ay chn cc


thng s sau:
o Header text: ch tiu ct. Nhn chn Bold ch m.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

13. Nhn OK, kt thc lnh. Bng lit k ca ra vo hin ra.

8.2 Sa bng
1.
2.

Nhn tri chut vo cc cn thay i gi tr v cho gi tr mi nh bng di.


Sau khi cho gi tr, g Enter, hp thoi hin ra:

99

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

100

3.

Nhn OK, tt c cc i tng cng kiu c gn gi tr nh gi tr ti va g.

8.3 To bng cho tng tng


1. Trn trnh duyt, nhn chut vo Schedules/Quantities, nhn phi chut vo Door
Schedule, nhn chn Duplicate to bn sao.
2. Nhn phi chut vo Door Schedule, nhn chn Rename - i tn.
3. Hp thoi hin ra. G tn mi Door Schedule-Level 1, nhn OK.

4. Tip tc lm nh trn to ra c 3 bn vi cc tn Door Schedule-Level 2 v


Door Schedule-Level 3.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

101

5. In the Project Browser, under Schedules/Quantities, right-click Door Schedule-Level 1,


and click Properties.
6. In the Element Properties dialog box, under Other, click Edit for the Filter value.
7. In the Schedule Properties dialog box, specify Level equals Level 1 for Filter by, and
click OK.

9 KT XUT HNH NH TO NH - RENDER


Hnh di din t hnh nh to nh trong khng gian.

102

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

9.1 THIT LP THNG S


9.1.1 M hp thoi kt xut nh
1.
2.

M khung nhn 3D. Nu khng m khung nhn 3D, cc khung nhn khc khng kch
hot c cng c kt xut Rendering.
Ra lnh bng mt trong cc cch sau:

3.

Trnh n: View Rendering Dialog.


Thanh lnh: Rendering Rendering Dialog.
ti thanh kim sot hin th hnh di y mn hnh.
Thanh cng c: nhn nt
Bn phm: RR.

Hp thoi hin ra.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh


4.

103

Ti hp thoi ny, chng ta tin hnh vic chn phng n kt xut v cht lng nh.

9.1.2 Chn cc phng n cho cht lng nh - Quality


1.

Nhn nt

2.

, chn ti Setting:

Draft: th.
Low: thp.
Medium: trung bnh.
Height: cao.
Best: tt nht.
Custom (view specific): ty ngi dng.
Ngoi cc phng n nh trn, chng ta c th cho cc thng s ty theo mc 2
di y.

Thit lp thng s ty cho bc nh: nhn chn Edit ti Setting. Hp thoi hin
ra.

104

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

Image Precision (Antialiasing): mn (sc nt) ca nh. Mc nh l 1. G s


hoc dng thanh trt tng, gim gi tr. Gi tr ny nm trong khong t 1 (th)
n 10 (nt nht).
Maximum Number of Reflections: mc phn x nh sng ln nht. Chng ta
phi cho gi tr ny tng ln nu mt s hnh khi khng nhn thy khi kt xut.
Cho s t 0 n 100.
Maximum Number of Refractions: mc khc x nh sng ln nht. Chng ta
phi cho gi tr ny tng ln nu mt s hnh khi pha sau cc tm knh dy khng
nhn thy khi kt xut. Cho s t 0 n 100.
Blurred Reflections Precision: nhe khi phn x nh sng. Khi mt s hnh
khi cnh mp b nhe v thn c cc vt m, chng ta phi cho gi tr ny tng
ln bo m sc nt. Cho s t 1(nhe) n 11 (sc nt nht).
Blurred Refractions Precision: nhe khi khc x nh sng. Khi mt s hnh
khi cnh mp b nhe v thn c cc vt m khi nhn qua cc tm knh, chng ta
phi cho gi tr ny tng ln bo m sc nt. Cho s t 1(nhe) n 11 (sc nt
nht).
Shadow Options: phng n ca bng .
o

Indirect Illumination Options : phng n ngun sng ph. y l ngun sng


phn chiu t cc vt xung quanh ln vt bn cnh.
o

Compute Indirect and Sky Illumination: ON c ngun sng phn x t


cc vt xung quanh, OFF khng c ngun sng phn x t cc vt xung. Khi
c ngun sng ph, c tham s i km:
Indirect Illumination Precision: sng ca ngun sng ph. Cho s t 1
n 10, s cng ln th s phn cch gia cc vt nh cnh nhau cng
r rng.
Indirect Illumination Smoothness: sc nt ca ngun sng ph. Cho
s t 1 n 10, s cng ln th s phn cch gia cc vt nnor cnh
nhau cng r rng.
Indirect Illumination Bounces: nha ca ngun sng ph. Cho s t 1
n 100, s cng ln th ngun sng ph cng mnh.

Daylight Portal Options (only applies to sunlit interiors): phng n nh sng


ban ngy chiu vo trong. Nhn chn cc ni cho nh sng lt qua:
o
o
o

Enable Soft Shadows: ON cho nha, OFF bng sc nt. Khi cho
bng nha, c tham s i km:
Soft Shadow Precision: sc nt ca ra bng . Cho s t 1(nhe)
n 10 (sc nt nht).

Windows: ca s.
Doors: ca ra vo.
Curtain Walls: ca knh.

Nhn OK, kt thc hp thoi.

9.1.3 Chn thit b xut ra - Ouput Setting


1. Nhn chn mt trong cc phng n sau:

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

105

Screen xut ra mn hnh.


Printer xut ra my in.

2. Nu xut ra my in, nhn chn phn gii ti bn cnh.

9.1.4 Chn ngun sng Lighting


Cc thit lp ngun sng mt tri hoc nhn to c gii thiu ti cc mc trn. Ti
hp thoi ny chng ta ch chn cc phng n c thit lp.

1.

Scheme: s phi hp nh sng. Nhn nt

2.

3.

Exterior: Sun only: nh sng bn ngoi, ch c nh sng mt tri.


Exterior: Sun and Artificial: nh sng bn ngoi, nh sng mt tri v nh sng
nhn to.
Exterior: Artificial only: nh sng bn ngoi, ch c nh sng nhn to.
Interior: Sun only: nh sng bn trong, ch c nh sng mt tri.
Interior: Sun and Artificial: nh sng bn trong, nh sng mt tri v nh sng
nhn to.
Interior: Artificial only: nh sng bn trong, ch c nh sng nhn to.

Sun: nh sng mt tri. Nhn


Sun and shadow Setting:

, chn:

, chn cc kiu chiu sng c thit lp ti lnh

Sun and shadow Setting: nh sng c nh.


Single-Day Solar Study User Defined: nh sng ban ngy ca mt ngy c
mt tri do ngi dng nh ngha.
Multi-Day Solar Study User Defined: nh sng ban ngy ca nhiu ngy c
mt tri do ngi dng nh ngha.
Edit/New: to kiu chiu sng mi .

Artificial Lights: nh sng nhn to. Nt ny c kch hot khi t hp ngun sng
c chn c nh sng nhn to.

106

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

Nhn nt, hp thoi hin ra chn ngun sng nhn to.

Thit b no c nh du s tham gia chiu sng.

9.1.5 Chn nn nh Background

1.

Style: kiu nn. Nhn nt

2.

, chn:

Color: mu nn. nhn vo nt bn di, bng mu hin ra chn.


Sky: No Clouds: bu tri khng my (hnh bn phi).
Sky: Very Few Clouds: bu tri rt t my.
Sky: Few Clouds: bu tri t my.
Sky: Cloud: bu tri c my.
Sky: Very Cloud: bu tri nhiu my.

Haze: m. Dng thanh trt nh m.

Clear: trong sut.


Haze: m.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

107

9.2 THC HIN KT XUT


9.2.1 Chn khu vc kt xut ca bn v
1. Nhn chn Region to vng trnh din. Khung hnh hin ra. C th dng cc nt
kim sot thay i kch thc v di chuyn vng kt xut.
2. Nhn v ko chut bao trm ln hnh to nh, nhn chut.

Phn mm t ng qut thnh nh m t to nh nh hnh tht.


3. Trn thanh lnh nhn Capture Rendering gi li hnh nh Render lu vo d
n.
4. Tn ca hnh nh c a vo trnh duyt.

10 LP H S THIT K - DOCUMENTS
Khi c m hnh, chng ta phi lp h s thit k Documenting.
Trong bi thc hnh ny, chng ta lm h s gm 2 t giy (sheet). Mt t cha hnh
chiu bng mt bng tng v mt t cha hnh m hnh 3 chiu v hnh chiu ng ca to nh.

108

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10.1 Thm t giy v khung tn vo d n


1. Trn thanh lnh nhn View Sheet to t giy. Hp thoi Select a titleblock
chn khung tn hin ra. Trong hp thoi c mt khung tn mc nh.

2. Nhn Load chn khung tn t th vin. Hp thoi Open m th mc, hin ra.
Nhn vo th mc Titleblocks, nhn Open.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

109

3. Tn cc tp th vin hin ra, nhn chn tn tp cn thit, nhn Open m tp.

4. Tn ca khung tn c a vo hp thoi Select a titleblock. Ti y nhn chn


khung tn cn thit, nhn OK kt thc lnh. Hnh t giy km theo khung tn hin ra.

110

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10.2 Sa khung tn
1. Nhn tri chut vo khung tn.
2. Nhn vo ch cn sa. Con tr hin ra, g ch mi. kt qu nh hnh bn phi.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

111

10.3 a khung nhn (hnh chiu) vo t giy


3. Dng lnh Zoom to Fit a ton b t giy vo mn hnh.
4. Trn thanh lnh nhn View Add View - a hnh chiu vo mn hnh.
5. Hp thoi hin ra. Nhn chn Floor Plan: Level 1, nhn Add View to Sheet.

6. Khung nhn gn vi con tr. a khung nhn vo t giy, chn v tr thch hp, nhn
tri chut.

7. Nhn Modify, kt thc lnh. Khung nhn v mt bng tng 1 hin ra.

112

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10.4 B k hiu cao


1. Trn trnh n, nhn View Visibility/Graphics - t ch hin th. Hp thoi
hin ra.
2. Nhn Annotation Categories.
3. Ti ct Visibility, xo du ca Elevations, nhn OK.

Khung nhn khng cn k hiu cao .

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

113

4. Nhn phi chut, trnh n ng hin ra. Nhn chn Activate View khung vin ca
hnh chiu khng hin ra.Activate View

10.5 Di chuyn khung nhn


1. Nhn phi chut, trnh n ng hin ra. Nhn chn Dectivate View cho khung vin
ca hnh chiu xut hin.
2. Nhn tri chut vo hnh chiu, gi v r n v tr cn thit, nhn tri chut.

114

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10.6 a bng lit k chi tit vo t giy


1. Trn trnh duyt, nhn tri chut vo Schedules/Quantities, nhn, gi chut ti
Door Schedule-Level 1 v a vo t giy.

2. Dng lnh Zoom a phn u bng vo mn hnh. Dng cc nt kim sot ni


rng hoc thu hp cc ct ca bng.

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

3. a bng vo v tr nh hnh di.

115

116

Autodesk Revit Architecture 2009 Phn thc hnh

10.7 Thm t giy cha hnh chiu ng v hnh 3D


1. Trn thanh lnh nhn View Sheet to t giy. Hp thoi Select a titleblock
chn khung tn hin ra. Nhn chn khung tn cn dng.
2. Trn trnh duyt, nhn chut vo Elevations (Building Elevations), gi v r chut
North vo t giy v nhn chut. Mt ng hng Bc hin ra trn t giy.

3. Tng t, nhn chut vo Renderings, nhn, gi v r 3D vo na trn t giy.


4. Kt qu nh hnh di.

Kt thc bi thc hnh ny, chng ta c c nhng kin thc sb v qui trnh lm
vic cng nhkh nng thit k rt tt ca phn mm.