Anda di halaman 1dari 3

Kajian Ponteng Sekolah

B ah ag ian A : ( Butiran K lien) 1. 2. 3. 4. 5. N am a Jan tina K elas N am a Kam p ung Ting ga l D en gan S ia pa? (Pertalian) : . : L / P

: . : . : . (Ibu / Bapa / D atuk/ N ene k/ K akak/ Ab ang/ Bap a Saudara / Ib u Saudara/ Lain-lain : ) : ... : ... : .. : ... : ... : ..

6.

Pekerjaan Pe njaga : 1. Bapa 2. Ibu 3. Penjag a Pen da patan : 1. Bapa 2. Ibu 3. Penjag a

7.

8. 9.

A nak Ke B era pa?

: . .. oran g N am a A dik-b eradik Lain & K elasnya : 1. 2. 3. 4. 5.

B ilangan Ad ik: b erad ik yang Sam a S ekolah deng an a nd a? N yatakan.

10. K en de ra an K e : . S ekolah 11. Jum la h W ang Sa ku : RM . (Se hari) Agiha n Perb elan ja an : 1. Tam b ang : 2. M akan : 3. Lain-lain :

A rah an : S oal se lidik in i m engandun gi A B A H A G IAyang perlu dijaw ab . tandaka n _/ LIM N Sila p ada petak yang berkena an. B ah ag ian A (M a k lu m at b e rk aitan d iri p e lajar). YA 1 . Saya h adir ke se kolah kerana terpaksa. ______ 2 . Saya m em aksa d iri sa ya untuk b elajar d alam m atapelajaran tertentu: a. M atem atik ____ b . Sain s TID A K ____ ____ ____ ____

ubkdswm/Page 1

Kajian Ponteng Sekolah


c. Bahasa Inggeris ____ d . La in-lain : ..................... 3 . Saya lebih su ka bekerja m encari pend ap atan harian dari hadir ke sekolah. 4 . Saya lebih re la tinggal di ru m ah berbanding ke sekolah. ____ 5 . Bagi saya, cita -cita d an m a tlam at tidak sem estinya dicapai m e lalui ke lulusan akad em ik sem ata-m ata , ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

B ah ag ian B (M ak lu m at ke lu arg a) . 1 . Keluarg a saya m erestui kalau sa ya tidak ke sekolah . ____ 2 . Saya rasa saya b erjuang seora ng diri tanpa sokon ga n keluarga d alam pelajaran. ____ 3 . Saya rasa kom itm en ke luarga kepa da saya tidak m encu ku pi. ____ 4 . Keluarg a saya lebih m eng gutam a kan kew an gan un tu k sara hidup. ____ 5 . Salah satu tinda kan sa ya untuk m enu njukkan pe ra saan tid ak p uas ha ti kepada ke luarga ialah d en gan cara p onteng kolah . se ____ B ah ag ian C (M ak lu m at rak an se b ay a) 1 . Saya rasa gem bira apab ila berada bersam a rakan -ra kan. ____ 2 . Bagi saya, rakan seb aya p erlu diutam akan. ____ 3 . R akan sebaya b anyak m endorong sa ya untuk ponten g sekolah. ____ 4 . Saya d an ra kan-rakan rasa bangga ap abila dapat pon teng sekolah. ____ 5 . Saya m udah terpengaruh d engan rakan seb aya. ____ B ah ag ian D (M ak lu m at g u ru /sek o lah ) 1 . Saya tid ak berasa beba s ap ab ila b erada d i sekola h. ____ 2 . G uru-g uru yan g m engaja r, m em b osankan : a. M atem atik ____ b . Sain s ____ c. Bahasa Inggeris ____ d . La in-lain : ..................... ____ 3 . Latiha n-la tihan yang d ib erikan o leh g uru, m em b ebankan sa ya . ____ 4 . Satu cara m enunjukka n rasa tidak pu as h ati saya kepada guru ialah deng an cara ponten g sekola h. ____ 5 . A lam perseko lah an terlalu panjang bagi saya. (D a rjah 1 h in gg a Ting katan 5.) ____ B ah ag ian E (M ak lum at p e rse kitaran ) 1 . M asyarakat tidak am b il peduli w alau pu n saya ponten g sekola h. ____ 2 . Terdapat banyak tem pa t yang sela m at untuk saya p onteng di luar kaw asan sekolah . ____

____ ____ ____ ____ ____

___ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____

ubkdswm/Page 2

Kajian Ponteng Sekolah


3 . Suasana d i lua r sekola h leb ih m enarik berband in g d i sekola h. ____ 4 . Jarak sekolah te rlalu jau h d ari ru m ah saya. (M eleb ih i 1km ). ____ 5 . Saya serin g ketinggala n b as untuk sam p ai ke sekolah dalam jang ka w aktu yang ditetap ka n. ____ A n alisa k o r (Y A ) K eselu ruh:an S B ahag ian A : _____________ 5 B ahag ian B : _____________ 5 B ahag ian C : _____________ 5 B ahag ian D : _____________ 5 B ahag ian E : _____________ 5

____ ____ ____

x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0

Skor Keseluruhan : ________

ubkdswm/Page 3