Anda di halaman 1dari 2

Bahagia Jiwaku

(untuk SATB)

1=D/Es, A/Bes; 4/4


Dinamis ekspresif, penuh perasaan

Lagu & Syair: Viany Untu


Arsm.: A. Henri Yulianto

~ 1

pp

[S

3 . 2 ._ _3= = =4= | 5 2 3 ._3_ | 4 3 2 . | 3 . . 0_3_ | 4 .

sl. staccato
2 . | 5 . 3 . | 3 3 4 3 |

[ A 1 . 7< ._ _1= = =1= | 2_(1)_ 7<_(6)<_ 5< ._1_ | 2 1 1( - -7)< | 1 . . 0_7_< | 6<( - -7-<_1)_ 7(< -1-_2)_ | 3( -2) 1 . | 1 1 2 1 |
[T

5 . 5 ._ _5= = =6= | 7_(6)_ 5_(4)_ 3 ._5_ | 6 5 4( - -5) | 5 . . 0_5_ | 4( - -5-_6)_ 5 . | 5( -4) 3 . | 3 3 6 6 |

[B

1 . 7< ._ _6<= = =6<= | 5< 5< 1 ._3_ | 2 1(_7)<_ 6<( - -7)< | 1 . . 0_1/_ | 2 .

5< . | 1( -7)< 6< . | 6< 5< 4< 4</ |

Se - be - lum 'ku me-nge-nal na - ma- Mu Tu - han,

a -

~ 8
[S

t'lah ku -

lam - i

cin-ta-Mu di

mf

3 2_ _ _1_ 2 . | 5 . 4 . | 4 3_ _2_ 3 ._ _3_ | 4 3 2 1 | 3( - -.- - -2) . | 5 . 5/ . | 6 . . 7 |

[ A 1 7<_ _ _6<_ 7< . | 1( -1)/ 2 . | 2 1_ _7<_ 1 ._ _1_ | 1 1 6(<_7)<_ 1 | 1( - -2-_1-_ -7)< . | 3 . 3 . | 3 . . 3 |


[T

5 4/_ _ _4/_ 5 . | 1>( -7) 6 . | 6 5_ _5_ 5 ._ _5_ | 6 5 4 3_(4)_ | 5( - -.- - -5) . | 1> . 7 . | 6 . . 7 |

[B

5< 6<_ _ _6<_ 7< . | 3 . 2( -1) | 7< 6<_ _5<_ 1 ._ _1_ | 2 1(_7)<_ 6< 5< | 1( - -7-<_6-<_ -5)< . | 1( -2) 3( -2) | 1( -3- -6) 5/ |

ra -him i - bu.

~ 15 f
[S

Ki - ni
accel.

ku-nyanyi-kan de-ngan pe-nuh syu - kur.

Ting-gi

da - lam

Lebih lincah dan dinamis

1> 1> 7 6 | 7 . . 0_ _6= =7= | 1> ._ _2>= =1>= 7 7 | 6 ._ _6= =7= 1> . | 2> 1>

6(_5)_ 6 | 7 . . 0_ _6= =7= |

[ A 3 3 2 1 | 2 . . 0_ _2= =3= | 4 ._ _5= =4= 3 2 | 1 ._ _1= =2= 3 . | 4 4

4(/_3)_ 4/ | 5 . . 0_ _2= =3= |

[T

1> 1> 7 6 | 5 . . 0_ _4= =5= | 6 ._ _7= =6= 5 5 | 4 ._ _4= =4= 5 . | 6 6

1>

6(_1)>_ | 2> . . 0_ _4= =5= |

[B

6 5 4/ 4/ | 5 . . 0_ _2= =3= | 4 ._ _4= =4= 3 3 | 2 ._ _1= =7<= 1 . | 4 4_(3)_ 2

1 | 5< . . 0_ _2= =3= |

ka-sih sa-yang-Mu.

Ba-ha - gia

ji-wa ku a - tas

~ 21
[S

terang-Mu,

du- nia - ku in - dah.

rit.

Tak kan

pp accel.

1> ._ _2>= =1>= 7 5 | 6_ _ _ _7_

1>_ _ _2>_ 3> . | 2>_ _ _3>_ 2>_ _ _1>_ 2> ._ _1>=( -=7)= | 1> . . 0 !

[ A 4 ._ _5= =4= 3 2 | 1_ _ _ _2_

3_ _ _4_ 5 . | 4_ _ _5_ 6_ _ _6_ 5 ._ _5(= -=4)= | 3 . . 0 !

[T

6 ._ _7= =6= 5 5 | 4_ _ _ _5_

6_ _ _7_ 1> . | 6_ _ _5_ 6_ _ _1>_ 7 ._ _1>(= -=2>)= | 1> . . 0 !

[B

4 ._ _4= =4= 3 3 | 2_ _ _ _3_

4_ _ _5_ 1 . | 2_ _ _3_ 4_ _ _4/_ 5 ._ _ _5_ | 1 . . 0 !

ku - si-a- kan hi - dup yang Kau be- ri

un-tuk ke-mu- lia - an - Mu.

Unisono (SATB) dengan tegas (staccato), kuat (forte), dan cepat (vivace):
6_ _ _6_ 6_ _ _6_ 5/_ _ _5/_ 5/_ _ _5/_ | 6 ._ _3_ 3 . | 5_ _ _5_ 5_ _ _5_

Janganlah ge- li - sah ha- ti - mu, ka-wan!

4/_ _ _ _4/_

3_ _ _2_ | 3 . . 0 ! ( = 6 )

Ta-kut-kah kau de-ngan be-ban- mu?

1=A/Bes
~ 29 f

ff

[S

1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_ 2>_ _ _ _ _2>_

1>_ _ _2>_ | 3> . 3> 0_ _1>_ | 4>

Li -hat-lah se-nyum yang ku-pan - car - kan!

3>

2>

1>

rall.

| 5(> - -.- - -.- - -.- -|- -5)> . . 0 |

Hi - dup tak - kan pa - dam!

[ A 1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_ 2>_ _ _ _ _2>_

1>_ _ _2>_ | 3> . 3> .

| 0

0_ _1>_ | 7 6 7 1> | 2> . . 0 |

[T

1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_ 2>_ _ _ _ _2>_

1>_ _ _2>_ | 3> . 3> .

| 0

0_ _1>_ | 2> 1> 2> 3> | 4> . . 0 |

[B

1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_ 2>_ _ _ _ _2>_

1>_ _ _2>_ | 3> . 3> .

| 0

0_ _1>_ | 5 5 5 6 | 7 . . 0 |

Li -hat-lah se-nyum yang ku-pan - car - kan!

Bahagia Jiwaku (SATB)

Hi - dup takkan pa - dam!


1/2

Adagio, lembut, memohon


~ 34 p
[S

mf

3> . 2> . | 2> 1>_ _7_ 1> 0_1>_ | 4> . 3> 1> | 3> . 2> .' | 5> . 4> . | 4>

3>(_2)>_ 3> . | 2> 1> 4> 3> |

[ A 5 . 4 . | 5 5/_ _5/_ 6 0_5_ | 4_(5-_ -6-_7)_ 1>_(7)_ 6 | 6 . 5 .' | 5 . 6 . | 2>

5 . | 6 6 6 6 |

[T

1(> -7) 6 . | 7 1>_ _2>_ 3> 0_1>_ | 6(_7-_ -1>-_2)>_ 3> 3> | 1> . 7 .' | 3> . 2> . | 7

1> . | 4> 3> 2> 1> |

[B

1 . 2 . | 3 3_ _3_ 6 0_3_ | 2( - -5) 3(_2)_ 1 | 5( -4)/ 5 .' | 1(> -7) 6 . | 5

1 . | 2 2 2 2 |

Tu - han,

te - ri-ma-lah pe - nye - rah-an di - ri.

Ku mau meng-ab - di

Di-kau s'la-ma-

1=D/Es
~ 41 accel.
[S

Lebih lincah dan dinamis

2> . . ( = 6 )

0_ _6= =7= | 1> ._ _2>= =1>= 7 7 | 6 ._ _6= =7= 1> . | 2> 1>

6(_5)_ 6 | 7 . . 0_ _6= =7= |

[A 5 . . (=2)

0_ _2= =3= | 4 ._ _5= =4= 3 2 | 1 ._ _1= =2= 3 . | 4 4

4(/_3)_ 4/ | 5 . . 0_ _2= =3= |

[T

7\ . . ( = 4 )

0_ _4= =5= | 6 ._ _7= =6= 5 5 | 4 ._ _4= =4= 5 . | 6 6

1>

6(_1)>_ | 2> . . 0_ _4= =5= |

[B

5 . . (=2)

0_ _2= =3= | 4 ._ _4= =4= 3 3 | 2 ._ _1= =7<= 1 . | 4 4_(3)_ 2

1 | 5< . . 0_ _2= =3= |

nya.

Ba-ha - gia

ji-wa - ku a - tas

~ 46
[S

terang-Mu,

du- nia - ku in - dah.

Tak kan

rit.
1> ._ _2>= =1>= 7 5 | 6_ _ _ _7_

1>_ _ _2>_ 3> . | 2>_ _ _3>_ 2>_ _ _1>_ 2> ._ _1>=( -=7)= | 1> . . 0 !

[ A 4 ._ _5= =4= 3 2 | 1_ _ _ _2_

3_ _ _4_ 5 . | 4_ _ _5_ 6_ _ _6_ 5 ._ _5(= -=4)= | 3 . . 0 !

[T

6 ._ _7= =6= 5 5 | 4_ _ _ _5_

6_ _ _7_ 1> . | 6_ _ _5_ 6_ _ _1>_ 7 ._ _1>(= -=2>)= | 1> . . 0 !

[B

4 ._ _4= =4= 3 3 | 2_ _ _ _3_

4_ _ _5_ 1 . | 2_ _ _3_ 4_ _ _4/_ 5 ._ _ _5_ | 1 . . 0 !

ku - si-a- kan hi - dup yang Kau be- ri

Bahagia Jiwaku (SATB)

un-tuk ke-mu- lia - an - Mu.

- SELESAI

2/2