Anda di halaman 1dari 3

10i10 endokrina organ

kommunicerar med hormoner

receptorer på cellytan, startar kärnreceptorer är en transkriptionsfaktor


intracellulär kaskad = kedja med = aktiverar gener
kemiska reaktioner ex. thyroideahormon
ex. cAMP = cykliskt AMP steroidhormon

Tre kategorier hormon:


1. enkla moodifierade aminosyror (oftast tyrosin), ex adrenalin, thyroideahormoner
2. polypeptider, aminosyror hoplänkade med peptidlänkar, bara till ytreceptorer, ex.
insulin, hypofyshormon
3. steroider, utgångsmolekyl = kolesterol
fig.25.1
Hypofysen styr de flesta endokrina organ, hypofysen regleras av hypothalamus (hjärnan)
s.746 tre kommunikationssätt:
1. humoral styrning, faktorer i blodet styr hormonsekretionen, ex. glandula parathyroidea
(bisköldkörteln), parathormon (PTH), reglerar Ca+ i blodet
2. neural styrning, ex. binjurmärgen (motsvarar postgangliära neuron)
⇒ frisätter adrenalin/noradrenalin
3. hormonell styrning, hypofysen frisätter hormoner som reglerar
endokrina organ Ca+

samspelet mellan hypofysen och de endokrina organ den reglerar: PTH

-
- cortisol
TH TSH, ACTH
+ thy. stim. horm. +
binjurebarken

thyroidea

s.747 hypofysen, två delar: adenohypofysen/körtelhypofysen, utvecklas från svaljepitelet


neurohpofysen, utvecklas ur nervsystemet
infundibulum = ”tratten”, den del som hypofysen är upphängd i
fossa hypophysialis = hypofysgropen, den grop i os sphenoidale som hypofysen ligger i.
Rakt ovanför finns synnervskorsningen och framför ligger sinus sphenoidale
s.750 i adenohypofysen frisätts hormoner, detta sker genom att hypotalamusnerver frisätter
hormoner i kapillärer som leder till hypofysens aortasystem, startar hormonprododuktion
Två sorters hormon:
releasing hormon, stimulerar hormonfrisättning, ex. TSH
inhibiting hormon, motverkar hormonfrisätting

neurohypofysen frisätter hormoner genom neurosekretion:


hormonerna tillverkas i hypotalamus, transporteras till neurohypofysen genom axional
transport, frisätts direkt från axonterminalerna in i blodet. Två hormon:
oxytocin: 10 aa (aminoacids), styr glatt muskulatur i uterus och bröstkörteln
ADH = 10 aa, vasopressin, ökar återupptagningen av vätska i njurtubuli,
reglerar salt-vatten-balansen

diabetes insipidus = inget ADH = tar inte tillbaka vatten

varje celltyp syntetiserar och frisätter 1 hormon


några polypeptider tillverkade i adenohypofysen:
GH = growth hormone
ACTH (adrenocorticotropt hormon) = styr binjurebarken
prolactin = bl. a. gör så bröstkörteln producerar mjölk
TSH = thyroideastimulerande hormon
FSH =har målceller i follikelstimulerande = får 1 äggcell att mogna och frisättas,
testis/ovarie mothormon: östrogen
LH = luterniserande hormon, stimulerar gulekropp.
mothormon: progesteron
s.753 glandula thyroidea = sköldkörteln, sitter under larynx, uppbyggd av folliklar
två lober och en mittdel: lobus dx/sin, isthmus (=näs)
thyroideahormon (TH) = tyrosin + 3el.4 jodatomer
colloid = ”sjö” i mitten av folliklarna, lagringsplats för TH och jod
häri kan kroppen lagra upp till 100ggr blodkoncentrationen med jod
i follikelväggen finns, förutom follikelceller, även C-celler, deras hormon motverkar
parathormon och sänker därmed Ca+-koncentrationen i blodet
T4 = tyroxin, innehåller 4 jodatomer, omvandlas ute i kroppen till T3
T3 = trijodthyronin, innehåller tre jodatomer, är den aktiva formen
T3 aktiverar alla celler, styr ämnesomsättningen (O2-konsumtionen), tillväxt, nervsystemets
utveckling
struma = goiter (eng.)
hyperthyrios = tyrotoxikos = giftig struma = överproduktion, symptom: magrar, orolig
hypothyreos = underproduktion, symptom: tappar hår och sexlust, depression
kritiner = småväxta och dumma människor pga jodbrist, nervsystemet ej utvecklat, drabbar
främst barn

s.755 glandulae parathyroideae = bisköldkörtlarna, två par körtlar, övergripande kontroll över Ca+-
koncentrationen i blodet. Produktionen av parathormon (polypeptid) ökar
calciummängden i blodet genom att Ca+ frigörs från ben

s.756 glandulae supraspenales/adrenal gland = binjurarna, ”mössa” på njuren


yttre delen av cortex tillverkar steroider = mineralcorticoid (framför allt aldosteron, viktig för
vatten-salt-balansen i blodet), styrs ej av ACTH
inre delen av cortex tillverkar glycocorticoid (vanligast är cortisol, påverkar glukos-
metabolisering, dämpar inflammationer), styrs av ACTH (hypofysen)
innersta delen av cortex tillverkar förstadier till könshormon, styrs av ACTH
cortex utgår från kolesterol
s.757 cellerna innehåller fettceller och mycket sER (innehåller hormoner för tillverkning)
s.756 medulla, celler bildar adrenalin och noradrenalin
chromaffina celler = gammalt namn, färgades förr med tunga metaller
motsvara postgngliära neuron, innerveras direkt av pregangliära neuron

corpus pineale = tallkottkörteln, tillverkar melatonin som reglerar dygnsrytm

gonader = könskörtlar
i testis och ovarier finns celler som tillverkar östrogen och testosteron

s.758 insula = Langerhans öar, är några % av pancreas (ca 1 miljon)


B- (β-) celler, 75-80% av insula, tillverkar insulin som reglerar inträde av glukos i celler
Diabetes (mellitus) = sockersjuka, ej producerar/immun mot insulin
A- (α-) celler, tillverkar glucagon som höjer glukoskonc. i blodet, tas från levern/glykogener

APUD-celler (aminoacid uptake and decaboxylation)


= celler med granula med hormon och amin
enteroendokrina celler = APUD-celler i mag-tarmkanalen
diffust neuroendokrint system = samlingsnamn på alla APUD-celler, största endokrina
systemet i kroppen

polypeptidhormon
ex: B- och C-cell

APUD-cell
granula, med hormon, olika utseende
beroende på celltyp

amin finns också i granula


Ex: dopamin, histamin, serotonin-5-HT)